Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович
Скачати 62.81 Kb.
НазваПрограма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович
Дата конвертації05.03.2013
Розмір62.81 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Філософія > Лекція
Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

Кафедра філософії та релігієзнавства

Програма курсу


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НІГІЛІЗМ

(для бакалаврів ФГН)

Викладач – кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович


Метою курсу є ознайомлення студентів із головними тенденціями звершення нігілістичного поступу та дослідження засадничих принципів його філософського та соціокультурного розуміння.

Спосіб викладання. Курс читається у ІІІ триместрі і розрахований на 6 навчальних тижнів (по 4 ауд. год. щотижня). Курс складається з лекцій (18 год.) і практичних занять (6 год.). У лекціях розглядаються філософські течії, суспільні та мистецькі рухи, які вплинули на формування та розвиток нігілістичної проблеми в європейській традиції від античності до сучасності.

^ Система контролю. Упродовж триместру студент зобов’язаний відпрацювати практичні заняття (максимальна оцінка – 30 балів) і підготувати реферат (мінімальний обсяг – 0,5 др. арк. /20 тис. знаків/; максимальна оцінка – 30 балів). Після закінчення курсу студент складає залік (максимальна оцінка – 40 балів).
Тема 1.
^

Філософсько-методологічна рефлексія поняття “ніщо” та проблеми нігілізму


Лекція (4 год.)

 1. Історико-філософська ретроспектива поняття “ніщо”.

 2. Проблема інтерпретації поняття “ніщо”.

 3. Способи оприявлення небуття.

 4. Головні принципи нігілістичного звершення.

 5. Діалектична природа нігілізму.

 6. Фундаментальні цінності культури та площина нігілістичної дії.


Практичне заняття:

Головні категорії онтології (буття та ніщо) (2 год.)

 1. Креативний зміст категорії Ніщо.

 2. Історико-філософські концепції та теорії небуття.


Література:

Обов’язкова:

 1. Лютий Т. Нігілізм: анатомія Ніщо. – К., 2002. – С. 9-54.

 2. Чанышев А.Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. – 1990. – №10. с. 158-165.

Додаткова: 13, 21.

Тема 2.

Нігілізм як вияв контроверз гуманістичних традицій.

Актуальне минуле нігілізму: становлення та артикуляція проблеми

Лекція (4 год.)

 1. Протонігілізм античності.

 2. Специфіка нігілізму в Середні віки.

 3. Метаморфози ренесансного індивідуалізму.

 4. Новочасна традиція напередодні “відкриття” нігілізму.

Література:

Обов’язкова:

 1. Лютий Т. Нігілізм: анатомія Ніщо. – К., 2002. – С. 9-54.

Додаткова: 3, 4, 8, 10, 15.

Тема 3.

Класичний європейський нігілізм Ф. Ніцше

Лекція (4 год.)

 1. “Позитивістський” штурм метафізики.

 2. Ідея “надлюдини”.

 3. Нігілізм як досвід “переоцінки цінностей”.


Практичне заняття:

Нігілізм як ознака європейської культури (2 год.)

 1. Пасивний і активний нігілізм.

 2. Основні причини та форми нігілізму.


Література:

Обов’язкова:

 1. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. – М., 2005. – С. 29-161.

 2. Лютий Т. Нігілізм: анатомія Ніщо. – К., 2002. – С. 165-177.

Додаткова: 7-10.
Тема 4.

Нігілізм у ХХ столітті.

Модерний вік нігілізму: філософсько-нігілістичні напрями

Лекція (2 год.)


 1. “Вчення про підозру” та передчуття культурної кризи.

 2. Екзистенційний вимір людського буття і нігілізм.

 3. Проблема репресивної здатності культури в психологічних теоріях.

 4. Від “культур-нігілізму” до “масової культури”.


Практичне заняття:

Екзистенційний вимір людського буття і нігілізм (2 год.)


 1. Присмерк метафізики і проблема нігілізму у філософії М. Гайдеґера.

 2. Нігілізм абсурдної і бунтівної людини (А. Камю).


Література:

Обов’язкова:

 1. Лютий Т. Нігілізм: анатомія Ніщо. – К., 2002. – С. 194-210.

 2. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Ницше и пустота. – М., 2006. – С. 79-141.

 3. Камю А. Бунтівна людина // Камю А. Вибрані твори. У 3-х т. – Т.1. – Харків, 1997. – С. 181-438.

Додаткова: 11-13, 16-18.
Тема 5.

Нігілізм сучасності: нові парадигми осмислення

Лекція (4 год.)

 1. Після кінця “філософії”, “історії” та “людини”.

 2. “Смерть людини” в структуралізмі та постструктуралізмі.

Література:

Обов’язкова:

 1. Лютий Т. Нігілізм: анатомія Ніщо. – К., 2002. – С. 9-54.

Додаткова: 3, 4, 20, 21.
Теми письмових робіт:

1. Трагедія нігіліста (за творчістю Ф. М. Достоєвського)

2. Проблема Я як одна з проблем нігілізму у М.Штірнера

3. Філософія абсурду та бунту А.Камю

4. Поняття “Ніщо” у філософії Мартіна Гайдеґера

5. Погляди на причини нігілістичної кризи сучасності

6. Філософія нігілізму Ф. Ніцше

7. Нігілізм у філософії, літературі та мистецтві

Вимоги до письмових робіт:

Реферат оформлюється згідно з правилами, що висуваються до підготовки письмових робіт і за обсягом має бути не менший, аніж – 0,5 др. арк.. (20 тис. знаків). Останній термін подачі письмової роботи – передостаннє заняття перед заліком.
Питання до заліку

 1. Історико-філософська ретроспектива поняття “ніщо”.

 2. Проблема інтерпретації поняття “ніщо”.

 3. Способи оприявлення небуття.

 4. Головні принципи нігілістичного звершення.

 5. Діалектична природа нігілізму.

 6. Фундаментальні цінності культури та площина нігілістичної дії.

 7. Протонігілізм античності.

 8. Специфіка нігілізму в Середні віки.

 9. Метаморфози ренесансного індивідуалізму.

 10. Новочасна традиція напередодні “відкриття” нігілізму.

 11. Пасивний і активний нігілізм.

 12. Основні причини та форми нігілізму.

 13. “Вчення про підозру” та передчуття культурної кризи.

 14. Екзистенційний вимір людського буття і нігілізм.

 15. Проблема репресивної здатності культури в психологічних теоріях.

 16. Від “культур-нігілізму” до “масової культури”.

 17. Після кінця “філософії”, “історії” та “людини”.

 18. “Смерть людини” в структуралізмі та постструктуралізмі.


^

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


 1. Давыдов Ю.Н. Эстетика нигилизма. (Искусство и «новые левые»). – М., 1975.

 2. Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. – М., 1982.

 3. Ємельянова Н. Феномен європейського нігілізму: традиції і новації. – Донецьк, 2002.

 4. Краус В. Нігілізм сьогодні, або Терплячість світової історії. – К., 1994.

 5. Кучевский В.Б. Философия нигилизма Фридриха Ницше. – М., 1996.

 6. Лютий Т. Нігілізм: анатомія Ніщо. – К., 2002.

 7. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1990.

 8. Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. Опыт критической характеристики. – Л., 1972.

 9. Одуев С.Ф. Тропами Заратустры (влияние ницшеанства на немецкую буржуазную философию). – М., 1971.

 10. Франк С.Л. Этика нигилизма // Франк С.Л. Сочинения. Мн., М., 2000.

 11. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М., 1993.

 12. Хайдеггер М. Слова Ницше “Бог мертв” // Вопросы философии. – 1990. – № 7.

 13. Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М., 1993.

 14. Ansell-Pearson K. An introduction to Nietzsche as political thinker: the perfect nihilist. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

 15. Gillespie M. Nihilism before Nietzsche. – Chicago: University of Chicago Press, 1995.

 16. Heidegger M. Der europäische Nihilismus. – Pfullingen, 1967.

 17. Heidegger M. Metaphysik und Nihilismus. – Frankfurt am Main, 1999.

 18. Heidegger M. Nietzsche. – Lnd., Henley: Roufledge & Keagen Paul, 1981.

 19. Löwith K. Martin Heidegger and European nihilism. – New York, 1995.

 20. Pöggeler O. “Nihilist” und “Nihilismus” // Archiv für Begriffsgeschichte, Bd. XIX, 1975.

 21. Wokół nihilizmu. – Kraków, 2001.


Викладач – кандидат філософських наук, Т.В. Лютий


Завідувач кафедри проф. М.Л. Ткачук

Схожі:

Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconПрограма курсу філософія ніцше (для бакалаврів фгн) Викладач доктор...
Фрідріха Ніцше у контексті тлумачення ним традиційних філософських галузей: метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики,...
Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconПрограма курсу аксіологічний вимір літератури для слухачів магістерських...
Перший тиждень – лекційний. У лекціях провадиться виклад основної тематики курсу. Практичні заняття спрямовані на критичний розгляд...
Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...
Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...
Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconБакалець Олександр Григорович. Народився 10. 05. 1937 р., закінчив...
Южная правда”, на керівних посадах у партійних органах. З 1989 року старший викладач, доцент мдпі, кандидат філософських наук, доцент....
Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconВиди несправностей лебідок та засоби їх усунення
Ровеньківського професійного ліцею, викладач спецпредметів гірничого профілю, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист, кандидат...
Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconАнглійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України
Франка), доктор технічних наук, професор Новіков О. М., кандидат філологічних наук, доцент Височинський Ю.І. (Національний технічний...
Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconЗа темою “Методологічний супровід викладання
Лоіппо, кандидат філософських наук, мальцев леонід Леонідович для вчителів, що викладають (або збираються викладати) інтегровані...
Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою...
Ю.І. Ковбасенко, кандидат філологічних наук (керівник авторського колективу); К. О. Шахова, доктор філологічних наук; М. Борецький,...
Програма курсу європейський нігілізм (для бакалаврів фгн) Викладач кандидат філософських наук, Лютий Тарас Володимирович iconО. Г. Рогова, кандидат філософських наук
Можна наповнювати дитину знанням з усіх галузей науки, та чи матиме це добрі наслідки в майбутньому, коли для реалізації всього надбаного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка