Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво”
НазваРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво”
Сторінка3/5
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5

^ 7. МАТЕРІАЛИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

Матеріали до контрольної роботи наведені у додатку І до цієї „Робочої навчальної програми”
8. МАТЕРІАЛИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Матеріали до курсового проекту наведені у методичному матеріалі Методические указания по выполнению курсовой роботы по дисциплине «Финансы предприятия»
^ 9. МАТЕРІАЛИ ДО ОЛІМПІАДИ ПО ФІНАНСАМ ПІДПРИЄМСТВ

Матеріали до Олімпіадам по фінансам підприємств наведені у додатку ІІ до цієї „Робочої навчальної програми”

^ 10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:

 1. Закон України "Про підприємства в Україні". – К.: Україна, 1991.

 2. Закон України "Про власність". – К.: Україна, 1991.

 3. Закон України "Про підприємництво". – К.: Україна, 1991.

 4. Закон України "Про банки та банківську діяльність". // Відомості Верховної Ради Украї­ни. – 1991. – №25.

 5. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу". // Відомості Верховної Ради Украї­ни. – 1991. – №38.

 6. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність". // Відомості Верховної Ради Укра­їни. – 1991. – №29.

 7. Закон України "Про господарчі товариства". // Відомості Верхової Ради України. – 1991. – №49.

 8. Закон України "Про інвестиційну діяльність". // Відомості Верховної Ради України – 1991. – №47.

 9. Закон України "Про акцизний збір". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №12.

 10. Закон України "Про податок на добавлену вартість". // Відомості Верховної Ради Украї­ни. – 1992. – №14.

 11. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". – № 996-ХІУ від 16.07.1999.

 12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БУ: Затв. Міністер-ством фінансів України. 1999–2000 р.

 13. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М. та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь. 2002 р. – 384 с.

 14. Бабо А. Прибьіль: Пер. с фр. / Общ. ред. и коммент. В.И. Кузнецова. – М.: АО Издательская группа "Прогресе", "Универс", 1993. – 176 с.

 15. Балабанов И.Т. Основьі финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1994. – 384 с.

 16. Ворст Й., Ревентлоу П. Зкономика фирмьг. Учеб. / Пер. с дат. А.Н. Чеканского. О.В. Рождественского. – М.: Вьісш. шк., 1994. – 272 с.

 17. Гребельный В.И. Финансы предприятий: Учеб. пособие. – 2-е изд. с изм. и доп. – К.: Издво Европ. ун-та, 2003. – 232 с.

 18. Грузинов В.П. Зкономика предприятий и предпринимательства. – М.: "Софит". 1994

 19. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К.: Основи. 1993.-383 с.

 20. Основы банковского дела / Под ред. Мороза А.Н. – М.: Изд-во "Либра", 1994. – 330 с.

 21. Пересада А.А. Основьі инвестиционной деятельности. – К.: ООО Изд-во "Либра". 1996. – 344 с.

 22. Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об'єднань і комплексів: Навч, посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 416 с.

 23. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коро- бов М.Я. та ін. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 24. Фінанси підприємств: Підручник / Под ред. проф. А.М.Поддерьогіна. – К.: КНЕУ. 1998. – 368 с.

 25. Финансы / Под ред. Родионовой В.М. – М.: Финансьі и статистика. 1995. – 430 с.

 26. Финансы в управлений предприятием. / Под ред. Ковалевой А.М. - М.: "Финансы и ста­тистика". 1995. – 356 с.

 27. Финансьі предприятий: Учеб. пособие / Е.И. Бородина, Ю.С. Роликова, Н.В. Колчина. З.М. Смирнова / Под. ред. Е.И. Бородиной. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 208 с.

 28. Зкономика предприятий: Учебник / Под ред. проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ. 2003. – 608 с.

 29. Зкономика предприятий: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 432с.

 30. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2003р. – 256 с.


Додаткова:

 1. Закон України "Про обмеження монополії та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №21.

 2. Закон України "Про аренду майна державних підприємств та організацій". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30.

 3. Закон України "Про банкрутство". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31.

 4. Закон України "Про плату за землю". // Відомості Верховної Ради України. –1992. – №38.

 5. Закон України "Про антимонопольний комітет України". // Відомості Верховної Ради України – 1993. – №50.

 6. Закон України "Про страхування". // Урядовий кур'єр. – 1996. – №72–73: 18 квітня.

 7. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні". – Еженед. Баланс. – 1995. – №23.

 8. Закон України "Про товарну біржу". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10.

 9. Лист НБУ "Про порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційни­ми банками клієнтів та взаємовідносин з цього питанню між установами НБУ та комерцій­ними банками". // Бізнес. – 1995. – 25 червня.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового положення з плану­вання, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості". Бу­хгалтерський облік і аудит. – 1996. – №7.

 11. Типове положення "З планування обліку, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості". // Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – №7.

 12. Государственные финансы/ Под ред. Федосова В.М., Огородника С.Я.. Суторминой В.Н. – К.:Либідь. 1991. – 494 с.

 13. Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности кап. предприятия. – М: Финансьі и ста­тистика. 1991. – 160 с.

 14. Сутормін В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В.М. Фе­досова. – К.: Либідь, 1993. – 227 с.

 15. Фінасово-правовий словник. – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – К.. 1993. – 131 с.

 16. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха: Вып. 2: Создание и развитие нового предприятия. / Пер. с англ. і Общ. ред. В.С.Загашвили. – М.: Прогресе, 1992. – 256 с.

 17. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха: Вьіп. 3: Финансирование нового предприятия. / Пер. с англ. / Общ. ред. В.С. Загашвилн. – М.: Прогресе, 1992. – 192 с.

^ ДОДАТОК 1
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТІТУТ”

кафедра фінансов, контролінга та ЗЕТ

Матеріали до контольних робіт

по дисципліні „Фінанси підприємств”

Розробив

проф., Лернер Ю.І.

_____” „______2007


Харків, 2007

^ А. Основні положення виконання контрольної роботи

Контрольна робота по дисципліні „Финанси підприємства” включає письмове розкриття змісту одного з вказаних в п. У 12 варіантів теоретичних питань, письмові відповіді на один з приведених в п. Г 12 варіантів тестів і письмове рішення задачі, по одному з варіантів, приведених в п. Д. Для кожного студента варіант вирішення контрольної роботи встановлюється викладачем (відповідно до списку студентов що виконують контрольну роботу, який перед її початком складається старостою групи і передається викладачеві). Тривалість виконання контрольної роботи - 2 академічних години. Роботи виконуються у присутності викладача. Оцінки по роботі виставляються викладачем протягом тижня, наступної за днем виконання роботи.

Контрольна робота оформляється таким чином:

1) контрольна робота пишеться студентом "від руки" акуратною ручкою на листах формату А4 на російській або українській мові;

2) листи роботи нумеруються, скріпляються і кожен підписується

студентом;

3) кількість листів контрольної роботи не обмежується;

4) титульний лист оформляється таким чином (дивися приклад).

Принципи оцінок викладачем контрольних робіт студентів наступні:

1) відмінно – студент повністю і якісно розкрив зміст першого питання, дав правильні відповіді на всі питання тесту і правильно вирішив завдання);

2) добре – студент не повністю, але якісно розкрив зміст першого питання, або помилився один раз у відповідях на питання тесту, або зробив незначну помилку при рішенні задачі;

3) задовільно – студент не повністю і не якісно розкрив зміст першого питання, і/або помилився кілька разів у відповідях на питання тесту, і/або неправильно вирішив задачу;

4) не задовільно – студент не відповів на перше питання, і/або не відповів на питання тесту, і/або не вирішив задачу.
Б. Титульний лист контрольной роботи
^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТІТУТ”

кафедра фінансов, контролінга та ЗЕТ

контольна робота по дисципліні „Фінанси підприємств”

Варіант –


Виконана студентом

Групи ___________

_________________

_________________

підпис

„____”________2007

Відмітка:_________

Перевірив

Лернер Ю.І.

_________________

підпис

„____”________2007


Харків, 2007

В. Теоретичні питання

Варіант 1. Зміст фінансових відносин підприємств і принципи їх організації

Варіант 2. Взаємини підприємства з бюджетом Варіант 3. Взаємини підприємства з банками Варіант 4. Типи фінансових коштів підприємств

Варіант 5. Зобов'язання підприємств, їх види; види капіталу підприємства Варіант 6. Класифікація грошових витрат підприємств Варіант 7. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції Варіант 8. Планування витрат на реалізацію продукції Варіант 9. Економічний зміст і планування виручки від реалізації продукції

Варіант 10. Склад елементів собівартості продукції Варіант 11. Формування і розрахунок показників прибули Варіант 12. Економічні чинники, що впливають на величину прибули
Г. Тести

Варіант 1. Вкажіть основні напрямки взаємовідносин підприємства з бюджетом та банками?

а) Оподаткування

б) Обіг цінних паперів

в) Кредитування

г) Формування фонду оплати праці

д) Формування фондів накопичення

Варіант 2. Які назви мають наведені нижче грошові кошти?

а) Кошти, які знаходяться в обороті та час використання яких не встановлено

б) Кошти, отримані підприємством на деякий період та на умовах повернення

в) Кошти, які не належать підприємству, але постійно знаходяться в його обігу

г) Кошти, заборговані підприємством (довгостроково або короткостроково)

д) Кошти зафіксовані в установчих документах на рівні вартості активів
Варіант 3. Які з перелічених витрат складають виробничі витрати?

а) Матеріальні витрати

б) Прямі витрати

в) Виплати на оплату праці

г) Операційні витрати

д) Відрахування на соціальні потреби

е) Комплексні витрати

ж) Амортизаційні відчислення

з) Непрямі витрати

Варіант 4. Що з переліченого відносили до прибутку від фінансової діяльності?

а) Штрафи, пені, неустойки

б) Відрахування у резервний фонд

в) Прибуток (видаток) попередніх років

г) Рентні платежі

д) Курсова різниця

Варіант 5. Що з переліченого відносять до методів регулювання прибутку?

а) Спосіб нарахування зносу МБП

б) Розрахунок повної собівартості продукції

в) Списання витрат на ремонт основних коштів

г) Оподаткування підприємств

Варіант 6. Які з перелічених прибутків є загальними?

а) Податок на прибуток

б)ПДВ

в) Податок на землю

г) Акцизний збір

Варіант 7. Які з перелічених податків є прямими?

а) ПДВ

б) Оподаткування прибутку

в) Акцизний збір

г) Оподаткування громадян

д) Податок з власників транспортних засобів

е) Податок на землю

Варіант 8. Які з перелічених податків є місцевими?

а) Комунальний податок

б)пда

в) Акцизний збір

г) Податок на рекламу

д) Курортний збір

е) Податок на прибуток фізичних осіб

ж) Податок на землю

Варіант 9. Які документи необхідно надати до банку для відкриття поточного рахунку підприємства?

а) Копію свідоцтва про державну реєстрацію

б) Звітність про фінансовий стан підприємства

в) Копія свідоцтва про на взяття на податковий облік

г) Плани виробництва підприємства

д) Відомість про фонд оплати праці підприємства

э) Картка із зразками підпису

Варіант 10. Що з переліченого є однією із форм безготівкових розрахунків?

а) Акредитив

б) Грошові кошти »

в) Андірайтінг

г) Факторинг

д) Готівкові гроші

Варіант 11. Який з показників характеризує кредитний потенціал банку?

а) Депозитні операції

б) Валютні операції

в) Резерв грошових коштів банку

г) Операції з цінними паперами

Варіант 12. Що з переліченого відноситься до амортизаційних відрахувань?

а) Реновація

б) Капітальний ремонт

в) Середній ремонт

г) Поточний ремонт

^ Д. Задача

Розрахувати прибуток підприємства по виготовленню синтетичних миючих засобів (СМЗ) по варіантам, наведеним у табл. 1, 2, 3, 4
а) Методичні вказівки до розрахунків

Прибуток (БП) складається з трьох елементів:

^ 1. Результат від реалізації продукції – Прп, тис. грн.

Прп = ВР – ПДВ – Зрп, (1)

а) ВР – виручка від реалізації продукції, тис. грн./рік

ВР = Опрі (2)

де Ці – ціна продажу одиниці і-тої продукції, грн. (див. табл. 1); Опрі – об'єм продажу і-тої продукції, тис. шт./рік (див. табл. 2);

б) ПДВ – податок на додану вартість,

ПДВ = ВРКпд102 (3)

де Кпд – коефіцієнт ПДВ, %; Кпд = 20 %

в) Зрп – витрати на виробництво реалізованої^продукції, тис.грн./рік.

Зрп = Опрі (4)

де Зві – витрати виготовлення одиниці і-тої продукції, грн./од. (див. табл. 1)

Прп =  Опрі – 10-2Кпд Опрі Опріі(1–10-2Кпд)–Зві]= =(0,8 Ці – Зві)

У формулах (2) – (5) і-номер синтетичного миючого засобу; і =1,n; n =3

2. Результат від реалізації продажу основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей – Про, тис.грн./рік

Про =10-3  [(Р1– S)+(Р2 – Б1)+(РЗ – Б2)] (6)

де Б1, Б2 – балансова вартість відповідно запасних частин, сировини та матеріалів, тис.грн./рік; Р1, Р2, РЗ – ціна продажу відповідно майна, запасних частин та сировини, матеріалів, грн./рік; S – витрати з продажу майна, грн./рік .

Дані для визначення Про наведені у табл. 3

^ 3. Доходи і витрати від позареалізаційних операцій – Прз, тис.грн./рік

Прз = 10-3 (3 +Д – Зп – За  П + Ор) (7)

де 3 – збитки (–), прибуток минулих років, грн./рік;

Д – дивіденди, грн./рік;

Зп – збитки від пожеж, грн./рік;

За – збитки від аварії, грн./рік;

П – штрафи, пені, неустойкі, грн./рік;

Ор – прибуток від здачі майна в оренду, грн./рік.

Дані для визначення Прз наведені у табл. 4 та 3 (Ор).

Тоді – БП = Прп  Про  Прз (8)
1   2   3   4   5

Схожі:

Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconПрограма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей...
В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою...
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconПлани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Рабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств” для спеціальностей 6050100 „Фінанси” напряму 0501 „Економіка та підприємництво” iconРобочий зошит
Економіка І підприємництво” напряму підготовки: 030502 „Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка