Затверджую
НазваЗатверджую
Сторінка1/8
Дата конвертації01.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної

та методичної роботи
__________ М.М. Касьяненко

“___”___________200_ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

для підготовки спеціалістів

за напрямом 0501"Економіка і підприємництво”

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

за програмою “Державні фінанси ”

Ірпінь 2008 р.


Методичні вказівки до написання дипломної роботи, складені на основі навчального плану за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 7.050104 "Фінанси", затвердженого в 2008 р.
Автори М.Б. Ріппа, к.е.н., доцент

Бедринець М.Д., к.е.н., доцент
Консультант від ДПА Латинін Ю.В., заступник директора департаменту оподаткування фізичних осіб
Рецензенти Столяров В.Ф., д.е.н., професор, зав. кафедрою економічної теорії та фінансів Київського національного університету сучасних технологій та дизайну

Чугаєв А.О., д. е.н., професор, зав. кафедрою аудиту та економічного аналізу

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів,

протокол №___ від “___”__________ 200__ р.

Зав. кафедри фінансів ___________ Л.Л.Тарангул, д.е.н., професор

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету фінансів та банківської справи

протокол №__ від “___” ____________200__р.

Голова вченої ради факультету ___________ В.П. Унинець-Ходаківська

к.е.н., доцент

Завідувач навчально-методичного відділу _____________О.О.Бойко


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дипломні роботи кваліфікуються як навчально-дослідницька праця, яка виконується для підтвердження кваліфікаційного рівня її автора. Підготовка та захист дипломних робіт передбачені навчальним планом зі спеціальності 7.050104 "Державні фінанси", їх тематика та науковий рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання.

Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

Основне завдання автора дипломного дослідження - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати творчі наукові завдання.

Метою виконання дипломної роботи ОКР "спеціаліст" є: систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності; оволодіння принципами і методологією наукових досліджень, вміння використовувати набуті знання у практиці фінансової та управлінської діяльності; розвиток навиків дослідження конкретних фінансових проблем відповідно до обраної тематики.

За своїм характером дипломна робота відображає рівень теоретичних і фахових знань, професійних умінь та творчих якостей випускника. Універсальність характеру дипломного дослідження обумовлює можливість використання інформації з широкого кола навчальних дисциплін, а також матеріалів, опрацьованих під час проходження переддипломної практики.

Слід зазначити, що при написанні дипломної роботи, автор повинен враховувати вимоги до написання наукових робіт, передбачених Вищою атестаційною комісією. Загальні вимоги до змісту, структури та оформлення наукових робіт регламентуються Державними стандартом України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення". Основні положення цього стандарту знайшли своє відображення у збірнику нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації . При розробці методичних рекомендацій використано положення Стандарту НУДПСУ "Вимоги до оформлення дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", затвердженого вченою радою НУДПСУ №__ від «___» ______ 200__ р.

Дипломна робота за ОКР "спеціаліст" є самостійним дослідженням, котре кваліфікується як навчально-дослідницька праця, в основу якої покладено моделювання досліджуваних проблем. Тематика та науковий рівень такої роботи має відповідати освітньо-професійній програмі з фінансів. Зважаючи на це, процес виконання роботи повинен забезпечувати не стільки вирішення наукових проблем, скільки засвідчити здатність автора належним чином вести науковий пошук, творчо опрацьовувати наукову літературу, законодавчу та нормативну базу, статистичні та практичні дані, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи наукового пізнання та сучасні інформаційні технології, вміти застосовувати їх при написанні дипломної роботи.

Написання наукової роботи - це складний творчий процес пошуку відповідей на поставлені завдання в межах чітко окресленої мети. А наукове дослідження, під яким розуміють збирання, систематизацію, аналіз, узагальнення й логічне осмислення фактів, проводиться з певною мірою наближення і припущень. Тому, норми наукової етики не вимагають, щоб результат кожного дослідження обов'язково був істинним. Але цей результат має бути новим знанням і логічно чи експериментальна обґрунтованим та практично значущим1.

Відповідно до встановлених у вищій школі вимог дипломна робота повинна відповідати стандартам. У першу чергу вона має бути виконаною автором самостійно на основі опрацьованого найновішого теоретичного, статистичного і практичного матеріалу, містити власні висновки й пропозиції, бути належно структурованою та оформленою. Механічно переписані з літературних джерел, нормативних документів, не оформлені належним чином, а тим більше виготовлені шляхом плагіату в інших авторів дипломні роботи до захисту не допускаються.

^ 2. ПОРЯДОК РОБОТИ

НАД ДИПЛОМНИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ
2.1. Вибір теми
Процес написання дипломної роботи розпочинається з вибору проблеми дослідження, її глибокого осмислення та обґрунтування. Вибір проблеми значною мірою визначає стратегію дослідження взагалі і напрямки наукового пошуку зокрема. Складність і багатогранність наукової проблеми призводять до необхідності виокремлення в рамках проблеми тем, які охоплюють певне коло питань.

Студент самостійно вибирає будь-який із запропонованих у даних методичних рекомендаціях напрям дослідження (додаток А). При цьому доцільно керуватися різними мотивами: обізнаністю з проблемою та її актуальністю; своїм майбутнім фахом і рівнем підготовки; наявністю теоретичної бази; можливістю отримання при впровадженні ефективних соціальних, технологічних чи екологічних результатів; уподобаннями, науковими інтересами тощо.

Тематика дипломних робіт щорічно коригується з урахуванням набутого досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії.

Перелік тем за напрямком є достатньо обширним, щоб кожен міг на його основі сформувати окрему тему. Тому при формуванні теми потрібно уникати ситуації, за якої вони б повторювались двома чи більше виконавцями.

При бажанні студент може запропонувати власну тему дипломної роботи, якщо у наведеному переліку її немає. Вибираючи тему наукової роботи слід мати на увазі, що комплексні теми часто бувають поверхневими і недостатньо самостійними. Натомість вузька тема проробляється докладніше і глибше.

Вибір напряму дипломного дослідження завершується формулюванням теми. Назва теми дипломної роботи повинна бути якомога короткою та лаконічною, відповідати обраній спеціальності та суті вирішуваної наукової проблеми, вказувати на мету наукового дослідження, його предмет і об'єкт, містити проблему, що має бути розкрита.

Для більшої конкретизації іноді до назви слід додати невеликий (4-6 слів) уточнюючий підзаголовок через двокрапку або в дужках. Це, зокрема, стосується дипломних робіт, що висвітлюють вузькі теми. Назва таких робіт має бути конкретнішою, а відтак словесно аргументованішою (розширеною). При цьому не бажано використовувати ускладнену псевдонаукового характеру термінологію, а також уникати назв, що починаються зі слів "Дослідження питання...", "Дослідження деяких шляхів... ", "Деякі питання... ", "До питання... ", "Проблеми... " тощо, які достатньою мірою не відображають сутності досліджуваної проблеми.

Студентам дипломникам слід мати на увазі, що процес вибору та затвердження теми є доволі складним і тривалим.

Протягом місяця з початку навчального року студенти знайомляться із запропонованими кафедрою напрямками дипломних досліджень, опрацьовують широке коло літературних джерел, формують тему роботи та звертаються із заявою на кафедру фінансів про її затвердження (зразок заяви наведено у додатку Б).

Завідувач кафедри відповідно до поданих заяв розподіляє теми і виконавців за науковими керівниками, враховуючи прохання студентів про призначення їм керівника, фах професорсько-викладацького складу та обсяг навчальних годин, виділених для керівництва дипломними роботами.

Після цього виконавці дипломних робіт із науковими керівниками уточнюють кінцевий варіант назви теми дослідження та її обґрунтування, а також узгоджують план роботи. Підготовлені належним чином матеріали подаються на кафедру для ознайомлення й обговорення. Після одержання позитивних рецензій тема і план роботи затверджуються на засіданні кафедри.

Термін затвердження тем і планів дипломних робіт для студентів денної форми навчання - до 1 жовтня поточного року.

Студенти факультету фінансів заочної форми навчання повинні вибрати тему та затвердити план роботи до закінчення першої сесії.

Після затвердження теми і плану керівник видає студенту завдання за встановленою формою (додаток В). Завдання передбачає перелік та послідовність виконання дослідження та терміни представлення матеріалу науковому керівнику. Кожен виконавець зобов'язаний чітко дотримуватися визначених завданням термінів.

Наступним етапом після затвердження теми дипломної роботи є підбір необхідних літературних та інформаційних джерел.

^ 2.2. Підбір інформаційного матеріалу
Виходячи з обраної проблематики студент факультету фінансів самостійно підбирає необхідний інформаційний матеріал. Інформаційну базу дослідження складають бібліографічні, інформаційні й довідкові видання, статистичний і фактичний матеріал, законодавчо-нормативні документи тощо. Від повноти та якості зібраного матеріалу вирішальною мірою залежать результати наукового дослідження. Тому, перегляду повинні підлягати всі можливі види джерел інформації, зміст яких пов'язаний з обраною темою дипломного дослідження.

Разом з тим, не слід намагатися зібрати якомога більше матеріалу без урахування власних можливостей і наявного часу. Відбирати потрібно оптимальний обсяг інформації, необхідний для розкриття теми дослідження, її основних проблем.

Перелік окремих рекомендованих інформаційних джерел, зокрема, чинних законодавчо-нормативних документів, наведено у даних методичних рекомендаціях (додаток Д). При цьому слід пам'ятати, що наведені джерела є лише орієнтиром для самостійного підбору інформаційних джерел, список яких зазнає постійних змін і доповнень. Відтак, бібліографія потребує постійного оновлення, доповнення й розширення.

Діяльність з отримання інформації, необхідної для досягнення поставленої у дослідженні мети і завдань, включає збирання, накопичення й узагальнення фактів. Вибираються й ретельно аналізуються інформаційні джерела, занотовуються найцікавіші положення як фрагменти майбутньої роботи. Матеріали повинні збиратися цілеспрямовано, залежно від мети і завдань наукового дослідження. Склад і структура цих матеріалів мають відповідати темі дослідження.

В економічних дослідженнях важливим джерелом інформаційного матеріалу є робота з літературою, даними офіційної державної статистики та звітними даними підприємств, установ, організацій. Збір матеріалу обов'язково має супроводжуватись його аналізом і критичним оцінюванням. За наявності дискусійних питань необхідно дати критичну оцінку позицій авторів і висловити власну думку.

Робота над пошуком необхідних літературних та інформаційних джерел починається з огляду систематичних та алфавітних каталогів наукових бібліотек. Спочатку переглядаються джерела, які містять загальні відомості, і, відповідно, дають загальні уявлення про проблему. Потім дослідник опрацьовує літературні джерела, з яких можна почерпнути більш детальні відомості про об'єкт і предмет дослідження, основні теоретичні й методологічні засади його вивчення.

Основну увагу автор повинен акцентувати на монографічній літературі, де містяться підсумки раніше проведених досліджень, викладаються різні концепції, формулюються теоретичні, методологічні й практичні проблеми, накопичуються й коментуються факти. При цьому він має виділити наукові праці тих авторів як вітчизняних, так і зарубіжних, які працюють над науковими проблемами, пов'язаними з темою дипломної роботи.

Разом з тим, студент обов'язково знайомиться із журнальними та газетними публікаціями останніх двох-трьох років. Рекомендуємо опрацювати такі часописи: українські: "Фінанси України", "Банківська справа", "Економіка України", "Регіональна економіка", "Экономика предприятия", "Економіка, фінанси, право: проблемні питання, коментарі та поради", "Вісник податкової служби України", "Вісник Національного банку України", "Науковий збірник Національного університету ДПС України", "Світ фінансів", "Економіст", "Фондовый рынок", "Финансовые услуги", "Финансовая тема", "Финансовая консультация", "Актуальні проблеми економіки", "Підприємництво, господарство, право"; російські: "Финансы», «Российский экономический журнал», «Экономист», «Деньги и кредит», "Финансы и кредит", «Бизнес и банки», "Вопросы экономики", що є в наявності у читальному залі бібліотеки університету, у бібліотеці іноземної літератури та в електронному каталозі бібліотеки.

Для полегшення роботи над пошуком інформаційних джерел та економії часу слід принагідно зауважити, що в останніх річних номерах часописів наводиться перелік усіх публікацій даного року з вказівкою номера та сторінок. Фактичні та статистичні дані минулих років містяться в таких статистичних щорічниках і довідниках, як "Статистичний щорічний довідник", "Україна в цифрах", обласних і районних статистичних збірниках.

Важливим джерелом інформаційного забезпечення є новітні інформаційні технології, які базуються на використанні комп'ютерної техніки і телекомунікацій, а також база даних мережі Internet. Пропонуємо звертатися на веб-сторінки органів державної влади та управління, міжнародних фінансових організацій.

http://www.president.gov.ua/

Офіційний сайт Президента Укра'їни

http://www.rada.gov.ua/

Веб-сторінка Верховної Ради України

http://www.kmu.gov.ua/

Урядовий портал Кабінету Міністрів України

http://www.ac-rada.gov.ua/

Веб-сторінка Рахункової палати ВРУ

http://www.minfin.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства фінансів України

http://www.dkrs.gov.ua/

Офіційний сайт ГоловКРУ

http://www.ukrstat.gov.ua/

Веб-сайт Держкомстату України

http://www.treasury.gov.ua/

Веб-портал Державного казначейства України

http://www.bank.gov.ua/

Веб-сторінка Національного банку України

http://www.ssmsc.gov.ua/

Веб-сторінка ДКЦПФР

http://www.dfm.gov.ua/

Офіційний сайт Держфінмоніторингу

http://www.spfu.gov.ua/

Веб-сторінка Фонду державного майна

http://www.me.gov.ua/

Веб-сторінка Міністерства економіки України

http://www.worldbank.org/

Веб-сторінка Світового банку

http ://www. imf.org/

Веб-сторінка Міжнародного валютного фонду

Разом з тим студент вивчає законодавчі та нормативні документи, укази Президента з економічних питань, постанови Кабінету Міністрів, які друкуються у Відомостях Верховної Ради та Офіційному віснику України.

Для вивчення обраної теми студент знайомиться також з підручниками й навчальними посібниками як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Зважаючи на те, що дипломне дослідження – це творча наукова робота, основним джерелом мають бути наукові публікації та їх творче опрацювання.

На основі підібраного до теми дослідження інформаційного матеріалу складається список використаних джерел, який у процесі її вивчення буде постійно поповнюватись. У зв'язку з цим, кінцевий список літературних джерел формується після написання роботи. Під час написання роботи доцільно користуватись посиланнями, які б запобігали виникненню плутанини в кінцевому варіанті роботи.

Нарешті підібравши та узагальнивши інформаційні джерела студент приступає до їх опрацювання.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент федерації Т. в о. начальникауправління...
Змагання проводяться 20 квітня 2013 року на території Сумського р-ну, в урочищі «Зелений Гай»
Затверджую iconЗатверджую Затверджую Начальник управління Начальник Сумського освіти...
Хі обласна універсіада вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (незалежно від відомчого підпорядкування) проводиться...
Затверджую iconЗатверджую затверджую
України від 18. 08. 1999 року №300, Державного стандарту базової повної середньої освіти, затвердженого постановою кму від 14. 01....
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconР затверджую

Затверджую iconК затверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую погоджено

Затверджую iconЗатверджую Старобабанівська загальноосвітня

Затверджую icon«Затверджую» Директор днз

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка