Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Скачати 171.24 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Дата конвертації23.04.2013
Розмір171.24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси”


Реєстр. № ________________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів


з дисципліни

Університетська освіта

для студентів

І курсу

для спеціальності

6.030508 „Фінанси”

напряму підготовки

6.030508 „Фінанси і кредит”

галузі знань

0305 „ Економіка та підприємництво”

факультету

економіки


.

Херсон – 2007 р.

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”.

Укладачі: к.е.н., проф. Коваленко М.А., за участю Нєвєшкіної Т.С.

Кількість сторінок 16.

Рецензент:

доц. кафедри „Фінанси” Кузьмін В.В.

Затверджено

на засіданні кафедри „Фінанси”

Протокол № 1 від „29” серпня 2007 р.
Зав. кафедри___________ М.А. Коваленко

Відповідальний за випуск Коваленко М.А., к.е.н., професор, зав. кафедри „Фінанси”

ЗМІСТ
Вступ

 1. Самостійна робота студентів

 2. Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи

 3. Вимоги до змісту контрольної роботи

 4. Оформлення контрольної роботи

 5. Критерії оцінювання контрольної роботи

 6. Теми контрольних робіт з дисципліни „Університетська освіта”

 7. Питання для підготовки до заліку з дисципліни

Список рекомендованої літератури

^ Вступ
Метою курсу „Університетська освіта” є підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Булонської декларації.
^ Основні завдання курсу:

 • формування у студентів системи знань щодо суті і соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку;

 • набуття студентами навичок самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.
 1. Самостійна робота студентів


До основних форм самостійної роботи студента по даному курсу відносяться:

1. Опрацювання лекційного матеріалу, вивчення окремих розділів по літературі.

2. Підготовка до заліку.

Опрацювання лекційного матеріалу починається з детального розбору конспекту лекцій. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття і положення, домагатися розуміння логічного змісту формулювань.

При підготовці до заліку необхідно ознайомитися з відповідними розділами курсу по літературі і конспекту лекцій. Індивідуальна робота студента полягає в відповіді на питання, виконанні контрольної роботи.


 1. ^ Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи


Контрольна робота як важлива форма навчального процесу має навчити студентів самостійно узагальнювати і викладати літературні джерела, статистичні та інші матеріали, взяті з практики організації навчального процесу у вузах України.

Контрольна робота визначає, наскільки глибоко студент за­своїв курс і вміє самостійно викладати окремі питання в рамках вибраної теми.

У контрольній роботі студент повинен показати:

• знання і правильне розуміння закономірностей, що складаю­ться у вищій школі України;

• вміння використовувати літературні джерела, аналізувати практичний матеріал і викладати свої міркування з того чи іншо­го питання;

• вміння використовувати теоретичні знання в процесі аналізу конкретних навчальних процесів.

Теми контрольних робіт вибираються залежно від порядкового номера прізвища студента у списку студентської групи.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему згідно з напрямом їх уподобаннями, але в цьо­му разі вибрана тема та план роботи мають бути узгоджені з ви­кладачем, який читає дисципліну „Університетська освіта”.

У процесі написання контрольних робіт необхідно використати статистичний матеріал системи вищої освіти України. Можливо також використати практичний матеріал, зібраний за місцем навчання, опублікований в газетах, журналах. Зібраний практичний матері­ал може бути поданий у формі таблиць, схем, діаграм, графіків.
^ 3. Вимоги до змісту контрольної роботи

У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог:

• відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента та постановам Уряду України;

• змістовність і конкретність викладання;

• достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементи досліджуваного процесу, розгляну­ти всі сторони проблеми;

• завершеність викладення кожної думки;

• виключення повторів;

• економічна грамотність;

• акуратне оформлення контрольної роботи.

Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна ма­ти чітку й логічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цита­ти з наукових статей чи монографій, то потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується й тих цифрових даних, які наводяться в контрольній роботі. Як­що аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний об'єкт аналізу.

Особливу увагу слід приділяти правильній побудові і на­очності таблиць, графіків і діаграм. Вони мають бути логіч­ним продовженням викладених теоретичних положень і слу­жити основою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таблицях мають бути вказані одиниці виміру, назва об'єкта і часовий простір досліджен­ня, а в графіках та діаграмах — масштаб. Таблицям та іншим видам графічного матеріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

Необхідно простежити, щоб у роботі не було повторів і супе­речностей між окремими її положеннями.

Обсяг контрольної роботи має бути в межах 10 – 15 сторінок рукописного тексту або 7 – 10 сторінок машинописного тексту стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відображати сутність теми, що розгляда­ється, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

Під час написання контрольної роботи слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами з вибраної теми, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну літературу.
^ 4. Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим по­черком або надрукована на машинці чи набрана на комп'ютері.

Під час оформлення контрольної роботи слід дотримуватися встановлених стандартом вимог: текст роботи слід писати з одно­го боку білого паперу формату А4, шрифт— 14, інтервал між рядками— 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва — 20 мм, справа — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Нуме­рація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титу­льний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Зразок титульного аркуша контрольної роботи наведе­ний у додатку 1.

У кінці текстової частини роботи студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Бібліографія містить перелік літератури та інших джерел, ви­користаних під час написання роботи. Список використаної літе­ратури оформляють у такому порядку:

1. Законодавчі матеріали.

2. Укази Президента України.

3. Постанови і декрети уряду.

4. Статистичні збірники.

5. Інструктивні матеріали (інструкції, службові листи і роз'яс­нення тощо) у хронологічній послідовності.

6. Спеціальна економічна література та публікації в періодич­них виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а колективні монографії — за назвою роботи).

Усі джерела, включені до списку літератури, нумеруються по­слідовно. Завершену контрольну роботу студенти подають на ка­федру згідно із встановленим терміном.

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, поверта­ються на доопрацювання.

Контрольна робота оцінюється за результатами захисту («за­раховано», «не зараховано»). Студент, який отримав на захисті своєї контрольної роботи «не зараховано», не допускається до заліку з даної дисципліни.
^ 5. Критерії оцінювання контрольної роботи

За виконання самостійної роботи та її захист студент отримує від 1 до 10 балів, в залежності від якості виконаної роботи, її змісту та володінням даним матеріалом при захисті. Виконання самостійної роботи не є обов’язковим.

Виконання контрольної роботи є обов’язковою умовою допуску до заліку з дисципліни „Університетська освіта”. 1. Теми контрольних робіт з дисципліни „Університетська освіта” 1. Модернізація вітчизняної системи вищої освіти у сучасних умовах.

 2. Індивідуальний навчальний план студента.

 3. Функції фінансового менеджера підприємства.

 4. Студентське самоврядування в університеті.

 5. Форми спортивного життя студентів університету.

 6. Функції деканату університету.

 7. Інтеграційні процеси у сфері освіти.

 8. Структура Херсонського національного технічного університету і функції його підрозділів.

 9. Тематичний та алфавітний покажчики літератури з фінансів.

 10. Функції студентського профспілкового комітету університету.

 11. Основні положення Декларації про єдину загальноєвропейську зону вищої освіти.

 12. Права та обов’язки студента.

 13. Принципи, форми та методи контролю навчального процесу у вищому навчальному закладі.

 14. Навчальний план підготовки бакалаврів із спеціальності „Фінанси”.

 15. Поняття фінансів та їх роль в організації господарської діяльності підприємства.

 16. Методи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів.

 17. План-графік самостійної роботи студента.

 18. Пошук фінансової інформації в Інтернеті.

 19. Технологія модульного навчального навчання.

 20. Зміст, обсяг та рівень освітньої та професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю „Фінанси”.

 21. Структури бібліотеки університету і правила користування її фондами.

 22. Функції студентських рад університету та його факультетів.

 23. Фізкультурно-оздоровча діяльність у житті студентів університету.

 24. Модернізація форм і методів навчання студентів в контексті кредитно-модульної системи.

 25. Робоча навчальна програма дисципліни.

 26. Функції студентської наукової ради.

 27. Форми участі студентів університету у культурно-масовій роботі.

 28. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу.

 29. Функції і роль випускаючих і спеціалізованих кафедр університету.

 30. Організація студентської наукової роботи.

 31. Організація побуту у студентському гуртожитку.

 32. Навчальний напрям діяльності студентського самоврядування.

 33. Регламент роботи університету.

 34. Основні документи з організації навчального процесу в університеті.

 35. Якість освіти у світлі вимог міжнародного стандарту якості ISO.
 1. Питання для підготовки до заліку з дисципліни
 1. Шляхи модернізації вітчизняної системи вищої освіти у світлі вимог Болонської декларації.

 2. Вимоги міжнародного стандарту ISO щодо якості освіти.

 3. Міжнародні інтеграційні процеси у сфері освіти.

 4. Основні положення Декларації про єдину загальноєвропейську зону вищої освіти.

 5. Що таке кредит (у вищій освіті)?

 6. Що таке змістовий модуль?

 7. Що таке кредитно-модульна система організації навчального процесу?

 8. Форми перевірки успішності і якості знань.

 9. Що таке модульне навчання?

 10. Складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу.

 11. Зміст індивідуального навчального плану студента.

 12. Права та обов’язки суб’єктів навчального процесу.

 13. Права та обов’язки студента.

 14. Що таке академічна година?

 15. Зміст галузевого, державного стандартів вищої освіти.

 16. Що таке випускна робота бакалавра?

 17. На чому базується Європейська система пере зарахування кредитів (ЕСТS)?

 18. Параметри визначення рівня кваліфікації.

 19. Назвіть освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти.

 20. Що таке спеціальність?

 21. Структура і зміст навчального плану підготовки бакалаврів із спеціальності „Фінанси”.

 22. Структура Херсонського національного технічного університету.

 23. Що включає в себе самостійна робота студента?

 24. Порядок визначення рейтингу студента.

 25. Функції деканату.

 26. Функції випускаючої та спеціалізованої кафедр.

 27. Функції випускаючого професора.

 28. Поняття фінансів та їх функції.

 29. Функції фінансового менеджера підприємства.

 30. Регламент університету з проведення навчальних занять.

 31. Кому надається індивідуальний навчальний план?

 32. Хто готує індивідуальний план-графік самостійної роботи студента?

 33. Структури бібліотеки університету і порядок її роботи.

 34. Методи пошуку літератури у інформаційно-довідкових фондах бібліотеки.

 35. Організація студентської наукової роботи.

 36. Соціально-культурна інфраструктура університету.

 37. Порядок і правила проживання у студентському гуртожитку.

 38. Що таке студентське самоврядування?

 39. Функції студентської ради університету, факультету.

 40. Функції студентського профспілкового комітету.

 41. Чим займається студентська наукова рада?

 42. В чому полягає зміст побутового напряму діяльності студентського самоврядування?

 43. Чим займається навчальний сектор студентської ради університету?

 44. Які можливі форми участі студентів у культурному житті університету?

 45. Які можливості у студентів університету для занять фізичною культурою і спортом?

 46. Для чого майбутньому спеціалісту займатися громадською діяльністю?


Список рекомендованої літератури
Обов’язкова 1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 0503 „Економіка і підприємництво” – К.: ВЦ КНТЕУ, 2006. – 36 с.
 1. Навчальний план підготовки бакалаврів з фінансів та кредиту напряму підготовки 6.030508 „Фінанси та кредит” галузі знань „Економіка і підприємництво” / Затверджено 27.04.2007 р. – (на кафедрі „Фінанси”) – 2 с.
 1. Положення про кафедру „Фінанси”. Затверджено ректором ХДТУ 16.10.2004 р.
 1. Положення про оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності за модульно-рейтинговою системою навчання в Херсонському державному технічному університеті / Затверджено наказом ректора ХДТУ від 20.05.2004 р., № 184 – Інформаційний вісник ХДТУ, 2004 р., №4. – с. 86 – 102.
 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Затверджено Наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 р. № 161. – К.: Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання // За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського. – К.: ФОРУМ, 2003. – 950 с.
 1. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004 – 2005 роки / Наказ МОН України від 23.01.2004 р. № 49 – Інформаційний вісник ХДТУ, 2004 р., №4. – с. 9 – 21. 1. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України: Затверджено наказом МОН України від 23.01.2004 р. № 49 – Інформаційний вісник ХДТУ, 2004 р., №4. – с. 10 – 13.
 1. Регламент роботи університету на 2007 – 2008 навчальний рік.: Затверджено рішенням Вченої ради Херсонського державного технічного університету від ___ жовтня 2007 р. – Херсон: ХНТУ, 2007. – 56 с.
 1. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців / Затверджено наказом МОН України від 23.01.2004 р. № 48 – Інформаційний вісник ХДТУ, 2004 р., №4. – с. 26 – 38.
 1. Бондарчук Ю., Чуйко Г., Чуйко Н. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу // Вища школа, 2005, № 2. – с. 35 – 41.
 1. Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи // Вища школа, 2006, № 3. – с. 33 – 45.
 1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. Кременя В.Г. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
 1. Кудряшов В.П. Фінанси: Навчальний посібник – Олді-плюс. – 2002. – 356 с.
 1. Методологія контролю в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Методичні рекомендації / М.Є. Скиба, Г.В. Красильникова, В.І. Бегняк, О.В. Пащенко. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 66 с.
 1. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / За ред. С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. – К.: Вища школа, 2003. – 323 с.
 1. Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. – К.: Знання, 2005. – 319 с.Додаткова

 1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М: Ассоциация инженеров-педагогов, 1996. 1. Артамонов А.Д., Ловецкий Г.И. Технические университеты в информационном обществе. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004, 26 с. 1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика. 1989.
 1. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – ін.) / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабін – Тернопіль: Вид - ДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 56 с.
 1. Болотов В.А., Шмелев А.Г. Развитие инструментарных технологий контроля качества образования: стандарты профессионализма и парадоксы роста // Высшее образование, 2005, № 4, с. 17 – 21.
 1. Булах І.Є. Комп’ютерна діагностика навчальної успішності. – К.: ЦМК МОЗ України, 1995. – 221 с.
 1. Герман Н., Тягунова Н. Адаптація форм організації самостійної роботи студентів до сучасних технологій навчання II Вища школа, 2001, № 4-5. - С. 53-56.
 1. Гончаров С.М. Науково-методичне забезпечення навчального процесу при підготовці фахівців для ринкової економіки України. – Рівне.: РДТУ, 1999. – 56 с.
 1. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр "Академия". 2001. - 192 с.
 1. Зимняя И.Я. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня, 2003, № 5, с. 35. 1. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогіка, 1991. – 240 с.
 1. Іванова І.В., Микитенко Н.В. Метод конкретних ситуацій („кейс-стаді”). Навчально-методичне видання. – К.: КНТЕУ, 2002. – 33 с.
 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перс­пективи / Під заг. ред. О.В. Овчарук. - К.: "К.1.С.", 2004. -112с.
 1. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти // Інформаційний вісник. Вища школа, 2003, № 10. – С. 5 – 82.
 1. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток до наказу МОН № 285 від 31.07.1998. - К.: Інститут змісту та методів навчання. 1998.- 118 с. 1. Левицький В. Застосування модульно-рейтингової системи навчання • Освіта. Технікуми, коледжі. 2004. № 4, с. 36.
 1. Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі // Рідна школа. 2000. № 11.-С. 6-10.
 1. Матеріали міжнародного семінару „Гарантії якості; Європейська система передачі і накопичення кредитів та практика імплементації Болонського процесу у різних європейських странах”. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004. – 7 с.
 1. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І. Локшиної – К.: К.І.С., 2004. – 128 с.
 1. Методичні вказівки до ситуаційних вправ / Сидоренко О.І. Редько П.С. - К.: Навч.- метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні''. 2004. - 166 с.
 1. Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерения в педагогике. – М.: Высшая школа, 1987.
 1. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою на різних структурних рівнях в умовах Хмельницького національного університету. Методичні рекомендації // С.Г. Костогриз, Г.В. Красильникова, О. В. Пащенко. В.І. Бегняк.І. Л.Андріснко. - Хмельницький: ХНУ. 2005. 32 с. 1. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. – М.: Гуманит.-изд. центр ВЛАДОС, 1999.

 2. Рябова В. Інноваційний аналіз дидактичних версій модульного навчання // Рідна школа. 2000. № 1. - С. 65-67. 1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособ. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
 1. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. посіб. - К.: Вид. Європ. ун-ту. 2004. - 127с. 1. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста // Высшее образование сегодня, 2004. № 3.
 1. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С. Концепція форму­вання гуманітарно-технічної еліти в НТУ "ХПІ" та шляхи її реалізації: Навчально-мето­дичний посібник. -Харків: НТУ "ХПГ, 2004, 416 с.

 2. Ушакова Н., Булгакова С. Новітні навчальні ресурси - передумова реалізації ви­мог Болонського процесу // Освіта України, № 91 від 23.11.2004. - 8 с.
 1. Чайка В. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. – Тернопіль: Астон, 2002. – 244 с.
 1. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособ. для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 437 с.
 1. Шиянов Е.И., Котова И.Б. Развитие личности в обучении: Учеб. пособ. для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 288 с.
 1. Шкарин В., Булаков Г. Внутривузовское управление качеством обучения // Высшее образование в России. - 2002. - № 5.
 1. Шкурина Л.А. Автоматизированные обучающие системы как компонент совре­менных технологий обучения // Телекоммуникации и информатизация образования. 2002. №5. С. 61-67.
 1. Шпильовий В.Д., Жила В.Г. Створення тестів та проведення тестового контролю якості підготовки. -Луганськ: Видавництво СУДУ. 1997. - 77 с.
 1. Юзявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. - Каунас: Швиеса, 1989. – 272 с.
Схожі:

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Сучасне харчове виробництво може розглядатися як сукупність численного ряду самостійних технологічних операцій переробки сировини...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного...
Методичні рекомендації підготували: Олійник П. В.,Чаплик В. В., Пилипів Я.І., Гуменюк В. В., Садлій В. В., Євстратьєв Є.Є.,Варава...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни iconІнститут філології, історії І мистецтв
Робоча програма, методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів усіх спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка