Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
НазваКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Сторінка9/31
Дата конвертації25.03.2013
Розмір2.56 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Фінанси > Конспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31
^

3.3 Небанківське кредитування підприємствКругообіг коштів підприємства в процесі виробництва продукції, послуг та інших видів комерційної діяльності часто супроводжується тимчасовою нестачею фінансових ресурсів – покупець продукції з різних причин не може вчасно розрахуватися з постачальником. У такому випадку виникає потреба у відстрочці платежу, тобто в комерційному кредиті.

Комерційний кредит – це відповідна кредитна угода між двома підприємствами – продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником). Інструментом комерційного кредиту традиційно є вексель, що визначає фінансові зобов'язання позичальника щодо кредитора (рис. 3.5).

Комерційний кредит принципово відрізняється від банківського:

– у ролі кредитора виступають не спеціалізовані кредитно-фінансові організації, а юридичні особи, які пов’язані з виробництвом чи реалізацією товарів і послуг;

– надається тільки в товарній формі;

– позиковий капітал інтегрується з промисловим чи торговим, що знайшло практичне втілення у створенні фінансових компаній, холдингів та інших аналогічних структур, які об'єднують підприємства різної спеціалізації і напрямків діяльності.

Рисунок 3.5 – Обіг векселя в комерційному кредитуванні

1 Трасант передає трасатові разом із товаром виписаний на нього вексель (тратту). Трасат ставить свій підпис на векселі під словом «Акцептований» чи «Приймаю», тобто дає згоду на оплату. Ця дія називається акцептуванням.

2 Акцептований вексель трасат повертає трасантові.

3 Трасант передає цей вексель ремітентові (одержувачу).

4 Ремітент, тобто останній власник векселя, подає його до оплати.

Комерційний кредит має свої переваги і недоліки. До переваг відносять:

– оперативність надання коштів у товарній формі;

– технічну легкість оформлення угоди;

– надання підприємству більш широких можливостей маневрування оборотними коштами;

– сприяння розвитку кредитного ринку.

^ Недоліками комерційного кредиту є:

– обмежені можливості в часі і розмірах;

– наявність значного ризику для кредитора;

– можливість небажаного впливу банків, що дисконтують векселі.

^ Зараз на практиці застосовуються переважно три різновиди комерційного кредиту:

– кредит із фіксованим терміном погашення;

– кредит із погашенням після фактичної реалізації позичальником отриманих товарів;

– кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарів на умовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашення попередньої заборгованості.

Після прийняття постанови Верховної Ради «Про застосування векселів у господарському обігу» комерційний кредит в Україні набув визначеного розвитку. Підприємствам і організаціям дозволено здійснювати продаж продукції, виконання робіт і надання послуг у кредит, використовуючи для оформлення таких угод векселі.

У певних випадках підприємство-власник векселя до настання терміну його сплати може дисконтувати його в комерційному банку. Тоді комерційний кредит трансформується в банківський.
^ Лізингове кредитування підприємств
Відповідно до закону України "Про лізинг" лізинг - це підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових ресурсів і полягає у наданні лізингодавцем у виняткове користування на певний строк лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця або здобувається ним у власність за дорученням і погодженістю з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, на умовах сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів.

В економічному розумінні лізинг – це кредит, що надається у товарній формі лізингодавцем лізингоотримувачу. Суб'єктами кредитних відносин тут виступають: у ролі кредитора – лізингодавець, позичальника – лізингоотримувач.

З економічної точки зору лізинг має певну схожість з банківським кредитом, що надається на придбання основних фондів. Кредитні і лізингові відносини між позичальником (лізингодавцем) і кредитором (лізингоотримувачем) ґрунтуються на умовах терміновості, платності, зворотності і матеріального забезпечення (застави).

Об'єктом лізингу може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно, що належать до основних фондів відповідно до законодавства, у тому числі продукція, вироблена державними підприємствами, і не заборонена до вільного обігу на ринку і щодо яких немає обмежень на передачу в лізинг (оренду) - машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікації і т.п.

Не можуть бути об'єктами лізингу:

 • об'єкти оренди державної власності, крім окремого, індивідуально визначеного майна державних підприємств;

 • земельні ділянки та інші природні об'єкти.

Класичний лізинг характеризується тристоронніми взаємовідносинами між лізингодавцем, лізингоотримувачем і постачальником.

Лізингодавець – суб'єкт підприємницької діяльності, у тому числі банківська (небанківська) фінансова установа, що передає в користування об'єкт лізингу відповідно до договору.

Лізингоотримувач – суб'єкт підприємницької діяльності, що одержує в користування об'єкт лізингу за договором.

Постачальник лізингового майна – суб'єкт підприємницької діяльності, що виробляє машини, устаткування і т.п. і (чи) надає власне майно як об'єкт лізингу.

Крім основних учасників, у лізинговому бізнесі беруть участь посередники, тобто особи, що представляють економічні інтереси як лізингодавців, так і лізингоотримувачів. До таких належать:

 • страхові компанії;

 • брокерсько-дилерські фірми;

 • сервісні центри з обслуговування машин і устаткування;

 • інші посередники.

Взаємодія між учасниками лізингового бізнесу показана на рис. 3.6.

Лізинг може набути таких видів і форм:

1) фінансовий лізинг - це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об`єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання договору. Після закінчення терміну договору фінансового лізингу об'єкт лізингу, переданий лізингоотримувачу відповідно до договору, переходить у власність лізингоотримувача чи викупається ним за залишковою вартістю;

Рисунок 3.6 – Взаємодія між учасниками лізингового бізнесу

1 Ініціація одержання замовлення на лізинг.

2 Заявка на лізинг.

3 Розгляд заявки.

4 Заявка на проведення маркетингового дослідження основних постачальників устаткування.

5 Вибір найвигіднішого постачальника.

6 Пакет документів за вимогою лізингодавця.

7 Оцінка фінансового стану клієнта і ефективності лізингового проекту.

8 Замовлення-наряд на устаткування.

9 Вибір банку-кредитора.

10 Вибір страхової компанії.

11 Домовленість щодо продажу майна за залишковою вартістю.

2) оперативний лізинг - це договір лізингу, за яким суб'єкт одержує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, менший за той, за який амортизується 90 % вартості даного об'єкта, визначеної в день укладання договору. Після закінчення строку договору оперативного лізингу він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу;

3) зворотний лізинг - це договір лізингу, що передбачає придбання лізингодавцем майна у власника і передачу цього майна йому в лізинг;

4) пайовий лізинг - це здійснення лізингу його суб'єктами на підставі висновку багатостороннього договору і залучення одного чи декількох кредиторів, що беруть участь у здійсненні лізингу за допомогою інвестування своїх коштів. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів не може становити більше 80% вартості придбаного для лізингу майна;

5) міжнародний лізинг - це договір лізингу, що здійснюється суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі, якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Передане за договором фінансового лізингу майно зараховується на баланс лізингоотримувача з позначкою про одержання цього майна за допомогою фінансового лізингу. Передане за договором оперативного лізингу майно залишається на балансі лізингодавця з позначенням про передачу цього майна в лізинг і зараховується на позабалансовий рахунок лізингоотримувача з позначенням про одержання цього майна в лізинг.

Об'єкт лізингу протягом усього терміну дії договору є власністю лізингодавця. При фінансовому лізингу всі витрати на утримання об'єкта лізингу, пов'язані з його страхуванням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом, несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором лізингу.

При оперативному лізингу всі витрати на утримання об'єкта лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше не передбачено договором лізингу.

^ Лізингові платежі включають:

– суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу, що амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж;

– суму, що сплачується лізингодавцю як процент за залучений ним кредит для придбання майна за договором лізингу;

– платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

– відшкодування страхових платежів за договором страхування об'єкта лізингу, якщо об'єкт застрахований лізингодавцем;

– інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

^ Для кожного з учасників підприємницької діяльності лізинг має визначені переваги:

 • лізинг дає можливість на 100% фінансувати придбання основних фондів на відміну від банківського кредиту, де фінансовими ресурсами забезпечується тільки 60-70% їх вартості;

 • підприємству простіше одержати майно в лізинг, ніж узяти позику на його придбання; лізингове майно виступає як застава, право власності на нього належить лізингодавцю;

 • лізинг дає підприємству більше можливостей для маневрування під час виплати лізингових платежів, оскільки останні здійснюються підприємством, як правило, після одержання виторгу від реалізації продукції, виробленої на узятому в лізинг устаткуванні;

 • зменшується ризик морального зношення устаткування, тому що підприємство одержує його не у власність, а в оренду; також розширюється можливість оперативного відновлення застарілої техніки без залучення власного капіталу на його фінансування;

 • лізингове майно не зараховується на баланс підприємства, що підвищує ліквідність суб'єкта господарювання і його можливість одержати банківський кредит;

 • лізингові платежі включаються до складу валових витрат, що зменшує оподатковуваний прибуток підприємства-лізингоотримувача;

 • зменшується ризик виробництва нової продукції, оскільки при недостатньому попиті на неї підприємство може повернути об'єкт лізингу безпосередньо лізингодавцю;

 • досягається ефект фінансового стимулювання, оскільки щорічні фінансові вигоди перевищують розмір відсотків за банківськім кредитом.

Поряд з перевагами лізинг має певні недоліки:

 • вартість лізингу для лізингоотримувача, як правило, вище вартості звичайної банківської позики;

 • укладання лізингової угоди вимагає більш тривалого часу і більш складної організації, ніж складання угоди на звичайну банківську позику;

 • лізингодавець бере на себе ризик можливого морального зношення основних фондів і неповне чи несвоєчасне одержання лізингових платежів.

Лізинговий кредит сприяє активізації інвестування приватного капіталу в сферу виробництва, поліпшенню фінансового стану товаровиробників, а також підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
Висновки

Основним джерелом позикових фінансових ресурсів підприємства є кошти, що воно одержує за рахунок кредитів. Найбільш поширеним є банківські кредити, що дозволяють підприємствам покривати потребу в оборотних фондах і робити відновлення основних засобів. Банківське кредитування підприємств має різноманітні форми, серед яких найчастіше застосовуються термінові кредити і кредитні лінії. Перспективними формами банківського кредитування є акцептний і авальний кредити, кредит під облік векселів, а також надання факторингових послуг.

Серед небанківської форми кредитування можна виділити перспективність використання різних форм лізингу і оренди, що дають підприємствам ряд переваг.

Кредитний процес, що припускає взаємодію підприємства з комерційним банком, можна розбити на кілька стадій, основною з яких є оцінка кредитоспроможності позичальника.

При вивченні даної теми у студентів можуть виникнути труднощі з розумінням сутності акцептного, авального кредитів, факторингу і процесу обліку векселів через подібність схем їх реалізації. Також можна відзначити, що часто студенти плутають різні форми і види лізингу, його відмінність від оренди.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

Схожі:

Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”...
Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальностей – 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємниц-тво»...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconПрограма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей...
В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій по дисципліні: "Фінансовий менеджмент" для студентів...
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04. Розробив: ас. Луцик Т. Р....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму...
«Звітність підприємств»: конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка