Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник
НазваШевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник
Сторінка1/23
Дата конвертації04.03.2013
Розмір2.31 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Модуль 4

ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

План

 1. Договір. Типи договорів.

 2. Контракт.

 3. Трудова угода.

 4. Таблиця, список, перелік.

 5. Накладна.

 6. Акт.

 7. Доручення.

 8. Розписка.

282

Дидактична мета:

 • засвоєння особливостей складання господарсько-до­говірних та обліково-фінансових документів;

 • оволодіння уміннями і навичками оформлення доку­ментів з господарсько-договірної діяльності та обліко­во-фінансової документації;

 • удосконалення орфографічних та пунктуаційних на­вичок, необхідних для правильного укладання цієї до­кументації.

Учні повинні знати:

 • типи договорів та їх реквізити;

 • призначення трудової угоди;

 • різницю між трудовим договором і контрактом;

 • ознаки та призначення таблиці, списку, переліку, роз­писки, накладної, доручення;

 • типи актів та вимоги до їх складання;

 • зв'язок числівників з іменниками;
 • правопис складних слів, службових частин мови;

 • розділові знаки у складних реченнях.

Учні повинні вміти:

 • укладати й редагувати договір, трудову угоду, конт­ракт;

 • складати й редагувати списки, переліки, розписку, до­ручення, накладну;

 • оформляти акт;

 • правильно узгоджувати числівники з іменниками;

 • правильно записувати складні слова та службові час­тини мови;

 • розставляти розділові знаки в складних реченнях.

283

Список рекомендованої літератури

 1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник. — К.: Літера ЛТД, 2003. — С. 333-^03.

 2. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера ЛТД 2002. — С. 74—93.

 3. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К.: А.С.К., 2002. — С. 144—169.

 4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова.—2-ге вид., допов. — X.: Торсінг, 2002. — С. 128—131.

 5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. — К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999. — С. 58—61, 224—247.

284

^ ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

/ 4.1. Договір. Типи договорів

Договір — це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановленняГз^ішу або припинення госпо­дарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає різні типи договори.

^ Договір постачання — це договір, за яким організація-постачальник зобов'язується в певні терміни передати орга-нізації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується оплатити продукцію за встановле­ними цінами.

^ Договір підряду — це договір, за яким підприємець-під-рядник зобов'язується виконати певний обсяг робіт підпри-ємству-замовнику.

Договір про матеріальну відповідальність—це договір, за яким одна сторона береі на себеГповну матеріальну відпові­дальність за прийняті матеріальні цінності й зобов'язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов'язується ство­рити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

^ Договір про спільну діяльність — це договір, що укла­дається між двома й більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підпри­ємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і характер внесків: грошові; майнові, трудова участь.

^ Договори щодо створення нових форм господарюван­ня — це договори, які спрямовані на організацію асоціацій,

285

малих підприємств, комерційних банків, орендних підпри­ємств. Для створення асоціацій необхідно укласти установ­чий договір.

^ Установчий договір — це договір, що закріплює взаємні права та обов'язки всіх учасників створення асоціації.

Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяль­ності неможливо, оскільки їх багато: це і договір про одер­жання позики, договори про посередницькі послуги, догово­ри оренди, договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування тощо.

Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудові договори.

^ Трудовий договір—це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповно­важеним ним органом. За цим договором працівник зобов'я­зується виконувати певну роботу, а керівник — виплачувати йому заробітну плату та забезпечувати належні умови праці.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

1 .Назва документа.

 1. Зазначення місця укладання й дати.

 1. Вступна частина (точні й повні назви сторін, їх пред­ставників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють).

 1. Зміст договору.

 2. Термін виконання договору.

 3. Кількісні та якісні показники продукції.

 4. Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми.

 5. Порядок виконання роботи.

 6. Порядок розрахунків між сторонами.
 1. Додаткові умови до договору.

 1. Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору.

 1. Порядок і місце розв'язання суперечок.

 2. Загальний термін дії договору.

 3. Юридичні адреси сторін, що укладають договір.

 4. Власноручні підписи сторін.

286

16. Печатки установи або обох сторін, які укладають до­говір. Договір вважають укладеним тоді, коди сторони ді­йшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його пись­мово.

Зразки договорів:

ДОГОВІР № про надання рекламних послуг

м. Київ 11 квітня 2003 р.

ТОВ «Джерела М» в особі директора Капранова В. В., що діє на підставі Статуту і надалі називається «ЗАМОВНИК», з однієї сторони, та ТОВ «Газета "Експрес"» в особі Починка І. П., що діє на підставі Статуту і надалі називається «ВИКОНАВЕЦЬ», з іншої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1, ВИКОНАВЕЦЬ надає, а ЗАМОВНИК закуповує площу в газеті «Експрес» в обсязі 40 блоків (1200 см2) для по­дальшого розміщення рекламно-інформаційних матеріалів (інформаційні, авторські, редакційні матеріали, блочна рек­лама).

2. Порядок розміщення

 1. На кожне замовлення на розміщення рекламно-ін­формаційного матеріалу ЗАМОВНИК надсилає ВИКОНАВ­ЦЕВІ лист-заявку із зазначенням дати виходу, площі та сто­рінки.

 2. ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЕВІ готовий оригінал-макет рекламно-інформаційного оголошення. ВИКОНАВЕЦЬ здійснює експертну оцінку рекламного матеріалу в триденний термін від дня подачі рекламного матеріалу. Оцінка худож­нього, технічного рівня, а також характеристика рекламного матеріалу, відповідність стилю газети є компетенцією ВИКОНАВЦЯ. Якщо в цей термін не надійдуть зауваження від ВИКОНАВЦЯ, рекламний матеріал вважається прийнятим до розміщення.

 3. ВИКОНАВЕЦЬ розміщує у газеті одержаний оригінал-макет ЗАМОВНИКА відповідно до листа-заявки. Зміна дати

287

виходу, розмірів рекламно-інформаційних матеріалів, сто­рінки розміщення можлива лише за умови погодження із ЗАМОВНИКОМ.

3. Порядок розрахунків

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ здійснює розміщення рекламно-інфор­
маційних матеріалів в обсязі 40 блоків (1200 см2) вартістю
7774 грн (сім тисяч сімсот сімдесят чотири грн), крім того ПДВ
20 % — 1554,80 грн 80 к. та податок на рекламу 0,5 % —
38 грн 87 к.

Знижка за цим договором становить 35 %, за умови, що інформація подається у вигляді статей.

Загальна вартість розміщення реклами становить 9367 грн 67 к. (дев'ять тисяч триста шістдесят сім гривень шістдесят сім копійок). ВИКОНАВЕЦЬ має право здійснити перерахунок вартості рекламних послуг в односторонньому порядку, якщо кошти за даним договором не надійшли у вказаний в договорі термін.

3.2. Оплата здійснюється у формі безготівкового пере­
рахування коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4. Обов'язки ВИКОНАВЦЯ

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

 1. Надати рекламну площу відповідно до листів-заявок і загальним обсягом 1200 см2.

 2. Забезпечити якісне розміщення рекламно-інформа­ційних матеріалів ЗАМОВНИКА і в обумовлений термін.

 3. У триденний термін після виходу рекламно-інфор­маційних матеріалів надати ЗАМОВНИКОВІ три примірники газети.

 4. По закінченні розміщення рекламно-інформаційних матеріалів надати ЗАМОВНИКОВІ оригінали усіх фінансових документів та підписати Акт виконаних робіт.

5. Обов'язки ЗАМОВНИКА

5.1. ЗАМОВНИК зобов'язується:

 1. Надавати ВИКОНАВЦЕВІ всі рекламно-інформацій­ні матеріали в термін, що вказує ВИКОНАВЕЦЬ.

 2. У разі недотримання ЗАМОВНИКОМ термінів, вка­заних ВИКОНАВЦЕМ, ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідаль­ності за порушення строків виходу рекламно-інформаційних матеріалів.

288


 1. Здійснити 100 % попередню оплату відповідно до виписаного ВИКОНАВЦЕМ рахунку шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ за сім днів до виходу номера в світ.

 2. Розглядати і затверджувати Акт виконаних робіт протягом трьох днів з моменту його одержання від ВИКО­НАВЦЯ.

6. Форс-мажор

 1. Сторони звільняються від відповідальності за неви­конання чи неналежне виконання своїх обов'язків за Цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин на увесь строк їх дії (а саме: пожежа, що сталася не з вини сторін, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, війна і воєнні дії, постанови уряду, що перешкоджають виконанню Цього Договору, про які сторони не могли знати та передбачити їх).

 2. Сторона, для якої стало неможливим виконання своїх обов'язків внаслідок вищезгаданих обставин, повинна тер­міново, не пізніше двох днів з моменту їх виникнення і закін­чення, в письмовій формі повідомити іншу сторону і надати відповідні документи, видані компетентними органами.

7. Відповідальність сторін

 1. Сторони несуть відповідальність один перед одним тільки за зобов'язаннями, що обумовлені в Цьому Договорі.

 2. У разі порушення обумовлених у листі-заявці термінів розміщення рекламно-інформаційних матеріалів чи виходу його у вигляді, що не відповідає оригінал-макету ЗАМОВ­НИКА, а також не на замовленій сторінці ВИКОНАВЕЦЬ зо­бов'язаний опублікувати цей рекламно-інформаційний мате­ріал в іншому номері газети — за вибором ЗАМОВНИКА або повернути повну вартість публікації (за згоди ЗАМОВНИКА), що відповідає площі за листом-заявкою.

 3. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне виконання обов'язків при форс-мажорних обставинах.

8. Розгляд суперечок

8.1. Усі суперечки за Цим Договором вирішуються шляхом проведення переговорів, а у разі неможливості врегулювання конфлікту усі спори між сторонами, щодо яких не було досяг­нуто згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

ю Ділове мовл. (модульн. к.) 289

9. Загальні положення

9.1. Всі зміни та доповнення до Цього Договору можуть здійснюватися лише у письмовій формі у вигляді додатків і набувають чинності лише після підписання обома Сторо­нами.

10. Термін дії Договору

 1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами. Початок дії Договору 11 квітня 2003 року.

 2. Термін дії Договору — до моменту виконання Сто­ронами своїх обов'язків.

 3. Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін. Кожен з примірників має однакову юридичну силу.

11. Юридичні адреси та реквізити Сторін

^ ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:

ТОВ «Джерела М» ТОВ «Газета "Експрес"»

м. Київ, м. Львів,

вул. Сім'ї Хохлових, 15 вул. В. Великого, 5а

Свідоцтво про реєстрацію Свідоцтво про реєстрацію

платника ПДВ №38968953 платника ПДВ № 17960022

Інд. податковий номер юр. Інд. податковий номер юр.

особи 253886726148 особи 306495713059

р/р 2600000625 р/р 26000276441001

в АБ «Синтез» МФО 325321

м. Київ МФО 322711 код ЗКПО 30649575

код ЗКПО 25388672 тел.(0322) 97-18-76

тел.(044) 463-7951 |

Директор В. В. Капранов Директор І. П. Починок

ДОГОВІР

м. Київ, шістнадцятою лютого

тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року

Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає в м. Києві по вул.

Обсерваторній, 12, кв. З, далі йменована «Продавець», та

Охріменко Вячеслав Григорович, що проживає в м. Києві по

вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, далі йменований «Покупець»,

уклали цей договір про таке:

290


 1. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Дмитрівка Талалаївського району Чернігівської області на земельній ділянці 200 кв. м. На цій ділянці розташовані: цег­ляний сарай, гараж, погріб, колодязь та огорожа. Інвентари­заційна оцінка —... (... прописом) гривень.

 2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на під­ставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1990 року, і проданий Покупцеві за ... (... прописом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання дого­вору.

 3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався і нікому іншому не належав.

4. Витрати у здійсненні цього договору сторони випла­
чують порівну.

5. У користування Покупця переходять житловий будинок,
сарай, гараж, погріб, колодязь і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, а другий видано Покупцеві.

(підпис) Г. П. Бойко

(підпис) В. Г. Охріменко

4.2. Контракт

Контракт — це особлива форма трудового договору, в якому термін його дії, права й обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального за-безпечення та організації праці працівника, умови розірван­ня договору встановлюються угодою сторін. Сторонами в контракті є підприємство (роботодавець) в особі керівника та працівник.

Положення про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затверджене Кабінетом Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170, визначає порядок укладання контрактів з працівниками не­залежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності підприємства, установи.

ю* 291

Реквізити контракту такі:

 1. Назва документа із стислим обґрунтуванням його при­значення (на виконання обов'язків ... , на управління під­приємством тощо).

 2. Дата й місце підписання.

 3. Орган, що наймає керівника.

 4. Посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кого най­мають.

 5. Текст.

 6. Підписи сторін — укладачів контракту.

 7. Печатка.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconПлан Заява. її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія....
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера лтд, 2003. — С. 45—105
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconЯрошевич Ірина Арнольдівна
...
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconУкраїнське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4
Логічна послідовність тексту юридичного документа
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconТема заняття
Мова І професія. Професійна лексика. Основні вимоги до мовлення. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування за професійним спрямуванням....
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconТема заняття
Писемне ділове мовлення. Особливості та вимоги до писемного мовлення. Класифікація документів. Формуляр документа. Бланк документа....
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconІІ. Практична стилістика І культура мовлення
Вступ. Мовлення як предмет стилістики І культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне...
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconРозділ Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Українське товариство сліпих”, ”Українське товариство глухих”, а також фізичними особами- інвалідами, зареєстрованими відповідно...
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconУкраїнське питання” в політиці російського уряду на початку ХХ ст
Російська імперія на початку 20 ст та “українське питання” в програмах російських партій
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconКашуба М. В., Шевчук П.І., Панфілова Т. О. Гуманітарна та соціальна політика
В. П., Кашуба М. В., Шевчук П.І., Панфілова Т. О. Гуманітарна та соціальна політика. Х.: Хар рід у наду "Магістр". 2004. 176 с
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч­ник iconТема. Написання листа рідним, друзям з попереднім складанням плану....
Мета: повторити основні вимоги до усного та писемного мовлення, ознайомити учнів з одним із зразків ділового мовлення – листом; закріплювати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка