Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни
НазваМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни
Сторінка1/10
Дата конвертації03.03.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять

нормативної дисципліни

«ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА РИНКИ»

підготовки бакалаврів

для спеціальності 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

Харків НТУ «ХПІ» 2009

ЗМІСТ
I. Мета і завдання курсу

II. Розподіл навчального часу за темами

III. Зміст лекцій, практичних занять

IV. Завдання для самостійної роботи студентів

V. Плани практичних занять та методичні вказівки до їх підготовки

VI. Методичні вказівки на тематики проведення контрольних робіт и замірів залишкових знань

 1. Загальні положення

 2. Теоретичні та контрольні питання, тести, задачі

 3. Схема визначення оцінки

 4. Методика визначення оцінки

 5. Зразок титульного аркуша

 6. Методологічні вказівки по позробці та проведенню вимірів залишкових знань та оформленню їх результатів

 7. Інформаційно-методичне забезпечення

Міністерство освіти і науки України

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
« ЗАТВЕРДЖЕНО »

Декан факультету__________________

_________________________________

.(прізвище, ініціали)

_________________________________

(підпис)

«_____»__________________200____р.
^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Навчальної дисципліни _________________________«Фінансові інструменти і ринки______________________________

(найменування дисципліни)

Підготовки_____________________бакалаврів_______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

За спеціальністю _____7.050100 «Фінанси»__________________________________________________________________

(код і назва спеціальності)

Напряму підготовки___^ 0501 «Економіка та підприємництво»___________________________________________________

(код і назва напрямку підготовки)


Відповідальний лектор - укладач

Розглянуто на засіданні кафедри

______________проф. Лернер Ю. І.__________________

(прізвище та ініціали)

________________________________________________

(підпис)

«______»_____________________________200___р.

_______________________________________________

«_______»_______________________________200__ р.

Протокол №_____________________________________

Завідувач________________________________________

(прізвище та ініціали)

Харків 200

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

«УЗГОДЖЕНО»

«УЗГОДЖЕНО»

_____________________«Фінанси»__________________

(найменування спеціальності)

_________________________________________________

_________________________________________________

(підпис завідувача кафедри)

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.


^ ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедрою
Підпис декана факультету
Дата затвердження

^ Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять

Назва спеціальності,

рівень підготовки

Семестр

Загальний обсяг годин / кредитів ECTS

З них

За видами з навчальних

занять

Індивідуальні заняття студентів

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття годин/кредитів

Самостійні заняття студентів годин/кредитів

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача
Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТП

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум
Залік

Іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Фінанси,

бакалавр

6

72/2

48/

0,5

24/

0,75

32/

1,016/

0,54
8

тижд

16

тижд.16

тижд.

^ I МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Фінансовий ринок є основою грошово-кредитної системи держави, головною ланкою її економіки. Стан цього ринку значно впливає на формування загальнодержавних і регіональних грошових фондів. Чим стійкіше його фінансове становище, тим забезпеченіше держава і її структури, тим повніше задовольняються соціальні й інші потреби суспільства.

Роль і значення фінансового ринку обумовлені ще й тим, що вони обслуговують сферу матеріального виробництва, у якій створюються внутрішній валовий продукт і національний доход, а отже, і можливості країни стосовно надходження засобів у бюджет і їхні витрати.

Усі перераховані вище пріоритети фінансового ринку потребують відповідного вивчення й осмислення. Це є особливо важливим в умовах, коли економіка України переходить до ринкових відносин і в ній спостерігаються кризові явища.

Формування ринкової інфраструктури України передбачає проведення приватизації підприємств, їх демонополізацію, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків, а також фінансове оздоровлення усього господарства. А стабільність кредитної системи України та фінансових відносин в умовах ринку – одна з ключових проблем сучасної економіки.

Таким чином, формування ринкових умов потребує вирішення низки найважливіших проблем, і насамперед: зміцнення національної валюти України: перебудови бюджетного планування і фінансування; утворення та удосконалення ринку фінансових послуг та системи управління фінансовими ресурсами як на підприємстві, так і в галузях в цілому по народному господарству; зміцнення самостійності і відповідальності господарюючих суб'єктів: організація фінансового ринку ефективних державних важелів та регуляторів. Все це потребує наукової та економічної оцінки.

В умовах становлення фінансових ринкових відносин необхідно підвищити рівень знань і відповідно підготовку спеціалістів у цих питаннях. Майбутні фахівці повинні вміти об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві: розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, фінансових ринків і їхніх особливостей у фінансовій сфері, а також у сфері міжнародних фінансів, фінансів господарських одиниць; уміти розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики формування фінансової політики підприємства та ринку фінансових послуг.
Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.
Завдання дисципліни: вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на фінансовому ринку різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в фінансовій галузі і фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.
Предмет вивчення дисципліни: відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.
Зміст дисципліни розкривається у темах:

А. Модуль І

 1. Ринкова економіка, її ринки та інструменти.

 2. Фінансовий ринок та його роль в економіці.

 3. Інфраструктура фінансового ринку.

 4. Фондовий ринок України та основні тенденції його розвитку.

 5. Ринок цінних паперів та його інструменти.

Б. Модуль ІІ

 1. Невизначеність та ризики на фондовому ринку.

 2. Операції з цінними паперами та їх похідними та рекомендації по їх вживанню.

 3. Зовнішні та внутрішні запозичення держави та суб’єктів господарювання.

 4. Державне регулювання та саморегулювання фондового ринку України.


У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:


 • місце фінансів підприємств у фінансовій системі України;

 • склад та структуру фінансових ресурсів підприємства;

 • сутність фінансового механізму підприємства;

 • класифікацію витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

 • сутність прибутку як економічної категорії;

 • принципи розподілу і використання прибутку на підприємстві;

 • основні принципи оподаткування прибутку підприємства;

 • джерела утворення та відновлення основних засобів підприємства;

 • сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів;

 • методи розрахунку амортизації як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • сутність та джерела капіталовкладень;

 • потреби споживача та можливості їх задоволення на ринку фінансових послуг;

 • основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин;

 • основні відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів;

 • сутність і структура оборотних засобів підприємства;

 • методи і показники (коефіцієнти) оцінки й аналізу фінансового стану підприємства;

 • види і принципи фінансового планування на підприємстві;

 • сутність антикризового управління фінансами підприємства, а також поняття фінансової санації підприємств.


У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:


 • розраховувати загальні витрати підприємства;

 • розраховувати балансовий і чистий прибуток підприємства;

 • визначати беззбитковий об'єм виробництва продукції (визначати точку беззбитковості виробництва і реалізації продукції);

 • розраховувати суму амортизаційних відраховувань як для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку;

 • визначати ефективність використання основних коштів підприємства;

 • визначати потреби підприємства в оборотних коштах на підставі процедури нормування оборотних коштів;

 • визначати ефективність використання оборотних коштів підприємства;

 • проводити оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості і

 • ділової активності;

 • управляти фінансами за допомогою фінансових посередників;

 • проводити порівняльний аналіз у фінансовій галузі і у галузі фінансових послуг;

 • визначати конкурентні переваги окремих видів фінансових послуг.


Робоча програма з курсу «Фінансові інструменти і ринки» розроблена на базі Програми з навчальної дисципліни.

Деякі розділи курсу «Фінансові інструменти і ринки» зв'язані з іншими економічними дисциплінами, які студенти вивчали раніше, зокрема: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Теорія фінансів», «Гроші та кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік» та ін. Знання з перелічених курсів дозволять студентам якісно засвоїти основні положення та навички, які стануть базою для вивчення теоретичних і практичних питань з курсу «Фінансові інструменти і ринки».

В ході вивчення цієї дисципліни використовуються такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, рольові та ситуаційні ігри, розв’язання імітаційних вправ, поточний і модульний контроль, тестування знань студентів, обговорення доповідей (рефератів). Передбачена самостійна робота студентів з використанням підручників, науково-економічної та нормативно-методичної літератури, інформації з мережі Internet, даних статистичних довідників.

Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни – 72 години (2 кредита), у тому числі: лекційні заняття – 32 години, практичні заняття – 16 годин; самостійна робота студентів – 24 години.
^ II Розподіл навчального часу за темами


Теми занять

Всього,

годин

у тому числі за видами занять, годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

форми контролю

МОДУЛЬ 1

1. Ринкова економіка, її ринки та інструменти

5

2

1

2

Практичні заняття

2. Фінансовий ринок та його роль в економіці

5

3

1

1

Практичні заняття

3. Інфраструктура фінансового ринку

7

2

2

34. Фондовий ринок України та основні тенденції його розвитку

5

32

Опитування

5. Ринок цінних паперів та його інструменти

14

6

4

4

Практичні заняття

Всього за модулем 1

36

16

8

12МОДУЛЬ 2

6. Невизначеність та ризики на фондовому ринку

9

4

2

3

Практичні заняття

7. Операції з цінними паперами та їх похідними та рекомендації по їх вживанню

9

4

2

3

Практичні заняття

8. Зовнішні та внутрішні запозичення держави та суб’єктів господарювання

9

4

2

3

Практичні заняття

9. Державне регулювання та саморегулювання фондового ринку України

9

4

2

3

Практичні заняття

Всього за модулем 2

36

16

8

12Всього за семестр

72

32

16

24
^ III ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема за програмою учбової дисципліни

Тема та план лекцій

Кількість

годин

Тема практичного (семінарського) заняття

Кількість

годин

1

2

3

4

5

^ А. МОДУЛЬ І

1. Ринкова еко-номіка, її ринки та інструменти

Тема лекції: Ринкова економіка, її ринки та інструменти

План лекції:

1. Типи економік та їх характеристика

2. Економічні інстру-менти ринкової еконо-міки, їх характеристика

3. Ринок фінансових по-слуг, моделі його складо-вих та його інструменти

2

Тема заняття: Ринкова економіка, її ринки та інструменти

План заняття:

1. Типи економік та їх характеристика

2. Економічні інстру-менти ринкової еконо-міки, їх характеристика

3. Ринок фінансових по-слуг, моделі його складо-вих та його інструменти

1

2. Фінансовий ринок та його роль в економіціТема лекції: Фінансовий ринок та його роль в економіці

План лекції:

1. Структура та складові частини фінансого ринку

2. Структура та функції ринку цінних паперів

3. Об’єкти та суб’єкти ринку цінних паперів

4. Порядок випуску та обігу цінних паперів

3

Тема заняття: Порядок випуску та оберту цінних паперів

План заняття:

1. Виплати процентних платежів

2. Інститути ринку

3. Класифікація цінних паперів

4. Основні положення закону про цінні папери та фондовий ринок

1

3. Інфраструкту-ра фінансового ринку

Тема лекції: Структура фінансового ринку

План лекції:

1. Основні складові фінансового ринку

2. Загальні відомості щодо основних цінних паперів

3. Зовнішні та внутрішні позики за допомогою цінних паперів

4. Використання цінних паперів у різноманітних схемах2

План заняття: Інфраструктура фінансового ринку

План заняття:

1. Складові фінансового ринку

2. Професійна діяльність на фондовому ринку

3. Вимоги щодо профе-сійних учасників фон-дового ринку

4. Інформація на фондо-вому ринку

5. Регулювання ринку цінних паперів

3

1

2

3

4

5

4. Фондовий ринок України та основні тенденції його розвитку

Тема лекції: Фондовий ринок України та основні тенденції його розвитку

План лекції:

1. Ретроспективний аналіз

2. Прогнозування розвитку фондового ринку України

3. Регулювання розвитку фондового ринку України

3

Тема заняття: Регулювання розвитку фондового ринку України

План заняття :

1. Державне регулювання розвитку фондового ринку України

2. Законодавче регулювання фондового ринку України

3. Саморегулювання фондового ринку України


2

5. Ринок цінних паперів та його інструменти

Тема лекції 1: Аналіз операцій з векселями, за-ощаджувальними (депо-зитними) сертифікатами та акціями

План лекції 1:

1. Загальні відомості що-до векселя та операцій з ним

2. Загальні відомості що-до заощаджувальним (депозитним) сертифі-катам та операцій з ним

3. Операції з облігаціями

4. Методи випуску та обігу облігацій

3


Тема заняття: 1: Операції обліку та доміціляції векселей
План заняття 1:

1. Вексель – фінансовий інструмент біржі та банку

2. Схема видачі век-сельних кредитів

3. Схеми оптимізації оподаткування та відмив «брудних» грошей


2

Тема лекції 2: Аналіз операцій з акціями та по-хідними цінних паперів

План лекції 2:

1. Акції, загальні відомості щодо операцій з акціями

2. Результати вивозу акцій на зарубіжні ринки

3. Операції з похідними цінних паперів, їх класифікація та аналіз

4. Операції з купівлі-продажу землі


3

Тема заняття 2: Особливості купівлі-продажу землі в Україні

План заняття 2:

1. Аналіз фактичного стану купівлі-продажу землі

2. Участь банків у схе-мах купівлі-продажу землі

3. Схеми купівлі-прода-жу землі

4. Юридичні основи оренди землі

2

1

2

3

4

5

^ Б. МОДУЛЬ ІІ

6. Невизначе-ність та ризики на фондовому ринку

Тема лекції: Фінансові послуги з урахуванням ризику

План лекції:

1. Імовірність, невизна-ченість, погрішність та ризики

2. Методи виявлення погрішності

3. Методи щодо підвищення надійності діяльності підприємства

4. Особливості роботи фізособ – резидентів по зовнішньому та внутрішньому запозиченню

4

Тема заняття:

Джерела появи невизначеностей та ризиків

План заняття:

1. Джерела появи невизначеностей

2. Види невизначеностей

3. Види ризиків

4. Облік невизначеностей та ризиків

2

7. Операції з цінними паперами та їх похідними та рекомендації по їх вживанню

Тема лекції 1: Фінансові послуги на ринку позик

Тема лекції:

1. Складові ринку фінан-сових послуг

2. Інструменти ринку позик

3. Зовнішні позики дер-жави та суб’єктів госпо-дарювання

4. Внутрішні позики су-б’єктів господарювання

5. Позики до місцевих бюджетів2

Тема заняття: Фінансові послуги при реалізації цінних паперів та їх похідних

План лекції:

1. Схеми надання фінан-сових послуг на фондо-вому ринку

2. Емісія та обіг корпора-тивних цінних паперів

3. Позики державних та недержавних структур

4. Аналіз операцій з цінними паперами та їх похідними

2

Тема лекції 2: Фінансові послуги при реалізації векселів

План лекції:

1. Загальні відомості щодо фондового ринку

2. Купівля та реалізація товарів та послуг за допомогою векселів

3. Операції з векселями, класифікація, схеми, документи

4. Регіональні системи взаєморозрахунків


2

1

2

3

4

5

9. Державне ре-гулювання та са-морегулювання фінансового ринку

Тема лекції: Основні положення закону про цінні папери і фондовий ринок

План лекції:

1. Цінні папери та їх класифікація

2. Передача прав на цінні папери

3. Виконанння зобов’язань по цінним паперам

4

Тема заняття: Регулювання та само-регулювання ринку фінансового ринку

План заняття:

1. Типи регулювання фінансового ринку

2. Саморегульовані організації та їх харак-теристика

3. Делегування саморегу-люючим організаціям повноважень щодо регулювання фондового ринку

4. Види цінних паперів

2


^ IV ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВТема

Зміст роботи

Кількість годин

Інформаційно-методичне забезпечення

МОДУЛЬ І

Тема 1

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.

2

1, 18, 56, 100, 153, 168

Тема 2

Вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань.

1

4, 20, 58, 41,

155, 168

Тема 3

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, підготовка до практичного заняття.

3

7, 10, 62

124, 158, 168

Тема 4

Вивчення лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

2

2, 8, 22

49, 148, 160

Тема 5

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

4

18, 45

^ МОДУЛЬ ІІ

Тема 6

Обробка лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань.

3

36, 81, 129,

132, 162

Тема 7

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.

3

3, 48, 84

114, 134

Тема 8

Обробка лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання індивідуальних завдань.

3

32, 57, 75, 88, 152

Тема 9

Опрацювання лекційного матеріалу, конспектування навчальної літератури, виконання домашнього завдання.

3

10, 45, 81, 89,

156


^ V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ПІДГОТОВКИ
А. МОДУЛЬ І

Тема 1. Ринкова економіка, її ринки та інструменти –1 година

План заняття:

 1. Типи економік та їх характеристика.

 2. Економічні інструменти ринкової економіки, їх характеристика.

 3. Ринок фінансових послуг, моделі його складових та його інструменти.


Методичні рекомендації:

При підготовці до заняття треба звернути увагу на типи економік, розглянути економічні інструменти ринкової економіки, дати їх характеристику та розглянути питання, пов’язані з ринком фінансових послуг (складові, інструменти).
Контрольні питання:

 1. Скільки існує класифікацій типів ринку? Охарактеризуйте їх.

 2. Назвіть основні економічні інструменти ринкової економіки.

 3. Назвіть основні економічні інструменти фінансового ринку.

 4. Яка взаємозалежність між валютним ринком, ринком позик та фінансовим ринком?


Тема 2. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці – 1 година

План заняття:

 1. Виплати процентних платежів.

 2. Інститути ринку.

 3. Класифікація цінних паперів.

 4. Основні положення закону про цінні папери та фондовий ринок.Методичні рекомендації:

При підготовці до заняття треба звернути увагу на питання виплати процентних платежів, розглянути перелік інститутів ринку, дати їх характеристику; проаналізувати існуючі класифікації цінних паперів, звернути увагу на основні положення закону про цінні папери та фондовий ринок.
Контрольні питання:

 1. . Структура та складові частини ринку фінансових послуг.

 2. Структура та функції ринку цінних паперів.

 3. Об’єкти та суб’єкти ринку цінних паперів.

 4. Порядок випуску та обігу цінних паперів.


Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку –3 години

План заняття:

 1. Складові ринку фінансових послуг.

 2. Професійна діяльність на фондовому ринку.

 3. Вимоги щодо професійних учасників фондового ринку.

 4. Інформація на фондовому ринку.

 5. Регулювання ринку цінних паперів.


Методичні рекомендації:

При підготовці до цього заняття треба звернути увагу на складові ринку фінансових послуг, проаналізувати вимоги щодо професійних учасників фондового ринку, розглянути питання регулювання ринку цінних паперів.
Контрольні питання:

 1. Назвіть основні складові ринку фінансових послуг.

 2. Хто займається професійною діяльністю на фондовому ринку?

 3. Які вимоги пред'являються до професійних учасників фондового ринку?

 4. Які методи застосовуються по регулюванню ринку цінних паперів?


Тема 4. Регулювання розвитку фондового ринку України

План заняття :

1. Державне регулювання розвитку фондового ринку України

2. Законодавче регулювання фондового ринку України

3. Саморегулювання фондового ринку України

Методичні рекомендації:

Готуючись до цього заняття треба звернути увагу на методи державного регулювання фондового ринку як фактично, так і законодавчо, крім того, необхідно пропрацювати питання, пов’язані з саморегулюванням цього ринку.
Контрольні питання:

 1. Які методи використовує держава для регулювання фондового ринку?

 2. У чому полягає саморегулювання фондового ринку?


Тема 5. Ринок цінних паперів та його інструменти

Заняття № 1. Операції обліку та деміціляції векселів –2 години

План заняття № 1:

 1. Вексель – фінансовий інструмент біржі та банку.

 2. Схема видачі вексельних кредитів.

 3. Схеми оптимізації оподаткування та відмив «брудних» грошей.


Методичні рекомендації:

При підготовці до цього заняття треба розглянути питання, пов’язані з векселем та його оборотом; звернути увагу на вексельні схеми, у тому числі на схеми видачі вексельних кредитів, а також проаналізувати схеми оптимізації оподаткування та відмиву «брудних» грошей.
Контрольні питання:

 1. Загальні відомості щодо векселя та операцій з ним.

 2. Загальні відомості щодо заощаджувальним (депозитним) сертифікатам та операцій з ним.

 3. Операції з векселями.

 4. Методи випуску та обігу векселів.

Заняття № 2. Особливості купівлі-продажу землі в Україні –2 години

План заняття № 2:

 1. Аналіз фактичного стану купівлі-продажу землі.

 2. Участь банків у схемах купівлі-продажу землі.

 3. Схеми купівлі-продажу землі.

 4. Юридичні основи оренди землі.


Методичні рекомендації:

При підготовці до цього заняття треба розглянути номенклатуру похідних цінних паперів та особливу увагу приділити аналізу купівлі-продажу землі, участі в цьому процесі банків; треба проаналізувати існуючі схеми купівлі-продажу землі, зосереджувати увагу на юридичних основах оренди землі.
Контрольні питання:

 1. Які на цей час існують схеми купівлі-продажу землі?

 2. Важливість для розвитку держави існування ринку землі.

 3. В чому полягає відхід від законодавства при купівлі-продажу землі в наш час?

 4. Рекомендації про подальший розвиток ринку землі.


^ Б. МОДУЛЬ ІІ

Тема 6. Джерела появи невизначеностей та ризиків – 2 години

План заняття:

1. Джерела появи невизначеностей

2. Види невизначеностей

3. Види ризиків

4. Облік невизначеностей та ризиків
Методичні рекомендації:

Готуючись до цього заняття необхідно розглянути класифікацію наслідків, впливаючих на «появу» невизначеностей на фондовому ринку, розглянути класифікацію невизначеностей та ризиків. Є вимірна – систематична, статистична невизначеність, що породжує систематичні ризики, що усувається за допомогою усунення визваних іх причин, а також є невимірювана – випадкова невизначеність, що породжує випадкові ризики, що усуваються розрахунками довірительних інтервалів змін розглянутих показників.
Контрольні питання:

 1. Які причини породжують невизначеність?

 2. Класифікація невизначеностей та ризиків.

 3. Яким чином враховуються систематичні та випадкові ризики?


Тема 7. Фінансові послуги при реалізації цінних паперів та їх похідних – 2 години

План заняття:

1. Схеми надання фінансових послуг на фондовому ринку

2. Емісія та обіг корпоративних цінних паперів

3. Позики державних та недержавних структур

4. Аналіз операцій з цінними паперами та їх похідними
Методичні рекомендації:

При підготовці до цього заняття необхідно звернути увагу на питання емісії та обігу цінних паперів великих корпорацій, які мають ряд особливостей, а також зупинитися на методах позичання таких структур. Після того, потрібно проаналізувати ці методи та методики.

Контрольні питання:

1. У чому полягають особливості емісії та обігу цінних паперів великих корпорацій?

2. Які існують методи запозичення державних та недержавних структур?

3. Назвіть похідні цінних паперів, які беруть участь у запозиченні грошових засобах?
Тема 8. Зовнішні запозичення держави та суб’єктів господарювання - 2 години

План заняття:

 1. Класифікація зовнішніх запозичень.

 2. Ефективність зовнішніх запозичень.

 3. Зовнішні запозичення та борг держави.


Методичні рекомендації:

Готуючись до проведення цього заняття необхідно розглянути існуючі класифікації зовнішніх запозичень та визначити область вживання визначених критеріїв ефективності зовнішніх запозичень. Крім того, необхідно зв’язати зовнішні запозичення з державним боргом.
Контрольні питання:

 1. Які існують способи зовнішніх запозичень суб’єктами господарювання?

 2. Які існують критерії ефективності зовнішніх запозичень?

 3. Як впливають зовнішні запозичення на державний борг?


Тема 9. Державне регулювання та саморегулювання фінансового ринку фінансових послуг –2 години

План заняття:

 1. Типи регулювання фінансового ринку.

 2. Саморегульовані організації та їх характеристика.

 3. Делегування саморегулюючим організаціям повноважень щодо регулювання фондового ринку.


Методичні рекомендації:

Готуючись до цього заняття треба звернути увагу на існуючі класифікації регулювання фінансових послуг, розглянути те, що делегується саморегулюючим організаціям при регулюванні ринку фінансових послуг.
Контрольні питання:

 1. Які існують типи регулювання ринку фінансових послуг?

 2. Які існують саморегульовані організації на фінансовому ринку?

 3. Які делегуються державою повноваження саморегулюючим організаціям на ринку цінних паперів?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика»...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного...
Методичні рекомендації підготували: Олійник П. В.,Чаплик В. В., Пилипів Я.І., Гуменюк В. В., Садлій В. В., Євстратьєв Є.Є.,Варава...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять нормативної дисципліни iconПлани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка