Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво”
НазваРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво”
Сторінка1/5
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Рабоча навчальна програма

Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”
для спеціальностей 6050100 „Фінанси”

напряму 0501 „Економіка та підприємництво”

та 6050200 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

напряму 0502 „Менеджмент”


Затверджено редакційною

радою університета,

протокол № 2 от 17.06.2005 г.
Харків НТУ „ХПІ” 2007


Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

„Затверджено”

Декан факультету бізнесу та фінансів

проф. Гаврись О.М.

_____________________

„____”__________2007 р.
Рабоча навчальна програма

нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”

підготовки бакалаврів

за спеціальністю 6050200 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, напряму 0502 „Менеджмент”

6050100 „Фінанси”, напряму 0501 „Економіка та підприємництво”
Відповідальний лектор Розглянуто на засіданні кафедри

проф. НТУ „ХПІ” Лернер Ю.І. ”Фінанси, контролінг та ЗЕД”

______________________ „_____”_________2007 р., протокол № ____

„____”___________2007 р.

Міністерство освіти і науки України

Харків, 2007

Фінанси підриємств: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальностей – 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємниц-тво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент». Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – X.: НТУ «ХПІ», 2007 – 25 с.

Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, контролінг та ЗЕД»
Протокол №_______від «____»______2007 р.
Рецензія: Чекмасова Н.А., к.т.н.
Затверджено редакцыйною радою уныверситета
Протокол №_______від «____»______2007 р.
Відповідальний за випуск: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ


„Узгоджено”

______________________

(найменування спеціальності)

______________________

______________________

(підпис завідувача кафедри)

„____”_______________р.
„Узгоджено”

______________________

(найменування спеціальності)

______________________

______________________

(підпис завідувача кафедри)

„____”_______________р.
„Узгоджено”

______________________

(найменування спеціальності)

______________________

______________________

(підпис завідувача кафедри)

„____”_______________р.
„Узгоджено”

______________________

(найменування спеціальності)

______________________

______________________

(підпис завідувача кафедри)

„____”_______________р.
„Узгоджено”

______________________

(найменування спеціальності)

______________________

______________________

(підпис завідувача кафедри)

„____”_______________р.
„Узгоджено”

______________________

(найменування спеціальності)

______________________

______________________

(підпис завідувача кафедри)

„____”_______________р.
„Узгоджено”

______________________

(найменування спеціальності)

______________________

______________________

(підпис завідувача кафедри)

„____”_______________р.
„Узгоджено”

______________________

(найменування спеціальності)

______________________

______________________

(підпис завідувача кафедри)

„____”_______________р.
Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис декана факультету

Дата затвердження

Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять

Назва

спеціальності

Семестр

Загальний обсяг (годин)

З них

За видами навчальних занять

(годин)

Індівідуальні

заняття студентів

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття (годин)

Самостійні заняття студентів (годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом виклдача
Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТР

Модульна контрольна робота № 1

Модульна контрольна робота № 2

Контрольна робота

Колоквіум
Залік

Екзамен

Менеджмент

зовнішньоекономічної

діяльності

5

144(4)

45(3)*)

99

30(2)15(1)

КП

31 тижд.

39 тижд.

40–42 тижд.

Фінанси

5

144(4)

60(4)

84

30(2)
30(1)

КП

–„–

–„–

–„–
^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Фінанси підприємств є основою грошово-кредитної системи держави, головною ланкою її економіки. Стан фінансів підприємства значно впливає на формування за­гальнодержавних і регіональних грошових фондів. Чим стійкіше фінансове становище підприємств, тим забезпеченіша держава і її структури, тим повніше задовольняються соціальні й інші потреби суспільства.

Роль і значення фінансів підприємств обумовлені ще й тим, що вони обслугову­ють сферу матеріального виробництва, у якій створюються внутрішній валовий про­дукт і національний доход, а отже, і можливості країни стосовно надходження засобів у бюджет і їхні витрати.

Усі перераховані вище пріоритети фінансів підприємств потребують відповідно­го вивчення й осмислення. Це є особливо важливим в умовах, коли економіка Украї­ни переходить до ринкових відносин і в ній спостерігаються кризові явища [26].

Формування ринкової інфраструктури України передбачає проведення привати­зації підприємств, їх демонополізацію, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зов­нішньоекономічних зв'язків, а також фінансове оздоровлення усього господарства.

А стабільність кредитної системи України та фінансових відносин в умовах рин­ку – одна з ключових проблем сучасної економіки.

Таким чином, формування ринкових умов потребує вирішення низки найважли­віших проблем, і насамперед: зміцнення національної валюти України: перебудови бюджетного планування і фінансування; утворення та удосконалення системи управ­ління фінансовими ресурсами як на підприємстві, так і в галузях в цілому по народ­ному господарству; зміцнення самостійності і відповідальності господарюючих суб'єктів: організація фінансового ринку ефективних державних важелів та регулято­рів. Все це потребує наукової та економічної оцінки.

В умовах становлення фінансових ринкових відносин необхідно підвищити рі­вень знань і відповідно підготовку спеціалістів у цих питаннях.

Майбутні фахівці повинні вміти об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві: розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їхніх особливостей у фінансовій сфері, а також у сфері міжнародних фінансів, фінан­сів господарських одиниць; уміти розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики формування фінансової політики підприємства.

Мета вивчення курсу – формування системи знань з управління фінансами під­приємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання.

^ Завдання курсу – навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх сторонах фі­нансової діяльності підприємств, сформувати у студентів теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду конкретних економічних ситуацій і вирішення практичних завдань.

Після вивчення курсу «Фінанси підприємств» студенти повинні ЗНАТИ:

 • місце фінансів підприємств у фінансовій системі України;

 • склад та структуру фінансових ресурсів підприємства;

 • сутність фінансового механізму підприємства;

 • класифікацію витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

 • сутність прибутку як економічної категорії;

 • принципи розподілу і використання прибутку на підприємстві;

 • основні принципи оподаткування прибутку підприємства;

 • джерела утворення та відновлення основних засобів підприємства;

 • сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів;

 • методи розрахунку амортизації як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгал­терського обліку;

 • сутність та джерела капіталовкладень;

 • сутність і структура оборотних засобів підприємства;

 • методи і показники (коефіцієнти) оцінки й аналізу фінансового стану підприємства;

 • види і принципи фінансового планування на підприємстві;

 • сутність антикризового управління фінансами підприємства, а також поняття фінан­сової санації підприємств;

ВМІТИ:

 • розраховувати загальні витрати підприємства;

 • розраховувати балансовий і чистий прибуток підприємства;

 • визначати беззбитковий об'єм виробництва продукції (визначати точку беззбитково­сті виробництва і реалізації продукції);

 • розраховувати суму амортизаційних відраховувань як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • визначати ефективність використання основних коштів підприємства;

 • визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі процедури норму­вання оборотних коштів;

 • визначати ефективність використання оборотних коштів підприємства;

 • проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості і ділової активності.

Робоча програма з курсу «Фінанси підприємств» розроблена на базі Програми з навчальної дисципліни.
^ 2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ
Деякі розділи курсу "Фінанси підприємств" зв'язані з іншими економічними дис­циплінами, які студенти вивчали раніше, зокрема: "Основи економічної теорії"*. "Ма-кроекономіка", "Макроекономіка". "Економіка підприємства". "Теорія фінансів". "Гроші та кредит", "Банківська справа", "Бухгалтерський облік".

Знання з перелічених курсів дозволять студентам якісно засвоїти основні поло­ження та навички, які стануть базою для вивчення теоретичних і практичних питань з курсу 'Фінанси підприємств".
^ 3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ
Назва розділів

Усього годин*)

У тому числі*)

лекц.

Прак.

Сам.

Роб.

Форма

контроля

А Модуль І

1.

Сутність, функції й організація фінансів підприємств

7/5

2/2

41

4/2

Поточний

2.

Фінансові ресурси підприємства і джерела її утворення

7/6

2/2

½

4/2

Поточний

3.

Витати підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Виручка від реалізації продукції

11/11

2/2

1/3

8/6

Поточний

4.

Формування і розподіл прибудку підприємств

14/15

2/2

2/4

10/9

Поточний

5.

Опадаткування підприємств

17/17

2/2

1/2

14/13

Поточний

6.

Грошові надходження підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств

11/10

2/2

1/1

8/7

Поточний

Б Модуль ІІ

7.

Кредитування підприємств

13/13

2/2

½

10/9

Поточний

8.

Фінансове забезпечення відтворення основних коштів

15/16

4/4

1/3

10/9

Поточний

9.

Оборотні кошти підприємства, їх організація, нормування та використання

14/15

4/4

2/4

8/7

Поточний

10.

Оцінювання фінансового стану підприємств

11/11

2/2

½

8/7

Поточний

11.

Фінансове планування. Фінансовий план підприємства.

4/15

4/4

2/4

8/7

Поточний

12.

Фінансова санація підприємств

10/10

2/2

½

7/6

Поточний
РАЗОМ

144/144

30/30

15/30

99/84

Іспит
  1   2   3   4   5

Схожі:

Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconПрограма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей...
В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconПлани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобочий зошит
Економіка І підприємництво” напряму підготовки: 030502 „Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка