Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій
Скачати 103.41 Kb.
НазваІнтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій
Дата конвертації03.03.2013
Розмір103.41 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы


Міністерство освіти і науки України

кафедра «Фінанси та

банківська справа»
Контрольна робота

З дисципліни «Фінансовий аналіз»


Виконав:
Перевірив:

2004

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій.
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості - показник, у якому відтворюються значення інших показників, скоригованих у відповідності до їх вагомості та інших чинників. В Україні розроблена і діє Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, що затверджена наказом Агенства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.98. Ця Методика розроблена відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність", Указу Президента "Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" та Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій, з метою визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств та організацій, прискорення реалізації інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій вітчизняних та іноземних підприємців, надання методичної допомоги спеціалістам, які займаються розробкою заходів з проведення оздоровлення виробничої сфери.

Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом її проведення і надання об'єктивних остаточних висновків. Фінансова оцінка підприємств передбачає розрахунок понад 40 відповідних показників за різними напрямками господарської діяльності підприємства. Отримані внаслідок такої оцінки великі масиви значень показників фактично не дають змогу зробити остаточний висновок, тому що:

 • по-перше, кожний показник, крім його значення у цифровому вираженні, має ще й значення вагомості, яке у традиційній формі подання матеріалу відсутнє;

 • по-друге, для визначення співвідношення вагомості різних показників інвестору потрібно ці співвідношення зафіксувати і здійснити відповідні розрахунки;

 • по-третє, визначення вагомості показника в цілому є досить складною і конче відповідальною процедурою у системі оцінки, тому для її виконання залучаються спеціально підготовлені експерти.

У практичному використанні метод інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств сприяє збільшенню кількості потенційних інвесторів в Україні і відповідно швидшій відбудові виробничої сфери держави. Зазначений метод у простому і наочному поданні забезпечує достатньо об'єктивне бачення фінансової ситуації на підприємстві, в яке передбачається вкласти інвестиції. Суб'єктивізм, який супроводжує будь-яку оцінку, особливо при визначенні вагомості показників, практично усувається внаслідок можливості проведення контрольних оперативних розрахунків по декількох підприємствах на підставі розробленого до цього методу програмного комплексу із застосуванням обчислювальної техніки.

Усім групам показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, а також показникам, розміщеним у цих групах, присвоюються, залежно від їх вагомості, відповідні числові значення. Як і граничні значення показників, вагомість може коригуватись. Вказана вагомість є похідною від часу, конкретної політичної, соціальної ситуації, інших факторів, а тому ця характеристика має вірогідне походження.

Ця методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій передбачає розрахунок 6 груп показників:

 1. Показники оцінювання майнового стану;

 2. Показники оцінювання фінансової стійкості (платоспроможності);

 3. Показники оцінювання ліквідності активів;

 4. Показники оцінювання прибутковості;

 5. Показники оцінювання ділової активності;

 6. Показники оцінювання ринкової активності.

Розглянемо більш детально ці групи:

Група I. Показники оцінки майнового стану інвестованого об'єкта.

При ознайомленні інвестора з об'єктом інвестування та визначенні потенційних можливостей повернення вкладених коштів використовується наступна група показників:

  1. Активна частина основних засобів = В(а) / Б(ф),

де В(а) - вартість активної частини основних засобів;

Б(ф) - балансова вартість основних засобів.

^ Активна частина основних засобів визначає частку виробничих основних засобів основного виду діяльності в основних засобах.

  1. Коефіцієнт зносу основних засобів = З(ф) / Б(ф),

де З(ф) - знос основних фондів.

  1. Коефіцієнт оновлення = Б(п) / Б(к),

де Б(п) - балансова вартість основних засобів, що надійшли за період;

Б(к) - балансова вартість основних засобів на кінець періоду.

  1. Коефіцієнт вибуття = Б(в) / Б(н),

де Б(в) - балансова вартість основних засобів, що вибули за період;

Б(н) - балансова вартість основних засобів на початок періоду.

Група II. Показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) інвестованого об'єкта.

Група показників оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) інвестованого об'єкта є пріоритетною при проведенні фінансового обгрунтування інвестиційних проектів, а також при вирішенні інших питань, пов'язаних із визначенням наявності, розміщення та використання грошових коштів.

З метою визначення рівня фінансової стійкості підприємства оцінюються показники, які характеризують забезпеченість запасів і витрат відповідними джерелами їх формування і розраховуються за формулами:

  1. Рівень фінансової стійкості = (В(к) + К(д)) / П,

де В(к) - власний капітал;

К(д) - довгострокові кредити та позики;

П - пасиви.

2.2. Маневреність робочого капіталу = З(з) / Р(к)

де З(з) - запаси і затрати;

Р(к) - робочий капітал (різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями).

2.3. Коефіцієнт незалежності (автономії) = В(к) / С(р)

де С(р) - загальна сума господарських ресурсів.

Коефіцієнт незалежності характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових джерел. Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів повинна бути не меншою 50%, тобто коефіцієнт незалежності >= 0,5.

2.4. Коефіцієнт фінансової стабільності = В(к) / С(к),

де С(к) - загальна сума позикових коштів.

Коефіцієнт фінансової стабільності повинен дорівнювати 2,0.

  1. Коефіцієнт фінансової стійкості = (В(к) + П(з)) / С(р),

де П(з) - довгострокові пасиви.

Коефіцієнт фінансової стійкості повинен бути у межах від 0,85 до 0,90.

  1. Показник фінансового лівериджу (важеля) = П(з) / В(к),

^ Показник фінансового лівериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань.

Група III. Показники оцінки ліквідності активів.

Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає визначити можливість покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань.

Активи підприємства залежно від швидкості перетворення їх у грошові кошти поділяються на 4 групи:

 1. Найбільш ліквідні активи - А(1).

 2. Активи, що швидко реалізуються - А(2).

 3. Активи, що повільно реалізуються - А(3).

 4. Активи, що важко реалізуються - А(4).

Зобов'язання підприємства (пасиви балансу) залежно від терміну їх сплати поділяються на 4 групи:

 1. Найбільш термінові зобов'язання - П(1).

 2. Короткострокові пасиви - П(2).

 3. Довгострокові та середньострокові пасиви - П(3).

 4. Постійні пасиви - П(4).

Активи балансу ліквідні, якщо:

А(1) >= П(1);

А(2) >= П(2);

А(3) >= П(3);

А(4) <= П(4).

Для аналізу ліквідності активів розраховують такі показники:
3.1. Коефіцієнт покриття = А(п) / П(2),

де А(п) - поточні активи.

^ Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних засобів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань.

Критичне значення коефіцієнта покриття дорівнює 1, значення коефіцієнта покриття у межах 1 - 1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує борги.

3.2. Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості =

= К(р) / Д(р),

де К(р) - кредиторська заборгованість;

Д(р) - дебіторська заборгованість.

Якщо кредиторська заборгованість перевищує дебіторську заборгованість, необхідно з'ясувати причини такого стану (що може бути пов'язане з труднощами при реалізації продукції тощо).

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (К(і) + Г(к)) / П(2),

де К(і) - кошти на рахунку у банку;

Г(к) - гроші в касі.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути у межах від 0,2 до 0,35. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість.

^ Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає змогу визначити, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити.
Група IV. Показники оцінки прибутковості.

  1. Прибутковість активів = П(у) / А(с),

де П(у) - прибуток після сплати податків;

А(с) - середньорічна сума активів.

Прибутковість ативів показує суму чистого прибутку на одиницю вартості активів.

4.2. Прибутковість власного капіталу = П(у) / В(к).

Прибутковість власного капіталу характеризує ефективність вкладенних інвестицій у власний капітал.

4.3. Прибутковість реалізованої продукції = П(у) / В(р),

де В(р) - виручка від реалізації продукції.

Прибутковість реалізованої продукції характеризує суму чистого прибутку на одиницю реалізованої продукції і показує, що підприємство має змогу отримати не лише виручку від продажу, а й прибуток.

4.4. Прибутковість інвестицій = П(п) / П(з),

де П(п) - прибуток до сплати податку.

^ Прибутковість інвестицій характеризує ефективність використання інвестиційних коштів та показує прибуток, отриманий на одиницю інвестиційних витрат.
Група V. Показники оцінки ділової активності.

Ділова активність - це виробничі досягнення підприємства, основними критеріями яких є показники, які характеризують обсяг виробництва, зокрема:

5.1. Продуктивність праці = В(р) / Ю(п),

де Ю(п) - середня чисельність працівників за списком.

5.2. Фондовіддача = В(р) / Б(ф)

Фондовіддача характеризує ефективність використання основних фондів.

5.3. Оборотність оборотних активів = В(р) / Д(р)

Оборотність оборотних активів показує середню кількість оборотів коштів за відповідний період.

5.4. Оборотність запасів = В(в) / З(с),

де В(в) - витрати на виробництво продукції;

З(с) - середні виробничі запаси.

5.5. Оборотність власного капіталу = В(р) / В(к)

Оборотність власного капіталу вказує на кількість оборотів власного капіталу за відповідний період.

5.6. Оборотність основного капіталу = В(р) / Б(в),

де Б(в) - валюта балансу.

Оборотність основного капіталу вказує на кількість оборотів основного капіталу за відповідний період. Низький рівень управління зазначеними ресурсами на підприємстві попереджує інвестора та кредитора про недоцільність партнерства з таким підприємством.
Група VI. Показники оцінки ринкової активності.

6.1. Дивіденд = Д(с) / А(к),

де Д(с) - загальна сума дивідендів, що сплачується;

А(к) - кількість реалізованих акцій.

Дивіденд показує суму прибутку, який сплачується на 1 акцію.

6.2. Коефіцієнт цінності акції = Ц(а) / (Д(с) / А(к)),

де Ц(а) - ринкова ціна акції.

Зростання прибутків підприємства та його потенціалу приводить відповідно до підвищення коефіцієнту цінності акції.

6.3. Рентабельність акції = 1 / Коефіцієнт цінності акції.

Рентабельність акції використовується для оцінки привабливості об'єкта інвестицій. Для визначення усіх вищезазначених коефіцієнтів розділу 6 використовуються дані бухгалтерської звітності підприємства та ринку цінних паперів.
Усі наведені в групах показники є достатніми для визначення загального інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства. У разі потреби кількість показників можна корегувати.

Експертним оцінюванням визначають вагомість груп показників, а також вагомість показників у групах.

Для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості (фінансового стану) розроблено програмний комплекс для персонального комп'ютера - INTEGRAL. Алгоритм базується на методах математичної статистики (варіаційний аналіз).

На основі вихідних даних зі стандартних форм фінансової звітності спочатку розраховують показники щодо всіх підприємств. Фіксують мінімальне та максимальне значення і напрямок оптимізації кожного показника.

Результат розрахунку - інтегральний показник фінансового стану наводиться в балах. Рейтинг підприємств визначається у проядку спадання результатів.

Задача № 13
За вихідними даними для визначення частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації продукції необхідно визначити ресурсовіддачу та внесок чинника інтенсивного та екстенсивного.
п/п

Показник

Період

попередній

звітний

1

Середньорічна валюта балансу, тис.грн

7640

8245

2

Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

9262

11000

3

Ресурсовіддача (р.2 / р.1)

1,212

1,334


Внесок екстенсивного чинника = (8245 - 7640) х 1,212 = 733,26 тис.грн.

Внесок інтенсивного чинника = (1,334 - 1,212) х 8245 = 1005,89 тис.грн.


^ Задача № 4.1
За даними ф.1 "Баланс" скласти порівняльний аналітичний баланс і розрахувати основні показники, які характеризуватимуть фнансовий стан підприємства:

 1. загальна вартість майна підприємства;

 2. вартість необоротних активів або нерухомого майна (рядок 080);

 3. вартість оборотних (мобільних) коштів (усього за розділом 2 балансу, рядок 260);

 4. вартість матеріальних оборотних коштів (рядок 100);

 5. величина власного капіталу підприємства (рядок 380);

 6. розмір позиченого капіталу (рядок 480 + рядок 620);

 7. величина власних коштів в обороті (рядок 380 - рядок 080);

 8. робочий капітал [різниця між оборотними активами (другий розділ активу) і поточними зобов'язаннями, рядок 260 - рядок 620].Схожі:

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій icon“Інноваційна та інвестиційна політика України”
Показники інвестиційної привабливості та економічна характеристика регіонів україни 6
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій iconСталого розвитку
Довговільської територіальної громади на період до 2007 року – є поліпшення рівня І якості життєдіяльності населення, створення умов...
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій iconКурс 1 Технічна та організаційна оцінка підприємств водопостачання...
Курс 1 Технічна та організаційна оцінка підприємств водопостачання та водовідведення
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій iconПрограма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст
Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики в районі протягом 2006-2010 років
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій iconСемінар №3 курс 1 Технічна та організаційна оцінка підприємств водопостачання...
Програма реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в україні
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій iconПадко / агентство США з міжнародного розвитку реформування тарифів...
Технічна та організаційна оцінка підприємств водопостачання, водовідведення та теплопостачання
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій iconПоложення про проведення атестації працівників підприємств, установ,...
Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури незалежно від...
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій iconПотенціал інвестиційної діяльності в україні: нормативно-правовий аспект
Розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів...
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій icon1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
Здійснення глибокої структурної перебудови української економіки вимагає істотного збільшення обсягу інвестицій, консолідації всіх...
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій iconПерелік установ, підприємств, організацій міста

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка