1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин
Назва1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин
Сторінка1/15
Дата конвертації27.02.2013
Розмір1.54 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
1.Предмет науки про фінанси. Суб”єкти і об”єкти фінансових відносин.

2.Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення.

3.Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв”язок з грошима. Видима і прихована сторона фінансових відносин.

4.Фінансові категорії.

5.Зв”язок фінансів з іншими вартісними економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом).

6.Функції фінансів, їх зв”язок.

7.Види фінансових відносин.

8.Суспільне призначення фінансів та їх об”єктивна необхідність в умовах розширеного виробництва.

9.Вплив фінансів на суспільне виробництво (якісний і кількісний вплив, напрями впиву) та їх роль у ринковій економіці.

10.Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її внутрішньою будовою.

11.Взаємозв”язок між сферами і ланками фінансових відносин.

12.Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її організаційною структурою.

13.Органи управління і фінансові інститути фінансової системи: склад, функції і зв”язок зі сферами і ланками фінансової системи.

14.Поняття і завдання фінансової політики, її зв”язок з економічною політикою. Фінансова стратегія і фінансова тактика.

15.Характеристика типів фінансової політики.

16.Зміст напрямів фінансової політики. Характеристика сучасної фінансової політики України за її окремими напрямами.

17.Фінансова політика України в умовах переходу до ринкової економіки. Стабілізаційна фінансова політика.

18.Поняття фінансового механізму і його складових елементів. Зв”язок фінансового механізму з господарським мехонізмом і фінансовою політикою.

19.Фінансові методи як складова фінансового механізму.

20.Характеристика форм фінансового забезпечення розширеного відтворення.

21.Фінансове регулювання як підсистема фінансового механізму.

22.Характеристика видів, форм, методів і суб”єктів фінансового контролю. Шляхи підвищення його дієвості.

23.Фінансове планування : сутність, завдання, принципи і методи. Роль фінансового планування при переході до ринку.

24.Система фінансових планів, їх характеристика.

25.Управління фінансами і його види. Об”єкти і суб”єкти управління, функції останніх.

26.Характеристика фінансових важелів та стимулів як складових фінансового механізму.

27.Зміст нормативно-правового забезпечення як елементу фінансового механізму.

28.Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації.

29.Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб”єктів господарювання.

30.Порядок розподілу виручки від реалізації продукції, робіт і послуг.

31.Поняття фінансових ресурсів підприємств, характеристика їх складу.

32.Джерела формування фінансових ресурсів новостворених підприємств.

33.Характеристика загальних напрямів використання фінансових ресурсів підприємств.

34.Поняття доходів і витрат, їх класифікація.

35.Фінансові результати діяльності підприємств та макро- і мікроекономічні чинники, які їх визначають.

36.Особливості фінансових відносин у невиробничій сфері.

37.Характеристика методів організації фінансової діяльності підприємств (принципи, мета, зміст і роль кожного методу).

38.Характеристика фінансів суб”єктів господарювання різних форм власності.

39.Фактори, які визначають особливості організації фінансових відносин в різних галузях народного господарства.

40.Фінансові аспекти приватизації державних підприємств.

41.Об”єктиівна необхідність, сутність і функції податків.

42. Елементи податку, їх характеристика.

43.Класифікація податків за різними ознаками. Характеристика податків, виділених в ході їх класифікації.

44.Форми оподаткування: сутність, переваги і недоліки кожної з них.

45.Взаємозв”язок між такими поняттями, як податки, податкова система і податкова політика.

46.Сутність і наукові принципи побудови податкової системи. Її місце в економічній системі держави.

47.Податкова система України, її характеристика і принципи побудови.

48.Становлення податкової системи України, її нормативно-правове забезпечення.

49.Характеристика стягнення непрямих податків в Україні (ПДВ, акцизний збір, мито). Їх місце у складі бюджетних доходів.

50.Податок на прибуток підприємств та організацій в Україні. Його місце у складі бюджетних доходів.

51.Прибутковий податок з громадян як форма індивідуального оподаткування населення. Його значення при формуванні бюджетних доходів.

52.Податок на промисел:платники, порядок обчислення і внесення до бюджету.

53.Плата за ресурси: економічне призначення, види і характеристика кожного з них.

54.Місцеві податки і збори: склад, характеристика і місце у доходах місцевих бюджетів.

55.Економічний зміст, форма і матеріальне втілення бюджету.

56.Функції бюджету як економічної категорії.

57.Місце бюджету у розподілі вартості ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл.

58.Державний бюджет як універсальний інструмент контролю і основний фінансовий план.

59.Роль бюджету у фінансовій системі країни.

60.Роль бюджету у соціально-економічному розвитку країни в умовах переходу до ринкової економіки.

61.Бюджетний дефіцит: причини виникнення, які визначають його характер, і заходи щодо зменшення його розміру. Поняття касового дефіциту бюджету.

62.Джерела фінансування бюджетного дефіциту, економічні наслідки їх застосування.

63.Бюджетна система: поняття, склад, основи побудови.

64.Ієрархічна будова бюджетної системи України.

65.Поняття бюджетного устрою, його принципи та їх реалізація на практиці.

66.Бюджетна резолюція, її зміст і призначення.

67.Поняття бюджетного процесу і його етапи (зміст кожного, задіяні органи і їх функції).

68.Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади (ВРУ, місцеві Ради народних депутатів, КМУ, фінансові управління і відділи місцевих Рад).

69.Економічна сутність бюджетних доходів і видатків, форми їх вияву і матеріального втілення.

70.Взаєзмозв’язок бюджетних доходів і видатків з державними доходами і видатками.

71.Роль доходів і видатків державного бюджету в соціально-економічному розвитку країни.

72.Фактори, які визначають склад бюджетних доходів і вибір джерел їх формування.

73.Фактори, які визначають склад і структуру видатків бюджету.

74.Бюджетна класифікація: визначення, призначення і роль.

75.Класифікація бюджетних доходів. Характеристика структури доходів Державного бюджету України згідно кожної з виділених класифікаційних ознак.

76.Аналіз тенденцій, які простежуються в доходній частині Державного бюджету України.

78.Класифікація бюджетних видатків. Характеристика структури видатків Державного бюджету України згідно кожної з виділених класифікаційних ознак.

79.Аналіз тенденцій, які простежуються у видатковій частині Державного бюджету України.

80. Секвестр: зміст поняття, мета і умови проведення. Захищені статті державного бюджету України.

81.Характеристика форм здійснення бюджетних видатків (бюджетні асигнування, бюджетні трансферти, бюджетні кредити, бюджетні позички).

82.Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення.

83.Місце місцевих фінансів у складі державних фінансів і у фінансовій системі в цілому.

84.Економічна сутність, форма прояву і матеріальний зміст місцевих бюджетів.

85.Функції місцевих бюджетів. Нормативні акти, які їх регламентують.

86.Ієрархічна будова місцевих бюджетів.

87.Склад і структура доходів місцевих бюджетів. Тенденції їх розвитку.

88.Власні, закріплені, регулюючі доходи: поняття, склад кожної групи, нормативні акти, які регламентують їх застосування, місце кожної групи доходів у доходній частині місцевих бюджетів.

89.Особливості позик місцевих Рад народних депутатів і їх відмінність від бюджетних позичок.

90.Основи розмежування доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи.

91.Склад і структура видатків місцевих бюджетів. Тенденції їх розвитку.

92.Поняття бюджетного регулювання і зміст його методів (встановлення регулюючих податків, метод дотацій, бюджетні позички і бюджетні взаєморозрахунки).

93.Поняття бюджетних трансфертів, зміст кожного з їх видів (дотації, субсидії, субвенції) і практика використання в Україні.

94.Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінність державного кредиту від банківського.

95.Функції державного кредиту.

95.Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика.

96.Класифікація державних позик.

97.Поняття державного боргу. Поточний і капітальний державний борг.

98.Методи управління державним боргом, їх характеристика.

99.Зовнішній і внутрішній державний борг України: склад, причини виникнення, наслідки існування та заходи щодо його скорочення.

100.Економічна необхідність, передумови виникнення і роль страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

101.Поняття страхування, його функції і ознаки.

102.Форми і методи страхування. Характеристика системи страхових фондів.

103.Класифікація страхування.

104.Сутність, види, форми і роль кожної з галузей страхування.

105.Роль страхування при переході до ринкових відносин.

106.Поняття страхового ринку, його організаційна структура.

107.Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, його організація і зміст.

108.Розвиток страхового ринку в Україні, його стан на сучасному етапі.

109.Поняття фінансового ринку і його сегментів.

110.Передумови виникнення фінансового ринку, його роль у ринковій економіці.

111.Взаємозв’язок фінансового ринку зі сферами і ланками фінансової системи і його місце у розподільчих процесах.

112.Призначення і функції сегментів фінансового ринку.

113.Класифікація фондового ринку (за характером руху інструментів і за формою його організації). Характеристика виділених елементів.

114.Суб’єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники, інфраструктура); склад і роль кожної групи суб’єктів.

115.Особливості місця і ролі держави на фінансовому ринку.

116.Органи, які здійснюють регулювання фінансового ринку;функції кожного з них.

117.Поняття та характеристика цінних паперів згідно чинного законодавства.

118.Правове забезпечення функціонування фондової біржі в Україні.

119.Поняття інструментів фінансового ринку, їх склад.

120.Характеристика інструментів кожного з сегментів фінансового ринку.

121.Інструменти власності і позики. Похідні цінні папери.

122.Характеристика і призначення державних цінних паперів.

123.Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин, його складові.

124.Суб”єкти та види зовнішньоекономічної діяльності, правові норми її регулювання в Україні.

125.Зміст валютного регулювання і валютного контролю.

126.Митне регулювання зовнішньоекономчної діяльності в Україні, його характеристика.

127.Фінансовий механізм залучення іноземних інвестицій.

128.Фінанси міжнародних організацій.

129.Міжнародні фінансові інститути, їх склад і роль.
1. Фінанси — сукупність економічних відносин, пов'язаних з обміном, розподілом і перерозподілом у грошовій формі вартості валового внутрішнього продукту (ВВП), а в певних умовах і національного багатства. Предметом науки про фінанси є фінансові відносини, які виникають на всіх рівнях

господарювання:

Загально-державному (мікрорівні)

Регіональному(рівень адміністративно - територіальних одиниць)- місцеві органи

Макрорівні (рівень суб‘єктів господарювання)

Міжнародному рівні- міжнародні суб’єкти господаювання: інститути і уряди

Об'єктами даних відносин є національне багатство і вироблений ВВП. ВВП, як об'єкт фінансових відносин, характеризує нормальну фінансову ситуацію: суспільство розподіляє і відповідно споживає чи нагромаджує те, що воно створює. За умов, коли об'єктом фінансових відносин виступає національне багатство, для формування доходів використовується те, що створене попередніми поколіннями або дане природою. Суб'єктами фінансових відносин виступають підприємці, робітники і службовці, держава. Права підприємств та робітників і службовців відображають їх незаперечні права власності на вироблений ВВП. У рамках державного сектора економжи такі самі права власності належать державі, яка виступає в даному випадку звичайним підприємцем.

2. Фінанси від лат. Finish- завершення виникли в 14-15 ст. історичний характер фінансових відносин полягає в тому, що виникнення фінансів пов’язане з 2-ома суспільно-економічними передумовами: 1. Виникнення держави і розвиток державності 2. Розвиток ТГВ. Виникнення держави призводить до об’єктивної необхідності розподілу і перерозподілу створеного суспільного продукту ВВП=С+V+M Фінансові відносини виникли з розвитком ТГВ, коли натуральні податки почали справлятися в грошовій формі. Початком фінансових відносин є створення додаткового продукту у сфері виробництва та його послідовний розподіл. Через первинний розподіл суспільного продукту забезпечується відтворення викоританих в процесі виробництва, засобів виробництва (основних фондів та обігових коштів) та робочої сили. Державні фінанси виникають в процесі вторинного розподілу і перерозподілу суспільного продукту. Фінанси як історична категорія розвивається як кількісно так і якісно. На початковому етапі розвитку державні фінанси включали лише один бюджет, а потім стали формувати соціальні фонди. Якісний розвиток фінансів це виникнення нових форм фінансових відносин. З’являються нові податки, платежі. Передумовою виникнення фінансів є наявність товарного виробництва, товарно-грошових відносин, суспільного розподілу праці, дії економічних категорій та законів, а також наявність держави.

3. Фінанси як об’єктивна економічна категоря це грошові відносини які виникли в процесі розподілу і перерозподілу вартості ВВП та національного багацтва у зв’язку з формуванням грошових доходів та накопичень у суб’єктів господарювання та держави з метою їх використання на розширене відтворення виробництва і задоволення інших суспільних потреб. Ознаки: 1. Фінанси це грошові вартісні відносини. Обов’язковою умовою існування фінансів є наявність грошей. Гроші не= фінансам. Самі по собі гроші не визначають суті фінансів, їх внутрішнього змісту і суспільного призначення. Фінансові відносини це частина грошових відносин їх сфера вужча за грошові відносини. Об’єктивною основою фінансів є такі функції грошей: 1. Гроші як засіб платежу (ЗП, пенсії, степенд) 2. Г. як засіб нагромадження (створення фондів) 2. Фінанси це категорія розподілу. В процесі розподілу ВВП формуються цільові грошові фонди ДЦ та ЦФ фін. рес. 3. Матеріальною основою фінансів є фінансові ресурси які формуються у суб’єктів господарювання та держави. Потенційні фін. ресурси створ на стадії виробництва, коли створюється нова вартість і стара вартість переноситься на новостворений продукт (основні фонди, обігові фонди). Реальне формування фінанс. ресурсів починається тільки на стадії розподілу, коли вартість реалізована і у складі виручки від реалізації виділяють конкретні форми реалізованої вартості собівартість, податки, прибуток, податок з прибутку, чистий прибуток, соц. фонди. Видима сторона фінансів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб'єктами фінансових відносин. Ці потоки — їх характер і форми, спрямованість і обсяги — виступають предметом практичної діяльності. Прихована сторона фінансів пов'язана з тим, що відображають

ті чи інші грошові потоки, а саме — рух вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин iconОб'єкти І суб'єкти аналізу
Аналіз тенденцій складу, структури І динаміки капіталу за ряд років за даними балансу
1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин icon1. Поняття та джерела авторського права
Суб’єкти авторських відносин
1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин iconРозділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Сутність та значення зовнішньоекономічної діяльності, її об’єкти та суб’єкти
1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин icon"Суб\'єкти (укр.)"
Кроссворд по предмету "предмету Конфліктологія (укр.)" на тему "Суб\'єкти (укр.)"
1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин icon«Особливості організації фінансової діяльності корпоративних підприємств»
Поняття права власності підприємства корпоративного типу. Об’єкти І суб’єкти корпоративного права власності
1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин iconСуб'єкти фінансової діяльності проводять операції не тільки в межах...
До них, зокрема, відносяться: фінансування послуг, проведення інвестиційної діяльності, здійснення переводів, обмінів та торгівлі...
1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин icon23. Дані про об'єкти підприємства (офіс, філії, торгові об'єкти,...

1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин icon«Фінанси І фінансова система держави» в якому столітті був вперше...
...
1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин iconЗміст вступ
Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності
1. Предмет науки про фінанси. Суб”єкти І об”єкти фінансових відносин iconПлан Економічний зміст поняття «фінансовий ринок» функції фінансового...
Суб'єкти фінансового ринку та їх класифікація (за основною групою фінансових активів)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка