Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік»
Скачати 47.16 Kb.
НазваПитання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік»
Дата конвертації02.03.2013
Розмір47.16 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»

(з екзаменаційних білетів)


 1. Поняття та види обліку.

 2. Предмет та метод, об’єкти фінансового обліку.

 3. Класифікація необоротних активів. Формування первісної вартості.

 4. Облік придбання або самостійного виготовлення основних засобів.

 5. Облік безоплатного отримання необоротних активів, їх продажу та ліквідація.

 6. Облік модернізації та ремонтів, переоцінки та індексації.

 7. Облік амортизації основних засобів.

 8. Порядок здійснення інвентаризації основних засобів та відображення її результатів в обліку.

 9. Облік операційної та фінансової оренди.

 10. Облік нематеріальних активів.

 11. Облік амортизації нематеріальних активів.

 12. Облік фінансових інвестицій.

 13. Класифікація виробничих запасів. Формування первісної вартості.

 14. Оцінка виробничих запасів при вибутті.

 15. Рух виробничих запасів та його документальне оформлення.

 16. Облік малоцінних швидкозношувальних предметів.

 17. Облік готової продукції. Облік браку.

 18. Методи оцінки вибуття готової продукції.

 19. Порядок здійснення інвентаризації виробничих запасів та відображення її результатів в обліку.

 20. Види та форми оплати праці. Склад фонду оплати праці.

 21. Нарахування заробітної плати окремим категоріям робітників.

 22. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці.

 23. Облік розрахунків за страхуванням.

 24. Облік забезпечення виплат відпусток, їх види.

 25. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум. Індексація заробітної плати.

 26. Порядок включення витрат на оплату праці до валових витрат.

 27. Види зобов’язань. Облік розрахунків з постачальниками.

 28. Види дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з покупцями.

 29. Облік реалізації робіт та послуг.

 30. Облік резерву сумнівних боргів.

 31. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 32. Основні вимоги до визначення, складу та оцінки доходів. Класифікація доходів.

 33. Облік доходів від звичайної операційної діяльності.

 34. Облік інших доходів.

 35. Облік витрат господарської діяльності.

 36. Облік загальновиробничих витрат.

 37. Облік адміністративних витрат.

 38. Облік витрат на збут.

 39. Облік інших операційних витрат.

 40. Облік фінансових витрат.

 41. Облік фінансових результатів в діяльності.

 42. Розрахунки з податків та обов’язкових платежів.

 43. Облік ПДВ. Податкові зобов’язання. Податковий кредит.

 44. Облік податку на прибуток.

 45. Облік формування та змін статутного капіталу.

 46. Облік вилученого капіталу.

 47. Облік неоплаченого капіталу.

 48. Облік резервного капіталу.

 49. Облік іншого додаткового капіталу.

 50. Облік нерозподіленого прибутку або непокритих збитків.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 1999 р.

 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства», 1997 р.

 3. Закон України «Про податок на додану вартість», 1997 р.

 4. План рахунків бухгалтерського обліку. Затверджен наказом МФУ № 291 від 30.11.99 р.

 5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок та змінення в фінансових звітах»

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход»

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 « Податок на прибуток»

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідирована фінансова звітність»

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»

 23. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник за ред.. Бутинця Ф.Ф.- П.П. «Рута» - Житомир 2000 - 607 с.

 24. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник/За ред.проф.Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

 25. Бухгалтерский облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003. – 820 с.

 26. Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики/ за ред..А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2006. – 1024 с.

 27. Бухгалтерский учет в Украине / Под. ред. А.Н. Коваленко. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2003. – 528 с.

 28. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

 29. Грачева Р.Е. Энциклопедия бухгалтерского учета. – К.: Галицкие контракты, 2004. – 832 с.

 30. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства: Підручник. – 2 вид., перероб. І допов. – К.: Центр навчальної літератири, 2006. – 612с.

 31. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності «Облік та аудит»/Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир:ЖІТІ, 2001. – 576 с.

 32. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: А.С.К. 2001. – 784 с.

 33. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2003. – 614с.

 34. Фінансова звітність та аналіз фінансового стану підприємства. За ред.. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2007. – 240 с.

 35. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 447 с.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ
Екзамен – письмова форма, оцінюється в 100 балів.

Екзаменаційний білет складається із 2-ох теоретичних питань та 6-ти тестів.

Кожне теоретичне питання оцінюється в 20 балів (разом 40 балів).

Кожен тест – 10 балів (разом 60 балів).

За повну відповідь 90-100 балів – оцінка 5 ,,відмінно”;

70-89 балів – оцінка 4 ,,добре”;

50-69 балів – оцінка 3 ,,задовільно”;

менш, ніж 50 балів – оцінка 2 ,,не задовільно”.

Схожі:

Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconПитання до іспиту з дисципліни
Охарактеризуйте травми, що можуть виникнути на заняттях з гімнастики та розкажіть про першу допомогу до кожного виду травми
Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconФінансовий облік І" студентами денної та заочної форми навчання галузь...
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Факультет економіки
Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconРобоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та...
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconПрограма Державного комплексного іспиту для студентів Спеціальності 030403
Питання для складання комплексного державного іспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з курсів
Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconФінансовий облік розрахунків з бюджетом
Розділ  Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету 5
Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconІсторія зарубіжної та української культури (питання до іспиту)

Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий облік» iconНавчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів...
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів спеціальності фінанси, облік І аудит Укл., к ф м н., доц. Вертегел...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка