Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Скачати 157.94 Kb.
НазваВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Дата конвертації08.07.2013
Розмір157.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
ВИЩА ОСВІТА:

АНОТОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ

ОГЛЯД ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

(з надходжень до бібліотеки)

за ІІ квартал 2013 р.

Філософія вищої освіти: пошуки пріоритетів

Балагура Олена. Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації / Олена Балагура // Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 27-34.

Здійснено системно-філософський аналіз суспільства, що трансформується. Розкрито відповідні зміни в системі освіти. Порушено проблему трансформації суспільства у ХХІ столітті. Досліджено стратегію філософії освіти у перспективі формування головних характеристик людини майбутнього.

Похресник А. Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання / А. Похресник // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 69-74.

Наголошено на підвищенні суспільного значення ролі філософії освіти у виборі стратегії модернізації національної освітньої системи у ХХІ ст. Доведено необхідність урахувати глобальні технологічні зміни, зокрема: масову появу досконалих роботів і необмеженої кількості лекцій провідних науковців світу в Інтернеті.

Якість вищої освіти

Бахрушин В. Якість вищої освіти та сучасні підходи до її вимірювання / В. Бахрушин, О. Горбань // Освіта та управління. – 2012. – № 4. – С. 7-11.

Розглянуто сучасні підходи до поняття «якість вищої освіти». Показано, що воно є багатовимірною величиною, тому його вимірювання потребує застосування відповідних оцінок, які можна будувати як зважені суми складових, що відбивають різні аспекти цього поняття й вимоги різних зацікавлених груп.

Вища освіта України

Коровайченко Ю. «КоСяК» у вищій освіті? (провладний проект Ківалова-Сороки-Калетніка) / Ю. Коровайченко // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 184-186.

Наголошено, що прийняття провладного законопроекту про вищу освіту Ківалова-Сороки-Калетніка призведе до консервації нинішнього курсу на деградацію вищої освіти.

Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища школа. – 2013. - № 4. – С. 7-14.

Висвітлено стратегічні напрями розвитку освіти в Україні. Оновлення змісту освіти розглянуто як центральна проблема реформування системи освіти на всіх її рівнях – від дошкільної до післядипломної.

Суржик Л. «неЗАКОНчена освіта: Три законопроекти про вищу освіту: основні акценти і відмінності / Л. Суржик, О. Онищенко // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 177-180.

Подано аналіз нових законопроектів про вищу освіту України народних депутатів С. Ківалова, М. Сороки, Г. Калетніка).

Юхименко П. Приватна освіта: погляд в майбутнє / П. Юхименко // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 15-25.

Проаналізовано конкурентне середовище вищої освіти і роль у ньому приватної освіти. Висвітлено основні інституціональні чинники функціонування приватних вишів та шляхи вирішення проблеми якості надання освітніх послуг в Україні. Розкрито роль регіональних приватних вишів. Обгрунтовано необхідність дистанційної форми навчання для реалізації принципу навчання протягом життя.

Вищі навчальні заклади України

Дмитрієв В. Маркетингова стратегія ВНЗ / В. Дмитрієв // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 57-61.

Запропоновано комплекс маркетингових заходів, які допоможуть підвищити стійкість і конкурентоспроможність ВНЗ на ринку освітніх послуг і продуктів. Визначено головну мету, зміст і спрямованість маркетингової стратегії ВНЗ.

Мікульонок І. Підготовка навчальних видань у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний університет» / І. Мікульонок // Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 90-95.

Доведено, що підготовка навчальних видань (як друкованих, так і електронних) потребує контролю на всіх етапах їх створення. Розглянуто основні організаційні моменти, які застосовуються у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний університет» з метою контролю якості навчальних і навчально-методичних видань.

Панченко Л. Університетський портал як складова інформаційно-освітнього середовища університету / Л. Панченко // Рідна школа. – 2013. – № 3. – С. 23-31.

Розглянуто принципи проектування порталу університету як складової просторово-семантичного компонента інформаційно-освітнього середовища. Описано результати контент-аналізу університетських сайтів. Досліджено, як розглянуті принципи втілюються під час проектування порталів українських ВНЗ.

Пашков А. П. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України)

/ А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 3. – С. 10-17.

Досліджено вітчизняний та закордонний досвід якості освіти. Обґрунтовано пропозиції щодо покращення якості освіти в Україні з урахуванням закордонного й досвіду, які охоплюють усі стадії навчання – від відбору абітурієнтів до їх випуску ВНЗ.

Сініцина І. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України / І. Сініцина // Освіта і управління. – 2012. –

№ 4. – С. 77-80.

Виявлено основні тенденції інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах. Обгрунтовано основні проблеми розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України та можливі варіанти їх вирішення.

Смолінська О. Етичність як чинник розширення та обмеження дієвості організаційної культури педагогічних університетів / О. Смолінська // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 42-49.

Розглянуто етичність як чинник, пов'язаний із соціальною та педагогічною сторонами діяльності педагогічного університету як організації. Значну увагу приділено аналізові різних аспектів етичності, зокрема крос-культурному, формальному, проблемі організаційної етичної замкнутості вищих педагогічних навчальних закладів.
Наука у ВНЗ
Закревський В. Трансформація діяльності соціогуманітарної галузі: концептуальна версія / В. Закревський // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 11-16.

Висунуто пропозиції щодо демократизації рецензування наукових праць, стимулювання експертної активності вчених, інтенсифікації професійної взаємодії у межах академічних співтовариств. Розроблено інновації, спрямовані на технолого-методичне й організаційне забезпечення вимірювання та оцінювання результатів наукової діяльності.

Морозов В. Педагогічний процес як просвітництво і дослідницька діяльність / В. Морозов // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 36-41.

Проаналізовано історична ґенеза взаємодії (поєднання) просвітництва і наукової діяльності, значення цієї взаємодії для сучасного освітньо-виховного процесу. Зазначено, що педагогічний процес є повноцінним, коли містить і виховний (просвітництво), і дослідницький елементи.

Фельдштейн Д. И. Перспективы психолого-педагогической науки и проблемы аттестации научных работников / Д. И. Фельдштейн // Педагогика. – 2013. – № 2. – С. 3-16.

Позначені проблеми й недоліки у справі атестації наукових кадрів з педагогічних й психологічних спеціальностей й намічені шляхи їх подолання.
Викладач вищої школи

Аркусова И. В. Преподаватель и компьютер: сотрудничество или соперничество (конкуренция)? / И. В. Аркусова // Педагогика. – 2013. – № 2. – С. 17- 25.

Розкрито провідну роль комп’ютерних засобів як сучасного інструменту оптимізації навчання й важливу роль викладача, що забезпечує управління загальноосвітнім процесом. Викладено переваги й недоліки застосування комп’ютера й його різновидів. Акцент зроблено на керівній ролі викладача в організації й забезпеченні освітнього процесу на основі сучасного комп’ютерного забезпечення.

Загірняк М. Оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 19-30.

Проаналізовано доцільність та необхідність комплексного оцінювання всіх напрямів діяльності працівників вищих навчальних закладів як складової забезпечення якості науково-педагогічної діяльності та підвищення рейтингу університетів.

Корсакевич В. Дослідження рівнів розвитку складових соціально обумовленої підструктури конкурентноздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності / В. Корсакевич // Освіта і управління. – 2012. – № 4. – С. 92-101.

Представлено результати емпіричного дослідження соціально обумовленої підструктури експериментальної моделі розвитку конкурентноздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності. Наведено рівні розвитку складових соціально обумовленої структури особистості.

Працевлаштування випускників
Вітренко Ю. Взаємозв’язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості / Ю. Вітренко // Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 7-18.

Розкрито роль Національної рамки кваліфікації як дієвого інструменту подолання неузгодженості розвитку освіти та визначення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах.
Навчальний процес у ВНЗ

Безвершук Ж. Незмінний чинник розвитку інтелекту, або чому і як треба вивчати культурологію / Ж. Безвершук // Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 71-79.

Обґрунтовано необхідність вивчення студентами вищих навчальних закладів курсу «Культурологія». Висвітлено структуру сучасного навчального посібника з культурології та зміст найважливіших тем.

Васильев Л. И. Развивающийся образовательный процесс в вузе / Л. И. Васильев // Педагогика. – 2013. – № 1. – С. 68-75.

Проаналізовано особливості розвитку освітнього процесу у ВНЗ. Особливу увагу приділено психолого-педагогічному механізму розвитку, в основі якого лежить процес відбору.

Домбровська Л. Формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців в умовах інтегрованого підходу до освіти / Л. Домбровська // Освіта і управління. – 2012. – № 4. – С. 43-50.

Статтю присвячено проблемам організації процесу формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх інженерів з інформаційних технологій. Визначено особливості міжпредметних зв’язків між дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах інтегрованого підходу.

Кубовська Т. Технології візуалізації алгоритмів і структур даних /

Т. Кубовська, С. Сєйтвелієва // Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 80-89.

Викладено практичні рекомендації щодо вивчення технології візуалізації алгоритмів студентами у межах вивчення дисциплін «Алгоритми і структури даних» на основі сучасних мов програмування.

Онкович Г. Медіадидактика вищої школи: український досвід / Г. Онкович // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 23-29.

Розглянуто принципово нову концепцію професійної підготовки, що вміщує медіаосвітні стратегії з метою формування медіаосвітньої культури як необхідного складника професійної культури майбутнього фахівця.

Орлова Т. Вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах ВНЗ України: актуальність та нові підходи / Т. Орлова // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 26-34.

Обгрунтовано важливість вивчення всесвітньої історії у вищих навчальних закладах України. Висвітлено нові підходи до викладання, орієнтовані на аналітику, що має допомогти сформувати сучасну компетентність майбутнім фахівцям гуманітарного профілю.

Орлова Т. Курс «Сучасна політична історія країн світу» - вважлива складова підготовки майбутніх фахівців / Т. Орлова // Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 72-85.

Висвітлено особливості політичної історії, основні тенденції розвитку політичної сфери на сучасному етапі розвитку світу. Розкрито особливості викладання курсу «Сучасна політична історія країн світу» майбутнім політологам та фахівцям в сфері міжнародних відносин.

^ Українська та іноземні мови у вищих навчальних закладах

Дроздова І. Методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів / Ірина Дроздова // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 1. – С. 21-25

Проаналізовано методики аудиторних і позааудиторних занять з української мови у ВНЗ. Досліджено проблему розвитку професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей. Розглянуто основні організаційні форми, зокрема, проаналізовано різноманітні види лекцій як ефективні організаційні форми роботи у вищій школі.

Курило Л. В. Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення / Л. В. Курило // Іноземні мови. – 2013. – № 1. – С. 28-33.

Розглянуто питання створення підсистеми вправ для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення. Проаналізовано етапи навчання, релевантні для цієї підсистеми, чітко окреслені вимоги до вправ на рівні усіх обов’язкових компонентів: завдання, виконання завдань і контроль виконання завдання.

Литвиненко Г. Самостійна робота студентів у процесі підготовки до практичних занять з української мови (методичні рекомендації) / Г. Литвиненко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 1. – С. 25-28.

Висвітлено методичні рекомендації викладачам української мови відповідно до актуальності вживання медичних термінів, наукової фразеології для опанування фахового мовлення студентами медичних спеціальностей.

Овсієнко Л. Методи навчання лінгвістики тексту в системі компетентнісної мовної освіти майбутніх учителів-словесників / Л. Овсієнко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 2. – С. 27-32.

Проаналізовано сучасні методи навчання майбутніх учителів-словесників. Визначено основні методи компетентнісного навчання лінгвістики тексту студентів ВНЗ педагогічного профілю.

Ромашина Н. Формування професійно-творчих здібностей студентів як методична проблема / Н. Ромашина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 4. – С. 45-47.

Науково обґрунтовано систему формування у студентів педагогічного ВНЗ професійно-творчих здібностей. Запропоновано методичні рекомендації, як через практику написання твору малої прозової форми виявляти і розвивати у студентів-філологів літературне обдарування.

Виховання студентської молоді
Бабічев Є. Р. Формування європейських та загальнолюдських цінностей у студентської молоді в контексті викладання політології / Є. Р. Бабічева // Грані. – 2013. – № 5. – С. 132-136.

Досліджено роль політології, як гуманітарної науки та її значення в формуванні європейських та загальнолюдських цінностей у студентства. Акцентовано увагу на ролі та значенні умов і факторів, які сприяють вихованню таких рис, як толерантність, плюралізм думок, релігійна та ідеологічна терпимість.

Бойчук П. М. Модель формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів / П. М. Бойчук, Н. В. Борбич // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2013. – № 1. – С. 35-44.

Розкрито сутність соціальної компетентності, схарактеризовано структурні елементи моделі формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів. Досліджено соціальну компетентність студентів як комплексну характеристику особистості майбутнього вчителя.

Калько І. В. Умови та можливості реалізації ідеї гендерної рівності студентської молоді / І. В. Калько // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2013. – № 1. – С. 56-60.

Здійснено науковий аналіз умов і можливостей реалізації ідеї гендерної рівності студентської молоді. Установлено, що зазначений процес можливий за рахунок уведення гендерного компонента в навчальні дисципліни вищої школи, а саме за допомогою вкраплювання гендерної тематики в дисципліни соціально-гуманітарного циклу.

Ніколенко Л. М. Роль студентського громадського об’єднання у процесі соціалізації молоді / Л. М. Ніколенко // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2013. – № 1. – С. 4-9.

Виявлено особливі риси студентських об’єднань і їх місце в загальній системі молодіжних організацій України. Розглянуто різні підходи до класифікації студентських громадських об’єднань відповідно до мети та пріоритетних напрямів діяльності.

Печко Н. Формування моральної культури як основна мета виховання особистості / Н. Ф. Печко // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 98-104.

Проаналізовано концептуально-теоретичні засади моральної культури як одного з основних складників духовної культури особистості, на основі якої формується теоретичне підґрунтя для вироблення ефективних засобів і технологій морального виховання особистості в умовах тих трансформацій, які переживає сучасна Україна, намагаючись позбутися стереотипів тоталітарного минулого і створити справді гуманістичну систему національного виховання молоді.

Підготовка майбутнього педагога

Бурлазова Т. В. Формирование личности будущего учителя математики в системе «школа – вуз» / Т. В. Бурлазова // Педагогика. – 2013. – № 1. –

С. 63-68.

Розглянуто питання формування професійної спрямованості майбутнього учителя математики. В структурі професійної спрямованості виокремлено аксіологічний, комунікативний, проблемний, інформаційний, валеологічний компоненти.

Дем’яненко Н. Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури / Н. Дем’яненко // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 50-56.

Обґрунтовано співвідношення компетентнісного підходу і контекстного навчання у вищій школі як методології і практики. Доведено переваги освітнього середовища контекстного типу на рівні педагогічної магістратури. Розкрито роль квазіпрофесійної діяльності у переході від навчальної до професійної реалізації майбутнього магістра педагогіки вищої школи.

Дем’яненко Н. Теорія і практика контекстного навчання: освітній простір педагогічної магістратури / Н. Дем’яненко // Рідна школа. – 2013. – № 3. – С. 12-16.

Обґрунтовано співвідношення компетентнісного підходу і контекстного навчання у вищій школі як методології і практики. Доведено переваги освітнього середовища контекстного на рівні педагогічної магістратури. Розкрито роль квазіпрофесійної діяльності у переході від навчальної до професійної реалізації майбутнього магістра педагогіки вищої школи.

Жуланова И. В. Подготовка будущих педагогов и психологов: декларации и возможности / И. В. Жуланова, А. М. Медведев // Педагогика. – 2013. – № 3. – С. 67-72.

Розглянуто проблеми й можливості психологічної освіти студентів на основі декларуючих й реальних освітніх завдань. Подано освітній проект, що спирається на основні ідеї культурно-історичної психології Л. С. Виготського. Наведено підстави для побудови діалогічного підходу в навчанні студентів психології.

Коваль Л. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: культуротворчий вимір / Л. Коваль // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 82-87.

Розкрито особистісні чинники розвитку майбутніх учителів початкової школи, які активізуються за умови посилення культуротворчої спрямованості навчання.

Куліненко Л. Педагогічна практика: компетентнісний підхід / Л. Куліненко // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 63-68.

Компетентнісний підхід в організації педагогічної практики розглянуто в реальних умовах формування майбутнього вчителя. Особливо увагу звернуто на проблему формування громадянських, організаторських та трудових компетенцій майбутнього вчителя.

Лучкина Т. В. Пути становления профессионализма молодого учителя / Т. В. Лучкина // Педагогика. – 2013. – № 2. – С. 74-79.

Розглянуто шляхи становлення професіоналізму молодого учителя. Проаналізовано зарубіжний досвід з ліцензування й сертифікації засобом стандарту професійної діяльності.

Прудченко І. Індивідуальний сенс педагогічної освіти / І. Прудченко // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 17-22.

Здійснено спробу пошуку індивідуального сенсу педагогічної освіти. Умотивовано доцільність урахування педагогікою принципу спадкової гетерогенності людства. Обґрунтовано необхідність виявлення індивідуального джерела розвитку майбутнього вчителя, орієнтації педагогічного мислення на сприйняття іншої індивідуальності.

Саранцев Г. И. Гармонизация методической подготовки бакалавров педагогического образования Г. И. Саранцев // Педагогика. – 2013. – № 3. – С. 59-66.

Проаналізовано проблему методичної підготовки бакалаврів. Визначено поняття компетенції. Розкрито компетентнісний підхід до навчання студентів бакалавріата з напряму методики навчання предметам. Розглянуто засоби, методи, форми формування методичних компетенцій.

Семеног О. Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 30-34.

Окреслено тенденції медіаосвіти майбутніх учителів української мови у вищих навчальних закладах США, Великої Британії, Франції, Польщі, Росії, України. Акцентовано особливу увагу на медіасамоосвіті і труднощах упровадження медіаосвіти в навчальний процес ВНЗ.

Трубачова Д. Шляхи підвищення ефективності комунікативної діяльності студентів / Д. Трубачова // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 34-38.

Розкрито актуальність проблеми формування комунікативної діяльності в педагогічній теорії та практиці. Розглянуто можливість підвищення ефективності учіння студентів-філологів на основі оволодіння комунікативними методами.

Умерова Г. А. Самостійна робота як умова формування аналітичної компетентності студента / Г. А. Умерова // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 44-47.

Представлено деякі варіанти завдань самостійної роботи для студентів педагогічного спрямування (швейного профілю) при вивченні дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва», які, на думку автора, будуть сприяти формуванню його професійної аналітичної компетентності.
Післядипломна освіта
Данилова Г. Методична акмеологія: стратегічний ресурс професійно-особистісного розвитку методиста системи післядипломної освіти / Г. Данилова // Освіта і управління. – 2012. – № 4. – С. 51-64.

Презентовано нові методологічні засади вдосконалення професіоналізму методиста у контексті акмеологія. Обґрунтована мотивація про необхідність реалізації інноваційних технологій у системі освіти і науки, що зумовлює внесення суттєвих змін у зміст підготовки методистів до виконання своїх функціональних обов’язків.
^ Міжнародне співробітництво вищої школи. Зарубіжна вища освіта

Андрущенко В. Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Ст. 1: Велика Хартія Університетів / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 5-9.

Проаналізовано процес інтеграції цінностей в освітньому просторі Європи. Виокремлено основні етапи цього процесу. Розглянуто досвід ціннісної консолідації освіти Великою Хартією Університетів.

Козієвська О. Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 88- 97.

Досліджено причини (економічні, політичні, культурні, мовні, територіальні), які визначають рішення студентів навчатися за кордоном, вибір країни навчання, вищого навчального закладу, спеціальності. Зроблено висновок про необхідність для України аналізу чинників, які впливають на вибір студентів щодо навчання за кордоном і які мають стати частиною стратегії розвитку національної міжнародної освіти.

Рідей Н. Аналіз міжнародного інституційного регулювання у сфері управління й забезпечення якості освіти / Н. Рідей, А. Ільчик, Д. Шофолов // Освіта і управління. – 2012. – № 4. – С. 29-42.

Визначено основні світові організації із забезпечення якості у сфері вищої освіти. Здійснено системно-організаційний та структурно-функціональний аналіз управлінських інституцій систем освіти. Діагностовано інформаційне забезпечення органів транскордонної інтеграції у досягненні якості освіти.

Укладач:

зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки

О. А. Дікунова

Схожі:

Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
С. Філософія І фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, М. Кітов // Вища школа. – 2013. № – С. 20-26
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Артемова, Л. Виховання чи лише навчання студентів / Л. Артемова // Вища школа. – 2011. – №  – С. 93-103
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Бандурка, О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. – 2011. № С. 7-15
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Куклін О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України / О. Куклін // Вища школа. – 2012. № – С. 28-36
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Бахрушин, В. Статистичний аналіз університетських рейтингів / В. Бахрушин // Освіта І управління. – 2011. № – С. 7-12
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Артюх С. Один із шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconБондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань
Бондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань // Науковий вісник Волынского национального университета...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconПорядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових...
Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі – видання) їх засновниками на зберігання до Національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка