Лекції
Скачати 396.98 Kb.
НазваЛекції
Сторінка1/4
Дата конвертації26.02.2013
Розмір396.98 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет технологій та дизайну

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Фінансовий ринокВикладач

Бадзим Олександр Сергійович

написати 2 питання по заліковці зі сторінки16

(наприклад, Варіант №3 пише 3+13, або 13+23, або 3+23, …)

та зробити 1 задачу зі сторінок14-15 (наприклад, Варіант №3 робить 3 або 13…)

Київ 2007

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Фінансовий ринок" має на меті сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання дисципліни полягає у вивченні суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин, взаємозв'язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, видів форм і методів регулювання фінансового ринку.

Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі купівлі продажу фінансових ресурсів.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Лекції

Семінарськ і заняття

Практичні заняття

Самостійна робата студентів

1. Фінансовий ринок: сутність функції та роль в економіці

2. Законодавче регулювання фінансового ринку

3. Інфраструктура фінансового ринку

4. Ризик та ціна капіталу

5. Фондовий ринок

6. Ринок похідних цінних паперів

7. Грошовий ринок і ринок банківських позичок

8. Фондова біржа та біржові операції

9. Валютний ринок

Всього


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ

Тема 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються відносини купівлі-продажу фінансових фондів. Місце фінансового ринку у фінансовій системі. Структура фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий ринок, ринок банківських позичок.

Суб'єкти відносин — учасники фінансового ринку: держава, емітенти, інвестори, фінансові посередники.

Фінансові інструменти ринку - цінні папери, їх економічна і правова природа. Цінний папір - фінансова вимога. Цінний папір -носій майнових та інших прав інвестора. Процес сек'ютеризації, його значення для фінансового ринку. Впровадження комп'ютеризованих рахунків дебіторів і кредиторів ринку. Електронні цінні папери.

Рівняння балансу руху фондів в економіці. Рух фінансових потоків в економіці. Звіт про рух фінансових фондів та їх використання. Матриця фінансових фондів. Заощадження та інвестиції. Постачальники заощаджень, використання заощаджень, інвестори.

Функції фінансового ринку. Забезпечення руху фінансових потоків, переливу вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції.

Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та міжнародний рух фінансових потоків. Інтернаціоналізація та глобалізація фінансових ринків. Вплив мережі INTERNET на процеси інтернаціоналізації та глобалізації. Єдина валюта в Європейському Союзі, її вплив на фінансовий ринок.

Формування нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в плановій та ринковій економіках, порівняльний аналіз, переваги та недоліки. Роль фінансового ринку в економіці.

Державне регулювання фінансового ринку, його причини, головні принципи, законодавчі основи.

Тема ^ 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Розвиток законодавчого регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою (на прикладі США та Великобританії).

Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. Рекомендації Групи ЗО щодо введення єдиних міжнародних стандартів1 фінансових ринків. Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків. Резолюції Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Регулювання фондового ринку в країнах - учасницях Європейського Союзу.

Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду. Директиви Базельського комітету з банківського нагляду. Директиви Ради ЄС з регулювання банківської діяльності та нагляду.

Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні. Правові норми регулювання фінансового ринку і розвитку його інфраструктури.

Правове регулювання фондового ринку в Україні. Стратегія розвитку фондового ринку. Правові норми захисту майнових прав інвесторів. Права та обов'язки інституційних інвесторів. Забезпечення відкритості, прозорості інформації про емітента. Захист прав емітента.

Правові основи розвитку грошового ринку і ринку банківських позичок в Україні. Особливості формування нормативної бази грошового ринку та ринку банківських позичок в Україні. Правові норми захисту майнових прав інвестора на грошовому ринку.

Захист майнових прав вкладників та акціонерів комерційних банків. Пруденційне банківське регулюванню!.

Правова база оподаткування операцій на фінансовому ринку.

Тема 3. ^ ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад. Значення інфраструктури для розвитку фінансового ринку. Система інфраструктури фінансового ринку в Україні. Професійна діяльність на рику цінних паперів.

Технологія торгівлі цінними паперами. Техніка проведення аукціонів. Види аукціонів. Біржовий та позабіржовий обіг цінних паперів.

Фінансові інститути як посередники між суб'єктами фінансового ринку. Значення фінансового посередництва: деномінація заощаджень, приймання ризику неповернення виданої позички та виплати процентів, інформаційне забезпечення, консолідація ризиків та ефект росту масштабів угод.

Роль комерційних банків як посередників. Депозитні небанківські інститути. Кредитні спілки. Ощадні інститути. Страхові компанії. Інвестиційні компанії та фонди. Пенсійні фонди, перспективи їх розвитку в Україні. Брокери та ділери по цінних паперах. Фонди грошового ринку. Фінансові компанії. Активи та пасиви фінансових посередників, їх управління. Нетто-процентна маржа. Чисті активи.

Організатори торгівлі цінними паперами: фондові біржі,' позабіржові фондові торговельні системи.

Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності та учасники. Два рівні депозитарної системи. НБУ - депозитарій та фінансовий агент з обслуговування обігу державних цінних паперів. Депозитарний договір. Облік цінних паперів. Електронний облік цінних паперів. Ліцензії на право здійснення кожного виду депозитарної діяльності. Зберіганні цінних паперів. Номінальні утримувачі. Реєстри та реєстратори власників іменних цінних паперів.

Кліринг. Кліринговий депозитарій, розрахунковий банк.

Інформаційно-аналітичні інститути, їх значення для функціонування фінансового ринку. Фондові індекси та рейтинги. Саморегулівні організації. Розвиток саморегулівних організацій у країнах з розвинутою ринковою економікою, їх функції та значення для розвитку ринку цінних паперів. Саморегулівні організації в Україні.

Органи контролю та нагляду на фінансовому ринку. Контрольні функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Міністерства фінансів України.

Тема 4. РИЗИК ТА ЦІНА КАПІТАЛУ

Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна кредиту - процент. Структура процентних ставок фінансового ринку. Дохід і ризик цінного паперу. Теорії структури процентних ставок (неупередженого очікування, переваги ліквідності, сегментації ринку).

Розвиток теорій ризику. Причини появи та розвитку теорій ризику. Теорія Г. Марковіца (Нобелівська премія з екнономіки 1990 р.) -вибір раціонального (ефективного) портфеля, що забезпечує отримання очікуваного доходу за мінімального ризику. Виокремлення з обігу цінних паперів цінного паперу без ризику.

Теорія В. Шарпа (Нобелівська премія з екнономіки 1990 p.). Поділ ризику на систематичний та несистематичний. Ефективний портфель -ринковий. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) та її фінансове значення. Можливості застосування МОКА в Україні.

Модель арбітражного ціноутворення.

Теорія ефективності фінансового ринку Є.Фами. Сучасна критика теорії.

^ ТЕМА 5. ФОНДОВИЙ РИНОК

Фондовий ринок як частина фінансового ринку. Значення розвитку фондового ринку для процесу нагромадження капіталу. Особливість фондового ринку, його суб'єкти. Функції фондового ринку... Рух довгострокових фінансових фондів. Особливості розвитку фондового ринку в Україні.

Інструменти фондового ринку: облігації та акції як класичні інструменти ринку капіталів, розвиток похідних цінних паперів.

Ринок облігацій. Облігація - борговий цінний папір. Класифікація облігацій. Ринок державних облігацій. Казначейські ноти та бони. Муніципальні облігації та їх особливості. Облігації корпорації. Емісія, реєстрація та розміщення облігацій.

Дохідність облігації: поточна, до часу погашення, повна реалізована. Показник чутливості ціни облігації щодо зміни ринкового доходу (рівняння Макоулі). Рейтинг облігацій.

Ринок акцій. Акція як частка у статутному фонді акціонерного товариства. Класифікація акцій. Емісія, реєстрація та розміщення акцій. Способи розміщення. Виплата дивідендів. Спліт, консолідації, райти, скріпи.

Поточна доходність акції.

Курс (ціна) акції. Ціна акції з рівномірним ростом дивіденду (модель Гордона). Ціна акції з нерівномірним ростом дивіденду. Оцінка дивідендного доходу.

Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів, його методи та значення для вивчення ринку і прийняття стратегічних рішень.

Технічний аналіз ринку цінних паперів. Методи аналізу, іїобудова лінійних та стовпчикових графіків. Японські свічки як різновид стовпчикових графіків. Осцилятори. Значення технічного аналізу для прийняття рішень з купівлі-продажу цінних паперів.

Тема 6. ^ РИНОК ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. Хеджування. Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості.

Форвардні контракти та їх особливості. Поняття відкритої позиції, довгої та короткої позиції.

Ф'ючерсні контракти, їх значення, види: короткостроковий процентний ф'ючерс, довгостроковий процентний ф'ючерс, ф'ючерсні контракти на казначейський вексель та індекс. Ф'ючерсні біржі. Роль розрахункової палати біржі. Маржовий рахунок, початкова та варіаційна маржа. Ф'ючерсна ціна. Базис.

Опціони та їх особливості. Нерівномірний розподіл ризику між покупцем і продавцем опціона. Американський та західноєвропейський види опціонів. Опціон на купівлю фінансового активу, на продаж фінансового активу. Ціна опціона — премія. Нижня межа премії -внутрішня вартість опціона, верхня — часова (зовнішня) вартість. Модель Блека-Скоулса для опціона на продаж. Опціони на акції;* облігації, індекси, ф'ючерсні контракти, валюту.

Контракти своп. Процентні свопи. Валютні свопи. Банківський ринок своп, його особливості.

Варанти, права власників. Частки в пулах та взаємних фондах.

Створення ринку "синтетичних" цінних паперів. Фінансовий інжиніринг. Створення нових фінансових інструментів (продуктів). Комбінація опціонів. Стелажна угода. Стренг. Стреп. Стріп. Спред.

Глобальні інвестиційні сертифікати та американські депозитарні розписки, цінні папери українських емітентів на світових фондових ринках.

Тема ^ 7. ГРОШОВИЙ РИНОК І РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК

Грошовий ринок і ринок банківських позичок як складові фінансового ринку, їх взаємозв'язок і взаємообумовленість. Особливість грошового ринку як ринку високоліквідних фінансових активів, короткострокових цінних паперів.

Особливість ринку банківських позичок як ринку
короткострокових і середньострокових позичок для фінансування
оборотного (працюючого) капіталу. /

Суб'єкти грошового ринку та ринку банківських позичок: держава (міністерство фінансів та центральний банк), комерційні банки та депозитарні небанківські інститути, господарські одиниці всіх форм власності, фінансові посередники — ділери по державних цінних паперах, дисконтні дома (Великобританія).

Функції грошового ринку. Забезпечення руху короткострокових ліквідних фінансових потоків, купівлі-продажу грошей як засобів платежу. Забезпечення касового виконання державного бюджету.

Інструменти грошового ринку. Вексель - дисконтний фінансовий інструмент. Казначейські векселі, їх особливості та значення для грошового ринку. Дохідність казначейського векселя. Аукціони казначейських векселів. Федеральні фонди. Угоди про продаж з обов'язковим викупом цінних паперів (РЕПО). Сертифікати депозитів, що вільно обертаються. Комерційні цінні папери - прості векселі. Причини зростання обігу сертифікатів депозитів і комерційних векселів. Банківські акцепти, їх зв'язок зі світовою торгівлею.

Функції ринку банківських позичок: кредитування оборотних фондів (працюючого капіталу).

Операції центральних банків на відкритому ринку. Роль казначейських векселів та інших видів короткострокових урядових цінних паперів. Управління грошовим обігом як мета операцій на відкритому ринку, поставлена перед центральним банком. Регулювання' портфеля цінних паперів емісійного банку.

Управління державним боргом як мета операцій на відкритому ринку, поставлена перед Міністерством фінансів.

Взаємодія і взаємозв'язок грошово-кредитної та фінансової політики, значення її для грошового ринку. Види операцій на відкритому ринку.

  1   2   3   4

Схожі:

Лекції iconСписок друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні...
Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 172 с. (7,2 др арк.)
Лекції iconЗаняття або лекції

Лекції iconЛекції: «Василь Стефаник видатний український новеліст, майстер соціально-психологічної...
Тема лекції: «Василь Стефаник — видатний український новеліст, майстер соціально-психологічної новели. «Новина»
Лекції iconЛекція підготувала
Мета лекції: Познайомити учнів з поняттям самовиховання, його засобами та передумовами
Лекції iconЛекції
Костюк Г. Лицар культури нації; Маланюк Є. Юрій Яновський // Єлисавет. –1992. –19 серпня
Лекції iconЗміст лекції
Фол це недотримання Правил унаслідок персонального контакту з суперником чи неспортивного поводження
Лекції iconКонспект лекції інфляція
Крива Лаффера для інфляційного податку. Наслідки інфляції та протиінфляційні заходи
Лекції iconЛекції
Ведення перед І післяопераційного періодів. Основні етапи розвитку шлункової хірургії. Профилактика І реабілітація
Лекції iconОпорний конспект лекції
Мiжнародна торгiвля: роль, структура, особливостi. Платiжний баланс. Торговий дефiцит
Лекції iconЛекції
Остап Вишня (П. Губенко) Трагічна творча доля українського гумориста. „Моя автобіографія”, „Зенітка”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка