Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14
Скачати 450.15 Kb.
НазваМетодика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14
Сторінка1/6
Дата конвертації04.03.2013
Розмір450.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6План

Вступ 3

1. Поняття платоспроможності і значення її оцінки 4

1.1.Теоретичні основи аналізу платоспроможності підприємств 4

1.2. Методика розрахунку показників платоспроможності 8

2. Аналіз платоспроможності підприємства 14

2.1. Характеристика фінансового-господарської діяльності ТОВ "Таргет" 14

2.2. Аналіз показників платоспроможності ТОВ “Таргет” 17

2.3. Аналіз причин передкризового стану ТОВ “Таргет” 27

3. Рекомендації щодо виходу підприємства з передкризового стану 30

3.1. Можливі причини неплатоспроможності 30

3.2. Шляхи виходу з передкризового стану для ТОВ “Таргет” 32

Висновки 36

Список використаних джерел 38ВступВ даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості і платоспроможності суб'єктів господарювання. Усе це значно збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: наявності, розміщення і використання коштів.

Основною метою фінансового аналізу є одержання невеликого числа ключових параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активу і пасиву, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому аналітика і менеджера може цікавити як поточний фінансовий стан підприємства, так і його проекція на найближчі чи більш віддалені перспективи, тобто очікувані параметри фінансового стану.

Пiдводячи підсумки викладеного, слiд зазначити, що актуальнiсть роботи полягає в необхідності проведення оцiнки платоспроможностi підприємства як одного з основних етапів здійснення оцінки фінансового стану суб٬єкту господарювання.

^ Метою даної роботи є визначення понять платоспроможності і підприємства та проведення її оцiнки.

Головними завданнями роботи є:

- визначення прогресивного зарубiжного досвiду оцiнки ризику за позикою;

- аналiз вітчизняної практики визначення платоспроможності та кредитоспроможностi позичальника;

- визначення перспектив вдосконалення методик оцiнки кредитоспроможностi і платоспроможності.

Для виконання роботи було проаналізовано теоретичні матеріали, та матеріали періодичних видань.
^

1. Поняття платоспроможності і значення її оцінки

    1. Теоретичні основи аналізу платоспроможності підприємствСьогодні, нажаль, більшість підприємств не можна характеризувати як стабільними та такими, що мають стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Отже, фінансовий стан можна характеризувати з позиції його ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, прибутковості, ділової активності та оборотності.

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності й платоспроможності. Розрізняють по­няття майнової (абсолютної) ліквідності та фінансової (відносної) ліквідності. Майнова (абсолютна) ліквідність означає здатність активу трансформуватись у кошти. Ступінь ліквідності активів визначається тривалістю часу, необхідного для цієї трансформації.

Фінансова ліквідність означає готовність і спроможність підприємства виконувати свої зобов'язання у повному обсязі й у встановлені кредитною угодою строки. Це визначається політикою підприємства щодо збереження ліквідності, основне завдання якої — уникнення неліквідності і неплатоспро­можності завдяки пошуку в необхідних обсягах резервів коштів та інших лік­відних активів.

Суттєвою ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Водночас варто уникати ситуації збереження залишків коштів та інших резервів високоліквідних активів на довгий термін поза виробничим процесом, бо це призводить до зниження рентабельності виробництва. Про погіршення можливостей ліквід­ності компанії свідчить збільшення іммобілізації власних обігових коштів та появи неліквідів: простроченої дебіторської заборгованості, векселів одержа­них, прострочених тощо. У таблиці розкрито фактори, які впливають на збіль­шення або зменшення ліквідності підприємства.

Таблиця 1.1.

Фактори впливу на ліквідність підприємства.

Фактори, що впливають на збільшення ліквідності

Фактори, що впливають на зменшення

ліквідності

одержання довгострокового кредиту

погашення довгострокових позик


інвестування капіталу

грошові виплати


Прибутки

збитки


амортизаційні відрахування

податки на дохід від дооцінки активів

скорочення дебіторської заборгованості

інвестиції в основні засоби

скорочення запасів

збільшення дебіторської заборгованості

повернення наданих позик

погашення короткострокових кредитів

продаж необоротних активів

використання резервних фондів


Платоспроможність підприємства відбиває наявність у нього коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення. Характерними ознаками платоспроможності підприємства є наявність у нього достатніх коштів на розрахунковому рахун­ку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості. Про неплато­спроможність свідчать такі статті у звітності: "Збитки", "Кредити і позики, не погашені в строк", "Прострочена кредиторська заборгованість", "Векселі ви­дані, прострочені". Іншим індикатором фінансового стану підприємства являється його стійкість. Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси і витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись зі своїми зобовязаннями. Поняття фінансової стійкості підприємства тісно повязане із поняттям його перспективної платоспроможності. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.

Фінансова стійкість - це визначений стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. Знання граничних меж зміни джерел засобів для покриття вкладень капіталу дозволяє генерувати такі потоки господарських операцій, що ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.

У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок позикових засобів, фінансова стійкість підприємства є важливою аналітичною характеристикою.

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті проведення обєктивного аналізу величини та структури активів та пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Загальновідомо, що абсолютна сума прибутку, отримана підприємством, у тім числі прибуток від основної діяльності, є дуже важливими показниками фінансового становища підприємства, наявних тенденцій його розвитку. Однак вони не можуть характеризувати рівень ефективності господарювання. За інших однакових умов більшу суму прибутку отримає те підприємство, яке володіє більшим капіталом, використовує більше живої та матеріалізованої праці, більше виробляє та реалізує продукції (робіт, послуг). Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами.

Як доводить практика, фінансовий стан більшості підприємств України не можна охарактеризувати “стійким” та “стабільним”. Для того, щоб визначити причини даної тенденції, необхідно визначити головні причини та проблеми, з яким сутикається сьогоднішнє підприємство.

Так, основні проблеми, з якими зіштовхуються і які не можуть вирішити більшість неблагополучних промислових підприємств, а також головні причини їх виникнення запропоновані на рис.1.1. (в успішних підприємств проблеми багато в чому схожі, однак такі підприємства володіють здатністю і потенціалом для їх подолання).


ПРОБЛЕМИ

^ Низька ліквідність (дефіцит грошових коштів)

Заборгованість перед бюджетом, персоналом, постачальниками ( прострочена кредиторська заборгованість)^ Низька рентабельність власного капіталу

(всього капіталу)ПРИЧИНИ

Нераціональне управління фінансами

Низька прибутковість діяльності


Нераціональне управління оборотними коштами

Низькі обєми продажу

Нераціональна інвестиційна політика

Нераціональне відношення “доходи/витрати”
Нераціональне управління структурою джерел фінансування


Збитковість інших видів діяльностіРис.1.1. Проблеми втрати фінансової рівноваги, з якими можуть зіштовхнутися підприємства та причини їх появи.
Ще декілька років тому не існувало детальної загальноприйнятої, офіційної методики оцінки фінансового стану промислового підприємства. Однак, нещодавно було проведено спроби створити систему показників, які б забезпечували однозначність підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств.

Так, 17 січня 2001 р. з метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак поточної, критичної або надкритичної їх неплатоспроможності та ознак дій, передбачених статтями 156-2 - 156-4 Кримінального кодексу України - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств були затверджені наказом №10 Міністерства Економіки України “Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства”.

Відповідно до вказаних Рекомендацій поточною неплатоспроможністю може характеризуватися фінансовий стан будь-якого підприємства, якщо на конкретний момент через випадковий збіг обставин тимчасово суми наявних у нього коштів і високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу, що відповідає законодавчому визначенню, як неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання встановленого строку їх сплати, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше, як через відновлення платоспроможності.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 iconЗадача
Зміст І послідовність аналізу ліквідності та платоспроможності
Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 icon«Потенціал та перспективи розвитку міжнародного туризму (на прикладі Росії)»
Методика розрахунку основних економічних показників розвитку туризму
Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 iconДодаток 1 до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського...

Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 iconПлан Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз...
Аналіз показників технічного стану руху І ефективності використання основних фондів
Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 iconМетодичні рекомендації по обчисленню І оцінці демографічних показників...
Лисицин Ю. П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. 1987, т. І, гл. 5, разд. Методика изучения заболеваемости...
Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 icon“Аналіз випуску готової продукції та її реалізації” виконана на основі...
Аналіз має не лише виявити хиби, а й розкрити можливості подальшого зростання економіки. За цих умов зростає важливість проведення...
Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 iconАналіз діяльності координаційних рад міст та районів Луганській області за 2009 рік
До переліку показників, які характеризують відданість та дії з подолання епідемії віл/сніду на регіональному рівні віднесено показник...
Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 iconАналіз рентабельності
Факторний аналіз показників рентабельності продукції здійснюють методом ланцюгових підстановок. Розширимо склад факторів у відповідній...
Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 icon«Методика суспільно-географічного дослідження процесу ресурсозбереження...

Методика розрахунку показників платоспроможності 8 Аналіз платоспроможності підприємства 14 iconІнтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій
Фінансова оцінка підприємств передбачає розрахунок понад 40 відповідних показників за різними напрямками господарської діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка