Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
НазваКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Сторінка1/31
Дата конвертації25.03.2013
Розмір2.56 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Фінанси > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


Фінанси підприємств
конспект лекцій

для студентів спеціальностей:

6.0501 – “Фінанси”,
6.0501 "Економіка підприємства",

6.0501 – "Маркетинг",

6.0502 "Менеджмент організацій"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

Суми

Видавництво СумДУ

2010

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

Фінанси підприємств
конспект лекцій
для студентів спеціальностей:

6.0501 – “Фінанси”,
6.0501 "Економіка підприємства",

6.0501 – "Маркетинг",

6.0502 "Менеджмент організацій"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

Затверджено

на засіданні кафедри

фінансів з дисципліни

“Фінанси підприємств”

Протокол №1 від 28.08.09р.

Суми

Видавництво СумДУ

2010

Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В.Г. Боронос, О.О. Захаркін, К.В. Савченко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010.-196с.
Кафедра фінансів

Зміст

ТЕМА 1 ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. оРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7

1.1 Сутність і функції фінансів підприємств 7

1.2 Основи організації фінансів підприємств 11

1.3 Фінансова діяльність і зміст фінансової роботи 13

^ ТЕМА 2 ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА. ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 17

2.1 Поняття фінансових ресурсів. Основні джерела їх формування 17

Фінансові ресурси підприємства 19

2.2 Формування і рух коштів статутного капіталу державних і недержавних підприємств 23

^ ТЕМА 3 ПОЗИКОВІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 29

3.1 Класифікація зобов'язань підприємств. Необхідність і сутність кредитування підприємств. Види кредитів 29

з одержаних авансів 30

з бюджетом 30

з позабюджетних платежів 30

зі страхування 30

з оплати праці 30

з учасниками 30

із внутрішніх розрахунків 30

3.2 Банківське кредитування підприємств 35

3.3 Небанківське кредитування підприємств 46

Тема 4 Грошові кошти та організація розрахунків підприємств 54

4.1 Грошові розрахунки підприємств 54

4.2 Грошові надходження підприємств 58

Тема 5 фінансові результати діяльності підприємства 64

5.1 Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування прибутку підприємства 64

5.2 Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції 82

5.3 Сутність і методи розрахунку рентабельності 86

5.4 Розподіл і використання прибутку 88

тема 6 оподаткування ПІДПРИЄМСТВ 92

6.1 Прямі податки 92

6.2 Непрямі податки 100

тема 7 ОБОРОТНІ активи та ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА 111

ПІДПРИЄМСТВІ 111

7.1 Сутність і основи організації оборотних активів 111

виробничі запаси 112

тварини на вирощуванні та відгодівлі 112

незавершене виробництво 112

готова продукція 112

товари 112

чиста реалізаційна вартість 112

первісна вартість 112

резерв сумнівних боргів 112

з бюджетом 112

за виданими авансами 112

з нарахованих доходів 112

за внутрішніми розрахунками 112

у національній валюті 112

в іноземній валюті 112

7.2 Визначення потреби в оборотних коштах 114

7.3 Показники стану і ефективності використання оборотних коштів 124

^ ТЕМА 8 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ 130

8.1 Сутність та склад основних засобів підприємства 130

8.2 Показники стану та ефективності використання основних засобів підприємства 131

8.3 Капітальні витрати та фінансування ремонту основних засобів підприємства 133

ТЕМА 9 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ пІДПРИЄМСТВА 135

9.1 Необхідність оцінки фінансового стану підприємства. Види, прийоми та інформаційна база проведення фінансового аналізу 135

9.2 Показники фінансового стану підприємства 141

9.3 Оцінка ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 150

^ ТЕМА 10 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 156

10.1 Сутність і основні етапи фінансового планування 156

Процес фінансового планування 157

10.2 Перспективне фінансове планування 159

10.3 Поточне фінансове планування 160

Показник 162

10.4 Оперативне фінансове планування 169

ТЕМА 11 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ і БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ 175

11.1 Аналіз фінансових передумов можливості банкрутства підприємств 175

11.2 Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 177

11.3 Методи прогнозування імовірності банкрутства підприємства 187

11.4 Аналіз і оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства 189

11.5 Фінансова санація підприємства, її економічний зміст і порядок проведення 190

список літератури 203


вступ
Становлення та розвиток в Україні ринкової інфраструктури істотно змінили економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їх фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому.

Дисципліна "Фінанси підприємств" вивчається на базі дисциплін "Гроші та кредит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Макроекономіка". Дисципліна "Фінанси підприємств" вивчається в комплексі з такими дисциплінами, як "Бухгалтерський облік", "Страхування", "Аудит".

Конспект лекцій складений відповідно до типової навчальної програми дисципліни «Фінанси підприємств», що вміщена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент організацій».

У конспекті лекцій розкриті: сутність фінансів підприємств, зміст і організація їх фінансової діяльності; система формування і розподілу прибутку, організація кредитування підприємств; організація оборотних коштів; фінансове планування, аналіз фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств.

При складанні конспекту лекцій використовувалися:

- підручники і навчальні посібники українських авторів А.М. Поддєрьогіна, Р.А. Слав'юка, М.Я Коробова, Г.О. Крамаренко, М.В. Кужельного, В.О. Мец, Л.Г. Мельника, Ю.С. Цал-Цалко, Г.М. Тарасюка та інших;

- російських авторів Е.С. Стоянової, В.В. Ковальова, Н.В. Колчиної, І.Т. Балабанова, І.А. Бланка та інших;

- законодавча і нормативна бази України в галузі фінансів підприємств, оподатковування, банківської сфери;

- матеріали, подані в періодичній літературі.

Вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" спрямовано на досягнення таких цілей:

1) дати подання про поняттєво-термінологічний апарат, що характеризує сутність фінансової діяльності підприємств;

2) сформувати у студентів систему знань про фінансову діяльність підприємств та їх партнерів, розкрити сутність функціонування фінансової системи підприємств;

3) ознайомити студентів з основними прийомами оцінки фінансового стану підприємств і можливостями його поліпшення.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”...
Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальностей – 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємниц-тво»...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconПрограма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей...
В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій по дисципліні: "Фінансовий менеджмент" для студентів...
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04. Розробив: ас. Луцик Т. Р....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму...
«Звітність підприємств»: конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка