Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ




Скачати 456.07 Kb.
НазваРвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ
Сторінка1/5
Дата конвертації03.03.2013
Розмір456.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
РВУЗ "КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІї і МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК

ЕСТЕТИКА

Робоча програма, методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання

спеціальностей «Художня графіка», «Графічний дизайн»


Затверджено

на засіданні кафедри

філософії і соціальних наук

Протокол №_1_від_30.08. 2011
Зав. каф._ ___Разбеглова Т. П.

Ялта - 2011

УДК 112(91)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Естетика" для студентів заочної форми навчання спеціальностей «Художня графіка», «Графічний дизайн» / Укладач к.ф.н., доцент Розбєглова Т.П. - 32 с.

Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Естетика", рекомендовану літературу, скорочене викладення матеріалу для самостійного опрацю­вання, варіанти індивідуальних завдань.

Призначена для студентів заочної форми навчання спеціаль­ностей «Художня графіка», «Графічний дизайн».


Укладач Розбєглова Т.П., кандидат філософських наук, доцент
Відповідальний за випуск Розбєглова Т.П.,канд. філос. наук, доц., завідувач кафедри філософії та соціальних наук
Рецензент Мірошников О.А., доктор філос. наук, доцент.


^ РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

Вступ
Програма дисципліни «Естетика» ставить за мету висвітлити наступне коло питань: розкриття сутності естетичного, засад чуттєво-оціночного відношенні до дійсності, роль естетичного в житті людини та суспільства, сутність естетичних основ духовно-практичного буття, історію становлення та розвитку естетичної культури мислення. Засвоєння дисципліни має на меті сприяти формуванню вміння аналізувати мистецтво з точки зору його естетичних властивостей, орієнтуватися в різноманітті художніх стилів та напрямів. Основним завданням курсу «Естетика» є формування естетичної свідомості майбутніх фахівців в сфері методики викладання образотворчого мистецтва в загальній і спеціалізованій школі.

Важливою формою засвоєння та вивчення тем курсу є віконання самостійної роботи, яка є водночас засобом контролю навчальної роботи студента. Самостійна робота має форму індивідуальних завдань (варіантів).

Виконання індивідуальних завдань, запропонованих студентам, стимулюватиме розвиток навичок самостійної роботи з літературою, вміння здійснювати пошук відповідей на різноманітні питання з дисципліни "Естетика", це сприятиме розвитку у особистості вміння проводити науково-дослідну та науково-пошукову роботу.

^ Кожне індивідуальне завдання теми дисципліни містить 10 запитань, які охоплюють усі теми дисципліни. Треба дати розгорнуті, але конкретні відповіді на них, навести факти, обґрунтувати ті чи інші положення. Робота має віддзеркалювати науковий підхід студента, рівень засвоєння ним матеріалу.

Пропонується 30 варіантів. Номер варіанта визначається за номером студента у списку групи. Загальний обсяг виконаного 12 - 15 аркушів формату на А-4 друкованого тексту або рукописного тексту такого ж обсягу.

^ Виконане індивідуальне завдання потребує захисту. Викладач надає консультації щодо вибору літератури, побудови відповіді. Захист самостійної роботи не позбавляє студента від іспиту або заліку, але складає певну долю фінальної оцінки за курс.

^ Робоча програма і методичні вказівки до вивчення дисципліни

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни "Естетика" наведено в таблиці.
^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ








^ Види занять

те ми

Найменування тем

Лекції, годин

Семінар­ські,

годин

Сам. вив чення, годин

1

2

3

4

5




^ Модуль заліковий 1. ЕСТЕтика ЯК ФІЛОСОФІЯ ПРЕКРАСНОГО










1

Предмет ететики, основні проблеми, предмет, розділи, значення в формуванні естетичної свідомості.

Естетика та її місце в культурі та освіті. Визначення основних понять галузі. Естетичне, його сутність. Структура естетичного.


2




4

2
^

Історія естетичної думки.


Естетичні ідеї та теорії в античній культурі. Естетика Нового часу. Українська естетична думка ХІХ-ХХ ст.







6

3

Сутність та специфіка естетичного. Основні естетичні категорії.

Категорія «естетичне», її специфіка. Прекрасне та потворне. Піднесене та низьке. Трагічне та комічне. Роль категорій естетики в естетичному сприйнятті світу.




2

4

4

Естетична свідомість, її сутність та структура.

Феномен естетичної свідомості. Структура естетичної свідомості. Естетичні почуття. Естетичний смак та шляхи його формування. Естетичний ідеал, його роль у житті людини та суспільства.







4

5

Естетична діяльність. Мистецтво як вид естетичної діяльності.








4




^ Модуль заліковий 2. Естетика ЯК ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА











6
^

Сутність, природа та особливості мистецтва. Сутність художнього твору


Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності. Природа та функції мистецтва. Сутність художнього твору.


2




4

7

Морфологія мистецтва.

Багатоманітність видів мистецтва. Принципи систематизації видів мистецтва. Засоби виразності мистецтва. Межі виразності мистецтв. Основні види мистецтв: архітектура, живопис, скульптура, музика, театр та ін.







6

8

Художні стилі та напрями у розвитку мистецтва. Мистецтво ХХ- ХХI століття в умовах європейської естетики.

Стиль у мистецтві. Стиль митця та стиль епохи. Напрям у мистецтві. Естетичні засади художніх стилів та напрямів у мистецтві. Основні художні напрями: класицизм, романтизм, реалізм, символізм. Художні стилі: бароко, рококо, готика. Стилі у сучасному мистецтві.


2




4

9

Прикладна естетика. Диазайн. Технічна естетика.

Практична естетика. Естетіка праці. Технічна естетика: дизайн. Естетіка ринку: стайлинг, мерчандайзинг. Естетичні цінності та естетичний ідеал в умовах культури сучасного ринку. Зміст і форма виробів та товарів в естетичному сприйнятті людини.





2

4

10

Педагогічні виміри формування естетичної та художньої культури сучасної молоді.

Основи та завдання естетичного виховання. Методика розвитку естетичних властивостей людини.







2




^ Всього 54 години

6

4

44
  1   2   3   4   5

Схожі:

Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconРвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) Інститут філології, історії та мистецтв
Методика викладання української мови в середній школі. / За ред. І. С. Олійника.  К.: Вища шк., 1989. – 386с
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconРвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) Інститут філології, історії та мистецтв
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / За ред. М. І. Пентилюк   К.: Ленвіт, 2009   400 с
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconРвнз «кримський гуманітарний університет» кафедра філософії та соціальних наук філософія
Затверджено на засіданні вченої ради Кримського гуманітарного університету, протокол №2 від 28. 09. 2011 р
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconРвнз «кримський гуманітарний університет» кафедра філософії та соціальних наук філософія
Затверджено на засіданні вченої ради Кримського гуманітарного університету, протокол №1 від 30. 08. 2011 р
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconГуманітарний Університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління»
Основні причини пожеж
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconМіністерство освіти І науки україни гуманітарний університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “системи штучного інтелекту”
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconРівненський державний гуманітарний університет
Політична партія це організована група однодумців, що представляє інтереси частини народу І ставить своєю метою їх реалізацію шляхом...
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconКонцепція літературної освіти вступ
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін...
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconМелітопольський державний педагогічний університет
Вступ
Рвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний...
«зберігача» інформації пов’язане з реалізацією процесу зміцнення знань, що служить досягненню інформаційної довершеності. Основне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка