Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика
Скачати 111.67 Kb.
НазваКовалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика
Дата конвертації06.03.2013
Розмір111.67 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для вивчення дисципліни

«ІНВЕСТУВАННЯ»

і завдання для контрольних робіт студентів спец. 7.050102 «Економічна кібернетика» інституту заочної освіти


Затверджено на засіданні кафедри

«Інформаційні системи в менеджменті»

09 cічня 2008р, протокол № 10

Одеса 2008
16
6 Державне регулювання економіки /За ред. І.Р.

Михалюка – Львів: «Українські технології», 1999.

- 640с.

7 Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых

вычислений.-М.: Финансы и статистика, 2001.

-328 с.

8 Малыхин В.Н. Финансовая математика. – М.:

Инфра-М, 1996.

9 Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні.-К.:

Лібра ТОВ, 1998 -392с.

10 Практикум по финансовому менеджменту /Под

ред. Стояновой Е. – М.: Перспектива, 1994.

11 Про інвестаційну діяльність: Закон України.

Відомості Верхної Ради, 1991, №47.

12 Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ

и разработка инвестиционных проектов. –

Учебное пособие. – К.: Абсолют-В.Эльга, 1999.

- 304с.

3
^ 1 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Проблема інвестування – важлива і складна для об’єктів будь-якого рівня і форми власності.

Базовими документами інвестування в Україні є закони [11…13].

В розділі 2 названі теми дисципліни «Інвестування» і основні положення в кожній темі.

Для вивчення дисципліни рекомендується перелік літератури (розділ 4 цього видання). Найбільш повно прийнятій структурі дисципліни відповідає навчальний посібник [4]. Крім зазначених, принагідно можна скористатися будь-яким джерелом, висвітлюючим зміст тем дисципліни у відповідності з чинним законадавством [11…13].

Контрольні роботи згідно з пропонованими варі-антами завдань виконуються після вивчення всіх тем дисципліни, що зазначені в цьому виданні. За змістом роботи повинні повністю відповідати на поставлені запитання. Зайві відомості, як і їх недостатність, зни-жують якість роботи.

Контрольні роботи оформляються згідно з вимо-гами стандарту України до текстових матеріалів, які оформлені у вигляді Вказівок [5]; вони є в кабінеті проектування ФЕПП, а електронна версія - в лабора-торії кафедри «Інформаційні системи в менеджменті».

Оформлені контрольні роботи повинні бути здані студентом в деканат ІЗО до початку екзаменаційної сесії. Задовільно виконані роботи допускаються до за-хисту, який проводиться під час сесії за розкладом ІЗО, а виконані незадовільно - повертаються студен-там для виправлення помилок, або переробки.

4

Після захисту робіт студент допускається до скла-дання іспиту по всіх темах дисципліни, який проводи-ться згідно з розкладом ІЗО.

Упродовж семестру студент може консультуватись з викладачем, що веде цю дисципліну, згідно з розкла-дом консультацій на кафедрі «Інформаційні системи в менеджменті».
^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


  1. Інвестиційна діяльність - основні положення


Основні поняття - інвестиційне проектування, пото-чна вартість, чиста поточна вартість і ін. Мета інве-стицій. Класифікація інвестицій. Інвестиційна страте-гія і привабливість об’єктів інвестування [2], [4], [11…14].


  1. Інвестиційне проектування


Сутність інвестиційного проекту, його зв’язок із капі-тальним бюджетом. Типова послідовність робіт при розробці інвестиційного проекту, урахування особли-востей конкретних суб’єктів інвестування [4], [14].


  1. ^ Вартість грошей в часі


Поточна вартість платежу. Розрахунки поточної вар-тості.

Поточна вартість грошових потоків, аннуітету, пер-петуїтету.

Номінальні і ефективні ставки. Дисконтована вартість.
15
^ 4 Рекомендована література
1 Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план. Практ.

посібник: Пер. з англ.- К.: Знання, 2001.-285с.

2 Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ

инвестиционных проектов / Пер. с англ. под ред.

Л.П. Белых.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

– 631 с.

3 Богатин Ю.В., Швандар В.Д. Оценка эффектив-

ности бизнеса и инвестиций: Учебное пособие. - М.:

ЮНИТИ – ДАНА., 1999. – 254с.

4 Ватащук В.М. Інвестаційна діяльність: Навч.

посібник для студ. вузів. – Одеса: ОНПУ, 2004.

- 646с.

5 Ватащук В.М., Кубліков В.К. Методичні вказівки

щодо оформлення самостійних робіт студентів.

Одеса: ОДПУ, 2000.-38с.


14

ЗАВДАННЯ 19
1 Відносини суб’єктів інвестування

2 Внутрішнє лімітування інвестицій

3 Купівля чи лізинг: сутність проблеми, розрахунки
ЗАВДАННЯ 20
1 Суб’єкти інвестування, варіанти

2 Зовнішнє лімітування інвестицій

3 Розрахунки майбутньої вартості грошей

5
Чиста поточна вартість і внутрішня окупність інве-стицій

Ранжування інвестицій [2], [4].
^ 2.4 Інвестиції в умовах визначеності
Грошові потоки: сутність, необхідність розрахунків і аналізу.

Дисконтована вартість: сутність, розрахунки, вико-ристання.

Чиста поточна вартість і внутрішня окупність.

Залежність інвестицій; їх прогнозування.

Ранжування інвестицій [2], [4].
^ 2.5 Взаємовиключаючі інвестиції
Сутність взаємовиключаючих інвестицій.

Додаткові доходи і проблеми масштабу інвестицій.

Варіанти внутрішньої норми окупності.

Особливості нетрадиційних грошових потоків.

Єдина внутрішня норма окупності.

Ранжування незалежних інвестицій [4].


  1. ^ Річні витрати і вибір часу інвестицій


Річні порівнюванні витрати. Варіанти з різними житт-євими циклами. Рішення про заміну.

Принцип вибору часу для інвестицій.

Інвестиції зростання.

Прийняття рішень про виробничі потужності.

Конкуренція [4].
6
^ 2.7 Інвестиції при обмеженні грошових ресурсів
Ситуації обмеження фінансових ресурсів.

Зовнішнє лімітування фінансових ресурсів.

Внутрішнє лімітування інвестицій.

Ранжування інвестицій [4].
^ 2.8 Інвестиції в умовах інфляції
Реальні і номінальні грошові потоки. Конкретні ціни.

Реальні і номінальні ставки дисконтування.

Інфляція і податки [4].
^ 2.9 Бухгалтерський облік і поточна вартість

Економічний знос.

Активи з позитивною поточною вартістю.

Залишковий доход.

Акції і дивіденди.

Податки.

Короткострокові довгострокові періоди [2], [4].
^ 2.10 Іноземні інвестиції
Валютні операції.

Ефект дочірньої компанії.

Податки.

Ризики [4].

13

ЗАВДАННЯ 15
1 Лізинг: сутність, вигоди суб’єктів лізингових

угод

2 Ситуації обмеження фінансових ресурсів

3 Розрахунки поточної вартості майбутніх

платежів
ЗАВДАННЯ 16
1 Інвестаційна стратегія об’єктів інвестування:

сутність, варіанти

2 Варіанти інвестицій з різними тривалостями життя.

3 Розрахунки доходності інвестицій
ЗАВДАННЯ 17
1 Державне регулювання інвестиційної діяльності в

Україні

2 Проблеми вибору часу для інвестицій

3 Розрахунки окупності інвестицій
ЗАВДАННЯ 18
1 Характеризувати основні розділи бізнес-

плану

2 Інвестиції і конкуренція

3 Урахування ризиків в розрахунках

ефективності інвестицій


12

ЗАВДАННЯ 11
1 Законодавча база інвестиційної діяльності в

Україні

2 Грошові потоки і амортизаційні

відрахування

3 Розрахунки індексів поточної вартості
ЗАВДАННЯ 12


  1. Мета інвестування

2 Співвідношення категорій: укладення,

доход, прибуток, чиста поточна вартість,

внутрішня окупність, доходність,

прибутковість

3 Використання ставки дисконтування в

розрахунках грошових потоків
ЗАВДАННЯ 13
1 Привабливість об’єктів інвестування

2 Єдина внутрішня норма окуності: сутність,

розрахунки, використання

3 Використання ставки дисконтування в

розрахунках вартості капіталу, вартості кредиту

ЗАВДАННЯ 14
1 Джерела фінансування інвестицій

2 Грошові потоки і податки

3 Розрахунки чистої поточної вартісті

7

2.11 Лізинг
Лізинг: сутність, взаємозв’язки суб’єктів, основні розрахунки.

Лізинг як вид інвестування.

Купівля чи лізинг: обґрунтування рішення з урахуванням і без урахування податків.

Ставка дисконтування з поправкою на ризик.

Лізинг на невизначений період [2…4].
^ 2.12 Капітальний бюджет в умовах невизначеності
Сутність ситуації.

Характеристика методів дослідження і оцінки варі-антів.

Метод преважного стану: сутність, основні положе-ння.

Моделі визначення вартості: сутність, основні поло-ження [4].
^ 2.13 Ставка дисконтування в умовах

невизначеності
Проблеми ставки дисконтування в умовах невизна-ченості.

Джерела фінансування інвестицій і невизначеність.

Теорія вартості акцій.

Амортизація і вартість капіталу.

Звичайні акції в умовах невизначеності. Дисконтування грошових потоків від звичайних акцій.

Середньозважена вартість капіталу і ставка дисконту-вання.
8

Порівняння середньої і граничної доходності.

Скоригована поточна вартість [4].
2.14 Метод переважного стану

^

Сутність і достоїнства методу.


Ціни в умовах визначеності і в умовах невизначеності.

Три фактори.

Інвестиції на декілька періодів.

Коефіцієнти поточної вартості з поправкою на ризик [4].
^ 2.15 Модель оцінки капітальних активів
Основи теорії.

Вихідні положення моделі оцінки капітальних активів.

Основи теорії портфеля.

Лінія ризику капіталу.

Лінія характеристики цінних паперів.

Лінія ризику цінних.паперів.

Необхідна доходність і вартість капіталу.

Спрощені розрахунки: метод переважного стану [2, 4].
^ 2.16 Методи оцінки опціонів для прийняття

рішень
Сутність опціону.

Опціон покупця і опціон продавця.

Формування хеджованого портфелю.

Приховані опціони.

Доцільність використання положень опціонів інвестування [4].

11
ЗАВДАННЯ 7
1 Види інвестиційних проектів

2 Доходність інвестицій: сутність,

розрахунки, використання

3 Розрахунки капіталізації дивідендів

акціонерів
ЗАВДАННЯ 8
1 Основні етапи розробки і впровадження

інвестиційних проектів

2 Індекс поточної вартості: сутність, розрахунки,

використання

3 Розрахунки скоригованої поточної вартості
ЗАВДАННЯ 9
1 Сутність інвестиційного проектування

2 Ранжування інвестицій

3 Порівняльні розрахунки чистої поточної

вартості і окупності інвестицій
ЗАВДАННЯ 10
1 Бізнес-план: сутність, необхідність розробки і

використання

2 Проблеми масштабу інвестицій

3 Розрахунки і використання єдиної норми окупності

10
ЗАВДАННЯ 4
1 Джерела фінансування інвестиційних

проектів

2 Внутрішня норма окупності: сутність,

розрахунки, використання

3 Особливості розрахунків податків у зв’язку

із амортизаційними відрахуваннями
ЗАВДАННЯ 5
1 Класифікація інвестицій

2 Поточна вартість грошових потоків

3 Розрахунки лізингових платежів
ЗАВДАННЯ 6
1 Привабливість об’єктів інвестування

2 Чиста поточна вартість: сутність, розрахунки,

використання

3 Особливості розрахунків податків за різних

джерел фінансування

9

2.17 Бізнес-план інвестування
^

Роль і місце бізнес-плану в інвестуванні.


Загальні положення і структура бізнес-плану [1, 4].
3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Номер (н) завдання визначається числом (ч) із двох останніх цифр в шифрі студента:

якщо 0≤ч20, то н = ч; якщо 20<ч<40, то н = ч-20;

якщо 40≤ч60, то н = ч-40; якщо 60<ч<80, то н = ч-60;

якщо 80ч99, то н = ч-80; якщо ч=00, то н=20.
ЗАВДАННЯ 1
1 Інвестиційний проект: сутність, дійові особи,

відносини між ними

2 Поточна і майбутня вартість платежів
^

3 Розрахунки і вибір варіанту купівлі чи лізингу
ЗАВДАННЯ 21 Сутність інвестування

2 Поточна вартість аннуїтету: сутність, розрахунки

3 Особливості ставки дисконтування в умовах

невизначеності

ЗАВДАННЯ 3


1 Характеристика законодавчої бази інвестування

2 Поточна вартість перпетуїтету: сутність,

розрахунки

3 Розрахунки в іноземному інвестуванні
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для вивчення дисципліни «Інвестування» і завдання для контрольних робіт студентів спец. 7.050102 «Економічна кібернетика» заочного інженерного факультету.

Укладач В.М.Ватащук. - Одеса, ОНПУ, 2008 - 16 с.

Схожі:

Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconРасписание на 2008 год, 3 курс, Финансы и кредит 3-1

Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconБевз Г. П. Алгебра: Підруч. Для 7-9 кл. 4-те вид
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5-11 класи. – К.: “Шкільний світ”, 2001
Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconМатематика для всіх
Математика наука не тільки для вчених. Вона потрібна всім. Коли ви йдете в магазин, робите ремонт або слухаєте щоденний прогноз погоди,...
Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconПідготувала: вчитель математики вищої категорії
Нещодавно я з учнями готувала тематичний вечір «Математика повсюди» І запропонувала учням записати свої власні спостереження про...
Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconМатематика
Підготовка фахівців напряму підготовки 0801 "Математика" зі спеціальності "Математика" проводиться згідно з ліцензією серія ав №363021...
Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 2001. 328 с. 8 Малыхин В. Н. Финансовая математика iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка