Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Скачати 129.99 Kb.
НазваПоложенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Дата конвертації04.03.2013
Розмір129.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та

соціального захисту населення

міської ради

17.02.20011 № 9


П О Л О Ж Е Н Н Я

про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
1. Загальні положення
1.1. Фінансово-господарський відділ (далі − відділ) управління праці та соціального захисту населення (далі − управління) , є структурним підрозділом управління, який утворюється за наказом начальника управління відповідно до Положення про управління;

1.2 . Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України (основним з них є Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”), актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, які регламентують бюджетні відносини фінансово – господарську діяльність управління, розпорядженням голови облдержадміністрації, наказами начальника головного управління та соціального захисту населення обласної держадміністрації, Статутом територіальної громади м. Селидове, Регламентом роботи Селидівської міської ради, її виконавчого комітету, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, а також Положенням про управління й цим Положенням;

1.3. Положення про відділ затверджується наказом начальника управління;

1.4. Працівники відділу назначаються та звільнюються з посади начальником управління в порядку , встановленому законодавством;

1.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються начальником управління;

1.6. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється на підставі наказу начальника управління в порядку , встановленому законодавством;

1.7. Відділ правами юридичної особи не володіє. 1. Основні завдання відділу:
  1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності;

  2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

  3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

  4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

  5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

  6. Здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міською організацією інвалідів ”Вікторія” ДООІ ВОІ СОІУ;

  7. Забезпечує якісне виконання обов’язків пов’язаних з веденням господарської діяльності управління.
 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує

наступні функції:
3.1. Здійснює планування видатків на утримання управління та видатків за іншою функціональною класифікацією відповідно до покладених на управління повноважень згідно з Бюджетним Кодексом;

3.2. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

3.3.Здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів до взятих бюджетних зобов’язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень управління;

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ;

3.4. Своєчасно подає звітність;

3.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

3.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у том числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.8. Готує довідки про бюджетні асигнування як головний розпорядник коштів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міської організації інвалідів ”Вікторія” ДООІ ВОІ СОІУ;

3.9. Готує внесення змін до кошторисів та планів асигнувань у разі перерозподілу видатків за економічною та функціональною класифікацією;

3.10. Постійно готує розподіл сум фінансування, що надходять з місцевого бюджету;

3.11. Здійснює складання проекту штатного розпису працівників управління;

3.12. Здійснює нарахування і виплату заробітної плати , допомоги по тимчасовій непрацездатності , додаткових грошових виплат;

3.13. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

3.14. Здійснює облік та контроль за цільовим використанням бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист, виплату державних соціальних допомог, встановлених законодавством; надання субсидій та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива; надання матеріальної допомоги, компенсаційних виплат інвалідам ВВВ, інвалідам та учасникам ліквідації аварії на ЧАЄС; відшкодування витрат по наданню пільг інвалідам по зору;

3.15. Своєчасно проводить розрахунки, які виникли в процесі виконання кошторису, з підприємствами, установами, організаціями та окремими особами в межах взятих фінансових зобов’язань;

3.16. Перераховує кошти на рахунки — готує платіжні доручення для переказу коштів на особові рахунки одержувачів, розрахункові рахунки організацій-постачальників послуг у випадку пільг та субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, на рахунки банківських установ чи поштам та, вузлам (центрам) поштового зв’язку для видачі фізичним особам;

3.17. Бере участь у підготовці проектів договорів, які укладаються управлінням та здійснює контроль за їх виконанням;

3.18. Бере участь у веденні претензійно - позовної роботи;

3.19. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність а також державну статистичну, зведену та іншу звітність(декларації) в порядку, встановленому законодавством відповідним органам у відповідні терміни;

3.20. Проводить щорічну інвентаризацію товарно - матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків, зобов’язань;

3.21. Проводить аналіз господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів , запобігання перевитрат;

3.22. Приймає всі документи на підставі яких формується бухгалтерський облік в управлінні. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю подання та правильністю оформлення документів, що підлягають оплаті;

3.23. Здійснює реєстрацію , облік і зберігання бухгалтерських документів;

3.24. Забезпечує достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

3.25. Забезпечує повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

3.26. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності;

3.27. Готує пропозиції міській раді під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

3.28. Інформує працівників управління з питань, що належать до компетенції відділу;

3.29 . Забезпечує придбання обладнання для службових приміщень управління, інвентарю, канцелярських товарів, організаційної техніки, її технічне обслуговування за бюджетні кошти;

3.30. Забезпечує утримання та належну експлуатацію адмінбудівлі управління, її охорону;

3.31.Забезпечує:

 • користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

 • відповідні структурні підрозділи бюджетної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово – господарської діяльності;

3.32. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

  1. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та

підвищення рівня фінансово – бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

3.34. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.35. Готує проекти відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій ,народних депутатів з питань, що належать до компетенції відділу, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

3.36. Забезпечує навчання спеціалістів відділу з метою підвищення їх кваліфікації;

3.37 . Виконує інші функції, які випливають з покладених на відділ завдань.


^ 4. Відділ має право:
4.1. Готувати проекти запитів з питань, що належать до компетенції відділу;

4.2. Одержувати на запити необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до компетенції відділу від підприємств, установ, організацій;

4.3. Брати участь у нарадах, інших заходах, що належать до компетенції відділу;

4.5. Представляти бюджетну установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

4.6. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами бюджетної установи первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.7. Одержувати від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4.8. Вносити начальникові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово – господарської діяльності;

4.9. Вносити до розгляду начальникові управління пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності;

4.10. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління, підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

4.11. Пред’являти вимоги до всіх відділів та інших структурних підрозділів управління в частині порядку оформлення і своєчасного подання необхідних даних для складання фінансових прогнозів, планування та розподілу коштів за програмами , а також для ведення бухгалтерського обліку і контролю документів;

4.12. Не приймати до виконання документи, що суперечать вимогам нормативних актів, порушують договірну та фінансову дисципліну;

4.13. Організовувати проведення перевірок з питань, що належать до компетенції відділу.

^ 5. Організація роботи відділу:

5.1. Відділ очолює начальник фінансово-господарського відділу (головний бухгалтер) , який призначається та звільняється з посади наказом начальника управління в порядку встановленому законодавством за погодженням Державною казначейською службою;

5.2. Начальник фінансово-господарського відділу (головний бухгалтер) здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу; забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації фінансового та бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контролює дотримання правил його ведення;

5.3. Робота відділу здійснюється згідно з планом, який складається на основі перспективних та поточних планів роботи управління, доручень керівництва, функцій відділу;

5.4. Відділ взаємодіє з іншими відділами управління, підприємствами, організаціями та установами, використовує у своїй роботі статистичну, довідкову інформацію, яка підготовлена ними;

5.5. Діловодство відділу здійснюється згідно з номенклатурою справ відділу.
6. Відповідальність відділу
6.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань:

− за точність і своєчасність обчислення заробітної плати працівникам, нарахування та перерахування податків, за своєчасність розрахунків із Пенсійним фондом, фондом Соціального забезпечення та іншими фондами;

− за цільове використання бюджетних коштів, правильність відображення у облікових документах операцій, пов’язаних із матеріальними цінностями та грошовими коштами;

− за своєчасне нарахування зносу на основні засоби, списання та ліквідацію основних фондів, використання малоцінних та швидкозношувальних предметів;

− за своєчасну здачу бухгалтерської та статистичної звітності;

− за правильність складання штатного розпису, його виконання та дотримання усіх вимог законодавчих актів;

− за правильність розрахунків з Держказначейством по реєстраційним рахункам, відкритим у його відділенні, відображенням усіх операцій у бухгалтерській звітності;

− за наявність документації та кошторисів як бюджетних, так і позабюджетних коштів;

− за надання інформації правоохоронним та контролюючим органам у разі як поточних ревізій, так і у нагальних випадках, при обов’язковому погодженні з міським головою або його першим заступником.

6.2. За порушення трудової і виконавської дисципліни, вимог Закону України ,,Про службу в органах місцевого самоврядування” працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
^ 7. Взаємовідносини та зв’язки відділу:

7.1. Відділ в процесі виконання роботи підтримує інформаційні зв’язки з відділом прийому громадян, відділом прийняття рішень, відділом автоматизованої обробки інформації та контролю за призначення соціальних виплат, відділом обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, відділом персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, сектором організаційно-кадрової та правової роботи, фінансовим управлінням міської ради, відділом бухгалтерського обліку та планово-фінансовим відділом головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, відділом бухгалтерського обліку Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, управлінням Державного казначейства у м. Селидове, підприємствами, установами, організаціями. Такими установами і організаціями, перш за все, є міський центр зайнятості, міське управління Пенсійного фонду України , міські відділення фондів соціального страхування, міський відділ державної статистики, відділення державної податкової інспекції, підприємствами − надавачами житлово − комунальних, ритуальних, транспортних послу;

7.2. Відділ надає інформацію, оперативні та інші дані, що стосуються напрямків діяльності, відділу бухгалтерського обліку головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, відділу бухгалтерського обліку Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, фінансовому управлінню міської ради, управлінню Державного казначейства у м. Селидове в терміни вказані законодавством та інструкцією з діловодства або в терміни визначені посадовою особою, яка запитує інформацію;

7.3. Відділ одержує в межах компетенції управління, в установленому порядку від сектора організаційно-кадрової та правової роботи, відділу прийому громадян, відділу прийняття рішень, відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначення соціальних виплат, відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, фінансового управління Селидівської міської ради, відділу бухгалтерського обліку та планово-фінансового відділу головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, відділу бухгалтерського обліку Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, управління Державного казначейства у м. Селидове та підприємств з якими укладені господарські угоди інформацію, документи, статистичні та оперативні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань в терміни встановлені законодавством та Інструкцією з діловодства або в більш стислі терміни , якщо цього вимагає необхідність негайного виконання поставлених завдань;

7.4. За дорученням начальника управління , в межах своїх повноважень відділ готує проекти інформацій, відповідей, ініціативних листів, які подаються органам влади вищого рівня, органам місцевого самоврядування, підприємствам , установам та організаціям усіх форм власності;

7.5. Проекти наказів підготовлені відділом погоджуються в порядку передбаченому Інструкцією з діловодства.

Начальник фінансово-господарського відділу Альошина М.В.

Оновлено 01.07.2011

Схожі:

Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та...
Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці ( далі відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій...
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення (далі − відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ прийому громадян управління праці та соціального...
Відділ прийому громадян є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі...
Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ автоматизованої обробки інформації та контролю...
Селидівської міської ради /далі − управління/ є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Україні ”, є підзвітним І підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань...
Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з контролю використання коштів державного бюджету,...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з питань праці та соціально-трудових відносин...
Сектор з питань праці та соціально-трудових відносин (далі – сектор ) управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення
Відділ прийняття рішень /далі – відділ/ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради /далі – управління/...
Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління...
Сектор організаційно-кадрової та правової роботи (далі –сектор) управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської...
Положенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка