Вправа 1
Скачати 86.92 Kb.
НазваВправа 1
Дата конвертації05.03.2013
Розмір86.92 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
Розділ 1

Основи організації фінансів підприємств


В умовах ринкової економіки посилюється роль фінансів у функціонуванні суб’єктів господарювання, так як більшість ринкових регуляторів відноситься до елементів фінансового механізму. Сьогодні фінансові показники підприємств є індикатором його конкурентноспроможності і ефективності господарювання в ринковій економіці. Тому знання сутності фінансів підприємств, їх функцій, складу фінансових ресурсів, порядку їх формування та використання є дуже важливим в підготовці спеціалістів економічного профілю.

Вправа 1.1


Пояснення економічної сутності фінансів підприємств,

розкриття їх ролі, функцій
Завдання 1.1.1. Назвіть час, розкрийте еволюцію виникнення фінансів і їх матеріальні передумови.

Завдання 1.1.2. Оберіть правильну відповідь та обґрунтуйте її:

а) фінанси – це гроші;

б) фінанси – це грошові засоби;

в) фінанси – це грошові відносини.

Завдання 1.1.3. Назвіть види грошових відносин, які виникають у суб’єктів господарювання в процесі здійснення їх виробничо-фінансової діяльності.

Завдання 1.1.4. Дайте економічне обґрунтування визначення фінансів підприємств і порівняйте його з іншими визначеннями, які існують в економічній літературі.

Завдання 1.1.5. Назвіть матеріальну базу і економічний зміст фінансів підприємств і обґрунтуйте їх.
Завдання 1.1.6. Що, на Вашу думку, і чому є фінансами, а що – ні?

а) процес нарахування заробітної плати робітникам підприємства і формування фонду оплати праці;

б) період отримання заробітної плати з каси підприємства;

в) процес від моменту нарахування заробітної плати до моменту її виплати готівкою з каси підприємства.

Завдання 1.1.7. Назвіть основні принципи організації фінансів підприємств і розкрийте їх зміст.

Завдання 1.1.8. Розкрийте економічний зміст самоокупності і самофінансування і назвіть їх основні відмінності.

Завдання 1.1.9. Назвіть основні функції фінансів підприємств і розкрийте їх зміст.

Завдання 1.1.10. Назвіть додаткові функції фінансів підприємств, що запропоновані різними економістами, і дайте їм свою оцінку.

Завдання 1.1.11. Розкрийте роль фінансів в економіці підприємств.


Вправа 1.2


Визначення сутності фінансових ресурсів, їх складу та обсягу
Завдання 1.2.1. Розкрийте сутність фінансових ресурсів, зазначте їх склад.

Завдання 1.2.2. Визначення обсягу фінансових ресурсів підприємства.

Вихідні дані. Підприємство на звітну дату мало наступні дані за балансом: а) статутний капітал – 7138,9 тис. грн.; б) пайовий капітал – 130,0 тис. грн.; в) інший додатковий капітал – 185,7 тис. грн.; г) резервний капітал – 134,7 тис. грн.; д) нерозподілений прибуток – 3316,0 тис. грн.; е) неоплачений капітал – 20,0 тис. грн.; ж) довгострокові кредити банків – 50,0 тис. грн.; з) довгострокові фінансові зобов’язання – 40,0 тис. грн.; к) відстрочені податкові зобов’язання – 75,8 тис. грн.; л) забезпечення виплат персоналу –339,0 тис. грн.; м) інші забезпечення – 542,5 тис. грн.; н) короткострокові кредити банків – 300,0 тис. грн.; о) поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 60,0 тис. грн.; п) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 642,0 тис. грн.; р) поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів – 673,3 тис. грн., з бюджетом по сплаті податків – 386,4 тис. грн., з позабюджетних платежів – 53,5 тис. грн., зі страхування – 41,7 тис. грн., з оплати праці – 138,1 тис. грн., з учасниками по виплаті дивідендів – 464,4 тис. грн., інші поточні зобов’язання – 40,2 тис. грн.

Необхідно. Визначити обсяг фінансових ресурсів.


^ Види фінансових ресурсів

Сума фінансових ресурсів

тис. грн.

%

а) власнихб) позиковихв) залученихВСЬОГО
100,0


Методичні вказівки. Фінансові ресурси підприємств – це сукупність власного, позикового та залученого грошового капіталу, який використовується для формування активів підприємства та здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою отримання відповідного доходу, прибутку.

Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, які утворюються двома шляхами: внесення власниками підприємства грошей та інших активів, накопичення суми прибутку, що залишається на підприємстві. До складу власного капіталу включають:

  • статутний капітал – зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;

  • пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності;

  • додатково вкладений капітал в акціонерних товариствах – це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (емісійний доход);

  • інший додатковий капітал – це оцінка необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу;

  • резервний капітал – резерви на непередбачені витрати, сформовані відповідно до законодавства або установчих документів за рахунок прибутку підприємства;

  • нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – прибуток, який реінвестований у господарську діяльність підприємства. Непокритий збиток вираховується при визначенні і підсумку власного капіталу;

  • неоплачений капітал – заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Його сума вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Крім того, до власного капіталу, за рахунок якого формуються активи підприємства, відносять також і прирівняні джерела їх формування – забезпечення наступних витрат і платежів.

Забезпечення – це зобов’язання з невизначеними сумами або часом погашення. Забезпечення можуть створюватися на підприємствах для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на: оплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне забезпечення, виконання гарантійних зобов’язань, відшкодування цільових втрат тощо. У балансі всі забезпечення групуються за такими статтями: забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення, цільове фінансування.

До позикових фінансових ресурсів включають: довгострокові і короткострокові кредити банків, довгострокові фінансові забезпечення та інші довгострокові зобов’язання (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, відстрочені податкові зобов’язання по сплаті податку на прибуток.

До складу залучених фінансових ресурсів відносять всі види кредиторської заборгованості з поточних зобов’язань підприємства юридичним та фізичним особам: поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів; з бюджетом по сплаті податків, з позабюджетними фондами, з органами страхування, з оплати праці, з учасниками по виплаті дивідендів; інші поточні зобов’язання.

Всі види фінансових ресурсів відображені у відповідних розділах пасиву балансу підприємства.

Вправа 1.3


З’ясування змісту і задач фінансової роботи на підприємстві
Завдання 1.3.1. Назвіть склад фінансової роботи на підприємстві, розкрийте зміст її складових частин і назвіть нормативні документи, на підставі яких вона здійснюється.

Завдання 1.3.2. Назвіть основні задачі фінансової роботи на підприємствах і основи її організації.

Завдання 1.3.3. Охарактеризуйте структуру фінансового відділу на підприємстві. Які основні задачі фінансового директора (менеджера) при організації фінансової роботи?

Тести


1. Наявність фінансових відносин у державі є:

1) об’єктивною необхідністю;

2) суб’єктивним фактором;

3) інше.
2. Коли підприємство вступило до сфери фінансових відносин?

1) перерахувавши гроші постачальникові за придбане пальне;

2) сплачуючи внески до Пенсійного фонду;

3) одержуючи виручку від реалізації своєї продукції споживачам.
3. Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає у наступному:

1) це ідентичні поняття;

2) фінансові відносини – частина грошових відносин;

3) фінансові відносини – передумова виникнення грошових відносин.
4. Діяльність держави пов’язана із фінансовими відносинами наступним чином:

1) існування держави вимагає розвитку фінансових відносин;

2) держава створює для свого існування фінансові відносини;

3) розвиток фінансових відносин не пов’язаний з існуванням державного устрою.
5. Фінансові відносини виникають:

1) на стадії обміну;

2) на стадії виробництва.
6. За допомогою фінансів у суспільному виробництві здійснюється:

1) відтворення спожитих засобів виробництва;

2) розширення виробництва;

3) придбання сировинних ресурсів.
7. Розподільча функція фінансів проявилась:

1) при поданні державної допомоги регіону, що постраждав від стихійного лиха;

2) при поданні допомоги благодійними фондами безпритульним дітям.
8. Районові Закарпатської області, що постраждав від повені, надано державну допомогу. Це приклад:

1) міжгалузевого перерозподілу;

2) внутрішньогалузевого перерозподілу;

3) міжтериторіального перерозподілу.
9. Структура фінансового механізму – це:

1) фінансові методи;

2) фінансові важелі;

3) правове забезпечення;

4) нормативне забезпечення;

5) інформаційне забезпечення;

6) усі відповіді правильні;

7) немає правильної відповіді.
10. Фінанси підприємств – це:

1) фонди грошових коштів підприємств;

2) система економічних відносин, які виникають в процесі формування, розподілу та використання фондів грошових ресурсів підприємств.
11. Фінансові ресурси підприємств утворюються за рахунок:

1) власних коштів;

2) власних коштів і коштів, що надходять у порядку перерозподілу грошових коштів;

3) власних і залучених коштів;

4) власних коштів, прибутку, кредитних інвестицій.
12. Відтворення основних засобів фінансується за рахунок:

1) прибутку;

2) надходжень з фінансового ринку;

3) амортизаційних відрахувань.
13. Принципи організації фінансів підприємств:

1) самоокупність і самофінансування;

2) відповідальність за підсумки господарської діяльності, фінансове планування, самоокупність;

3) самоокупність, самофінансування, відповідальність за підсумки господарської діяльності, фінансове планування, фінансова дисципліна, поділ фінансових ресурсів на власні і залучені, створення резервних фондів.
14. Грошовий оборот – це

1) формування й розподіл грошових фондів;

2) розподіл виручки від реалізації продукції;

3) виявлення сутності грошей у русі;

4) виробництво і реалізація продукції;

5) немає правильної відповіді.

Схожі:

Вправа 1 iconСпрощення у групах приголосних Вправа 1
Вправа На місці крапок поставте пропущені букви. Позначте орфограму. Поясніть значення слів
Вправа 1 iconДомашні завдання
Вправа 2, стор. 86, усно І вправа 6, стор. 88, об’єднати І скласти стислий переказ
Вправа 1 icon„Життя суспільства”, с. 41-53, виписати всі нові слова в словник,...
Укр мова – повторити §13–16; опрацювати §17, §18, вправа 103, вправа 114,115,119
Вправа 1 iconВправа Кольори Який?
Вправа Adjective in Ukrainian can take ending according to gender and case. Ukrainian has two types of adjectives hard stem and soft...
Вправа 1 iconУзгодження числівників з іменниками. Синонімія числівників. Утворення...
Вправа Розкрийте дужки, запишіть числа словами; обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками
Вправа 1 iconНазва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор нар мелодія
Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор нар мелодія вчити починати І закінчувати вправу разом з музикою
Вправа 1 iconВправа «Зустріч на вузькому містку»
Мета заняття: проаналізувати сутність конфліктів, причини їх виникнення І шляхи розв’язання
Вправа 1 icon12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва
Вправа Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття
Вправа 1 icon1. Економічна теорія: предмет та методи пізнання
Вправа Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття
Вправа 1 iconВчитель Предмет Завдання для самостійного опрацювання Недзвецька...
Тема: Вітер. Постійні та змінні вітри Д\З:§36, виконати завд. №3 практичної роботи №8
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка