Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань
Скачати 118.33 Kb.
НазваАвтореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань
Дата конвертації26.06.2013
Розмір118.33 Kb.
ТипАвтореферат
uchni.com.ua > Філософія > Автореферат
УДК 378.048.2

АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ PhD – ФРАГМЕНТ КВІНТЕСЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ ДИНАМІЧНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЗНАНЬ

Мараховський Леонід Федорович – доктор технічних наук, Член-кореспондент РАЕ, професор, професор кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту.

Козубцов Ігор Миколайович – кандидат технічних наук, професор РАЕ, провідний науковий співробітник Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Досліджено структуру автореферату дисертаційної роботи – кваліфікаційної роботи майбутнього доктора філософії. Встановлено прямий і важливий зв'язок автореферату дисертації з системою формування фрагменту фрактальної динамічної наукової картини світу знань. Визначено ключеві ролі підрозділів автореферату дисертації.

Ключові слова: аспірантура, дисертація, автореферат дисертації наука, філософія освіти, освіта, наукова галузь, наукова спеціальність, динамічної наукової картини світу знань.

Исследовано структуру автореферата диссертационной работы – квалификационной работы будущего доктора философии. Установлена прямая и важная связь автореферата диссертации с системой формирования фрагмента фрактальной динамической научной картины мира знаний. Определено ключевую роль подразделов автореферата диссертации.

Ключевые слова: аспирантура, диссертация, автореферат диссертации, наука, философия образования, образование, научная отрасль, научная специальность, динамическая научная картина мира знаний.

Investigational structure of abstract of thesis of dissertation work – qualifying work of future Ph.D. Direct and important connection of abstract of thesis of dissertation is set with the system of forming fragment of fractal dynamic scientific picture of the world of knowledges. Introduction of subsection of method of forming of scientifically pedagogical knowledges.

Keywords: aspirantura, dissertation, abstract of thesis of dissertation is science, philosophy of education, education, scientific industry, scientific speciality, dynamic scientific picture of the world of knowledges.
Постановка проблеми і зв'язок її з важливими науковими завданнями. Структура та основні вимоги до автореферату дисертації, якою користується наукове суспільство (аспіранти, ад’юнкти та докторанти), розроблено ще за часів ВАК СРСР з далекою перспективою. Одним з головних завдань автореферату дисертації є ознайомити наукове суспільство у формі квінтесенції з новими досягненнями і знаннями. На наш погляд в структурі скривається ключова роль синтезу цілісної динамічної наукової картини світу знань (ДНКСЗ), яку необхідно детально розглянути.

Квінтесенція аналізу останніх досліджень та публікацій за проблемою дослідження. До останніх досліджень, які відображали сутність піддослідного питання, є розгляд дисертації як засобу формування науково-педагогічним працівником системи нових знань в навчальному процесі [1, 2], що носить міждисциплінарний характер [3].

З.В. Партико в науковій статті [4] розглядає актуальну проблему: „Що захищаємо: дисертацію вцілому чи лише положення для захисту”.

Не вирішеними питаннями є розгляд ролі пунктів автореферату дисертації PhD як фрагмента квінтесенції формування фрактальної ДНКСЗ.

Формулювання цілей статті. Метою статті є розгляд ролі структури автореферату дисертації ^ PhD як фрагмента формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань.

Результат дослідження. Розглянемо основні поняття дослідження.

Автореферат дисертації – стислий виклад кандидатської чи докторської дисертації, який виконується після її фактичного завершення. Виконується, як правило, накладом 100-150 примірників і розсилається відповідно до спеціальних списків розсилки у спеціалізовані наукові організації задля апробації та отримання відгуків на автореферат.

Підготовка автореферату дисертації є завершальним творчим етапом роботи перед захистом. Без автореферату дисертація не може бути допущена до захисту. Приступати до написання автореферату можна лише тоді, коли роботу над дисертацією завершено й зроблено всі виправлення тексту. В іншому разі текст автореферату доведеться змінювати або навіть переписувати.

Автореферати дисертацій призначені для ознайомлення наукового співтовариства з квінтесенцією дисертації.

Головною метою автореферату дисертації з погляду філософії науки (шифр спеціальності 09.00.09.) є синтез цілісної НКСЗ на основі наукових результатів (публікацій та дисертації) здобувача в науковому суспільстві. Автореферат дисертації є фракталом наукового пізнання цілісної загальної ДНКСЗ. Ідеологія синтезованої єдності НКСЗ представлено на рис. 1.

Пункт „^ Зв’язок теми роботи із науковими програмами, планами, темами” детально описується в дисертації. Роль пункту полягає в поєднанні актуальності та необхідності даного дослідження для суспільства. Складніше тим аспірантам (ад’юнктам), що працюють над ініціативними роботами пов’язати науковими програмами.

Пункти „^ Об’єкт дослідження” та „Предмет дослідження” є концептуальними пунктами дисертації, які визначають місце дисертаційного дослідження в НКСЗ. Встановлено, що більшість аспірантів (ад’юнктів) не розуміють ролі цих пунктів, а тому трактують їх як процес що породжує наукову проблему і є суперечними з поняттям пізнання навколишнього світу. Ця розбіжність підтверджується сутністю філософського понятті категорії новизни дисертаційної роботи. Новизна роботи і проблема роботи є різними категоріями. Будь-яке рішення з погляду пізнання навколишнього світу можна розглядати як новим.Рис. 1. Концептуальна єдність картини світу знань фрактал автореферату
З погляду вимог до дисертаційної роботи має формуватися проблема, а не пізнання. Це на практиці суперечить поняттю новизни.

Пункт „Наукова новизна отриманих результатів” заслуговує окремого і детального освітлення в окремій науковій статті. Цікавим риторичним питанням „Що захищаємо: дисертації в цілому чи лише положення для захисту” розглядає доктор філологічних наук, професор Зіновій Васильович Партико в науковій статті [4]. Іншу точку зору має Михайло Олександрович Розов – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії РАН, спеціаліст у галузі епістемології та філософії науки у статті [5] стверджує: наука заснована на усвідомленні нашого незнання. Розов вводить принцип Гійома. По суті, він стверджує: наука основана на осмислені нашого незнання.

Без сумніву виникають логічні питання: „А як зафіксувати те, що ще не стало надбанням знання”. Оскільки нові знання є новими, то про них нічого не можна сказати. І є абсурдним заперечення вчених з низькою мораллю і етикою про відсутність новизни в дисертації.

Розов акцентує що: незнання визначається рівнем розвитку науки і культури, знання і методів його отримання. Його сферу можна зафіксувати – і треба відрізняти від сфери невідання. Останнє – це те, про що ми дійсно не можемо сказати нічого конкретного. Він це пояснює наступним чином. У даному контексті нас цікавлять не межі ерудиції окремої людини, а межі пізнання, задані рівнем розвитку науки і культури. На цьому рівні ми здатні сформулювати певну кількість питань, завдань, проблем – це і утворює сферу незнання. Все, що не зрозуміле для нас – не є незнанням, це сфера нашого невідання. Образно виражаючись, невідання – це те, що визначене для Бога, але не для нас. Так, Демокрит не знав точних розмірів своїх атомів, але міг, в принципі, сформувати питання пошуку незнання. Проте він невідав про спин електрона або про принцип Паулі. Отже, питання дослідження новизни дисертаційного дослідження є актуальним.

Роль пункту „^ Теоретичне значення дослідження полягає в розкритті перспективних напрямів подальших досліджень. Отриманий дисертантом результат носить теоретичний характер без практичного впровадженням, який описується в пункті „Практичне значення одержаних результатів”. Практичне впровадження, на наш погляд, не має бути першочерговою перепоною у відмові дисертанту в прийнятті роботи до захисту спеціалізованою вченою радою. Світова історія науки має переконливі факти, коли результат теоретичного значення впроваджувався в практику більш, ніж через століття. В такому випадку сам дисертант не міг пересвідчитися в значимості його роботи. Власне, держава має стати головним інвестором впровадження результатів дисертаційних досліджень в практику.

Пункт „Особистий внесок дисертанта розкриває наочно сутність внеску дисертанта у розвиток філософії науки, що є науковою спеціальністю (шифр 09.00.09). Відповідно до прийнятої НКСЗ внесок дисертанта є процесом, що змінює її. Як наслідок статична НКСЗ перетворюється на динамічну.

Роль „Апробації і впровадження результатів дослідження полягає в розширенні цільової аудиторії науковців, які займаються або в перспективі будуть займатися дослідженнями в даному напрямі. Апробація у вигляді обговорення на наукових конгресних заходах сприяє вибору єдиного філософського термінологічного апарату, зрозумілого всім.

Опис „Публікації є стратегічним пунктом в авторефераті. Мета його синтезувати цілісну картину оприлюднених наукових праць здобувачеві за тематикою дисертаційного дослідження. Концептуальна ідея публікацій представлено у вигляді рис. 1, що наочно зображає зв’язки опублікованих результатів дисертаційного дослідження. Рисунок наочно відображає повноту картини наукових публікацій, що, безсумнівно, сприятиме рецензентам та науковому суспільству повністю уявити цілісність синтезу НКСЗ. Одночасно ця картина унеможливлює негативне соціальне явище як плагіат та заплутування шляхів відшукання той чи іншої наукової публікації. Даний підхід є актуальним при синтезу ДНКСЗ. Автор дисертаційного дослідження особисто пересвідчився в існуванні множини непередбачених перешкод. Однією з них є запізнення виходу наукових журналі, існування невизначених для здобувача черг публікації, які соціально і економічно призводить до зривів встановлених термінів підготовки здобувачем дисертаційної роботи та захист. Цілком логічний зрив відбувається при запізненні виходу запланованого видання, за умови що в наступній науковій статті є посилання на попередню. Парадоксальним виявляються сучасні вимоги ДАК України в світлі відкритого доступу до наукової інформації світу [6] діючому ДСТУ [7], який визначає порядок посилання на наукові праці, які знаходяться в редакційно-видавничому процесі. Так, наприклад, автор статті „Національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки і атестації вчених в контексті Болонського процесу” ще в 2011 році подав до редакції статтю, яка отримала позитивне рішення рецензентів щодо друку у фаховому виданні. Однак вона ще й досі не надрукована. Іншими вимогами визначено, що наукові статті, прийняті до друку в іншому видавництві, відхиляються. Зазначена наукова стаття є однією з концептуальних, на якій ґрунтувалося дисертаційне дослідження [8]. З метою подальшого не допускання зривів встановлених термінів дисертаційного дослідження автор обрав стратегію оприлюднення всіх наукових статей на наукових конференціях, як було зроблено і, наприклад [9]. Така стратегія забезпечила підвищення соціально-економічного ефекту швидкого оприлюднення наукових праць шляхом ознайомлення з ними через відкритий доступ Інтернета науковому суспільству. Вільний доступ сприяє одночасно збереженню наукового результату шляхом збільшення надмірності. Надмірність досягається шляхом дублювання наукового результату на інших сторінках Інтернет-видань, наприклад [10]. Індексом копіювання можна характеризувати його як науково визнаним і актуальним суспільству.

Пункт „^ Структура та обсяг дисертації” сприяє формуванню наочного уявлення про структуру та взаємозв’язки в дисертації. Продемонструємо на прикладі дисертаційного дослідження [11], структурно представимо її на наступному фрагменті рис. 2.Рис. 2. Структура дисертаційної (автореферату дисертації) роботи
Дисертант удосконалює „теорію і методику професійної освіти” (шифр спеціальності 13.00.04) аспірантів, яка коректує „філософію освіти” (шифр спеціальності 09.00.10). Отже, наукова спеціальність „теорія і методика професійної освіти” має складний закономірний зв'язок, який ховався від людського погляду. Завдяки використання алегоричної міждисциплінарної призми [12] нам вдалося отримати згаданий новий науковий позитивний соціальний ефект.

Відкидання будь-якої з складових приводить до згаданого раніше ефекту руйнування працездатності системи вцілому. В даному випадку очевидно-логічним шляхом приходимо до висновку, що дисертаційне дослідження [6] перестає існувати в тому вигляді, яке було заплановано автором. Отриманий парадоксальний ефект приводить до неможливості захисту дисертаційної роботи, оскільки вона не відповідає вимогам класифікаційної ознаки наукової спеціальності [13]. Складний міждисциплінарний характер, який неможливо однозначно віднести до класифікації згідно Переліку [8], в результаті породжує другу проблему необхідності удосконалення системи класифікації ознак наукового результату, що носить міждисциплінарний характер.

Розглянемо особливість написання „^ Основного розділу” автореферату дисертації. Результатом сформованості найвищої науково-педагогічної майстерності здобувача є власне показник написання даного розділу. Здобувач має у формі квінтесенції описати всі розділи дисертації. Оцінка якості написання даного розділу, як і всього автореферату, є комплексною суб’єктивною і складається з майстерностей аспіранта (ад’юнкта, докторанта) і наукового керівника (консультанта). Ідея комплексної оцінки зафіксована в роботі [14]. Суб’єктивну оцінку перетворити в об’єктивну на даний час немає можливості окрім по сукупності фрагментарних елементів.

Висновки з даного дослідження. Таким чином, розглянута структура автореферату дисертаційної роботи з погляду синтезу цілісної НКСЗ дозволила встановити:

історично складені пункти дисертації не в повній мірі формують цілісну НКСЗ внаслідок нерозуміння аспірантами (ад’юнктами) їх сутності;

встановлено прямий зв’язок „філософії науки” (шифр спеціальності 09.00.09) з всіма науковими галузями. В дисертаційному дослідженні це є аналізом;

рішення ряду дисертаційних парадоксів авторами запропоновано в роботі [15].

Таким чином, пропонується автореферат дисертації вважати кваліфікаційною працею малим за об’ємом до 1 авторського аркуша. За ним наукове суспільство оцінює актуальність теми, теоретичну, практичну наукову цінність отриманих результатів, та сформованість здобувача за показником міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності.

Наукова новизна. Вперше визначено основні структурні елементи автореферату дисертації, які безпосередньо впливають на формування цілісної НКСЗ. Представлений наочно синтез структури автореферату дисертації сприяє науковому суспільству створити просторову вербально-фізичну НКСЗ. Цим самим створюється аспірантами (ад’юнктами) позитивний соціально-економічний ефект. Запропоноване наочне представлення сприяє спрощенню і прискоренню пошуку оприлюдненого наукового результату суспільством.

Прогноз перспективних напрямів дисертаційних досліджень. Таким напрямом є розгляд структури наукових статей та її ролі у формуванні системи знань в динамічній науковій картині світу знань.

^ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Козубцов І.М. Автореферат дисертації – дзеркало міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вченого / І.М. Козубцов // Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ-2012»: Матеріали 8-ої міжнар. молодіжної наук.-техн. конф., Севастополь 23 – 27 квітня 2012 р. / СевНТУ; наук. ред. Ю.Б. Гімпілевич. – Севастополь: СевНТУ, 2012. – С. 444. – ISBN 978-617-612-014-8.

2. Козубцов І.М. Дисертація – як засіб формування науково-педагогічним працівником системи нових знань в навченому процесі / І.М. Козубцов // Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ-2011»: Матеріали 7-ої міжнар. молодіжної наук.-техн. конф., Севастополь 11 – 15 квітня 2011 р. / СевНТУ; наук. ред. Ю.Б. Гімпілевич. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – С. 434. – ISBN 978-966-2960-93-8.

3. Козубцов И.Н. Диссертация научно-педагогического работника как элемент междисциплинарных исследований / И.Н. Козубцов // XVІІ Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии (ИСТ-2011)» (23 апреля 2011 г). – Нижний Новгород. Нижегородський государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2011. – С. 365 – 366. – Формат CD. Электронное издание. Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 28,0. Уч.-изд. л. 47,6. Тираж 300 экз. Заказ 2. – ISBN 5-93272-053-0.

4. Партико З.В. Що захищаємо: дисертації в цілому чи лише положення для захисту? / З.В. Партико // Атестаційний вісник. – 2012. – № 4 (06). – С. 83-89. [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: http://sch.pedpresa.com/cgi-bin/pnz/sch.cgi?action=m_show_issue&cat=3&target=i23.

5. Розов М.О. Похвала незнанию / М.О. Розов // Знание сила. 2009. – №1. – С. 29 – 38.

6. ДСТУ 3008-95 – ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОТЧЕТЫ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ. Структура и правила оформления

7. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления. [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: http://science.crimea.edu/norm_doc/statdart/gost71.pdf.

8. Козубцов І.М. Філософія формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вчених / І.М. Козубцов // Наука и образование : сб. тр. Международный научно-методический семинар, (13 – 20 декабря 2011 г., ОАЭ г. Дубаи) – Хмельницкий: Хмельницкий нац. ун-т, 2011. – С. 120 – 122. – ISBN 978-966-330-133-4.

9. Козубцов І.М. Національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки і атестації вчених в контексті Болонського процесу // Научный электронный архив. URL: http://econf.rae.ru/article/6385 (дата обращения: 30.03.2013).

10. Козубцов І.М. Національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки і атестації вчених в контексті болонського процесу [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: http://uchni.com.ua/informatika/707/index.html.

11. Козубцов І.М. Філософія формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вчених // Наука и образование : сб. тр. Международный научно-методический семинар, (13 – 20 декабря 2011 г., ОАЭ г. Дубаи) – Хмельницкий: Хмельницкий национальный университет, 2011. – С. 120 – 122. – (укр., рус., англ.). – ISBN 978-966-330-133-4.

12. Kozubtsov I. Fundamentals of building the interdisciplinary prism and filters in scientific and pedagogical aspects / I. Kozubtsov, K. Fedorova // «Ғылым және білім» Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің ғылыми-практикалық журналы. Ғылым және білім. 2012. №4 (29) – С. 145 – 151. – ISSN 2305-9397.

13. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей МОНмолодьспорт України; Наказ, Перелік від 14.09.2011 №1057 // Офіційний вісник України від 17.10.2011 – 2011 р., №78, стор. 215, стаття 2893, код акту 58517/2011.

14. Козубцов І.М. Суб’єктивна оцінка сформованості науково-педагогічного працівника до підготовки військових фахівців Збройних Сил України / І.М. Козубцов / Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення: 18-та наук.-практ. конф., Житомир, 15 квіт. 2011 р.: тези доповідей. Ч. 1 / Житомир. військ. ін-т; відп. за випуск Дзюбчук Р.В. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2011. – С. 72 – 73.

15. Козубцов И.Н. Философия решения проблемы парадокса с технической точки зрения / И.Н. Козубцов, Л.Ф. Мараховский [Электронный ресурс] // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2013. – №2Sm.. – Режим доступу URL: www.es.rae.ru/mino/160-1247 (дата обращения: 25.02.2013).

Схожі:

Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconФілософія формування цілісної динамічної наукової картини світу знань...
Науковий центр зв'язку І інформатизації Військового інституту телекомунікацій І інформатизації нтуу „кпі”
Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconОбговорення філософії формування цілісної динамічної наукової картини...
Науковий центр зв'язку І інформатизації Військового інституту телекомунікацій І інформатизації Національного технічного університету...
Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconОснови філософії науки
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconПрограма курсу Філософія (поглиблений курс) для слухачів магістерських програм «Фінанси»
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconПрограма курсу Філософія (поглиблений курс) для слухачів магістерських...
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Фізика як навчальний предмет займає визначальне місце у формуванні в учнів наукової картини світу, І тому відіграє роль базового...
Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconФілософія інформаційної безпеки в умовах її кібернетичного розповсюдження...
В науковій роботі розглянуто сучасну філософію небезпек, які несуть електронна динамічна наукова картина світу знань вчених в умовах...
Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Онкович А. Д. Формирование профессиональной компетентности учителей украинской диаспоры США средствами педагогической периодики....
Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” уаан
Автореферат дисертації phd фрагмент квінтесенції формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового
Робота виконана в Інституті невідкладної І відновної хірургії ім. В. К. Гусака амн україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка