Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
Скачати 71.99 Kb.
НазваНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
Дата конвертації10.10.2013
Розмір71.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Мішкольцький університет, Угорщина

Магдебурзький університет, Німеччина

Московський інститут сталі та сплавів, Росія

Ставропольський державний університет, Росія
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі у міжнародній науково–практичній конференції «Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств», яка відбудеться 30 – 31 жовтня на факультеті Бізнесу та фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Мета конференції – обговорення наукових та практичних проблем соціально–економічного розвитку підприємств України, розробка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення пріоритетних напрямків управління на підприємствах.
^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Гаврись О.М., декан факультету бізнесу і фінансів; Міщенко В.А., завідувач кафедри; Соколенко В.А., завідувач кафедри; Поступний О.М., завідувач кафедри; Скляр В.М., завідувач кафедри; Білоцерківський О.Б., заступник декана факультету бізнесу і фінансів; Брінь П.В., заступник декана факультету бізнесу і фінансів; Заруба В.Я., декан факультету економічної інформатики та менеджменту; Перерва П.Г., декан економічного факультету; Яковлєв А.І. завідувач кафедри; Манойленко О.В., завідувач кафедри; Матросов О.Д., заступник зав. кафедри; Архієрєєв С.І., завідувач кафедри; Данько Т.В., доцент; Нащьокіна О.М., доцент; Болотова В.О., доцент; Аннєнкова Н.Г., доцент; Івахненко А.В., старший викладач; Другова О.С., асистент.
^ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Менеджмент підприємств в умовах глобалізації, реструктуризація та розвиток підприємств, податкова складова діяльності підприємств. Керівник - проф. Соколенко В.А., завідувач кафедри. Секретар - Нащьокіна О.М., доцент (E-mail: nashchekina_olga@yahoo.com, моб.тел. 0678586894) .

2. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств. Керівник - проф. Міщенко В.А., завідувач кафедри. Секретар – Другова О.С. (E-mail: lena_hs@mail.ru, моб.тел. 0976291548)

3. Соціальні процеси на підприємствах. Керівник - проф. Поступний О.М., завідувач кафедри. Секретар – Курандо О.С. (E-mail: kurando@mail.ru, моб.тел. 0508132189).

4. Економіка України: історичний погляд. Керівник – проф. Скляр Володимир Миколайович, завідувач кафедри. Секретар - Аннєнкова Н.Г (E-mail: ang_93@list.ru, моб.тел. 050400110)
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Форма проведення конференції: очна, заочна.

За результатами конференції планується видання:

  • тез доповідей у спеціальному збірнику.

  • статей у фаховому збірнику;

Назва доповіді і назва статті можуть не співпадати між собою.
^ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО:

до 25 жовтня 2013 р. надіслати секретарям секцій конференції або в оргкомітет Друговій Олені Сергіївні

  • заявку на участь (форма додається),

  • текст тез доповідей (у паперовому та електронному вигляді)

  • текст статті (за бажанням, вимоги додаються),

  • квитанцію про сплату організаційного внеску (отскановану або сфотографовану).


Організаційний внесок участі у конференції складає:

  • 50 гривень (Україна);

Сплатити участь у конференції можна шляхом поповнення карткового рахунку члена оргкомітету: 6762468307071567 – отримувач Другова Олена Сергіївна.

^ Поповнення можливе тільки через термінали самообслуговування або у відділеннях Приватбанку
Організаційний внесок друку статей у фаховому виданні складає - 20 грн./стор

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників конференції.
^ Вимоги до оформлення тез конференції

Тези мають містити назву секції, відомості про авторів (ПІБ, науковий ступінь та наукове звання, посада та місце роботи, місто), для кожного автора з окремої строки, назву, та текст тез.

Обсяг тез – 1-2 сторінки А- 4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням doc.

Поля – 20 мм з усіх сторін.

Шрифт Times New Roman, 14. Інтервал для загального тексту – 1,5, інтервал між відомостями про авторів та текстом – один рядок (одиничний інтервал).

Сторінки не нумеруються

^ Приклад оформлення тез конференції:

Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Іванов І.І., к.е.н., доц., НТУ «ХПІ», м. Харків
^ ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Текст тез

!!!Тези, які не відповідають вимогам оформлення до розгляду не приймаються!!!!
Вимоги до оформлення статей до Віснику НТУ «ХПІ», серії «Актуальні проблеми управління та фінансово – господарської діяльності підприємства»

Стаття має містити УДК, відомості про авторів (ПІБ, науковий ступінь та наукове звання, посада та місце роботи, місто) трьома мовами (українською, російською, англійською), для кожного автора з окремої строки, назву статті трьома мовами, анотації та ключові слова трьома мовами, текст статті та список літератури.

Обсяг статті має бути не менший ніж 4 сторінки. Рисунки мають бути зроблені з розширенням *.jpeg, та розміщуватися по центру тексту. Якщо у статті більше одного рисунка, то він нумерується.
Рис. 1 – Назва рисунку.
Якщо текст містить таблиці, то назва таблиці надається без відступу з лівого краю з вирівнюванням по ширині аркуша. Якщо у тексті більше однієї таблиці, вони теж нумеруються.
Таблиця 1. Назва таблиці.


При наявності рисунків та таблиць у тексті обов’язково мають бути посилання на них.

Список літератури міститься після тексту статті, без відступу з лівого краю, список літератури та номери джерел – жирним шрифтом, ПІБ авторів – курсивом, назва та вихідні дані джерела – звичайним шрифтом.
^ Список літератури: 1. Автор Назва статті, вихідні дані. 2. Автор Назва статті, вихідні дані і т.д.
Поля – 20 мм з усіх сторін.

Шрифт Times New Roman (УДК, відомості про авторів та назва статті, текст статті – розмір шрифту 14, зміст таблиць та підписи під рисунками – 12 шрифт, анотації та список літератури – 11 шрифт). Інтервал для загального тексту – 1,5, інтервал між УДК, відомостями про авторів, анотаціями, текстом та літературою – один рядок (одиничний інтервал).
Приклад оформлення статті

УДК 681.83

^ А.В. ТЕЛІШЕВСЬКА, д-р, техн. наук, проф. АО «Телеком», Київ;

В.С. КОВАЛЕНКО, канд. фіз.-мат. наук, доц. НТУ «ХПІ»;

Т.В. ШЕВЧЕНКО, студент, ХНУРЕ, Харків;

І.Ф. ЗАНЕВСЬКИЙ, д-р, техн. наук, проф. техн. університету  ім. К. Пулаского, Радом, Польща

^ РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МЕДИЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ

 

В роботі розроблено довідники для ведення медичної бази даних (БД), для створення комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень. Створена БД дозволяє добавляти нові оцінки, або редагувати уже існуючі без зміни структури БД. Розроблено модель вибору системи управління БД (СУБД), на основі якої робиться висновок про необхідність використання реляційної СУБД PostgreSQL.Іл.:1. Бібіліогр.:2 назв

^ Ключові слова: база даних, комп’ютерна система підтримки прийняття рішень, ознаки.

 

Вступ.........
Аналіз останніх досліджень та літератури........
Мета досліджень, постанова проблеми
Матеріали досліджень...........
Результати досліджень..............
Висновки................^ Список літератури: 1. Міщенко Т.С. Стан та перспективи розвитку неврологічної служби в Україні / Т.С. Міщенко // Матеріали науково-практичної конференції «Фармакотерапія захворювань нервової системи».-Харків.-2005.-С.167 2. Вінічук С.М. Нервової хвороби. / С.М. Вінічук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачарет.-К.: Здоров’я,2001.-696с.
_______________________________________________

УДК 681.83

Разработка информационной структуры медицинской базы данных / Телишевская А.В., Коваленко В.С, Шевченко Т.В., Заневский И.Ф. // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2011.-№27. – С.172 – 175

В статье разработаны справочники для ведения медицинской базы данных (БД), для создания компьютерной системы поддержки принятия решений. Созданная БД позволяет добавлять новые признаки или редактировать уже существующие без изменения структуры БД.

Разработана модель выбора системы управления БД (СУБД), на основе которой делается вывод о необходимости использования реляционной СУБД PostgreSQL.Из.:1.Библиогр.:2 назв.

^ Ключевые слова: база данных, компьютерная система поддержки принятия решений, признаки, модель выбора.

 

UDC 681.83

Development of information structure of a medical data base / Telishevsky A.V., Kovalenko V. ,Shevchenko T.V., Zanevskiy I.F. // Вulletin of NTU "KhPI". Subject issue : Information Science and Modeling. – Kharkov: NTU "KhPI". – 2011. – №27. – P. 172 – 175

In article directories are developed for maintaining a medical database (DB), for creation of computer system of support of decision-making. The created DB allows to add new signs or to edit structures of a DB already existing without change.The model of a choice of a control system of a DB (DBMS) on the basis of which the conclusion about need of use of relational PostgreSQL.Из.:1 DBMS is drawn is developed. Bibliogr.:2.

Keywords: data base, computer decision support system, signs, model. selection.

 

Надійшла до редакції 30.06.2011

 ISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ". 2011. № 27

© А.В. ТЕЛІШЕВСЬКА, В.С. КОВАЛЕНКО, Т.В. ШЕВЧЕНКО, І.Ф. ЗАНЕВСЬКИЙ, 2012
(тільки на першій сторінці кожної статті)
ЗАЯВКА

на участь у конференції «Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств»

Прізвище_____________________________

Ім’я _________________________________

По батькові___________________________

Назва організації_______________________

Посада_______________________________

Науковий ступінь______________________

Вчене звання__________________________

Поштова адреса (з індексом)_____________

Телефон______________________________

E- mail:_______________________________

Назва секції___________________________

Назва доповіді_________________________

Назва статті___________________________

Планую (підкреслити):

 виступити з доповіддю

 взяти участь як слухач

 дистанційна участь
З усіх питань участі у конференції та опублікування наукових праць звертатися до Другової Олени Сергіївни : E-mail: lena_hs@mail.ru, моб .тел. 0976291548

Схожі:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconРозрахунки
...
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconХix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconК т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Козубцова Л. С
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,...
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconК т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,...
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconНеобхідність переосмислення існуючих підходів для об’єктивного оцінювання...
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,...
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconОцінка адекватності моделі міждисциплінарної науково-педагогічної...
Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет...
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconПк вміння користуватися офісною оргтехнікою Робота в Інтернеті Встановлення...
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” за спеціальністю „захист інформації з обмеженим доступом...
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання...
Г 21 Гаряєва Г. М. Правознавство. Навчально-методичний посібник «Правознавство» призначений для студентів денної форми навчання технічних...
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна iconVi міжнародна науково-практична конференція
Мінекономіки України, Донецька державна академія управління, Донецький національний університет, Одеський національний політехнічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка