Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!!
Скачати 67.28 Kb.
НазваДоцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!!
Дата конвертації28.03.2013
Розмір67.28 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы


доцент Пилипів В. В.

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»:

Написати 3 питання по заліковці!!!


 1. Предмет дослідження фінансової науки. Суть „теорії фінансів”.

 2. Поняття „фінанси” та їх суть.

 3. Основні історичні передумови формування фінансів.

 4. „Фінанси” як економічна категорія. Фінансові категорії.

 5. Структура фінансів.

 6. Структура фінансів: в розрізі учасників відносин.

 7. Види фінансових ринків. Характеристика.

 8. Структура фінансів: в розрізі фінансових ринків.

 9. Фінансові інструменти, які обертаються на фінансових ринках. Їх характеристика.

 10. Фінансові інститути, які працюють на фінансових ринках. Їх характеристика.

 11. .Сутність громадських фінансів.

 12. Суспільні блага.

 13. Проблема „безбілетника”.

 14. Теорії державних фінансів.

 15. Фінанси у системі Парето. Оптимум Парето.

 16. Теорії місцевих фінансів.

 17. Міжбюджетні відносини: сутність та зміст.

 18. Централізована модель міжбюджетних відносин та її принципи.

 19. Децентралізована модель міжбюджетних відносин та її принципи.

 20. Фінансове вирівнювання, інструменти його здійснення.

 21. Теорія фіскальної децентралізації.

 22. Теорема децентралізації.

 23. „Гіпотеза обмеження Левіафана”, „Гіпотеза підвищення продуктивності”.

 24. Потенційні недоліки фіскальної децентралізації. Випадки за яких фіскальна децентралізація буде не ефективною.

 25. Теорія фіскального федералізму. Основні принципи фіскального федералізму.

 26. Особливості формування міжбюджетних відносин в теорії фіскального федералізму.

 27. Місце податків в економічній системі. Теорії податків.

 28. Принципи побудови податкової системи

 29. Податковий потенціал.

 30. Теорія Лаффера.

 31. Податковий механізм.

 32. Податкове регулювання

 33. Дискреційна фіскальна політика

 34. Недискреційна фіскальна політика.

 35. Виробництво і фінансування у суспільному секторі.

 36. Державна фінансова підтримка окремих галузей та підприємств економіки.

 37. Форми державних видатків.Література

^ Перелік основної літератури

№ п/п

Назва

Автор

1

Теорія фінансів: Підручник для студ. екон. спец. вищ. закладів освіти / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 4-те вид.,доп. — К. : НІОС, 2003. — 411с.

Василик О.Д.

2

Общая теория финансов: Учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению "Экономика", спец. "Финансы и кредит" / Л.А. Дробозина (ред.). — М. : Банки и биржи, 1995. — 256с.

Дробозина Л.А.

3

Теорія фінансів: Навч. посіб. для студ. вузів. — Л. : ЛБІ НБУ, 2001. — 156с.

Кузнєцова А.Я.

4

Теория финансов -Москва, Петрозаводск, 2004 / http://openbudget.karelia.ru/tutorials/book3/HTML/main.htm

Яндиев М.И.

5

Лекции по экономической теории государственного сектора”, Изд. Аспект Пресс, 1995.

Аткинсон Э. Б. Стиглиц Дж. Э.

6

Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика, ГУ ВШЭ, Москва, 2000.

Якобсон Л. И.

7

Экономика общественного сектора. Основы теории государственных финансов. М., 1996

Якобсон Л.И.

8

Теорія суспільного вибору // Економіка України. - № 10. – 2004. – С.83-86.

Довбенко М.

9

Місцеві фінанси України: навч.посіб.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 487 с. – (Вища освіта XXI століття).

Кравченко В.І.

10

Державні фінанси України в перехідний період. – Харків: Форт, 2000. – 296 с.

Луніна І.О.

11

Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – Минск. - 2002

Миронова Т.Н.

12

Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. Том 5 // Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. – К.:НДФІ, 2004.

Група авторів

13

Концептуальні засади формування механізму міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С.31-38.

Каун О.Б.

14

Теоретичні основи децентралізації // Фінанси України. – 2002. - №8. – С.19-25.

Дроздовська О.С.

15

Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: [Проект Київського центру Ін-ту Схід-Захід]; за ред. С.Максименка. – К.: Логос, 2000. – 72 с.


С.Максименко, Є.Кіш, М.Лендьєл, І.Студенніков

16

Політика субсидування органів місцевого самоврядування / Рада Європи. Доп.Експертної комісії з проблем місцевих та регіональних фінансів Керівного Комітету з регіональних та муніципальних питань, м.Старсбург, 1986р.; Упоряд.К.Лотц; Фонд “Україна-США”. Програма сприяння парламентові України. – 31 с.

К.Лотц

17

Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів — К. : Міленіум, 2001. — 244 с.

С.Максименко

18

Fiscal Decentralisation and Regional Development in Transition Countries // Katholieke Universiteit Leuven. - LICOS Centre for Transition Economics. - Discussion Paper 107/2001. – 38 р. (http://www.econ.kuleuven.ac.be/licos)

Marvin Jackson

19

FISCAL DECENTRALISATION & ECONOMIC GROWTH IN HIGH-INCOME OECD COUNTRIES // ENEPRI WORKING PAPER NO. 1, JANUARY 2001. – 39 p.

^ ULRICH THIEßEN
Перелік додаткової літератури

№ п/п

Назва

АвторЗагальна теорія фінансів: Навчальний посібник для вищ. учбових закладів економічного профілю III та IV рівнів акредитації / Буковинський держ. фінансово- економічний ін-т. — Чернівці : Ратуша, 2000. — 638с.

Діденко В.М., Попова В. Д., Прядко В.В.Теория финансов в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Московский ун-т потребительской кооперации; Саранский кооперативный ин-т МУПК. — М.; Саранск, 2000. — 132с.

Поляков А. Ф.Теорія фінансів: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 167с.

Худолій Л. М.Теорія фінансів: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Одеський держ. економічний ун-т; Академія держ. податкової служби України. — К. : Дія, 2000. — 236с

Чернявський О. П., Мельник П. В., Мельник В. М.Конспект лекцій з курсу "Теорія фінансів": Для студ. всіх форм навчання / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. Кафедра економіки. — Х., 2002. — 41 с.

Шелест О. Л.Экономика государственного сектора. Пер. с англ. М. 1997.

Стиглиц Дж.Государственный сектор экономики. М., 2001

Якобсон Л.И.Налоги и налогообложение: Учебник для студ. вузов / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов / М.В. Романовский (ред.), О.В. Врублевская (ред.). — 4.изд., испр. и доп. — СПб. : Питер, 2003. — 576с.

Банхаева Ф. Х., Барабаш А. Я., Беляева Т. П.,Налоги: Теория и практика: Учеб. пособие. — СПб. : Специальная литература, 1996. — 282с.

Глухов В.В., Дольдэ И.В.

10д

Налоги и налогообложение: Учеб. пособие для студ. вузов / Московский гос. ун-т коммерции. Кафедра финансов. — М., 2001. — 92 с.

Горина Г.А.

11д

Налоги и налогообложение: Учеб. пособие; Учебник для студ. и слушателей вузов и системы послевузовского образования, обучающихся по экон. спец.. — М. : ИНФРА-М, 2001. — 256с.

Евстигнеев Е.Н.

12д

Налоги и налогообложение: Учеб. пособие для студ./ Европейский ун-т. — К. : Издательство Европейского ун-та, 2003. — 265с.

Зазвонова Л.А., Фомин Ф.Ф.

13д

Система оподаткування в схемах і таблицях: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004

Іванов Ю.Б.

14д

Податки та податкова політика: Метод. вказівки / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Н.А.Бак (уклад.). — Чернівці : Рута, 2005. — 72с.

Н.А.Бак
Схожі:

Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconОрієнтований перелік питань для контролю рівня засвоєння програми...
Соціально-економічна суть грошово-кредитної(монетарної) політики, її значення для економіки країни
Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconПитання для підсумкового контролю
Концепція Я. Грімма та її роль у становленні порівняльно-історичного мовознавства
Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconІнтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань
Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconДвнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет
...
Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconОрієнтовний перелік питань вступного інструктажу для працівників
Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва, об'єкти підвищеної небезпеки
Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconОрієнтовний перелік питань вступного інструктажу для вихованців, учнів, студентів
Загальні відомості про заклад освіти, його лабораторії, гуртки, май­стерні. Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях та...
Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconУніфікована форма акта перевірки у сфері охорони водних біоресурсів,...
Загальна інформація щодо здійснюваних та раніше проведених заходів державного нагляду (контролю)
Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconПро орієнтовний перелік навчально- методичного забезпечення базових...
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання орієнтовний...
Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconПерелік екзаменаційних питань з курсу
Класичні теорії міжнародної торгівлі, їх роль у формуванні торгових політик провідних країн світу
Доцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»: Написати 3 питання по заліковці!!! iconЗатверджено
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів 3 курсу спеціальності «Фінанси І кредит» усіх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка