Фінанси підприємств
НазваФінанси підприємств
Сторінка1/38
Дата конвертації31.01.2014
Розмір5.04 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні рекомендації для виконання дипломної роботи студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”

Миколаїв

2011
УДК 657.1

Методичні рекомендації підготували:

д.е.н., доцент Н.М. Сіренко, к.е.н., доцент М.Д. Бабенко, к.е.н, доцент А.В. Бурковська, к.е.н, доцент Л.С. Кравчук, к.е.н., доцент Г.М. Рябенко, асистент Т.І. Лункіна, асистент Д.В. Резніченко.


Рецензенти:

Гудзинський О.Д. д.е.н., професор кафедри менеджменту ім. проф.. Й.С.Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вишневська О.М. – к.е.н., доцен, декан обліково-фінансового факультету Миколаївського державного аграрного університету

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри фінансів д.е.н., доцент Сіренко Н.М.


Фінанси підприємств: методичні рекомендації для виконання дипломних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” – Миколаїв : МДАУ, 2011.

Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету протокол № 1 від 15 вересня 2011 року

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………...…………………………………..……..4

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………...5

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………………………………………………………………….….10

3. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ…………….....15

4. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………....17

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ……..…….37

6. СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ…………………………………………………………………...141

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….…153

ВСТУП
Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємницьких структур та економіки країни в цілому можливо тільки за умови підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів. У сучасних умовах розвитку економіки України значно зросли вимоги до знань спеціалістів у галузі фінансово-кредитних дисциплін.

Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання студентів Миколаївського державного аграрного університету. Виконання дипломної роботи є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і виступає підсумковою формою контролю знань студентів з обраної спеціальності.

Дипломна робота являє собою завершене самостійне теоретично-прикладне дослідження з актуальних та проблемних питань теорії і практики, застосування методів, способів і механізмів управління фінансово-кредитними процесами на рівні підприємства, в умовах розвитку ринкових відносин. Теоретичні та практичні результати, які висвітлюються у роботі, дозволяють визначити готовність студента до самостійного вирішення сучасних організаційно-управлінських, економічних та фінансово-кредитних завдань і відображають його вміння інтегрувати теоретичну підготовку з практичними навичками.

Накопичений у курсових роботах матеріал, глибоке та всебічне вивчення проблеми дослідження, набуті навички наукової роботи є фундаментом для написання дипломної робіти.

Основною метою методичних рекомендацій для виконання дипломної роботи студентами спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання є допомога студентам, майбутнім спеціалістам, самостійно виконати наукове дослідження, використовуючи набуті в процесі навчання професійні знання, визначитися із структурою дипломної роботи, оформити текстовий та табличний матеріал, правильно подати ілюстрації, графіки, формули та використані літературні джерела.

Методичні рекомендації розроблено з урахуванням Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та навчального плану Миколаївського державного аграрного університету, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 4 січня 2002 року № 2984, інших нормативно-правових актів, галузевих стандартів вищої освіти, вимог Болонського процесу.

^ 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Основні вимоги до дипломної роботи

  1. актуальність тематики, відповідність теми сучасному стану науки та перспективам розвитку, практичним завданням майбутньої діяльності фахівця;

  2. вивчення та критичний аналіз діючої законодавчо-нормативної бази, монографічної та періодичної літератури з теми дослідження;

  3. вивчення та характеристика історії проблеми, що досліджується, практичного стану її наукової розробки;

  4. чітка характеристика об’єкта, предмета, мети, завдань і методів дослідження;

  5. узагальнення результатів, їх обґрунтування, формування конкретних висновків та практичних рекомендацій.


^ Основні етапи підготовки дипломної роботи

1) вибір теми та узгодження плану дипломної роботи;

2) вивчення законодавчих та нормативних документів, літературних джерел, збір, групування, дослідження та викладення фактичного матеріалу;

3) оформлення дипломної роботи;

4) попередній захист дипломної роботи;

5) порядок представлення дипломної роботи до деканату.
^ Вибір теми та узгодження плану дипломної роботи

Тематика дипломної роботи, яка подана у цих Методичних рекомендаціях, розроблена на основі програми підготовки ОКР «Спеціаліст» 7.050106 «Облік і аудит», з урахуванням сучасних тенденцій і проблем розвитку об’єктів дослідження.

Вибираючи тему дипломної роботи, студенти насамперед повинні керуватися власними інтересами до певної проблематики, напрямом та видом діяльності базового господарства. Робота має будуватися на основі ґрунтовної теоретичної бази та фактичного матеріалу. При цьому, вибираючи тему, слід враховувати наявність та можливість одержання необхідних даних для дослідження.

Студенти стаціонарної форми навчання обирають тему дипломної роботи відповідно до Індивідуального плану з практичної підготовки бакалавра та тематичного напрямку.

Узгодження та консультування з охорони праці та безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях здійснюється з викладачем кафедри «Психологія».

Узгодження плану третього розділу та консультування щодо бухгалтерського обліку проводиться затвердженим викладачем кафедри бухгалтерського обліку.
^ Вивчення законодавчих та нормативних документів, літературних джерел, збір, групування, дослідження і викладення фактичного матеріалу

Відповідно до обраної теми студент добирає літературні джерела (підручники, монографії, статті, Інтернет-ресурси та інші) й відповідні законодавчо-нормативні акти.

На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури, відповідних законодавчо-нормативних актів, студент проводить збір, групування, дослідження та викладення накопиченого фактичного матеріалу відповідно до обраної теми дипломної роботи. Період дослідження повинен охоплювати 3 роки, включаючи звітний.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми повинні супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність операцій, що здійснюються на підприємстві, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники економічної та фінансової діяльності підприємства, статистична та бухгалтерська звітність.
^ Оформлення дипломної роботи
Обсяг дипломної роботи має становити 90-100 сторінок друкованого тексту.

Матеріал дипломної роботи слід подавати у такій послі­довності:

- титульна сторінка;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- додатки;

- список використаних джерел.

^ Титульна сторінка (додаток А) містить назву міністерства, найменування вищого навчаль­ного закладу, назву кафедри, прізвище, ім'я та по-батькові, тему дипломної роботи з посиланням на об'єкт дослідження, ПІБ керівника дипломної роботи та ПІБ консультанта з бухгалтерського обліку, місто і рік.

Зміст (додаток Б ) містить перелік основних розділів і підрозділів дипломної роботи із зазначенням номера початкової сторінки, з якої розпочинається висвітлення матеріалу розділу чи підрозділу. Назви розділів і підрозділів повинні дослівно відповідати заголовкам тексту.

У вступі обґрунтовується актуальність і значимість обраної теми роботи, особливості постановки і вирішення питань щодо конкретних умов дослідження. У цій частині роботи слід чітко визначити: мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об'єкт дослідження, зазначити використовувані методи та інформаційні джерела дослідження, структуру роботи. Обсяг вступу має становити 2,5 - 3 сторінки.

^ Перший розділ, теоретичний, має містити теоретичне обґрунтування досліджуваних явищ та процесів. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри­ваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому - відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему. У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів. Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 20% загаль­ного обсягу дипломної роботи.

Другий, аналітично-дослідницький розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій на прикладі конкретного підприємства.

У другому розділі подається фінансово-економічна характеристика базового підприємства, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на конкретному об'єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. Всі розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися висновками. Слід виявити невикористані резерви. Для досягнення поставленої мети дослідження, слід охопити три звітних періоди (роки), включаючи останній.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов'язково супроводжуються стислим коментарем.

У рекомендаційно–дослідницькому підпункті другого розділу наводяться конкретні рекомендації, пропозиції з організації фінансово-кредитних операцій на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків у другому розділі дослідження.

У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення організації фінансово-кредитних операцій. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним та бажаним станами об'єкта дослідження з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації) студента повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення організації фінансово-кредитних процесів мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхи­лень, проблем та недоліків. Запропоновані вдосконалення та інновації мають містити розрахунково-аналітичне обґрунтування.

В останньому підпункті другого розділу наводиться охорона праці та безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

У третьому розділі наводиться стан та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку з теми дослідження.

Висновки мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором дипломної роботи особисто в ході дослідження, а також обгрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній галузі (посилання на інших авторів, їх цитування). Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоре­тичні положення, що містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції щодо вдосконалення фінансово-кредитних процесів, які було детально обґрунтовано у роботі.

Рекомендовано формулювати висновки до кожного з підрозділів (по 1-2 тези до підрозділу) та до дипломної роботи в цілому.

У висновках не слід викладати пропозиції, які не було розглянуто у дипломній роботі. Обсяг висновків - 3-4 сторінки.

На останній сторінці студент повинен поставити свій підпис та дату завершення написання дипломної роботи.

Додатки. Вся інформація, подана у текстовій, табличній, графічній формі або у вигляді форм бухгалтерської та статистичної звітності, що не увійшла до складу основної частини, але яку студент вважає за доцільне вмістити у дипломній роботі, входить до складу додатків.

^ Перелік джерел наукової, законодавчої, статистичної інформації, використаної під час дослідження, є невід'ємною частиною дипломної роботи. В розділі «Список використаних джерел» наводиться перелік сучасної літератури (нормативна та законодавча, підручники, посібники, монографії, методичні рекомендації, газети, журнали тощо), що використовувалися при написанні дипломної роботи, на яку є посилання у тексті роботи (40 – 50 найменувань).
^ Попередній захист дипломної роботи

Методика підготовки дипломної роботи до прилюдного захисту на здобуття студентом ОКР «Спеціаліст» передбачає проходження студентом-дипломником попередніх трьох захистів дипломної роботи, організованих на кафедрі фінансів (табл. 1.1).

^ Таблиця 1.1

Терміни проведення попереднього захисту

Форма навчання студента

№ попереднього захисту

Термін проведення захисту

Наявність обсягу дипломної роботи


Денна

1

Кінець листопада

Вступ, перший розділ

2

Середина березня

Другий розділ

3

кінець квітня

Третій розділЗаочна

1

лютий

Тема і план

2

жовтень

Перший розділ, таблиці до другого розділу, фактичний матеріал у вигляді фінансової та статистичної звітності

3

кінець грудня

Кінцевий варіант роботи


Дата кожного попереднього захисту визначається кафедрою фінансів за місяць до його проведення. Студент на попередній захист повинен подати зазначені у таблиці матеріали та підготувати коротке повідомлення. Після проведення попереднього захисту комісія визначає ступінь готовності дипломної роботи та вказує на недоліки, які слід усунути до наступного попереднього захисту (захисту). У разі, якщо студентом не надано матеріали роботи на попередній захист, він не допускається до наступного попереднього захисту і до захисту, про що повідомляють у деканат обліково-фінансово-факультету. У разі успішного проходження трьох етапів попереднього захисту кафедра рекомендує роботу до захисту на засіданні державно-екзаменаційної комісії (ДЕК).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Фінанси підприємств icon1 Основи організації фінансів підприємств
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний...
Фінанси підприємств iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Фінанси підприємств iconПрограма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей...
В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою...
Фінанси підприємств iconРеферат з дисципліни „фінанси підприємств”
Поняття рентабельності
Фінанси підприємств iconРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”...
Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальностей – 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємниц-тво»...
Фінанси підприємств iconКонтрольні питання І теми контрольних робіт з дисципліни „фінанси...
Фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів невеликих фірм
Фінанси підприємств iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Фінанси підприємств iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Фінанси підприємств iconРозробка робочої програми навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”:...
Психологічні особливості вікової групи навчання “старшокласники”
Фінанси підприємств iconТема місцеві фінанси в економічній системі держави
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка