Плани практичних занять
НазваПлани практичних занять
Сторінка1/8
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ПІДГОТОВКИ

нормативної дисципліни «Фінанси підприємств»
для спеціальностей 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та піприємництво»

та6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

напряму 0502 «Менеджмент»

НТУ «ХПІ»

2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

До друку дозволяю

Проректор _________ А.П.Марченко

ПЛАНИ ПРАКТИЧИНИХ ЗАНЯТЬ

І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ПІДГОТОВКИ

нормативної дисципліни «Фінанси підприємств»
для спеціальностей 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та піприємництво»

та6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

напряму 0502 «Менеджмент»


^ НТУ «ХПІ»

2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

До друку дозволяю

Проректор _________ А.П.Марченко


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧИНИХ ЗАНЯТЬ

І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ПІДГОТОВКИ

нормативної дисципліни «Фінанси підприємств»
для спеціальностей 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та піприємництво»

та6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

напряму 0502 «Менеджмент»

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол №___ від ______

^ НТУ «ХПІ»

2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПЛАНИ ПРАКТИЧИНИХ ЗАНЯТЬ

І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ПІДГОТОВКИ

нормативної дисципліни

«Фінанси підприємств»


Міністерство освіти і науки України

Харків,2007

Фінанси підприємств. Планм практичних занять і методичні вказівки до їх підготовки нормативної

дисципліни для спеціальностей 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та піприємничтво» та

6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної дія-

льності» напряму 0502 «Менеджмнет». Укладач:

проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – 55.: НТУ «ХПІ»,

2007.


Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, контролінг та ЗЕД »

Протокол №_____ від «____» ____________2007р.
Рецензія:

Схвалено науково-методичною радою

Протокол №____ від «____» ____________2007р.

Відповідальний за випуск: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.

©Лернер Ю.І.

©Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
Фінанси підприємств є основою грошово-кредитної системи держави, головною ланкою її економіки. Стан фінансів підприємства значно впливає на формування загальнодержавних і регіональних грошових фондів.Чим стійкіше фінансове становище підприємств, тим забезпеченіша держава і її структури, тим повніше задовольняються соціальні й інші потреби суспільства. Роль і значення фінансів підприємств обумовленні ще й тим, що вони обслуговують сферу матеріального виробництва, у якій створюються внутрішній валовий продукт і національний доход, а також і можливості країни стосовно надходження засобів у бюджет і їхні витрати.

Усі перераховані вище пріоритети фінансів підприємств потребують відповідного вивчення та осмислення. Це є особлиов важливим в умовах, коли економіка України переходить до ринкових відносин і в ній спостерігаються кризові явища.Формування ринкової інфраструктури України передбачає проведення приватизації підприємств, їх демонополізацію, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв’язків, а також фінансове оздоровлення усього господарства. А стабільність кредитної системи України та фінансових відносин в умовах ринку – одна з ключових проблем сучасної економіки.

Таким чином, формування ринкових умов потребує вирішення низки найважливіших проблем, і насамперед: зміцнення національної валюти України; перебудови бюджетного планування і фінансування; утворення та удосконалення системи управління фінансовими ресурсами як на підприємстві, так і в галузях та в цілому по народному господарству; зміцнення самостійності і відповідальності господарюючих суб’єктів; організація фінансового ринку ефективних державних важелів та регуляторів. Все це потребує наукової та економічної оцінки.

В умовах становлення фінансових ринкових відносин необхідно підвищити рівень знань і відповідно підготовку спеціалістів у цих питаннях. Майбутні фахівці повинні вміти об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їхніх особливостей у фінансовій сері, а також у сфері міжнародних фінансів, фінансів господарських одиниць; уміти розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики формування фінансової політики підприємства.

Мета вивчення курсу – формування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

^ Завдання курсу – навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх сторонах фінансової діяльності підприємства, сформувати у студентів теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних економічних ситуацій і вирішення практичних завдань.

Після вивчення курсу «Фінанси підприємств» студенти повинні- ЗНАТИ:

 • місце фінансів підприємств у фінансовій системі України;

 • склад та структуру фінансових ресурсів підприємства;

 • сутність фінансового механізму підприємства;

 • класифікацію витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

 • сутність прибутку як економічної категорії;

 • принципи розподілу і використання прибутку на підприємстві;

 • основні принципи оподаткування прибутку підприємства;

 • джерела утворення та відновлення основних засобів підприємства;

 • сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів;

 • методи розрахунку амортизації як для цілей оподаткування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • сутність та джерела капіталовкладень;

 • сутність і структуру оборотних засобів підприємства;

 • методи і показники (коефіцієнти) оцінки і аналізу фінансового стану підприємства;

 • види і принципи фінансового планування на підприємстві;

 • сутність антикризового управління фінансами підприємства, а також поняття фінансової санації підприємств;

- ВМІТИ:

 • розраховувати загальні витрати підприємства;

 • розраховувати балансовий (валовий) і чистий прибуток підприємства;

 • визначати беззбитковий об’єм виробництва продукції (визначати точку беззбитковості виробництва і реалізації продукції);

 • розраховувати суму амортизаційних відраховувань як для цілей оподаткування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • визначати ефективність використання основних коштів підприємства;

 • визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі процедури нормування оборотних коштів;

 • визначати ефективність використання оборотних коштів підприємства;

 • проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості і ділової активності.

Ця робоча програма з курсу «Фінанси підприємств» розроблена на базі Програми та Робочої програми з навчальної дисципліни.

ІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Деякі розділи курсу «Фінанси підприємств» зв’язані з іншими економічними дисциплінами, які студенти вивчали раніше, зокрема: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Економіка підприємств», «Теорія фінансів», «Гроші та кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік».

Знання з перелічних курсів дозволять студентам якісно засвоїти основні положення та навички, які стануть базою для вивчення теоретичних і практичних питань з курсу «Фінанси підприємств».

ІІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИНазви розділів

А. Модуль І

Усього

годин*

У тому числі*

лекц.

прак.

сам.

роб.

форма

контролю

А. Модуль І.

1.

Сутність, функції й організація фінансів підприємств

7/5

2/2

4/1

4/2

поточний

2.

Фінанасові ресурси підприємства і джерела їх утворення

7/6

2/2

1/2

4/2

поточний

3.

Витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Виручка від реалізації продукції

11/1

2/2

1/3

8/6

поточний

4.

Формування і розподіл прибутку підприємств

14/15

2/2

2/4

10/9

поточний

5.

Оподаткування підприємств

17/17

2/2

1/2

14/13

поточний

6.

Грошові надходження підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств

11/10

2/2

1/1

8/7

поточний

^ Б. Модуль ІІ.

7.

Кредитування підприємств

13/13

2/2

1/2

10/9

поточний

8.

Фінансове забезпечення відтворення основних коштів

15/16

4/4

1/3

10/9

поточний

9.

Оборотні кошти підприємства, їх організація, нормування та використання

14/15

4/4

2/4

8/7

поточний

10.

Оцінювання фінансового стану підприємств

11/11

2/2

1/2

8/7

поточний

11.

Фінансове планування. Фінансовий план підприємства

14/15

4/4

2/4

8/7

поточний

12.

Фінансова санація підприємств

10/10

2/2

1/2

7/6

поточний
РАЗОМ

144/144

30/30

15/30

99/84

іспит

_______

* Тут і далі у чисельнику наведені дані для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», у знаменнику – для спеціальності «Фінанси»

^ ІV. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ПІДГОТОВКИ

Метою семінарських (практичних) занять є розкриття основних теоретичних положень і поглиблення знань студентів з курсу «Фінанси підприємств». В процесі підготовки до семінару (практичному заняттю), студенти повинні грунттовно вивчити теоретичні питання теми, лекційний матеріал, ознайомитись із запропонованими викладачем літературними джерелами, вміти працювати з конкретними фінансовими результатами, аналізувати запропоновані економічні ситуації.

Для кращого засвоєння студентами знань, які вони отримують на лекціях та під час практичних занять, необхідно доповнювати навчальний процес завданнями для самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів займає важливе місце у підготовці фахівців по економічних дисциплінах. Студенти вивчають новий матеріал з дисципліни «Фінанси підприємств», навчаються працювати з учбовою та науковою літературою як опублікованою в нашій країні, так і за рубежем.

Семінарське (практичне) заняття 1.

Тема: Структура ринку фінансових послуг

План

 1. Методи структуризації фінансового ринку.

 2. Характеристика структури фінансового ринку за основною групою фінансових активів.

 3. Комерційні банки на грошовому ринку країни.

 4. Сучасний ринок нерухомості в Україні.

Методичні вказівки

Методологічні підходи до вирішення проблеми сруктуризації ринку фінансових послуг. Методи стуктуризації фінансового ринку. Поняття сегментації фінансового ринку.

Характеристика труктури ринку фінансових послуг. Грошовий ринок. Ринок капіталу. Кредитний ринок. Валютний ринок. Ринок цінних паперів. Страховий ринок. Ринок нерухомості. Ринок дорогоцінних металів і каменів та інших об’єктів реального інвестування.

Контрольні запитання і завдання:

 1. Методологічні підходи до вирішення проблеми структуризації фінансового ринку.

 2. Методи структуризації фінансового ринку.

 3. Характеристика структури фінансового ринку за основною групою фінансових активів.

 4. Діяльність комерційних банків на грошовому ринку.

 5. Проблеми розвитку сучасного ринку цінних паперів.

Теми рефератів:

 1. Сутність фінансових ресурсів.

 2. Структура фінансових ресурсів підприємства.

 3. Власний капітал підприємства.

 4. Виручка та прибуток – власне джерело коштів підприємства.

 5. Кредити, кошти інших підприємств, позички – позикові кошти підприємства.

Рекомендована література: 13, с.16-25, с.44-50; 17, с.9-11; 30, с.164-187.

Семінарське (практичне) заняття 2.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Плани практичних занять iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
Плани практичних занять iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Плани практичних занять iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
Плани практичних занять iconРобоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та...
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Плани практичних занять iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Плани практичних занять iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика»...
Плани практичних занять iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Плани практичних занять iconПлани практичних занять
Основні етапи та загальна характеристика романтизму в Німеччині. Іієнський гурток романтиків. Гейдельберзький гурток романтиків
Плани практичних занять iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани практичних занять iconПлани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка