Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни
Скачати 339.07 Kb.
НазваПлани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни
Сторінка1/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір339.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3


Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Плани практичних занять

і методичні вказівки до їх підготовки

нормативної дисципліни

«Гроші та кредит»

Міністерство освіти і науки України

Харків, 2006

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
«Затверджено»

Декан факультету бізнесу та фінансів

проф. Гаврись О.М.

_________________

«____»___________ 2006 р.
Плани практичних занять і методичні вказівки до їх підготовки

нормативної дисципліни «Гроші та кредит»

підготовки бакалаврів

за спеціальністю 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», напряму 0502 «Менеджмент»

6050100 «Фінанси», напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

Відповідальний лектор Розглянуто на засіданні кафедри

проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

_________________

«____»___________ 2006 р. «____»___________ 2006 р., протокол №_____

Міністерство освіти і науки України

Харків, 2006

Гроші та кредит: Плани практичних занять і методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент». Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – Х.: НТУ «ХПІ», 2006. – 19 с.


Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

Протокол №_____ від «____»___________ 2006 р.
Рецензія:

Схвалено науково-методичною радою

Протокол №_____ від «____»___________ 2006 р.

Відповідальний за випуск: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.


© Лернер Ю.І.

© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ


«УЗГОДЖЕНО»
«УЗГОДЖЕНО»


(найменування спеціальності)
(найменування спеціальності)(підпис завідувача кафедри)
(підпис завідувача кафедри)


«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.


«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.


«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.


«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.


^ ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯДата засідання кафедри
^ Номер протоколу
Підпис завідувача кафедри
^ Підпис декана факультету
^ Дата затвердження

Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять


Назва

спеціальності

Семестр

Загальний обсяг (годин)

З них

За видами навчальних занять (годин)

Індивідуальні заняття студентам

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття (годин)

Самостійні заняття студентів (годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача
Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТР

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум
Залік

Екзамен

Менеджмент

зовнішньоеконо­мічної діяльності

4

108

45

63

3015
6


31 тижд.

39 тижд.

40–42 тижд.

Фінанси
126

45

81

30
15
6


–“–

–“–

–“–


І. Мета і завдання курсу
В даний час відбуваються структурні зміни кредитно-грошової та фінансової систем: перебудовується кредитна система, виникають нові види кредитно-фінансових операцій, модифікується система взаємин центрального банку і фінансово-кредитних установ, складаються інші пропозиції в державному і правовому секторі народного господарства.

Відбуваються також зміни у функціонуванні банків: підвищується роль і самостійність банків; розширюються функції діючих і створюються нові фінансово-кредитні операції; у наявності зміст ефективності банківського обслуговування; відбуваються розмежування сфер між спеціалізованими фінансово-кредитними установами і банками; розробляється банківське законодавство.

При цьому слід зазначити відсутність літературних і інших джерел по висвітленню зазначених змін, відсутність зведень про діяльність банків. Відсутність єдності в методиці й організації роботи банків; зменшення кваліфікованих банківських кадрів у зв’язку з ростом їхньої кількості і структурних змін; необхідність вироблення нових стратегій в управлінні усіма ланками ринкової економіки.

Без усього цього важко кваліфіковано орієнтуватися в банківській діяльності. Зазначений курс допоможе заповнити ці пробіли.

У зв’язку з зазначеним, мета цієї дисципліни – формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики розвитку банківської справи.

Завдання цієї дисципліни – вивчення сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці, закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики, структури та практичних засад функціонування грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.

Предмет дисципліни – грошові та кредитні відносини ринкової економіки.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

А. Модуль І

 1. Сутність і функції грошей.

 2. Грошовий обіг і грошова маса.

 3. Грошовий ринок.

 4. Грошові системи.

 5. Інфляція і грошові реформи.

 6. Валютний ринок і валютні системи.

 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

Б. Модуль ІІ

 1. Кредит у ринковій економіці.

 2. Фінансові посередники грошового ринку.

 3. Центральні банки.

11. Комерційні банки.

12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • закономірності функціонування грошового ринку;

 • основи монетарної політики держави;

 • структуру функціонування грошової системи;

 • закономірності розвитку і функціонування валютного ринку;

 • основні банківські операції;

 • організацію діяльності банківської структури;

 • принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Після вивчення курсу студент повинен уміти:

 • практично виконувати роботу на будь-якому місці у фінансовій установі;

 • уміти роз’яснити клієнтові основні принципи його взаємовідносин з фінансовою установою;

 • уміти працювати з нормативними документами.

Курс розраховано на 108 (126*)) годин занять, в тому числі 30 (30) годин лекцій, 15 (15) годин практичних занять та 63 (81) годин самостійної роботи студентів.
^ II. Плани практичних (семінарських) занять

та методичні вказівки до їх підготовки
  1   2   3

Схожі:

Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconРобоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та...
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика»...
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка