Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни
Скачати 491.19 Kb.
НазваМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни
Сторінка1/3
Дата конвертації27.02.2013
Розмір491.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»


Методичне забезпечення

та тематика контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

нормативної дисципліни

«Гроші та кредит»

Міністерство освіти і науки України

Харків, 2006

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
«Затверджено»

Декан факультету бізнесу та фінансів

проф. Гаврись О.М.

_________________

«____»___________ 2006 р.
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

нормативної дисципліни «Гроші та кредит»

підготовки бакалаврів

за спеціальністю 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», напряму 0502 «Менеджмент»

6050100 «Фінанси», напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

Відповідальний лектор Розглянуто на засіданні кафедри

проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

_________________

«____»___________ 2006 р. «____»___________ 2006 р., протокол №_____

Міністерство освіти і науки України

Харків, 2006

Гроші та кредит: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент». Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – Х.: НТУ «ХПІ», 2006. – 26 с.


Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

Протокол №_____ від «____»___________ 2006 р.
Рецензія:

Схвалено науково-методичною радою

Протокол №_____ від «____»___________ 2006 р.

Відповідальний за випуск: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.


© Лернер Ю.І.

© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ


«УЗГОДЖЕНО»
«УЗГОДЖЕНО»


(найменування спеціальності)
(найменування спеціальності)(підпис завідувача кафедри)
(підпис завідувача кафедри)


«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.


«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.


«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.


«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.


^ ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯДата засідання кафедри
^ Номер протоколу
Підпис завідувача кафедри
^ Підпис декана факультету
^ Дата затвердження

Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять


Назва

спеціальності

Семестр

Загальний обсяг (годин)

З них

За видами навчальних занять (годин)

Індивідуальні заняття студентам

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття (годин)

Самостійні заняття студентів (годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача
Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТР

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум
Залік

Екзамен

Менеджмент

зовнішньоеконо­мічної діяльності

4

108

45

63

3015
6


31 тижд.

39 тижд.

40–42 тижд.

Фінанси
126

45

81

30
15
6


–“–

–“–

–“–


І. мета і завдання курсу
В даний час відбуваються структурні зміни кредитно-грошової та фінансової систем: перебудовується кредитна система, виникають нові види кредитно-фінансових операцій, модифікується система взаємин центрального банку і фінансово-кредитних установ, складаються інші пропозиції в державному і правовому секторі народного господарства.

Відбуваються також зміни у функціонуванні банків: підвищується роль і самостійність банків; розширюються функції діючих і створюються нові фінансово-кредитні операції; у наявності зміст ефективності банківського обслуговування; відбуваються розмежування сфер між спеціалізованими фінансово-кредитними установами і банками; розробляється банківське законодавство.

При цьому слід зазначити відсутність літературних і інших джерел по висвітленню зазначених змін, відсутність зведень про діяльність банків. Відсутність єдності в методиці й організації роботи банків; зменшення кваліфікованих банківських кадрів у зв’язку з ростом їхньої кількості і структурних змін; необхідність вироблення нових стратегій в управлінні усіма ланками ринкової економіки.

Без усього цього важко кваліфіковано орієнтуватися в банківській діяльності. Зазначений курс допоможе заповнити ці пробіли.

У зв’язку з зазначеним, мета цієї дисципліни – формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики розвитку банківської справи.

Завдання цієї дисципліни – вивчення сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці, закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики, структури та практичних засад функціонування грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.

Предмет дисципліни – грошові та кредитні відносини ринкової економіки.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

А. Модуль І

 1. Сутність і функції грошей.

 2. Грошовий обіг і грошова маса.

 3. Грошовий ринок.

 4. Грошові системи.

 5. Інфляція і грошові реформи.

 6. Валютний ринок і валютні системи.

 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

Б. Модуль ІІ

 1. Кредит у ринковій економіці.

 2. Фінансові посередники грошового ринку.

 3. Центральні банки.

11. Комерційні банки.

12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • закономірності функціонування грошового ринку;

 • основи монетарної політики держави;

 • структуру функціонування грошової системи;

 • закономірності розвитку і функціонування валютного ринку;

 • основні банківські операції;

 • організацію діяльності банківської структури;

 • принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Після вивчення курсу студент повинен уміти:

 • практично виконувати роботу на будь-якому місці у фінансовій установі;

 • уміти роз’яснити клієнтові основні принципи його взаємовідносин з фінансовою установою;

 • уміти працювати з нормативними документами.

Курс розраховано на 108 (126*)) годин занять, в тому числі 30 (30) годин лекцій, 15 (15) годин практичних занять та 63 (81) годин самостійної роботи студентів.
^ II. зміст програми курсу. тематика лекцій
1. Зміст програми курсу
Назва теми

Кількість годин**)

Форма

контролю

всього

у тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

А. Модуль І

1.

Сутність і функції грошей

7/8

2/2

1/1

4/5

Практичні заняття

2.

Грошовий обліг і грошова маса

8/8

2/2

1/1

5/6

–“–

3.

Грошовий ринок

8/10

2/2

1/1

5/7

–“–

4.

Грошові системи

7/8

2/2

1/1

4/5

–“–

5.

Інфляція і грошові реформи

8/9

2/2

1/1

5/6

–“–

6.

Валютний ринок і валютні системи

9/10

2/2

1/1

6/7

–“–

7.

Кількісна теорія грошей

і сучасний монеторизм

8/10

2/2

1/1

5/7

–“–

Б. Модуль ІІ

8.

Кредит у ринковій економіці

15/18

5/5

2/2

8/11

–“–

9.

Фінансові посередники грошового ринку

7/8

2/2

1/1

4/5

–“–

10.

Центральні банки

8/10

2/2

1/1

5/7

–“–

11.

Комерційні банки

17/20

6/6

3/3

8/11

–“–

12.

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

6/7

1/1

1/1

4/5

–“–
Разом:

108/126

30/30

15/15

63/81


^ 2. Тематика лекцій
1. Сутність і функції грошей

Сутність грошей та їх роль. Гроші як економічна категорія. Дві концепції походження грошей: раціоналістична та еволюційна. Історія походження грошей. Підходи до сутності грошей: прагматичне тлумачення, концепція представників вартості та гіпотеза власної вартості неметалевих грошей. Функції грошей: гроші як міра вартості; гроші як засоби спілкування; гроші як засоби платні; гроші як засоби утворення скарбів і накопичення; всесвітні гроші.

^ Рекомендована література: 1, 2, 4, 13, 18, 19.
2. Грошовій обіг та грошова маса

Зміст грошового обігу. Класична модель кругообігу потоків товарів, послуг та грошових платежів. Потоки коштів, які відображають участь збережень, інвестицій і фінансових ринків у моделі кругообігу доходів і послуг. Потоки коштів, які відображають зв’язок державного сектора та кругообігу доходів і продуктів. Гроші, які були в обігу, регулювання об’єму грошового обігу – грошова маса; показники грошової маси – агрегати грошової маси М0, М1, М2, М3.

Безготівковий грошовий обіг, сутність та його значення. Класифікація безготівкових розрахунків, принципи організації безготівкових розрахунків, основні потоки безготівкових розрахунків з юридичними і фізичними особами. Форми безготівкових розрахунків та способи платежів.

Готівково-грошовий обіг та його форми; форми і типи готівково-грошового обігу; робота банківських і парабанківських установ з готівкою. НБУ – центр готівкового обігу; регламентація грошового обігу на підприємствах та організаціях; регламентація грошового обігу в комерційних банках; емісійно-касова робота структур НБУ; прогнозування й облік касових обігів банків; організація інвестицій коштів і перевезення цінностей.

^ Рекомендована література: 4, 11, 16, 39, 42, 43.
  1   2   3

Схожі:

Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія зберігання І переробки зерна»
Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...

Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Відповідальний за випуск Валько М.І., д т н., професор, завідувач кафедри технічної хімії І харчових технологій
Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Основні напрями діяльності бакалавра з харчових виробництв. Шифри спеціальностей за стандартом
Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Дайте порівняльну характеристику обладнанню для інспекції, калібрування І сортування продуктів. Принцип дії машини для калібрування....
Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Нові вимоги до підготовки спеціалістів, розвиток І використання наукового потенціалу вузів вимагають залучення майбутніх спеціалістів...
Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни iconЗавдання до контрольних робіт з курсу "філософія" для студентів заочної ф-ми навчання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка