Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво”
НазваРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво”
Сторінка2/5
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5

^ 4. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема за програмою навчальної дисциплини

Теми та план лекції

^ Кількість годин

Тема практичного (семінарського) заняття

Кількість годин

А Модуль І

1. Сутність, функції і органі-зація фінансів підприємств

Тема лекції: Сутність, функції і організація фінансів підприємств

План лекції:

1. Сутність фінансів ринкової економіки.

2. Функції фінансів підприємств.

3. Фінансовий механізм підприємст-ва і його структура.

2/2

Структура ринку фінансових послуг

1/1

2. Фінансові

ресурси підприємства і

джерела їхнього

утворення

Тема лекції:

Фінансові ресурси підприємства і джерела їхнього утворення

План лекції:

1. Сутність фінансових ресурсів.

2. Структура фінансових ресурсів підприємства.

3. Власний капітал підприємства.

2/2

Что напечатано  Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

1/2

3. Витрати

підприємства на

виробництво та

реалізацію продукції.

Виручка від реалізації

Тема лекції:

Витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції

Виручка від реалізації.

План лекції:

1. Класифікація витрат.

2. Ціни на продукцію. Законодавча база ціноутворення.

3. Виручка від реалізації (продажу) – основне джерело доходів) підпри-ємства

2/2

Что напечатано  Класифікація витрат за елементами і статтям й витрат

2/4

4. Формування і

розподіл прибутку

підприємств

Тема лекції 1: Прибуток підприємства

План лекції 1:

1. Роль і місце прибутку в економіці підприємства.

2. Планування прибутку та рентабельності.

Тема лекції 2:

Розподіл прибутку підприємств

План лекції 2:

1. Використання прибутку, що залишається в

розпорядженні підприємства.

2. Контроль фінансової служби підприємства за

прибутковістю і рентабельністю.

1/1

Розрахунок прибутку та управління на підприємстві

2/4

Продовження таблиці

5. Оподаткування

підприємствТема лекції:

Оподаткування підприємств

План лекції:

1. Підприємство і державна податкова служба.

2. Податок на додану вартість.

3. Акцизний збір.

2/2

Основні дані про побуткову систему

2/4

6. Грошові надходження під-приємств

Організація грошових розрахунків

підприємств

Тема лекції:

Грошові надходження підприємств

Організація грошових розрахунків підприємств.

План лекції:

1. Зміст і принципи розрахунків підприємства.

2. Форми безготівкових розрахунків.

2/2

Організація гривневих розрахунків підприємств

1/1

Б Модуль ІІ

7. Кредитування

підприємств

Тема лекції 1:

Кредитування підприємств

План лекції 1:

1. Необхідність участі банківських кредитів у складі фінансових ресірсів підприємств

2. Партнерскі відносини підприємства з комерційними банками.

Тема лекції 2:

Кредитування підприємств

План лекції 2:

1. Кредитування підприємства в оборотні та основні

засоби.

2. Порядок оформлення і одержання підприємством

кредиту у банці.

1/1

Сутність кредита та його роль в економиці страни

1/2

8. Фінансове забезпечення відтворен-

ня основних коштів


Тема лекції 1:

Основні фонди підприємства (ОПФ)

План лекції 1:

1.Характеристика, класифікація ОПФ.

2.Вартісна оцінка ОПФ.

З.Знос, амортизація ОПФ.

Тема лекції 2:

Фінансування відтворення ОПФ

План лекції 2:

1. Фонд основних коштів підприємства.

2. Джерела фінансування відтворення ОПФ.

4/4

1. Розрахунок середньоричної вартості ОФ

2. Методи розрахунку амортізаційних відрахувань

1/2

1/2Продовження таблиці

9. Оборотні кошти підприєм-ства їх орга-нізація, нормування та

використання


Тема лекції 1:

Оборотні кошти підприємства

План лекції 1:

1. Сутність і принципи організації оборотних коштів підприємства.

2. Класифікація оборотних коштів.

Тема лекції 2:

Нормування оборотних коштів підприємства

План лекції 2: 1. Процес нормування оборотних коштів.

2. Планування оборотних коштів підприємства.

2/2

Управління оборотним капіталом

2/4

10. Оцінювання фінансового стану

підприємств

Тема лекції 1:

Аналіз фінансового стану підприємства

План лекції 1:

1. Задачі аналізу й оцінки фінансового стану підприємства.

2. Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства.

Тема лекції 2: Оцінювання фінансового стану підприємств

План лекції 2:

1. Аналіз платоспроможності.

2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

3. Оцінка ділової активності підприємства.

1/1

Аналіз рентабельності виробництва, активів, капіталу

1/2

11. Фінансове

планування.

Фінансовий план

підприємства

Тема лекції 1: Планування фінансової діяльності підприємства

План лекції 1: 1. Роль фінансового планування на підприємстві.

2. Об'єкти і завдання фінансового планування.

1/1

Бізнеспланування

1/2

12. Фінан­сова санація підпри­ємств

Тема лекції 1: Оцінка банкрутства підприємства

План лекції 1: 1. Банкрутство, причини виникнення банкрутства.

2. Оцінка потенційного банкрутства.

Тема лекції 2:

Фінансова санація підприємств

План лекції 2:

1. Основні фактори розвитку кризових ситуацій на підприєм­стві.

2. Діагностика фінансового стану й методи фінансового оздо­ровлення підприємств.

1/1

Складання плану фінансового оздоровлення підприємства

1/2

Разом^ 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема

Зміст роботи


Кіль­кість годин

^ Літературне джерело. №, с.

А Модуль І

Тема 1

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.

4/2

13, с. 8–28, с. 30–37;

17, с. 3–12;

28, с. 10–43;

29, с. 9–3О.

Тема 2

Вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуаль­них завдань.

4/2

13, с. 16-25, с. 44–50;

17. с. 9–11;

30,с. 164–187.

Тема 3

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, підготовка до практичного заняття.

8/6

13, с. 75–87. с. 109–124;

17, с. 13–26;

28, с. 462–497;

29, с. 296–321. с. 337–347; 30, с. 13–31.

Тема 4

Вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

10/9

13, с. 125–172;

17, с. 27–46;

28, с. 462–497;

29, с. 296–321. с. 337–347.

Тема 5

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, виконання домаш­нього завдання.

14/13

13, с. 87–109;

17, с. 11–13;

28, с. 328–442;

29, с. 321–337.

Тема 6

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, виконання індиві­дуальних завдань.

8/7

13, с. 241–262;

17, с. 63–94.

Б Модуль ІІ

Тема 7

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.

10/9

13, с. 174–192;

17, с. 94–107;

28, с. 336–338;

29, с. 360–362.

Тема 8

Обробка лекційного матеріалу конспектування навчальної літератури, виконання індивідуаль­них завдань.

10/9

13,с. 193–217;

17, с. 46–56;

28, с. 116–171;

29, с. 162–186.

Тема 9

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, виконання домаш­нього завдання.

8/7

13, с. 125–172;

17, с. 56–63;

28, с. 220–241;

29, с. 171–180. с. 186–199.

Тема 10

Обробка лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

8/7

13, с. 302–318;

17, с. 135–172;

28, с. 505–513;

29, с. 296–321. с. 368–375; 30, с. 116–141.


Продовження таблиці

Тема 11

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, виконання індиві­дуальних завдань.

8/7

13, с. 279–303;

17, с. 107–129;

28, с. 462–497;

29, с. 296–321, с. 362–368.

Тема 12

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів

7/6

13, с. 312–313;

17, с. 164–172;

28, с. 534–559, с. 559–584;

29, с. 296–321, с. 375–386.

Разом
99/84


^ 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ПІДГОТОВКИ К ІСПИТУ

1. Зміст фінансових відносин підприємств та принципи їх організації.

2. Сутність, призначення та функції податків.

3. Взаємовідносини підприємств з бюджетом.

4. Умови кредитної угоди.

5. Взаємовідносини підприємств з банками.

6. Аналіз та оцінка складу та динамики майна.

7. Типи фінансових засобів підприємств.

8. Організація та етапи кредитування.

9. Засоби розрахунку прибутку на перспективу.

10. Класифікація кредитів.

11. Зобов'язання підприємств, їх види; види капіталу підприємства.

12. Аналіз взаємодії прибутку, рух оборотного капіталу та потоку грошових коштів.

13. Економічні фактори, впливаючи на розмір прибутку.

14.Банкрутство та ліквідація підприємств.

15.Формування та розрахунок показників прибутків.

16.Економічна сутність податкової системи.

17.Класифікація грошових видатків підприємств.

18.Кредитний потенціал банків.

19.Склад елементів собівартості продукції.

20.Платездатність судозаємника.

21.Кошторис видатків на виробництво та реалізацію продукції.

22. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

23.Економічний зміст та планування доходів від реалізації продукції.

24.Види податків та джерела їх сплати.

25.Планування витрат на реалізацію продукції.

26.Основні фонди підприємств.

27.Непрямі податки.

28.Санація та реструктурізація підприємств.

29.Основні форми безготівкових розрахунків.

30.Розрахунок та оцінка ефективності використання оборотного капіталу.

31 .Амортизація основних виробничих фондів.

32.Аналіз ліквідності балансу.

33.Поточні та інші рахунки у банках, порядок їх відкриття та рух грошей по них.

34.Розрахунок та оцінка показників обороту запасів та дебіторської заборгованості.

З5.Капітальні вкладення як засіб відтворення основних фондів.

36.Фінансовий кризис на підприємстві та причини його появлення.

З7.Прямі податки.

38.Розрахунок та оцінка показників обороту оборотного капіталу.

39.Джерела формування та методи розрахунку потреби у оборотному капіталу.

40.Збалансованість фінансових показників бізнес-плану та оптимізація прибутку.

41.Джерела фінансування капітальних вкладень.

42.Методи розрахунку основних фінансових показників бізнес-плану.

43.Місцеві податки та збори.

44.Методи комплексного аналізу та рейтингової оцінки підприємств.

45.Джерела фінансування ремонту основних фондів.

46.Сутність та основні цілі бізнес-плану. Методи його розробки.

47.Грошові засоби підприємств, канали їх надходжень.

48.Оборотні засоби, управління оборотним капіталом.

49.Нематеріальні активи, джерела їх придбання.

50.Основні зведення про планування та прогнозування.
1   2   3   4   5

Схожі:

Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconПрограма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей...
В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconПлани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобочий зошит
Економіка І підприємництво” напряму підготовки: 030502 „Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка