План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура
Скачати 122.14 Kb.
НазваПлан Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура
Дата конвертації04.03.2013
Розмір122.14 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы


План

Вступ;

Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання.

1.1. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад і структура

1.2. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств

1.3. Методичні основи оцінки ефективного використання фінансових ресурсів підприємств

1.4. Проблеми, що потребують вирішення при формуванні та ефективному використанні фінансових ресурсів

Розділ II: Аналіз формування та використання фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами.

2.1.Аналіз формування та використання фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами

2.2.Аналіз формування фінансових ресурсів підприємства “Альфа”

2.3. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства “Альфа”

Розділ III: Удосконалення системи формування та ефективного використання фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами.

3.1. Удосконалення системи державного регулювання формування фінансових ресурсів підприємств

3.2.Оптимізація способів і методів формування фінансових ресурсів підприємств

3.3. Пропозиції щодо ефективності використання підприємством “Альфа” фінансових ресурсів

Висновки;

Список використаних джерел;

Додатки.

АНОТАЦІЯ

У дипломній роботі висвітлені проблеми теоретично – методичного обґрунтування і практичної реалізації формування фінансових ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання. Представлені результати аналітичної оцінки досліджуваної проблеми на матеріалах реально діючого підприємства і обґрунтовані пропозиції щодо формування оптимальної структури фінансових ресурсів підприємства та ефективного їх використання.

Робота містить основні структурні компоненти, згідно чинних вимог, а також, відповідний графічний матеріал, що складається з 17 таблиць і 9 рисунків.

^ Короткий опис роботи

Тема роботи «Формування фінансових ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання»:

Актуальність даної теми полягає в тому, що:

 1. Кожне підприємство стикається з проблемою вибору джерел походження фінансових ресурсів;

 2. Кожне підприємство стикається з проблемою формування оптимальної структури фінансових ресурсів;

 3. Кожне підприємство перебуває у постійному пошуку підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, а отже і підвищення прибутковості;

 4. Від рівня розвитку фінансових ресурсів підприємств залежить економічне благополуччя країни в цілому, так як ВВП створюється саме на рівні підприємств.

Метою даного дослідження є удосконалення системи формування та ефективного використання фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами.

Для досягнення поставленої мети нами:

 • Розкрито теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінки їх використання;

 • Проаналізовано формування та використання фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами.

У результаті проведеного дослідження нами запропоновано наступні шляхи та напрямки вирішення поставленої проблеми:

 • На рівні держави:

 • Розроблення ефективного механізму податкового стимулювання підприємств через надання податкових пільг, податкових канікул тощо;

 • Розроблення ефективних і дієвих законодавчих нормативно-правових актів щодо прав міноритаріїв в АТ;

 • Сприяння розвитку вторинного ринку ЦП тощо;

 • На рівні підприємства «Альфа»:

 • визначено оптимальну структуру фінансових ресурсів через розрахунок впливу фінансового важеля на рентабельність підприємства;

 • розраховані економічні вигоди ввід покупки і введення в дію нового обладнання;

 • Здача складських приміщень в оренду;

 • Продажа товарів зі знижкою великими партіями;

 • Представлення знижки дебіторам за дострокове погашення заборгованості тощо.

Список використаних джерел

 1. Закон України. Про акціонерні товариства від 18.09.2008р. № 514-VI.

 2. Закон України. Про заставу. вiд 02.10.1992 № 2654-XII

 3. Верховна Рада. Про оподаткування прибутку підприємств вiд 28.12.1994 № 334/94-ВР.

 4. Верховна Рада. Про цінні папери та фондову біржу від 18.06.1991. № 1201 – ХІІ

 5. Постанова КМУ від 4 червня 1994 р. № 352. Про особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні"

 6. Статистичний щорічник України за 2000 рік. -К., 2001

 7. Статистичний щорічник України за 2001 рік. -К., 2002

 8. Статистичний щорічник України за 2002 рік. -К., 2003

 9. Статистичний щорічник України за 2003 рік. -К., 2004

 10. Статистичний щорічник України за 2004 рік. -К., 2005

 11. Статистичний щорічник України за 2006 рік. -К., 2007

 12. Статистичний щорічник України за 2007 рік. -К., 2008

 13. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни. – К.: Знання-Прес, 2004. – 291 с. – (Вища освіта XXI століття).

 14. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. — М.: «Дело и сервис», 2004. – 256 с.

 15. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ / Учебное пособие. — Москва — Новосибирск: «Дело и сервис», 2003. – 164 с.

 16. Афанасьєв А. Планування структури капіталу // Банківська справа. – 2000. - № 2. – с.23-24.

 17. Афанасьєв А., Кравченко С. Управління структурою капіталу // Економіка, фінанси, право. – 2003. - № 1. – с.25-27.

 18. Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. – Львів: „Бескид Біт”, 2003. – 152 с.

 19. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 318 с.

 20. Балабанов І.Т. “Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом” Учебное пособие. — Москва — Харьков — Минск: «Питер», 2006. – 318 с.

 21. Бєлоліпецький В.Г. “Финансы фирмы” Курс лекцій. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 298 с.

 22. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2007. –758с.

 23. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2002. – 528 с.

 24. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємств: Навч. посібник. - Львів: Сполом, 2003. – 316с.

 25. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 2004. – 1120 с.

 26. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 2002. – 1000 с.

 27. Болюх М. А., В. З. Бурачевський, М. І. Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка Економічний аналіз: Навчальний посібник /. – К.: КНЕУ, 2003. – 540 с.

 28. Бланк И.А. Управление использованием капитала. — К.: Ника-Центр, 2004. – 656 с.

 29. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. — СПб : «Питер», 2003. - 395 с.

 30. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс. — М.: Инфра-М, 2003. – 614 с.

 31. Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації. // Фінанси України. К.: Фінанси – 2003, №10 – с.23-32.

 32. Батурин В.М., Керимов В.Э. Финансовый леверидж как эффективный инструмент управления фининсовой деятельностю // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. - №2.

 33. Белз О., Юринець В. Управління грошовими потоками фірми як чинник оптимізації структури капіталу // Вісник ТАНГ. – 2005. - №2.

 34. Буряк Л.Д. Фінансові ресурси підприємства. // Фінанси України. — 2003. — № 10. — С. 63.

 35. Бондаковский. Фінанси України. К.: Фінанси – 2005, №1 – с.106.

 36. Буряковський В.Д. Фінанси підприємств: Навч. Посібник. – Д.: Пороги, 2008. – 480 с.

 37. Василик О.Д. “Теорія фінансів” - К. : НІОС, 2005. - 416 с.

 38. Вознесенський Е.О. “Методологические аспекты анализа сущности финансов” – М.: ИНФРА-М, 2003. – 325 с.

 39. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес. 2002. - 239 с.

 40. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємства. // Фінанси України. — 2002. — № 2. — С. 77-85.

 41. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу. // Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 80-88.

 42. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. — М.: «Финансы и статистика», 2004. – 398 с.

 43. Гренев Н.Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, - 2003. – 236с.

 44. Дьяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України – К., - 2002. – 234 с.

 45. Дробозина Л.А. Финансы. -М.: Финансы, Юнити, 2002.-527 с.

 46. Довгань Л.П. Фінанси акціонерних товариств в умовах трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.04.01 [Електронний ресурс] / Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2002. — 20 с.

 47. Дідківська Л.І. Головко Л.С. Опорний конспект лекцій з курсу "Державне регулювання економіки". - К.: КДТЕУ. 2003. – 213 с.

 48. Довбня с., Шембель Ю. Финансовый анализ на различных этапах жизненного цикла предприятия // Бизнес- информ. – 2002. - №17-18. – с. 87-91.

 49. Єщенко П.С., Балкін Ю.І. сучасна економіка, навч.посіб.-К., Вища шк..,2005 – 327 с.

 50. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. –2-ге аид.,перероб. Та доп. – К.: Кондор. – 2003. – 364 с.

 51. Зайцев Н. Л. Экономика организации: Учебник. – М. : Экзамен, - 2003. – с. 330– 358.

 52. Зятковський І.В. Фінанси суб'єктів господарювання: основні засади та практика організації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Тернопільський національний економічний ун-т. — Т., 2006. — 40 с.

 53. Завгородня О.О., Тарасович В.М. Фіскальні ресурси держави та їх роль в активізації інвестиційних процесів. // Фінанси України. К.: Фінанси – 2000, №3 – с.19-25.

 54. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. – К.: МАУП, 2002. – 112 с.

 55. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 2004. – гл. 10. – с. 125 - 148.

 56. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 457 с.

 57. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002 К.: – с. 353 – 377.

 58. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 485 с.

 59. Крайник О.П., Клепикова З.В. Финансовый менеджмент. – Львов: “Интелект+”, - 2003. – 314с.

 60. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятий: учебное пособие для вузов. Учебное пособие. - 2е изд, перераб. и доп. - СПб.: Бизнес - пресс, 2002 - 448 с.

 61. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 216 с.

 62. Ковалева А.М. Финансы. -М.: Финансы и статистика,2003. – 375 с.

 63. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. — М.: Изд-во Дело и Сервис , 2003. – 405 с.

 64. Кузнецова Е.В. Финансовое управление компанией. —М.: Фонд «Правовая культура», 2004. – 384 с.

 65. Костирко Л.А. Формування механізму фінансової стратегії сталого розвитку підприємства.Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. - Донецьк : ІЕП НАН України. - 2004.

 66. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. // Фінанси України. К.: Фінанси – 2003, №10 – с.139-144.

 67. Колчина Н.В. «Финансы предприятия»// Москва «Финансы» - 1998 г., с.415

 68. Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навчальний посіб. — К., 2003. — 298 с.

 69. Любушин Н.П. и др. Анализ финансово – экономической деятельности предприятия : Учеб. пособие для вузов – М.: ЮНИТИ, 2003. – 471с.

 70. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 387с.

 71. Лысенко Ю.Г., Макаров К.Г., Петренко В.Л. Леверидж. Экономические приложения. ДонГУ, Юго-Восток, 2004. – 104с.

 72. Литвиненко Я. В. Податкова політика: Навч. посіб. - К.: МАУП. 2003. - 224 с.

 73. Моляков Д.С. “Финансы предприятий отраслей народного хозяйства” – М.: ИНФРА-М, 2001. – 267 с.

 74. Мишкін Ф. Р. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. — К.: Основи, 2002. – 364 с.

 75. Михасюк І Мельник А Крупка М Залога 3. Державне регулювання економіки / За ред. І.Р. Михасюка. - Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене. - К.: Атіка. Ельга-Н. 2004. - 592 с.

 76. Мізюк Б. М., Шевчук В. О. Зовнішні запозичення: вплив на економічну політику // Фінанси України. — 2003. — № 9. — С. 82-90.

 77. Марченко А.А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів// Фінанси України - 2002 - №9 - с.102-108.

 78. Матвієнко І.В. Банківське інвестиційне кредитування. // Фінанси України. К.: Фінанси – 2005, №12 – с.128-132.

 79. Нікитенко Д.В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємства // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 48–56.

 80. Огородник С.Я. “Финансово-кредитные методы повышения эффективности промышленного производства” — К: КНЕУ, 2002. — 108 с.

 81. Опарін В. М.Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002. - 240 с.

 82. Пройда – Носик Н.Н. Фінансові ресурси підприємства / Н.Н. Пройда – Носик, С.С. Грабарчук // Фінанси України – 2003. - №1. – с. 96-103.

 83. Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 298 с.

 84. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 528 с.

 85. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 2003. – 361 с.

 86. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. -- Х.: ХДЕУ, 2002. - 164 с.

 87. Петренко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств. // К.: Фінанси – 2000, №6 – с.91-95.

 88. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 550с.

 89. Плисак В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України - №1, 2001 р. с 67 - 72.

 90. Родионова, Ю. Я. Вавилов, Л. И. Гончаренко и др. Под ред. В. М. Родионовой. — М.: Финансы и статистика, 2002. —432 с.

 91. Рупняк М.Я. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.

 92. Ревак І. Структура капіталу як чинник ринкової вартості підприємства // Формування нової парпдигми економічної теорії в Україні. Науковий збірник / за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2001. – с.453.

 93. Сенчагов В.К. “Эффективность использования основных фондов (показатели, факторы, стимулы)” – М.: ИНФРА-М, 2001. – 243 с.

 94. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 479 с.

 95. Суторміна В.М. та ін. Фінансовий ринок: Посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 100 с.

 96. Сугеев И.В. Экономика предприятия. Учеб. пособие, М., Финансы и статистика, 2004 – 304 с.

 97. Стоян В.І. Фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку / Фінанси України.-2003. - №12.- С.135-140

 98. Самсонова Н.Ф. Финансовый менеджмент: Учебник.– М.: Финансы, 2003. – с. 445 – 475.

 99. Слав'юк Р.А. Структурування власного капіталу підприємств України // Фінанси України -№8,2005р

 100. Терьохін В.І. “Финансовое управление фирмой” — К.: Ника-Центр, 2003. – 298 с.

 101. Туган-Барановського М.І. “Социальная теория распределения” М.: ИНФРА-М, 2002. – 114 с.

 102. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 485 с.

 103. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2003. – 385 с.

 104. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. —М.: ГУ-ВШЭ, 2002. - 504с.

 105. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: опорний конспект лекцій. — К.: КДТЕУ, 2003. – 310 с.

 106. Ушакова Н.Н. Инвестирование. Финансирование. Кредитование. — К.: КНТЭУ, 2003. – 192 с.

 107. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2003. – 288 с: іл. –Бібліогр.: с. 280 - 282.

 108. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. —К.: МАУП, 2002. – 326 с.

 109. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2004. – гл. 2. – с. 303 – 314.

 110. Хрипач В.Я. Экономика предприятия. — М.: «Финансы, учет, аудит», 2004. – 440 с.

 111. Чепурчин М.Н., Киселевой Е.А. Курс экономической теории: Учебное пособие для вузов.– Киров: “АСА”, 2002. – 408с.

 112. Чистов С.М., А.Є. Никифоров. Т.Ф. Куценко та ін.Державне регулювання економіки: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ. 2005. - 316 с.

 113. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия / Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2004. – 342 с.

 114. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч.посіб.- К.: Знання – Прес, 2002. – 535 с.

 115. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 2003. -- 229 с.

 116. Шевцова О.Й. Управління вартісно-ризиковими чинниками та часовими аспектами фінансування потреб у капіталі підприємств // Фінанси України - 2006,№3.

 117. Шмигаль Н.М. Оптимізація структури капіталу підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003. - № 4. – с. 238-243.

 118. Шигун А.В. Економіка підприємства. Навч.посіб. – К., Знання, 2005 – 431 с.

Схожі:

План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура iconТеоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства

План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура icon"Фінансова політика (укр.)"
Дозволяє порівняти фактичні підсумки використання фінансових ресурсів із запланованими, відшукати резерви зростання фінансових результатів,...
План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура iconПлан вступ розділ І. Методологічні та теорЕтичні аспекти конкурентоспроможності...
Сутність І значення конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура iconТеоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів
Вступ
План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура icon1. Теоретичні основи побудови обліку І аудиту фінансових результатів...
Сторія розвитку бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку
План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура iconАналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в україні
У статті проаналізовано фінансові джерела формування інвестиційних ресурсів в Україні. Визначено основні їх види. Досліджено проблеми...
План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура iconРозділ 1 дебіторська та кредиторська заборгованість як основні фактори діяльності підприємства
Розділ 1 Теоретичні аспекти та основи функціонування дебіторської заборгованості підприємства
План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура iconВправа 1
Тому знання сутності фінансів підприємств, їх функцій, складу фінансових ресурсів, порядку їх формування та використання є дуже важливим...
План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура iconФінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу...
Оцінка механізму поширення впливу „чорних” економічних структур на формування фінансових ресурсів України. 7
План Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та оцінка їх використання. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства, їх склад І структура iconЖодне виробництво не може обійтися без залучення ресурсів із зовнішнього...
Від організації постачання, своєчасності поставок матеріальних ресурсів на виробництво в необхідних асортименті, кількості та відповідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка