Міністерство освіти І науки україни
Скачати 210.03 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата конвертації06.03.2013
Розмір210.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Навчальна програма

з дисципліни Фінанси_______________________________________

(назва дисципліни)
для підготовки__________бакалаврів _______________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця)
Напрям підготовки - 0501 «Економіка та підприємництво»_та________

(шифр та назва напрямку)

0502 «Менеджмент»___________________________________________

(шифр та назва напрямку)
Спеціальності – 8.050100 «Фінанси» та 6050200 «Менеджмент_______

(шифр та назва спеціальності)

зовнішньоекономічної діяльності»_______________________________

(шифр та назва напрямку)

^ РОЗГЛЯНУТО ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри: Вченою радою факультету:

«Фінансів та оподаткування» «Бізнесу та фінансів»

Протокол Протокол

№______________________від №_______________________від

«___» ________________200_р. «___» _________________200_р.

Завідуючий кафедрою: Декан факультету:

____д.е.н., проф. Міщенко В.А. ______к.е.н., проф. Гаврись О.М.

(вчене звання, прізвище, ініціали) (вчене звання, прізвище, ініціали)

Харків 2009
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент».

Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – Х., НТУ «ХПІ», 2009 – 25 с.
Розглянуто на засіданні кафедри

«Фінанси та оподаткування».

Протокол № ___ від «___» ______________ 2009 р.

Рецензія:
Схвалено науковою радою факультету бізнесу та фінансів
Протокол № ___ від «___» ______________ 2007 р.
Відповідальний за випуск: проф. Лернер Ю.І.

© Лернер Ю.І., 2009.

© НТУ «ХПІ», 2009.

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

«УЗГОДЖЕНО»

«УЗГОДЖЕНО»

_____________________«Фінанси»__________________

(найменування спеціальності)

_________________________________________________

_________________________________________________

(підпис завідувача кафедри)

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.


^ ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедрою
Підпис декана факультету
Дата затвердження
^ Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять


Назва спеціальності,


Семестр

Загальний обсяг годин / кредитів

З них

За видами з навчальних

занять

Індивідуальні заняття студентів

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття годин/кредитів

Самостійні заняття студентів годин/кредитів

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача
Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТП

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум

Залік

Іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

^ Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

6

126

/2,5

45/

1,5

81/

1,0

30/

1,0

-

15/

0,5

-

6

16

тижд.

Фінанси,


6

162/

4,5

45/

1,5

117/

3,0

30/

1,015/

0,56

16

тижд.

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою діяльністю. Остання нерозривно пов’язана з функціонуванням ринку фінансових послуг, станом його кон’юнктури.

Курс «Фінанси» спрямований на ознайомленя майбутніх фахівців з сучасними фінансовими інструментами, специфікою діяльності фінансових інститутів, які виступають учасниками на різних сегментах ринку фінансових послуг. Особлива увага приділяється формуванню системного уявлення про функціонування ринку фінансових послуг, що дозволяє більш глибоко зрозуміти механізм формуванн його кон’юнктури.

Переорієнтування економіки , зміна форми власності в країні викликали до життя нові структури організації ринкової торговлі активами, нові економічні відношення і зв’язки. З бурхливим розвитком процесів приватизації та акціонування досить динамічно розвивається ринок фінансових послуг Україні.

Мета: формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансовихпосередників та аналізу фінансових послуг.

Завдання: вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкретних переваг і вад окремих видів послуг.

Предмет: відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • структурні частини фінансових послуг Україні, їх зміст;

 • особливості проведення операцій брокерами і ділерами;

 • законодавчі аспекти функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг;

 • структуру первинного ринку;

 • структуру і види вторинного ринку;

 • структуру і основні види діяльності фондової біржі;

Після вивчення курсу студент повинен уміти:

 • визначати фондові інструменти кожної із структур ринка фінансових послуг;

 • визначати основні види діяльності учасників ринку фінансових послуг;

 • робити раціональний вибір вкладення коштів у різні структури ринку;

 • проводити фундаментальний і технічний аналіз ринкової ситуації;

 • визначати види ігор на фондовій біржі.

Курс розраховано на 126 (162)* годин занять, в тому числі 30(30) годин лекцій, 15(15) годин практичних занять та 81 (117) годин самостійної роботи студентів.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

А.Модуль І

 1. Сутність фінансів, їх функції і роль.

 2. Фінансова система.

 3. Фінансова політика і фінансовий механізм.

 4. Фінанси підприємницьких структур.

 5. Державні фінанси.

 6. Бюджет і бюджетна система.

 7. Доходи і видатки державного бюджету.

Модуль ІІ

 1. Податки і податкова система.

 2. Місцеві фінанси.

 3. Державні цільові фонди.

 4. Державний кредит і державний борг.

 5. Страхування і страховий ринок.

 6. Фінансовий ринок.

 7. Міжнародні фінанси.

__________

* У чисельнику наведені дані для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», у знаменнику – для спеціальності «Фінанси»;
ІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Деякі розділи курсу «Фінанси підприємств» зв’язані з іншими економічними дисциплінами, які студенти вивчали раніше, зокрема: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Теорія фінансів», «Гроші та кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік».

Знання з перелічених курсів дозволять студентам якісно засвоїти основні положення та навички, які стануть базою для вивчення теоретичних і практичних питань з курсу «Фінанси підприємств».
^ III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИТеми занять

Усього годин/ обсяг кредитів ECTS*)

У тому числі за видами занять*)

Лекції

(год)

Практичні

(год)

Самостійна

робота

(год)

А Модуль І

1.

Сутність фінансів, їх функції і роль

5/7

1/1

1/1

3/5

2.

Фінансова система

6/9

1/1

1/1

4/7

3.

Фінансова політика і фінансовий механізм

5/7

1/1

1/1

3/5

4.

Фінанси підприємницьких структур

15/18

4/4

1/1

10/13

5.

Державні фінанси

8/10

2/2

1/1

5/7

6.

Бюджет і бюджетна система

8/10

2/2

1/1

5/7

7.

Доходи і видатки державного бюджету

8/10

2/2

1/1

5/7
Контрольна модульна робота за розкладом занять № 1

-

-

-

-
Всього за модулем 1

55/71

13/13

7/7

35/51

Б Модуль ІІ

8.

Податки і податкова система

15/18

4/4

2/2

9/12

9.

Місцеві фінанси

14/17

4/4

1/1

9/12

10.

Державні цільові фонди

7/10

1/1

1/1

5/8

11.

Державний кредит і державний борг

8/11

1/1

1/1

6/9

12.

Страхування і страховий ринок

13/16

4/4

1/1

8/11

13.

Фінансовий ринок

8/11

2/2

1/1

4/5

14.

Міжнародні фінанси

6/8

1/1

1/1

4/5
Контрольна модульна робота за розкладом занять № 2

-

-

-

-
Всього за модулем 2

71/91

17/17

8/8

46/66
Всього за семестр

126/162

30/30

15/15

81/117


^ IV. ЗМІСТ КУРСУ
Зміст курсу по темам наведен у крнспекті лекцій, який являється додатком до цієї програми. Інформаційно-методичне забезпечення по темам наведене у розділі V цієї програми.

^ V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Тема

Зміст роботи


Кіль­кість годин

^ Літературне джерело. №, с.

Тема 1

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.

3/5

13, 30, 17, 28, 29

Тема 2

Вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуаль­них завдань.

4/7

13, 17, 30

Тема 3

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, підготовка до практичного заняття.

3/5

13, 17, 28, 29, 30

Тема 4

Вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

10/13

13, 17, 28, 29

Тема 5

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, виконання домаш­нього завдання.

5/7

13, 17, 28, 29

Тема 6

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, виконання індиві­дуальних завдань.

5/7

13, 17

Тема 7

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.

5/7

13, 17, 28, 29

Тема 8

Обробка лекційного матеріалу конспектування навчальної літератури, виконання індивідуаль­них завдань.

9/12

13, 17, 28, 30

Тема 9

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, виконання домаш­нього завдання.


9/12

13, 17, 28, 29

Продовження таблиці

Тема 10

Обробка лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.


5/8

13, 17, 28, 29, 30


Тема 11

Опрацювання лекційного матеріалу, конспекту­вання навчальної літератури, виконання індиві­дуальних завдань.

6/9

13, 17, 28, 29

Тема 12

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів

8/11

13, 17, 28, 29,30

Тема 13

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів

4/5

13, 17, 28, 29,30

Тема 14

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів

4/5

13, 17, 28, 29,30

Разом
80/113
^ VI. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Основна:

 1. Закон України "Про підприємства в Україні". – К.: Україна, 1991.

 2. Закон України "Про власність". – К.: Україна, 1991.

 3. Закон України "Про підприємництво". – К.: Україна, 1991.

 4. Закон України "Про банки та банківську діяльність". // Відомості Верховної Ради Украї­ни. – 1991. – №25.

 5. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу". // Відомості Верховної Ради Украї­ни. – 1991. – №38.

 6. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність". // Відомості Верховної Ради Укра­їни. – 1991. – №29.

 7. Закон України "Про господарчі товариства". // Відомості Верхової Ради України. – 1991. – №49.

 8. Закон України "Про інвестиційну діяльність". // Відомості Верховної Ради України – 1991. – №47.

 9. Закон України "Про акцизний збір". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №12.

 10. Закон України "Про податок на добавлену вартість". // Відомості Верховної Ради Украї­ни. – 1992. – №14.

 11. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". – № 996-ХІУ від 16.07.1999.

 12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БУ: Затв. Міністер-ством фінансів України. 1999–2000 р.

 13. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М. та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь. 2002 р. – 384 с.

 14. Бабо А. Прибьіль: Пер. с фр. / Общ. ред. и коммент. В.И. Кузнецова. – М.: АО Издательская группа "Прогресе", "Универс", 1993. – 176 с.

 15. Балабанов И.Т. Основьі финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1994. – 384 с.

 16. Ворст Й., Ревентлоу П. Зкономика фирмьг. Учеб. / Пер. с дат. А.Н. Чеканского. О.В. Рождественского. – М.: Вьісш. шк., 1994. – 272 с.

 17. Гребельный В.И. Финансы предприятий: Учеб. пособие. – 2-е изд. с изм. и доп. – К.: Издво Европ. ун-та, 2003. – 232 с.

 18. Грузинов В.П. Зкономика предприятий и предпринимательства. – М.: "Софит". 1994

 19. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. – К.: Основи. 1993.-383 с.

 20. Основы банковского дела / Под ред. Мороза А.Н. – М.: Изд-во "Либра", 1994. – 330 с.

 21. Пересада А.А. Основьі инвестиционной деятельности. – К.: ООО Изд-во "Либра". 1996. – 344 с.

 22. Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об'єднань і комплексів: Навч, посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 416 с.

 23. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коро- бов М.Я. та ін. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 24. Фінанси підприємств: Підручник / Под ред. проф. А.М.Поддерьогіна. – К.: КНЕУ. 1998. – 368 с.

 25. Финансы / Под ред. Родионовой В.М. – М.: Финансьі и статистика. 1995. – 430 с.

 26. Финансы в управлений предприятием. / Под ред. Ковалевой А.М. - М.: "Финансы и ста­тистика". 1995. – 356 с.

 27. Финансьі предприятий: Учеб. пособие / Е.И. Бородина, Ю.С. Роликова, Н.В. Колчина. З.М. Смирнова / Под. ред. Е.И. Бородиной. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 208 с.

 28. Зкономика предприятий: Учебник / Под ред. проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ. 2003. – 608 с.

 29. Зкономика предприятий: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 432с.

 30. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2003р. – 256 с.


Додаткова:

 1. Закон України "Про обмеження монополії та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №21.

 2. Закон України "Про аренду майна державних підприємств та організацій". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30.

 3. Закон України "Про банкрутство". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31.

 4. Закон України "Про плату за землю". // Відомості Верховної Ради України. –1992. – №38.

 5. Закон України "Про антимонопольний комітет України". // Відомості Верховної Ради України – 1993. – №50.

 6. Закон України "Про страхування". // Урядовий кур'єр. – 1996. – №72–73: 18 квітня.

 7. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні". – Еженед. Баланс. – 1995. – №23.

 8. Закон України "Про товарну біржу". // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10.

 9. Лист НБУ "Про порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційни­ми банками клієнтів та взаємовідносин з цього питанню між установами НБУ та комерцій­ними банками". // Бізнес. – 1995. – 25 червня.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового положення з плану­вання, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості". Бу­хгалтерський облік і аудит. – 1996. – №7.

 11. Типове положення "З планування обліку, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості". // Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – №7.

 12. Государственные финансы/ Под ред. Федосова В.М., Огородника С.Я.. Суторминой В.Н. – К.:Либідь. 1991. – 494 с.

 13. Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности кап. предприятия. – М: Финансьі и ста­тистика. 1991. – 160 с.

 14. Сутормін В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В.М. Фе­досова. – К.: Либідь, 1993. – 227 с.

 15. Фінасово-правовий словник. – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – К.. 1993. – 131 с.

 16. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха: Вып. 2: Создание и развитие нового предприятия. / Пер. с англ. і Общ. ред. В.С.Загашвили. – М.: Прогресе, 1992. – 256 с.

 17. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха: Вьіп. 3: Финансирование нового предприятия. / Пер. с англ. / Общ. ред. В.С. Загашвилн. – М.: Прогресе, 1992. – 192 с.
*) У числьному наведені балі для спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, у знаменнику – для спеціальності „Фінанси”

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка