Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Скачати 142.65 Kb.
НазваОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Дата конвертації13.05.2013
Розмір142.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами ОСББ «Білий Будинок»

Протокол №

від „ ” 2012 року

Голова зборів

…………………………………

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

ОСББ «БІЛИЙ БУДИНОК» 

м. Одеса – 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про Ревізійну комісію ОСББ «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту ОСББ «Білий Будинок».

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії ОСББ «Білий Будинок» (далі – Ревізійна комісія) а також права, обов’язки та відповідальність членів Ревізійної комісії.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами ОСББ «Білий Будинок» (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту ОСББ «Білий Будинок» і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту ОСББ «Білий Будинок» . Альтернативні норми цього Положення у відношенні до положень Статуту ОСББ «Білий Будинок» не є розбіжностями.

^ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія є органом ОСББ «Білий Будинок» який контролює фінансово-господарську діяльність ОСББ «Білий Будинок» .

2.2. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності ОСББ «Білий Будинок» за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності ОСББ «Білий Будинок» (позапланові), його дочірніх підприємств, філій та представництв (у разі створення).

2.4. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам ОСББ «Білий Будинок».

2.5. Голова Ревізійної комісії:

2.5.1. організовує роботу Ревізійної комісії;

2.5.2. скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

2.5.3. доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам;

2.5.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами ОСББ «Білий Будинок» ;

2.5.5. має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.

2.6. Секретар Ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності Ревізійної комісії.

2.7. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом ОСББ «Білий Будинок» .

^ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія має право:

3.1.1. отримувати від посадових осіб ОСББ «Білий Будинок» інформацію та документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;

3.1.2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників ОСББ «Білий Будинок» щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3.1.3. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;

3.1.4. ініціювати проведення позачергового засідання загальних зборів з метою вирішення питань, пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам ОСББ «Білий Будинок» або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами ОСББ «Білий Будинок» ;

3.1.5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності ОСББ «Білий Будинок» ;

3.1.6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів;

3.1.7. Запит Ревізійної комісії на отримання інформації, документації, усних та письмових пояснення від посадових осіб та працівників ОСББ «Білий Будинок» подається на ім`я Голови Голови Правління ОСББ «Білий Будинок» та повинен містити:

3.1.7.1. підстави для отримання інформації та/або пояснень;

3.1.7.2. опис необхідної інформації та/або пояснень.

3.1.8. Рішення про направлення запиту приймається на засіданні Ревізійної комісії та оформляється Протоколом засідання Ревізійної комісії;

3.1.9. Відповідь на запит Ревізійної комісії, яка містить необхідну інформацію, документи, письмові пояснення, тощо, надається протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту.

^ 3.2. Ревізійна комісія зобов’язана:

3.2.1. проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Білий Будинок» ;

3.2.2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, або Правлінню;

3.2.3. доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

3.2.4. негайно інформувати Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

3.2.5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню;

3.2.6. вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам ОСББ «Білий Будинок» або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами ОСББ «Білий Будинок» .

^ 3.3. Члени Ревізійної комісії зобов’язані:

3.3.1. брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії;

3.3.2. завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

3.3.3. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

3.3.4. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням обов`язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.3.5. надавати Ревізійній комісії, Правлінню, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан ОСББ «Білий Будинок» у вигляді звітів Ревізійної комісії.

3.4. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.

^ 4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. голова Ревізійної комісії.

4.2. Членами Ревізійної комісії можуть бути фізичні особи, які мають цивільну дієздатність.

4.2.1. Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами, Правління.

4.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. З метою забезпечення проведення контролю за фінансово-господарською діяльністю ОСББ «Білий Будинок» незалежними особами до складу Ревізійної комісії не повинні висуватися та обиратися особи, які:

4.4.1. є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю ОСББ «Білий Будинок» ;

4.4.2. мають сімейні стосунки з Головним бухгалтером та Головою Правління.

4.5. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше двох, член Ревізійної комісії, що залишився у її складі, зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу Правлінню про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

4.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів повинна бути подана у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори ОСББ «Білий Будинок» .

4.7. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії ОСББ «Білий Будинок»

^ 5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Строк повноважень Ревізійної комісії визначається Загальними зборами.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

5.4. Після обрання членів Ревізійної комісії з ними можуть укладатися цивільно-правові договори, у яких передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди (або виконання функцій члена Ревізійної комісії безоплатно). У разі укладання від імені ОСББ «Білий Будинок» цивільно-правовий договір з кожним членом Ревізійної комісії укладає особа, уповноважена Загальними зборами, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати їх обрання. Підстави дострокового припинення зазначаються у цьому Положені та/або у договорі. З достроковим припиненням повноважень договір є розірваним.

5.5. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

5.5.1. у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії;

5.5.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків члена Ревізійної комісії;

5.5.3. прийняття Загальними зборами рішення про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії та обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії;

5.5.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.6. Дія договору (у разі укладання) з членом Ревізійної комісії (у т.ч. її головою) припиняється у разі припинення його повноважень.

^ 6. ОБРАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійноїкомісії мають члени (їх представники) ОСББ «Білий Будинок» . Член ОСББ має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним членом ОСББ, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

6.4.1. бути дієздатними та правоздатними;

6.4.2. володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

6.4.3. володіти базовими навичками з питань корпоративного управління;

6.4.4. мати достатню кількість часу, щоб регулярно знайомитися із справами ОСББ «Білий Будинок» , аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Ревізійної комісії, та брати особисту участь у засіданнях Ревізійної комісії;

6.4.5. не мати потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

6.5. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається в письмовій формі, визначеній законом та статутом ОСББ «Білий Будинок» , з дотриманням вимог Положення ”Про Загальні збори ОСББ «Білий Будинок» ”.

6.6. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Ревізійної комісії приймається Загальними зборами не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.7. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Ревізійної комісії може бути прийняте Загальними зборами тільки у випадках недотримання строку, або неповноти даних, а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, не відповідає вимогам встановленим пунктами 4.2 та 4.4 цього Положення.

6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної комісії, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням ОСББ «Білий Будинок» .

6.9. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів (у т.ч. голова) Ревізійної комісії ОСББ «Білий Будинок» , що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів (у т.ч. голови) Ревізійної комісії.

6.10. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

6.11. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

6.12. Якщо за результатами голосування Ревізійна комісія не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання (переобрання) Ревізійної комісії.

6.13. Секретар Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів на строк повноважень Ревізійної комісії.

6.13.1. Особа вважається обраною Секретарем Ревізійної комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

6.13.2. Секретар Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії може бути переобраний за рішенням Ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі уголосуванні.

^ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

7.1.1. планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Білий Будинок» ;

7.1.2. засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

7.2. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності ОСББ «Білий Будинок» за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

7.3. Позапланові (спеціальні) перевірки проводяться Ревізійною комісією:

7.3.1. з власної ініціативи;

7.3.2. за рішенням Загальних зборів;

7.3.3. за рішенням Правління;

7.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Білий Будинок» Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

7.4.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ОСББ «Білий Будинок» за відповідний період;

7.4.2. інформація про факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

7.4.3. інформація про інші факти, що виявлені під час проведення перевірки.

7.5. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

7.6. Член Ревізійної комісії, який незгоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, має право викласти у письмовій формі свої зауваження, які є складовою та невід’ємною частиною висновку Ревізійної комісії.

7.7. Члени Ревізійної комісії зобов’язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третій особі.

7.8. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Перше засідання, на якому обирається Секретар Ревізійної комісії, проводиться не пізніше 60 (шестидесяти) робочих днів після проведення Загальних зборів, на яких сформовано Ревізійну комісію.

7.9. Засідання Ревізійної комісії обов’язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підведення підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності ОСББ «Білий Будинок» .

7.9.1. Документи, пов’язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ОСББ «Білий Будинок» , повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня її закінчення.

7.10. Порядок денний засідання затверджується головою Ревізійної комісії.

7.10.1. Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії та особи, що запрошуються для участі у засіданні Ревізійної комісії, повідомляються персонально.

7.11. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

7.12. Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії у разі необхідності або на письмову вимогу члена Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій ОСББ «Білий Будинок» .

7.13. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів її складу.

7.14. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

7.15. Під час голосування на засіданні голова та члени Ревізійної комісії мають один голос. У випадку, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

7.17. Під час засідання Секретар Ревізійної комісії веде протокол засідання, який підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у її засіданні.

7.18. Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності ОСББ «Білий Будинок» .

7.19. Протоколи засідань Ревізійної комісії або засвідчені витяги з них надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам ОСББ «Білий Будинок» у порядку, передбаченому внутрішніми документами ОСББ «Білий Будинок» .

7.20. Працівники ОСББ «Білий Будинок» , які мають доступ до протоколів та документів Ревізійної комісії, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

^ 8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Висновок по результатах планової перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Білий Будинок» повинен бути наданий Наглядовій раді не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

8.2. Документи, складені Ревізійною комісією за підсумками проведення позапланової перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків) протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх оформлення передаються Наглядовій раді та Правлінню для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

8.3. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам, а також Наглядовій раді на найближчому її засіданні, що проводиться після здійснення перевірки Ревізійною комісією.

8.4. Доповідь голови Ревізійної комісії Загальним зборам та Наглядовій раді має містити:

8.4.1. інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки, з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

8.4.2. пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності ОСББ «Білий Будинок» ;

8.4.3. інформацію про достовірність та повноту даних фінансової звітності та необхідні пояснення до неї, а також рекомендації щодо затвердження її Загальними зборами.

^ 9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії у період виконання ними своїх обов’язків компенсуються витрати, пов’язані із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, та може виплачуватися винагорода.

9.2. Розмір винагороди членів Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами шляхом затвердження умов договорів, що можуть укладатися з кожним членом Ревізійної комісії згідно пункту 5.4 цього Положення.

9.3. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Ревізійної комісії (якщо винагорода передбачена) оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

Схожі:

Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення iconЖитлово-комунальна сфера
Не можна допустити створення осбб із створенням окремого штату працівників осбб для кожного будинку та перебранням осбб функцій жеку....
Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення iconЖитлово-комунальна сфера
Не можна допустити створення осбб для кожного окремого будинку. Положення житлово-комунальної реформи мають бути реалізованими в...
Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення icon«булат» м. Суми 8-10 квітня 2011 Загальні положення
Фестиваль проходить щорічно, починаючи з 1989 року, І нині має статус міжнародного
Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення icon5. 30 "Нiмецький алфавiт для дiтей"
Незвичайнi будинки свiту. Будинок статуя Будди. Будинок в полiцейськiй дiлянцi
Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення iconБжд лекція 10. 12. 2012
Корист інтернетом, карта Київа – знайти будинок. Рошукати небезпечні місця біля місцевості (заправка на кардачах та 25 – поверхвий...
Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення iconМетодичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської...
Аналіз діяльності психологічної служби системи освіти області та загальні положення
Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення iconПро затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої...
Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості...
Осбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення iconПро затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої...
Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка