Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання
Скачати 195.87 Kb.
НазваПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання
Дата конвертації02.03.2013
Розмір195.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

кафедра фінансів

Програма, контрольні завдання та

методичні вказівки до їх виконання

з дисципліни „Фінансовий менеджмент”
для студентів заочної форми навчання

спеціальність ­ „Фінанси”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

протокол № ___ від ______2006р.

Київ – 2006
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання спеціальності ­ „Фінанси”./ – Т.Р.Луцик. ­ К.: КНУТД, 2006. – 19 с.
Відповідальний за випуск: зав. кафедри В.Ф. Столяров, д.е.н., проф.
^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи ставить за мету сприяти більш глибокому вивченню курсу, розвитку навичок застосування методології фінансового менеджменту в практичній роботі, формування системи знань з управління фінансами підприємства, операційною та інвестиційною діяльністю, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємства та підтримки прийняття управлінських рішень.

Контрольна робота складається з теоретичної і практичної частини. Студент повинен відповісти на три теоретичних питання та виконати три задачі.

Всі завдання повинні бути ретельно виконані, проаналізовані та містити висновки.

Наприкінці роботи необхідно навести перелік використаної літератури.

Контрольна робота виконується в зошиті, на обкладинці якого зазначається:

 • прізвище студента, шифр групи та номер залікової книжки;

 • назва дисципліни, за якою виконувалась контрольна робота;

 • прізвище викладача, який перевіряє контрольну роботу.

Контрольну роботу необхідно здати за 5 робочих днів до складання іспиту або заліку.

До іспиту (або заліку) допускаються студенти, які виконали та захистили контрольну роботу.

Номер варіанта контрольної роботи визначається в залежності від останньої цифри шифру залікової книжки студента. Наприклад, якщо остання цифра залікової книжки 3, то студенту необхідно розв’язати контрольну роботу за варіантом №3, який містить задачі № 1(варіант 3), 2(варіант 1), 3(варіант 3).


остання цифра залікової книжки студента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

номери задач

1(1)

2(1)

3(1)

1(2)

2(2)

3(2)

1(3)

2(3)

3(3)

1(4)

2(1)

3(4)

1(5)

2(2)

3(5)

1(6)

2(3)

3(6)

1(7)

2(1)

3(7)

1(8)

2(2)

3(8)

1(9)

2(3)

3(9)

1(10)

2(2)

3(10)

// Теоретичні питання контрольної роботи та рекомендовану літературу для їх виконання можна отримати в методичних вказівках Бабич Л.М., Кузьменко В.П., Кузьміна С.А. з навчальної дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю „Менеджмент організації”.
Номер варіанту теоретичного завдання визначається за останньою цифрою залікової книжки.

^ ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ЗАВДАННЯ
Варіант 1

 1. Ціль, функції та механізми фінансового менеджменту.

 2. Інвестиційна політика підприємства.

 3. Оптимізація структури капіталу.

Варіант 2


 1. Основні концепції фінансового менеджменту.

 2. Методи оцінки ефективності реальних інвестицій.

 3. Суть та склад фінансових ресурсів та капіталу.


Варіант 3

 1. Інформаційна база фінансового менеджменту

 2. Форми фінансових інвестицій і особливості управління ними.

 3. Показники аналізу ділової активності підприємства.


Варіант 4

 1. Класифікація активів згідно національних стандартів обліку.

 2. Принципи управління фінансовими ризиками.

 3. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства.


Варіант 5

 1. Принципи формування активів підприємства.

 2. Політика управління фінансовими ризиками.

 3. Взаємозв’язок окремих показників оцінки фінансового стану підприємства за системою Du-Pont.


Варіант 6

 1. Поняття власного капіталу, його склад, формування прибутку підприємства в умовах ризику.

 2. Методи оцінки фінансових ризиків.

 3. Оцінка фінансової стійкості.


Варіант 7

 1. Управління прибутком на основі операційного аналізу.

 2. Фінансова санація підприємства.

 3. Поняття простих відсотків.


Варіант 8

 1. Дивідендна політика підприємства.

 2. Поняття складних відсотків, їхні види. Поняття дисконтування.

 3. Лізинг.


Варіант 9

 1. Вплив методів нарахування амортизації на розмір прибутку.

 2. Прогнозування ймовірності банкрутства.

 3. Вартість і структура капіталу.

Варіант 10

 1. Ефект фінансового важеля, розрахунок його рівня.

 2. Методи аналізу фінансової звітності.

 3. Беззбитковий обсяг виробництва.^ ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Задача 1
На підприємстві виготовляється два види продукції: А та Б. Використовуючи дані, наведені в таблиці 1, необхідно:

 1. Розрахувати та дати визначення маржинального доходу на одиницю продукції (по кожному виду продукції), обчислити середньозважений маржинальний дохід.

 2. Обчислити операційний прибуток підприємства.

 3. Визначити беззбитковий обсяг продажу (в натуральних одиницях) підприємства в цілому, а також кожного виду продукції окремо. Побудувати графік беззбитковості. Розрахувати яку кількість продукції необхідно реалізувати щоб отримати прибуток Рплан.

 4. Визначити який прибуток (або збиток) отримає підприємство, якщо реалізує Vплан продукції (співвідношення продукції А:Б становить 3:2).

 5. Визначити який прибуток (або збиток) отримає підприємство при умові зміни ціни продукції ( при базовому обсязі збуту продукції).

 6. Розрахувати запас міцності підприємства та коефіцієнт запасу міцності. Обґрунтуйте призначення наведених показників.Задача 2
Підприємство розглядає два проекти капітальних інвестицій, інформацію про які наведено в таблиці. Амортизація устаткування здійснюється на прямолінійній основі. Мінімальна норма прибутковості компанії дорівнює 14%.

Необхідно:

 1. Обчислити для кожного проекту:

  • період окупності;

  • облікову норму прибутковості (на основі середніх інвестицій);

  • чисту теперішню вартість.

 2. Визначити, якому проекту слід віддати перевагу. Обґрунтувати своє рішення.

Таблиця 2

Показники

ВАРІАНТ

1

2

3

проект А

проект Б

проект А

проект Б

проект А

проект Б

Необхідні інвестиції в устаткування, тис. грн.

200

180

220

240

150

160

Очікувана ліквідаційна вартість, тис. грн.

0

5

10

0

15

5

Очікувані щорічні чисті грошові надходження, тис. грн.

70

50

60

60

75

80

Очікуваний термін експлуатації устаткування, років.

3

4

5

6

2

2

^ Таблиця 1

Кошторис підприємства
ПОКАЗНИК

ВАРІАНТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вид

продукції

Вид

продукції

Вид

продукції

Вид

продукції

Вид

продукції

Вид

продукції

Вид

продукції

Вид

продукції

Вид

продукції

Вид

продукції

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

1

Ціна 1 продукції, грн.

27

23

28

24

29

25

25

21

24

27

23

21

21

24

23

25

28

24

23

21

2

Витрати на виготовлення 1 продукції за статями:

­основні матеріали, грн.

8

6

7

5

9

7

5

4

7

5

9

7

5

4

8

8

7

5

9

7

­ основна заробітна плата, грн.

15

12

11

9

10

10

15

12

11

9

10

10

12

10

11

9

11

9

10

10

­ виробничі накладні витрати, грн.

2,5

4,5

7,5

8,5

8,25

6,75

2,5

3,5

3,75

10,9

2

3

2,25

7,5

3,25

5,75

7,5

8,5

2

3

3

Зміна ціни продукції, %

+2

-4

-2

-4

+1,5

+1,5

-1,5

-0,5

+2

+0,05

-1

+2

-1

+3

+1

-2

-2

-4

-1

+2

4

Обсяг реалізації, тис. од.

60

40

50

30

11

9

20

5

10

65

10

6

55

35

20

40

50

30

10

6

5

Постійні витрати на збут, грн.

30 000

20 000

8 000

50 000

60 000

7 000

84 000

25 000

20 000

7 000

6

Виробничі постійні накладні витрати, грн.

50 000

80 000

13 000

140 000

100 000

12 000

100 000

80 000

80 000

12 000

7

Величина бажаного прибутку (Рплан), грн.

20 000

20 000

15 000

15 000

10 000

10 000

5 000

5 000

20 000

10 000

8

Запланований обсяг реалізації (Vплан), од.

130 000

100 000

30 000

70 000

70 000

18 000

100 000

80 000

100 000

18 000
Задача 3
Підприємству необхідно прийняти рішення про структуру капіталу. До розгляду запропоновано 2 варіанти:

І варіант – співвідношення залученого і власного капіталу 80:20 (для всіх варіантів)

ІІ варіант - співвідношення залученого і власного капіталу 40:60 (для всіх варіантів)

Використовуючи дані таблиці 3 необхідно розрахувати:

 1. економічну і чисту рентабельність власних коштів;

 2. податок на прибуток та чистий прибуток (базова ставка на прибуток 30%);

 3. рівень фінансового важеля

Наприкінці задачі зробити висновок згідно виконаних розрахунків.
Таблиця 3


Показники

варіант
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Активи, тис. грн.

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

Поточний прибуток до вирахування відсотків за кредит на прибуток, тис. грн.:

1 варіант

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

2 варіант

200

215

230

245

260

275

290

305

320

335

Середній розрахунковий відсоток за кредит,%:

1 варіант

32

34

36

32

34

36

32

34

36

32

2 варіант

23

26

29

22

24

25

21

27

30

28


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91.

 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91.

 3. Закон України «Про цінні папери та фондовубіржу» від 18.07.91.

 4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 з урахуванням змін, чинних з 1 січня 2003 р.

 5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.99.

 6. Закон України «Про лізинг» від 16.12.97.

 7. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99.

 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99.

 9. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97.

 10. Банкрутство в Україні. Збірник нормативних документів. – К.: КНТ. 2004. – 128 с.

 11. Бланк И. А. Управление активами.– К. : Ника-Центр, 2000.

 12. Бланк И. А. Управление использованием капитала.– К. : Ника-Центр; Эльга, 2000.

 13. Бланк И. А. Управление оборотным капиталом.– К. : Ника-Центр, 1998.

 14. Бланк И. А. Управление прибылью.– К. : Ника-Центр, 1998.

 15. Бланк И. А. Управление формированием капитала.– К. : Ника-Центр, 2000.

 16. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 17. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. / Пер. С англ.. под ред.. В.В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 2001.- Т. 1 ххх + 497 с.; Т.2.- 669 с.

 18. Гончарук О.В., Кныш М.И., Шопенко Д.В. Управление финансами на предприятии : Учебное пособие. – СПб.: Дмитрий Булавин, 2002. – 264 с.

 19. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выцбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 20. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту : Навч. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с.

 21. Нікбахт Є.Гропелі А. Фінанси. – К.: Вік; Глобус, 1992.

 22. Олексик О.С. Моделювання прийняття ризикових фінансових рішень. – К.: Вища шк., 1998.

 23. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998.

 24. Практикум по финансовому менеджменту / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1998.

 25. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 480 с.

 26. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом. – М.: Перспектива, 1998.

 27. Терезин В.И. Финансовое управление фирмой. – М.: Экономика, 1998.

 28. Финансовый менеджмент / Под ред. Акад.. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, 1997.

 29. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Е.С. Стояновой – М.: Перспектива, 1998.

 30. Фінанси підприємств : Підручник / Кол. Авт. Під кер. Проф. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004.

 31. Фінансовий менеджмент. Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалові.: Навч. Посіб. – Херсон : Олді-плюс, 2003. – 256 с.

 32. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент: Навч. Посіб. – Львів: Державний університет „Львівська політехніка” (Інфйормаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ +” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів). – К.: „Дакор”, 2000. – 260 с.

 33. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1996.

 34. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: Инфра-М, 1999.

Шим Джей К., Сигел Джоел Г. Финансовый менеджмент. – К.: ИТД „Филин”, 1995.


Схожі:

Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання icon«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх спеціальностей...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання iconОдеський національний політехнічний університет
Документознавство: методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка