Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
НазваМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Сторінка1/18
Дата конвертації26.02.2013
Розмір2.26 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
напрям підготовки 0501 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050104 «Фінанси»

Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол № ___від_______2010 р.

Київ НТУ 2011

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 7.05.01.07 «Економіка підприємства» та 7.050104 «Фінанси» /Укл.: Чеснакова Л.С., – К: НТУ, 2011, – с.
Укладач: Чеснакова Людмила Станіславівна, к.е.н., професор

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………………..

1. Навчально-тематичний план та розподіл годин за модулями……………………

2. Регламент контролю засвоєння навчального матеріалу………………………….

3. Навчальні модулі…………………………………………………………………….

ЗМ 1. Сутність фінансового менеджменту………………………………………..

1.1. Поняття «фінансовий менеджмент»………………………………………..

1.2. Цілі фінансового менеджменту………………………………………………

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

Вправи для самостійної роботи ………………………………………………………..

ЗМ 2. Формування прибутку і грошових потоків підприємства ………………..

2.1. Формування доходів ………………………………………………………...

2.2. Формування витрат ………………………………………………………….

2.3. Фінансовий результат діяльності ……………………………………………

2.4. Формування грошових потоків…………………………………………….

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

Вправи для самостійної роботи ………………………………………………………..

ЗМ 3. Фінансові ризики ……………………………………………………….

3.1. Сутність та види фінансових ризиків………………………………………..

3.2. Методи оцінки фінансових ризиків ………………………………………..

3.2. Механізми нейтралізації фінансових ризиків ……………………………

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

ЗМ 4. Визначення вартості грошей у часі ……………………………………….

4.1. Нарощування та дисконтування за процентними ставками ……………

4.2. Нарощування та дисконтування за обліковими ставками ……………

4.3. Еквівалентні ставки ………………………………………………………

4.4. Фінансова рента ……………………………………………………………

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

Вправи для самостійної роботи ………………………………………………………..

ЗМ 5. Вартість капіталу підприємства …………………………………………..

5.1. Складові капіталу підприємства та джерела його збільшення ……………

5.2. Оцінка вартості складових капіталу підприємства ……………………….

5.2.1. Оцінка вартості власного капіталу ……………………………………

5.2.2.Оцінка вартості запозиченого капіталу …………………………….

5.3. Середня вартість капіталу підприємства ……………………………. …..

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

Вправи для самостійної роботи ………………………………………………………..

ЗМ 6. Функції фінансового менеджменту ………………………………………..

6.1. Функції фінансового менеджменту в умовах прибуткової діяльності …

6.2. Функції фінансового менеджменту в умовах збиткової діяльності …

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

ЗМ 7. Моніторинг платоспроможності підприємства ……………………………

7.1. Аналіз поточної платоспроможностi………………………………………

7.2. Аналіз перспективної платоспроможностi…………………………………..

7.2.1. Оцінка рівня фінансової стійкості……………………………………

7.2.2. Аналіз ділової активності…………………………………………….

7.2.3. Показники ефективності роботи підприємства…………………….

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

ЗМ 8. Управління інвестиціями…………………………………………………………

8.1. Порядок розробки інвестиційної програми підприємства……………………..

8.2. Показники економічної ефективності реальних інвестиційних проектів…….

8.3. Методи оцінки ризику реальних інвестиційних проектів………………….

8.4. Порядок розробки бюджету інвестиційної програми………………………

8.5.Управління структурою капіталу підприємства…………………………….

8.6. Дивідендна політика………………………………………………………….

8.7. Управління фінансовими інвестиціями……………………………………..

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

Вправи для самостійної роботи ………………………………………………………..

ЗМ 9. Управління виробничими запасами……………………………………………

9.1. Планування та контроль запасів……………………………………………..

9.2. Фінансування запасів…………………………………………………………

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

ЗМ 10. Управління дебіторською заборгованістю………………………………….

10.1. Порядок розробки кредитної політики підприємства………………………

10.2. Реалізація кредитної політики ………………………………………………..

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

Вправи для самостійної роботи ………………………………………………………..

ЗМ 11. Управління грошовими коштами………………………………………….

11.1. Планування руху коштів від інвестиційної діяльності підприємства……

11.2. Планування руху коштів від операційної діяльності…………………..

11.2.1. Планування грошових надходжень…………………………………….

11.2.2. Планування виплат для поповнення в виробничих запасів…………………………………………………………………………………

11.2.3. Розробка графіка виплати заробітної плати, сплати податку з доходів фізичних осіб, утримань та відрахувань на соціальні заходи………..

11.2.4. Розробка графіка сплати податків………………………………………

11.3. Загальний бюджет руху грошивих коштів підприємства……………….

11.4. Управління тимчасово вільними грошовими коштіми…………………

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

ЗМ 12. Антикризове фінансове управління підприємством………………………..

12.1. Фінансова криза та її стадії………………………………………………..

12.2. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства…………………………..

12.3. Реструктуризація підприємства та фінансова його санація………………

Контрольні запитання …………………………………………………………………..

Література………………………………………………………………………………. .

Вступ
Предметом вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» є фінансова діяльності підприємства.

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів системи знань, вмінь і навичок з управління фінансовою діяльністю та фінансовими ризиками на підприємстві.

Вивчення дисципліни сприятиме підготовці фахівців, які оволодіють:

  • методами управління середньою вартістю капіталу підприємства;

  • методикою розробки бюджету інвестиційної програми підприємства;

  • методами оптимізації запасів;

  • порядком розробки і реалізації кредитної політики підприємства;

  • методикою розробки бюджету руху грошових коштів;

  • методами управління тимчасово вільних грошових коштів підприємства;

  • особливостями антикризового фінансового управління на підприємстві.  1. Навчально-тематичний план та розподіл годин за модулями
№ЗМ

Назва змістового модулю

Кількість годин

Всьо-го

Лекції

Практичні/лабораторні заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту

1

Сутність фінансового менеджменту

4

2

-

2/-

2

Формування прибутку і грошових потоків підприємства

6

2

2

2/0,5

3

Фінансові ризики

2

-
2/0,5

4

Визначення вартості грошей у часі

8

2

2

40,5

5

Вартість капіталу підприємства

14

4

4

6/1

6

Функції фінансового менеджменту

6

4
2/-

Усього

40

14

8

18/2,5

Форма модульного контролю

^ Контрольна робота

Модуль 2. Практика фінансового менеджменту

7

Моніторинг платоспроможності підприємства

2

-

-

2/-

8

Управління інвестиціями

6

2

2

2/-

9

Управління виробничими запасами

4

2
2/0,5

10

Управління дебіторською заборгованістю

6

2

2

2/0,5

11

Управління грошовими коштами

12

6

2

4/1

12

Антикризове фінансове управління підприємством

4

2

-


2/0,5

1


2

3

4

5

6Усього


34

14

6

14/2,5
^

Форма модульного контролю

Контрольна робота

Курсова робота

34

34

^

Усього по курсу


108

28

14

66/39

Форма підсумкового контролю
^

Іспит/ залік

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами...
Основи економічної теорії. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей /...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconРобоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та...
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка