Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут»
Скачати 312.67 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут»
Сторінка1/2
Дата конвертації26.02.2013
Розмір312.67 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Навчальна програма

з дисципліни Фінансові інструменти і ринки____________________

(назва дисципліни)
для підготовки__________бакалавра)______________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця)
Напрям підготовки - 0501 «Економіка та підприємництво»___________

(шифр та назва напрямку)
Спеціальності – 8.050100 «Фінанси»______________________________

(шифр та назва спеціальності)
Спеціалізації__________«Фінансовий аналітик»____________________

(шифр та назва спеціалізації)
^ РОЗГЛЯНУТО ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри: Вченою радою факультету

«Фінансів та оподаткування» «Бізнесу та фінансів»

Протокол Протокол

№______________________від №_______________________від

«___» ________________200_р. «___» _________________200_р.

Завідуючий кафедрою:

____д.е.н., проф. Міщенко В.А. ______к.е.н., проф. Гаврись О.М.

(вчене звання, прізвище, ініціали) (вчене звання, прізвище, ініціали)
Укладач:

проф. Лернер Ю.І., ас. Богач О.С.
Харків 200

ЗМІСТ
Титульні аркуши

I. Передмова

II. Зміст курсу

А. Модуль I

Б. Модуль I

III. Інформаційно-методичне забезпечення

Міністерство освіти і науки України

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
« ЗАТВЕРДЖЕНО »

Декан факультету__________________

_________________________________

.(прізвище, ініціали)

_________________________________

(підпис)

«_____»__________________200____р.
^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Навчальної дисципліни _______________«Фінансові інструменти і ринки»_______________________________________

(найменування дисципліни)

Підготовки_____________________бакалаврів_______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

За спеціальністю - 8.050100 «Фінанси»__________________________________________________________________

(код і назва спеціальності)

Напряму підготовки -^ 0501 «Економіка та підприємництво__________________________________________________

(код і назва напрямку підготовки)


Відповідальний лектор

Розглянуто на засіданні кафедри

проф. Лернер Ю І._______________________________

(прізвище та ініціали)

________________________________________________

(підпис)

«______»_____________________________200___р.

_______________________________________________

«_______»_______________________________200__ р.

Протокол №_____________________________________

Завідувач________________________________________

(прізвище та ініціали)

Харків 200_

Фінансові інструменти і ринки. Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво». Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.,

ас. Богач О.С.
Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси та оподаткування»

Протокол № ___ від «___» ______________ 2008 р.

Рецензія: Чекмасова Н.А., к.т.н.


^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

«УЗГОДЖЕНО»

«УЗГОДЖЕНО»

_____________________«Фінанси»__________________

(найменування спеціальності)

_________________________________________________

_________________________________________________

(підпис завідувача кафедри)

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.


^ ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедрою
Підпис декана факультету
Дата затвердження
^ Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять


Назва спеціальності,

рівень підготовки

Семестр

Загальний обсяг годин / кредитів ECTS

З них

За видами з навчальних

занять

Індивідуальні заняття студентів

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття годин/кредитів

Самостійні заняття студентів годин/кредитів

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача
Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТП

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум
Залік

Іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Фінанси,

бакалавр

6

72/2

48/

0,5

24/

0,75

32/

1,016/

0,54
8

тижд

16

тижд.16

тижд.^ Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на 200 / 200 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних груп

6

Лернер Ю. І., професор
Завідувач кафедрою

«____» ______________200 р.

^ Лист внесення змін до навчальної програми


Порядковий № занять

Зміст змін, які вносяться

1

2^ I ПЕРЕДМОВА

Фінансовий ринок є основою грошово-кредитної системи держави, головною ланкою її економіки. Стан цього ринку значно впливає на формування загальнодержавних і регіональних грошових фондів. Чим стійкіше його фінансове становище, тим забезпеченіше держава і її структури, тим повніше задовольняються соціальні й інші потреби суспільства.

Роль і значення фінансового ринку обумовлені ще й тим, що вони обслуговують сферу матеріального виробництва, у якій створюються внутрішній валовий продукт і національний доход, а отже, і можливості країни стосовно надходження засобів у бюджет і їхні витрати.

Усі перераховані вище пріоритети фінансового ринку потребують відповідного вивчення й осмислення. Це є особливо важливим в умовах, коли економіка України переходить до ринкових відносин і в ній спостерігаються кризові явища.

Формування ринкової інфраструктури України передбачає проведення приватизації підприємств, їх демонополізацію, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків, а також фінансове оздоровлення усього господарства. А стабільність кредитної системи України та фінансових відносин в умовах ринку – одна з ключових проблем сучасної економіки.

Таким чином, формування ринкових умов потребує вирішення низки найважливіших проблем, і насамперед: зміцнення національної валюти України: перебудови бюджетного планування і фінансування; утворення та удосконалення ринку фінансових послуг та системи управління фінансовими ресурсами як на підприємстві, так і в галузях в цілому по народному господарству; зміцнення самостійності і відповідальності господарюючих суб'єктів: організація фінансового ринку ефективних державних важелів та регуляторів. Все це потребує наукової та економічної оцінки.

В умовах становлення фінансових ринкових відносин необхідно підвищити рівень знань і відповідно підготовку спеціалістів у цих питаннях. Майбутні фахівці повинні вміти об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві: розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, фінансових ринків і їхніх особливостей у фінансовій сфері, а також у сфері міжнародних фінансів, фінансів господарських одиниць; уміти розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики формування фінансової політики підприємства та ринку фінансових послуг.
Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.
Завдання дисципліни: вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на фінансовому ринку різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в фінансовій галузі і фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.
Предмет вивчення дисципліни: відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:


 • місце фінансів підприємств у фінансовій системі України;

 • склад та структуру фінансових ресурсів підприємства;

 • сутність фінансового механізму підприємства;

 • класифікацію витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

 • сутність прибутку як економічної категорії;

 • принципи розподілу і використання прибутку на підприємстві;

 • основні принципи оподаткування прибутку підприємства;

 • джерела утворення та відновлення основних засобів підприємства;

 • сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів;

 • методи розрахунку амортизації як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • сутність та джерела капіталовкладень;

 • потреби споживача та можливості їх задоволення на ринку фінансових послуг;

 • основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин;

 • основні відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів;

 • сутність і структура оборотних засобів підприємства;

 • методи і показники (коефіцієнти) оцінки й аналізу фінансового стану підприємства;

 • види і принципи фінансового планування на підприємстві;

 • сутність антикризового управління фінансами підприємства, а також поняття фінансової санації підприємств.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: • розраховувати загальні витрати підприємства;

 • розраховувати балансовий і чистий прибуток підприємства;

 • визначати беззбитковий об'єм виробництва продукції (визначати точку беззбитковості виробництва і реалізації продукції);

 • розраховувати суму амортизаційних відраховувань як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • визначати ефективність використання основних коштів підприємства;

 • визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі процедури нормування оборотних коштів;

 • визначати ефективність використання оборотних коштів підприємства;

 • проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості і

 • ділової активності;

 • управляти фінансами за допомогою фінансових посередників;

 • проводити порівняльний аналіз у фінансовій галузі і у галузі фінансових послуг;

 • визначати конкурентні переваги окремих видів фінансових послуг.Навчальна програма з курсу «Фінансові інструменти і ринки» розроблена на базі навчального плану.

Деякі розділи курсу «Фінансові інструменти і ринки» пов'язані з іншими економічними дисциплінами, які студенти вивчали раніше, зокрема: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Теорія фінансів», «Гроші та кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік».

В ході вивчення цієї дисципліни використовуються такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, рольові та ситуаційні ігри, розв’язання імітаційних вправ, поточний і модульний контроль, тестування знань студентів, обговорення доповідей (рефератів). Передбачена самостійна робота студентів з використанням підручників, науково-економічної та нормативно-методичної літератури, інформації з мережі Internet, даних статистичних довідників.

Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни – 72 години (2 кредита), у тому числі: лекційні заняття – 32 години, практичні заняття – 16 годин; самостійна робота студентів – 24 години.
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
Запрошуємо вас до участі у міжнародній науково–практичній конференції «Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств», яка...
Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconРозрахунки
...
Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconХix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconК т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,...
Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconК т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Козубцова Л. С
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,...
Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання...
Г 21 Гаряєва Г. М. Правознавство. Навчально-методичний посібник «Правознавство» призначений для студентів денної форми навчання технічних...
Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Міністерство освіти І науки України національний технічний університет «харківський політехнічний інститут» iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка