Анотація статей, надрукованих у №8 журналу "Фінанси України"
Скачати 157.17 Kb.
НазваАнотація статей, надрукованих у №8 журналу "Фінанси України"
Дата конвертації25.02.2013
Розмір157.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы

 Міністерство фінансів України


[повернутись


Анотація статей, надрукованих у №8 журналу "Фінанси України"

12.08.2004 | 15:25 | Редакція журналу "Фінанси України"

^ Шановні гості веб-сайта Міністерства фінансів України!

 

Ми раді презентувати Вам анотовану вибірку публікацій журналу „Фінанси України” №8 за серпень 2004 року.

Із таким презентативним варіантом нашого журналу Ви зможете ознайомлюватись щомісяця.

 

Від імені колективу журналу „Фінанси України” бажаю Вам творчої наснаги та професійних успіхів. 

З повагою

Головний редактор О.Д. Василик

 

 

^ Адреса редакції: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44

Тел. 211-03-91, т/ф. 211-04-41

E-mail: fin-ukr@visti.com

 

 

Анонс статей журналу "Фінанси України" №8, 2004 р.

 

 

^ АЗАРОВ М.Я. Завдання фінансової науки в умовах удосконалення управління державними фінансами

 

За роки незалежності України досягнуто прогресу в розбудові фінансової системи, яка в цілому відповідає реаліям сучасної ринкової економіки, державному устрою, цілям соціально орієнтованого економічного розвитку країни. Фінанси є одним із найважливіших і складних елементів економічної системи, без якого держава не може ефективно виконувати свої функції. У фінансовій політиці, як, мабуть, ні в якій іншій, найяскравіше виявляються та акцентуються суспільні інтереси, набувають чіткіших форм реальні пріоритети суспільства. Фінанси опосередковують рух реально створеного валового внутрішнього продукту й одночасно можуть виступати самостійним і відносно незалежним чинником прискорення або гальмування економічного зростання. Державні фінанси є інструментом проведення державної економічної і соціальної політики. В планово-централізованій системі держава була власником і здійснювала пряме управління фінансовими ресурсами всіх суб’єктів господарювання. В ринковій економіці фінанси багато в чому децентралізовані, інституціональні сектори економіки мають відносно незалежні фінанси та системи управління ними. Основна частина фінансових ресурсів перебуває за межами сектору загального державного управління, є власністю відповідних суб’єктів господарювання недержавного сектору економіки. Держава може безпосередньо керувати тільки власними фінансами, а на фінанси інших секторів економіки вона може лише впливати інструментами монетарної, фіскальної політики тощо. Необхідно створити вагомі наукові підстави для узгодження пріоритетів фінансової політики держави з концептуальними засадами стратегії соціально-економічного розвитку країни, забезпечення постійного наукового обґрунтування питань міжбюджетних відносин, напрямів грошово-кредитної, бюджетної, податкової та митно-тарифної політики, формування науково-методичних основ державної політики в сфері внутрішніх і зовнішніх запозичень, управління державним боргом тощо. Теоретична та прикладна економічна наука завжди має бути в авангарді реформування економіки України. Повномасштабне виконання Програми діяльності уряду неможливе без впровадження стратегічного планування, суттєвого підвищення рівня аналітичної і прогнозної роботи, оптимізації міжгалузевих пропорцій і спрямування фінансових ресурсів на забезпечення сталого економічного зростання як передумови підвищення рівня життя населення.

 

^ БАЗІЛЕВИЧ Д.С. Проблематика зовнішнього фінансування: деякі теоретичні підходи

 

У статті висвітлюються деякі теоретичні підходи до трактування проблеми зовнішнього фінансування, зокрема розглядаються основні чинники, які стимулюють вивіз капіталу в контексті неокласичної, неокейнсіанської та монетаристської економічних шкіл. Розглянуто взаємозв’язок між країнами-реципієнтами такої допомоги та їхнім рівнем економічного зростання. Об’єктивний процес глобалізації економічного життя, виявом якого є зростання обсягів світової торгівлі та руху капіталів, посилює значення міжнародних валютно-фінансових і грошово-кредитних відносин, водночас загострюючи проблему зовнішнього фінансування суб’єктів системи світового господарства. Автор, узагальнюючи огляд концептуальних засад зовнішнього фінансування, робить висновок щодо теоретичних джерел сучасної системи офіційної міжнародної допомоги розвитку, яка передбачає пільгові умови зовнішнього фінансування.

 

^ МІЗЮК Б.М. Системна парадигма: становлення, зміст та інтерпретація

 

Автор розглядає питання становлення, суті та можливостей застосування системної парадигми на макроекономічному рівні, яка б дала змогу з системних позицій з’ясувати і підібрати методи розв’язання складних господарсько-виробничих проблем. Глибокі перетворення в усіх сферах суспільного життя наприкінці ХХ--на початку ХХІ століття породили проблемні ситуації в теорії та практиці соціально-економічних процесів. Вони зумовлені двома групами причин. Перша пов’язана з суперечливою логікою розвитку економічної теорії, друга група співвідносна з появою дизфункцій у взаємодії економічної теорії та політики й господарської практики. Отже, відбувається видозміна підходів і методів щодо розв’язання складних господарсько-виробничих, політичних, соціальних, економічних й інших проблем. Власне зміна поглядів щодо витлумачення та розв’язання соціально-економічних явищ різними вченими, тобто спостерігається поява нових парадигм. На думку автора парадигма повинна витлумачуватися як теоретико-методологічне підґрунтя аналізу, синтезу та оптимізації шляхів розв’язання певної проблеми. Причому вона розглядається як сукупність теоретичних положень та поглядів з позицій різних наукових сфер. Їхній склад та композиція об’єктивно зумовлюються зміною поглядів на процеси і явища на різних етапах розвитку суспільно-економічних відносин.

 

^ СІДЕЛЬНІКОВА Л.П. Податок із доходів фізичних осіб у механізмі формування місцевих бюджетів Херсонської області

 

Автором досліджено динаміку та визначено взаємозв’язок між показниками планування й виконання прибуткового податку з громадян у місцевих бюджетах Херсонської області упродовж 1992-2002 років як одного з основних джерел формування реальних бюджетних коштів. Нині нагальною постає потреба у вдосконаленні бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів за допомогою підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів. Автор зазначає, що пошук нових форм і методів зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування залишається досить актуальним завданням для науковців і практиків, одним із перспективних напрямів вирішення якого є подальша розробка і вдосконалення ефективної методики прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів.

 

^ МЕЛЬНИК В.М. Генеза теорій податків

 

Стаття є спробою проаналізувати розвиток податкових фінансів як одного із напрямів фінансової науки. Результати дослідження засвідчили, що податкові фінанси помітно еволюціонували до рівня теоретичного й методологічного конструювання сучасних перерозподільних механізмів. Це дало підстави запропонувати періодизацію розвитку податкових фінансів. Автор застерігає розробників прикладних аспектів оподаткування, які вважають теоретичні дослідження другорядними, а то й зайвими. Їх здійснення та результати слугують насамперед удосконаленню науково-теоретичної бази досліджень, яка є основою для розв’язання прикладних проблем.

 

^ ПЛАХТІЙ М.О. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіонів

 

Пошук шляхів виходу із кризової ситуації в регіоні передбачає досягнення збалансованості найважливішої народногосподарської пропорції: інвестиційний фонд -- фонд накопичення -- фонд споживання. Виконавчій владі, вважає автор, слід сконцентрувати увагу на таких трьох напрямах своєї роботи: залученні інвестицій, сприянні зростанню виробництва та цільовому реінвестуванню зароблених коштів.

Будь-які управлінські рішення слід обґрунтовувати на підставі наукових підходів, систем прогнозування, моделювання певних умов та ситуацій. Розробка й використання сучасних моделей інвестиційного ринку України дасть змогу забезпечити належний рівень стійкості регіональних інвестиційних процесів, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в країні та її регіонах, пожвавить загальнодержавну інвестиційну активність, зміцнить позиції України у світових рейтингах інвестиційно привабливих країн.

 

^ БУДАЄВА О.В. Фінансове обґрунтування маркетингових програм

 

У статті фінансово обґрунтовується доцільність маркетингових програм, спрямованих на тривалу перспективу, зокрема, створення та просування нового бренду за допомогою технологій інвестиційного проектування. Ефективність інвестицій у створення та просування нового бренду оцінюється за допомогою найпоширеніших показників ефективності капітальних вкладень: чистого сучасного значення інвестиційного проекту; внутрішньої норми прибутковості (рентабельності). Застосування такої методики дасть змогу фінансовому менеджеру швидко визначити доцільність будь-якої маркетингової програми спрямованої на тривалу перспективу.

 

^ КОВАЛЕНКО М.А., ЛОБАНОВА Н.В. Санація підприємств регіону та фінансові джерела її проведення

 

Подається аналіз фінансового стану підприємств Херсонської області. Визначається, що найдієвішим способом запобігання банкрутству підприємств може бути їх фінансова санація. Уточнюється формулювання поняття „санація”. Наведено головні джерела фінансових ресурсів, які можуть забезпечити вихід підприємств із складного становища. Автори стверджують, що для успішної роботи із забезпечення сталого економічного розвитку на всіх рівнях регіональної економіки можна й треба застосовувати нові ефективніші інструменти, схеми забезпечення такого розвитку. Розроблення загальних інструментів, схем з урахуванням особливостей сучасного етапу і майбутнього розвитку економічних, у тому числі регіональних, відносин може стати предметом подальших досліджень у цій сфері.

 

^ КОВАЛЬ П.М. Ринкові відносини в освітній сфері

 

У статті проаналізовано дані про обсяги видатків за рахунок власних надходжень вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації, запропоновано змінити статус вищих навчальних закладів з бюджетних установ на одержувачів бюджетних коштів, запропоновано спосіб визначення рентабельності освітніх послуг. На сьогодні в Україні працює 318 вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації. Кількість закладів вищої освіти недержавної форми власності за останнє десятиріччя збільшилася з 2 до 93. Значно змінилася структура джерел фінансування державних закладів освіти. Такий вид суспільних благ, як здобуття вищої освіти, що надається бюджетними установами, може ефективніше забезпечуватися саме на ринкових засадах. Існує стабільний попит юридичних і фізичних осіб на такі послуги, і замовники зазначених послуг готові за них платити власні кошти. Функціонують також приватні установи, які надають аналогічні послуги.

 

^ СКИДАН О.В. Валова додана вартість як індикатор регіональної економічної безпеки

 

Автором розглянуто регіональні аспекти проблеми економічної безпеки. Проаналізовано валову додану вартість як один із основних індикаторів економічної безпеки регіону. Визначено основні напрямки державної політики, спрямованої на вирішення проблеми диференціації загальнодержавного та регіонального рівня валової доданої вартості. Питання підвищеної економічної безпеки особливо важливі у період реформування економіки, у період, коли людство вступає в новий етап технореволюції. За таких умов особливого значення надається реальним можливостям окремого територіального утворення формувати економічну безпеку України, залишаючись при цьому стійкою і прогресивною територією, спроможною ефективно нейтралізувати або попереджувати появу економічних загроз.

 

^ ПЕТРЕНКО М.О. Соціально-економічні наслідки застосування митних пільг в Україні

 

Визначено економічну природу й потребу митних пільг. З’ясовано питання надання пільг під час митного оформлення товарів й інших предметів, що перетинають митний кордон України, і вплив таких пільг на формування дохідної частини державного бюджету на основі аналізу кількох років. Досліджено механізм реалізації в Україні митної політики в частині надання пільг й окреслено головні функціональні напрями дії митних пільг. Обгрунтовано доцільність звуження кола митних пільг в Україні. На нинішньому етапі свого розвитку Україна повинна відмовитися від діючого широкого кола пільг при митному оформленні. Аналіз стану умовних нарахувань за останні десять років свідчить, що митні пільги в державі не виконують свого економічного призначення. Автор наводить особливості митного пільгового оподаткування.

 

^ КОВАЛЕНКО Ю.М. Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів

 

Розглянуто питання формування інвестиційної політики недержавними пенсійними

фондами в Україні. Запропоновано запровадження для недержавних пенсійних фондів нових фінансових інструментів -- пенсійних облігацій, емітентом яких має стати НБУ, і корпоративних облігацій, гарантованих державою. Автор стверджує, що можна перейти до моделі інвестування пенсійних резервів недержавних пенсійних фондів за участю й контролем держави, коли держава бере на себе функції щодо гарантування збереження пенсійних накопичень учасників недержавного пенсійного забезпечення. Як наслідок, на неї покладається безумовне відшкодування втрачених пенсійних накопичень громадян. Повернення державі відповідних боргів недержавних пенсійних фондів має розглядатися як наслідок відшкодування державою відповідних втрат.

 

ІСМАЇЛОВ В.Б. Методи та інструменти залучення довгострокового капіталу

 

У статті розглядаються методи залучення довгострокового капіталу економічними суб’єктами. Вибір рішення про залучення фінансування на пайових чи боргових засадах зумовлюється певними факторами. Досвід одного із найбільших банків Україні -- Приватбанку, який у своїй практиці використав новий спосіб залучення довгострокових коштів, є показовим для використання іншими банками та великими підприємствами країни. Довгострокове залучення коштів є найважливішою платформою для успішного розвитку будь-якої компанії. Який спосіб залучення капіталу обрати -- кредитування чи інвестиції шляхом продажу власних акцій -- залежить від цілої низки факторів, стверджує автор. Водночас існують певні критерії, на підставі яких підприємство може зупинити свій вибір на тому чи іншому способі фінансування. В економіці країні на нинішньому етапі її розвитку переважає кредитування як спосіб залучення коштів; альтернативні інструменти залучення довгострокового капіталу, такі як акції та облігації, не знаходять широкого використання, хоча поступово починають застосовуватися підприємствами та банками, наголошує автор статті.

 

^ СМОТРОВ Д.Ю. Підвищення купівельної спроможності населення

 

Автор проаналізував позиції щодо можливих напрямків активізації інвестиційного процесу, дослідив динаміку та сучасний стан інвестиційних вкладень комерційних банків в економіку України. Розглянув також проблемні питання інвестиційної підтримки вітчизняного виробника комерційними банками через підвищення купівельної спроможності населення. Автор запропонував заходи щодо управління інвестиційною діяльністю комерційних банків. На думку автора, споживачі продукції та послуг можуть виконувати роль інвестора поряд із комерційними банками. Споживачі наділені унікальною можливістю прямого інвестування коштів у виробництво шляхом придбання товарів певної групи. Порівняно з інвестиційними можливостями комерційних банків й інших фінансових установ інвестування виробництва шляхом купівлі товарів населенням має низку суттєвих переваг для економічного розвитку країни.

 

^ ПАРАСІЙ-ВЕРГУНЕНКО І.М. Концептуальні засади стратегічного аналізу в банках

 

У статті автор обґрунтовує головні напрями зовнішнього та внутрішнього стратегічного аналізу в банках, пропонує класифікацію основних факторів, що впливають на досягнення стратегічних цілей та систему оцінних показників. Окреслено головні проблеми, які слід розв’язувати для подальшого розвитку методології стратегічного аналізу, й шляхи їх реалізації. Автор вважає, що потребують розробки кількісні методи аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на досліджуваний суб’єкт господарювання. Необхідно також систематизувати основні типи задач, які повинні розв’язуватися у стратегічному аналізі з метою стандартизації їх розв’язання з використанням комп’ютерних технологій. Найголовнішим завданням є розроблення збалансованої системи показників, які мають відбивати фактори та результати діяльності банку або будь-якого іншого суб’єкта господарювання. Розв’язання цих проблем дасть змогу піднести стратегічний аналіз на якісно новий рівень і значно підвищить результативність стратегічного менеджменту.

 

^ ПРИМОСТКА Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління

 

Розглядається сутність кредитного ризику банку та проблеми його об’єктивного оцінювання. Обгрунтовано доцільність визначення ефективності управління кредитним портфелем банку за співвідношенням дохідності та сукупного ризику портфеля. Запропоновано класифікацію методів управління кредитним ризиком банку. З огляду на високу ризиковість кредитних операцій природним є намагання знизити кредитний ризик. Проте воно виправдане лише певною мірою, адже разом із зменшенням ризику знижується й дохідність кредитної операції. За методикою визначення дохідності кредитної операції -- нескладна проблема, стверджує автор. Вона обчислюється з урахуванням кредитної ставки, обсягів кредиту й тривалості періоду кредитування. З теоретичного погляду для оцінки кожного окремого кредитного ризику має бути застосована спеціально створена методика, яка б ураховувала усі особливості діяльності конкретного позичальника.

 

^ СПАСІВ Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур

 

Свою статтю автор присвятив дискусійним аспектам сутності основного капіталу підприємницьких структур. Він розглянув різні погляди науковців щодо практикування термінів "основний капітал". Пропонує власне визначення цієї економічної категорії. На думку автора, основним капіталом є грошові ресурси, що мобілізуються суб’єктом господарювання для формування необхідних йому довготермінових актів (засобів праці) з метою проведення ефективного господарювання. Кошти, що витрачаються на придбання цих активів (засобів праці), авансуються повністю, але вилучаються лише частинами в розмірі амортизації. Такий підхід до визначення поняття основного капіталу дає змогу чіткіше розкрити його економічний зміст , з’ясувавши джерела формування та цільове спрямування.

 

^ ДОРОШ Н.І. Використання методів атрибутивної вибірки в аудиті

 

Методи вибіркової перевірки використовуються аудиторами як для оцінювання системи внутрішнього контролю, так і для аудиторських процедур по суті. З метою тестування контролю вибірка застосовується для оцінювання рівня відхилень, а отже, ефективності процедур контролю. У статті розкрито методику вибірки оцінювання рівня відхилень та ризику неефективності системи внутрішнього контролю підприємства-клієнта. Фактично усі незалежні аудиторські перевірки базуються на вибіркових перевірках. Останні дають змогу аудиторам робити висновки за дослідженням лише частини операцій та подій, здійснених підприємством-клієнтом. Детальний аудит, що потребує експертизи всіх операцій, властивий ранній стадії розвитку аудиту, але оскільки підприємства зростали в розмірах, обсяг операцій став завеликий для суцільних перевірок, щоб бути рентабельним. З цієї причини аудитори почали визнавати важливість політики та процедур контролю для попередження й виявлення суттєвих помилок і невідповідностей, і аудит розвинувся від деталізованого до вибіркового.

 

^ МАМИШЕВ А.В. Шляхи європеїзації державного аудиту

 

У статті проаналізовано міжнародні та європейські базові документи з питань державного аудиту. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України у сфері державного фінансового контролю. Обгрунтовано необхідність упровадження сучасної прогресивної форми контролю -- аудиту адміністративної діяльності та створення в структурі Рахункової палати України відповідного відділу аудиту. На думку автора, першочерговим завданням для розбудови ефективної системи державного фінансового контролю в Україні має бути здійснення заходів щодо гармонізації нормативно-правового забезпечення із міжнародними та європейськими стандартами. Автор пропонує переглянути норми законодавчого забезпечення суб’єктів контрольно-ревізійної системи для максимального наближення до міжнародних і європейських стандартів, а також здійснити правове й методологічне закріплення аудиту адміністративної діяльності як сучасного прогресивного типу контролю в Україні та утворити в структурі Рахункової палати самостійний підрозділ аудиту адміністративної діяльності.

 

 

_______________

 

  

[повернутись

Схожі:

Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" iconУніверситет імені Адама Міцкевича у Познані Відділення неофілології...
Пропонуємо ознайомитися з правилами та вимогами до оформлення статей, що подаються до друку в черговий випуск рецензованого журналу...
Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" iconПостійні та розмірні елементи газети (журналу) на прикладі журналу «афиша»
Постійний заклик: «бурная жизнь Запорожья, Киева, Донецка, Харькова и Винницы», розміщується під назвою. Ще під назвою пишеться сайт...
Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу вчителем інформатики...
України від 03. 06. 2008 №496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних...
Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" iconРекомендації до ведення класного журналу нормативний мінімум, що...
Наказ мон україни від 03. 06. 2008 року №496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – Х класів...
Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" iconРекомендації до ведення класного журналу нормативний мінімум, що...
Лист мон україни від 09. 2007 р. №1/9 – 532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів»...
Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Відповідно до статей 2,16,21 Закону України України “Про місцеві державні адміністрації”, в зв’язку з виявленням вогнищ карантинного...
Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" iconТема місцеві фінанси в економічній системі держави
...
Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" icon«Фінанси І фінансова система держави» в якому столітті був вперше...
...
Анотація статей, надрукованих у №8 журналу \"Фінанси України\" iconДержавні фінанси
Д 64 Державні фінанси: Навч посіб для студентів інженерно-економі­чних спеціальностей, слухачів післявузівської системи навчання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка