Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
НазваКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Сторінка31/31
Дата конвертації25.03.2013
Розмір2.56 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Фінанси > Конспект
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
^

список літератури

 1. Господарський кодекс України від 16.03.2003р. №436-IV.

 2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.

 3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992р. № 234-ХІІ зі змінами і доповненнями.

 4. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. // Голос України.-1999.-18 липня.

 5. Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997 р. №723 // Голос України.-1998.-13 січня.

 6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств" // Баланс. – 2003. - №1.- С. 15-25.

 7. "Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки", затверджена згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 2006 року №170.

 8. "Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства»", затверджені згідно з Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 року №14.

 9. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник.– М.: Финансы и статистика, 1997.-320с.

 10. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 240с.

 11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999.-528с.

 12. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 1997.-1000с.

 13. Економіка підприємства: Підручник / За ред. акад. С.Ф. Покропивного. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

 14. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.

 15. Кононенко О. Читаем финансовую отчетность. – Харьков: Фактор, 2000. – 96с.

 16. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.- 224с.

 17. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І.Ф. Прокопенка.- Харків: Легас, 2004.-384с.

 18. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.- Мн.: Новое знание, 2001.-704с.

 19. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств.-К.: ЦУЛ, 2002.-460с.

 20. Финансовый менеджмент: Практ. пособие / Под рук. Е. Стояновой. – М.: Перспектива, 2002.

 21. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддерьогіна .- К.: КНЕУ, 2000.– 460с.

 22. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. – К.: Либідь, 2002.- 384с.

 23. Хелферт Э. Техника финансового анализа. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - С. 284 – 421.

 24. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 647 с.

Навчальне видання


Фінанси підприємств

конспект лекцій

для студентів спеціальностей

6.0501 – “Фінанси”,

6.0501 "Економіка підприємства",

6.0501 – "Маркетинг",

6.0502 "Менеджмент організацій"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Відповідальний за випуск В.М. Боронос

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп'ютерне верстання К.В. Савченка

Підп. до друку 30.11.09, поз.

Формат 60×84/8.Ум.-друк. арк. Обл.-вид. арк. Тираж 120 пр. Зам. №

Собівартість видання грн, к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет
До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил" п 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв

Фінанси підприємств

конспект лекцій

для студентів спеціальностей

6.0501 – “Фінанси”, 6.0501 "Економіка підприємства",

6.0501 – "Маркетинг", 6.0502 "Менеджмент організацій"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам
Укладачі: В.Г. Боронос О.О. Захаркін,

К.В. Савченко
Відповідальний за випуск В.М. Боронос
В.о. декана факультету економіки

та менеджменту О.А. Лук’янихіна

Суми

Видавництво СумДУ

2010

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Схожі:

Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”...
Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальностей – 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємниц-тво»...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconПрограма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей...
В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій по дисципліні: "Фінансовий менеджмент" для студентів...
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04. Розробив: ас. Луцик Т. Р....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму...
«Звітність підприємств»: конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка