Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Скачати 411.63 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Сторінка1/3
Дата конвертації31.01.2014
Розмір411.63 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

(УКРКООПСПІЛКА)

Вінницький кооперативний інститут

КАФЕДРА ФІНАНСІВФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

(нормативна дисципліна)


Методичні рекомендації

щодо виконання і захисту

курсової роботи
для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
галузі знань 0305 Економіка і підприємництво

напрям підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит

для студентів IIІ курсу денної і заочної форми навчання

Вінниця 2013
Укладач: Т.П. Гринчук , викладач кафедри фінансів

Методичні рекомендації розглянуто на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від “___” _______________2013 р.

Зав. кафедри фінансів ____________________ проф. М.І.Петренко

Затверджено на засіданні науково-методичної ради

Протокол № ____ від “___” ______________ 2013 р.

Голова науково-методичної ради _____________ д.е.н., професор К.Д. Якимчук

«Узгоджено»

Декан факультету ______________________ С.М. Мацера

«____»_______________2013 р.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………… 4

 1. Порядок виконання курсової роботи …………………………………………. 5

 2. Структура, зміст і обсяг курсової роботи…………………………………....... 7

 3. Оформлення курсової роботи .…..…………………………………………… 12

  1. Нумерація…………………………………………………………………….. 14

  2. Ілюстрації…………………………………………………………………….. 15

  3. Таблиці………………………………………………………………………… 16

  4. Формули………………………………………………………………………. . 17

  5. Загальні правила цитування використаних джерел та посилання

на них………………………………………………………………………………. 18

  1. Оформлення списку використаних літературних джерел…………………. 18

  2. Додатки……………………………………………………………………….. 19

 1. Підготовка курсової роботи до захисту…………………………………… 20

 2. Публічний захист курсової роботи………………………………………… 20

 3. Рекомендовані літературні джерела……………………………………… 22

Додатки:

1. Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств»…………………………………………………………………… … 26

2. Додаток Б. Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи…… 30

3. Додаток В. Приклади оформлення плану курсової роботи…………………. 32

6. Додаток Г. Приклад оформлення висновку наукового керівника на курсову роботу........................................................................................................................ 33

7. Додаток Д . Критерії оцінювання курсової роботи………………………… 34

8. Додаток Ж. Лист оцінювання курсової роботи ………………….......... .35

9. Додаток З. Перелік бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності підприємства (організації), яка використовується при написанні курсової роботи…………………………………………………………………………… 36

10. Додаток К. Зразок форми завдання та календарного плану курсової роботи……… …………………………………………………………………... 37

В с т у п
Курсова робота є самостійною письмовою роботою. Мета виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з даної дисципліни, набутті навичок самостійної творчої роботи, опануванні уміннями аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники тощо.

Курсова робота найчастіше є першим кроком студента в науці, але вже на цьому етапі студент повинен виявити самостійність і риси дослідника. Вона дає можливість не лише виявити рівень засвоєння вивченого матеріалу та готовність до засвоєння нових навчальних курсів, розкрити нові грані навчальної дисципліни і зробити власний крок до поглиблення розуміння свого фаху. Наукова робота виконується для того, щоб у кінцевому підсумку в обраній галузі одержати нові знання. Тому студенти повинні уявити, що курсова робота повинна базуватися на результатах досліджень інших науковців, викладених у відомих чи маловідомих працях. Безсумнівно, будь-якому дослідникові, а тим більше студенту, складно здобути абсолютно нові знання, оскільки майже в кожній галузі науки працювало не одне покоління науковців і кожне наступне щось додавало до знань, набутих попередніми. Тому студенти при написанні курсової роботи, як правило, розширюють, доповнюють, уточнюють, конкретизують відомі дані.

У процесі виконання курсової роботи студенти набувають навичок зі збору матеріалів, оволодіння методикою наукового дослідження, аналізу джерел з обраної теми, письмового викладу науково обґрунтованої аргументації проблеми курсової роботи. Підготовка та написання студентських курсових робіт сприяють поглибленому засвоєнню програмного матеріалу, дають змогу оволодіти навичками наукової роботи та закріпити теоретичні й практичні знання, набуті в процесі вивчення.
1. Порядок виконання курсової роботи
1.1. Тему роботи, як правило, студент обирає самостійно з тематики, розробленої та затвердженої кафедрою. Як виняток, студент сам може запропонувати актуальну проблему наукового дослідження. У такому випадку, за згодою наукового керівника, тема подається для затвердження на засідання кафедри, а після схвалення вноситься до кафедральної тематики.

1.2. Обрані студентами й узгоджені з науковими керівниками теми курсових робіт затверджуються до виконання на засіданні кафедри.

1.3. Вибравши тему курсової роботи, студент повинен визначитися з об’єктом, предметом і метою наукового дослідження.

1.4. Для проведення ґрунтовного наукового аналізу з теми дослідження складається план, який дає змогу виділити основні структурні одиниці роботи. В тексті роботи він фіксується як зміст роботи. Формуючи план роботи, студент показує вміння визначати головне, найбільш істотне у проблемі, а також послідовність викладення. Перелік питань, які розглядаються, структурується за принципом від загального до конкретного. Тобто питання теми, як вузлові складові обраної проблеми, мають бути єдиною системою, в якій кожне наступне питання розвиває і доповнює попереднє. Питання повинні бути чітко і ясно сформульовані. Назва питань не може дублювати назву теми курсової роботи.

1.5. Визначення і добір матеріалу для курсового дослідження студент здійснює самостійно, консультуючись із науковим керівником. Важливим етапом є визначення необхідних джерел (нормативних, статистичних, звітних, публікацій у періодичних виданнях тощо), основної та допоміжної літератури, насамперед монографічних досліджень, які мають розділи, що стосуються окремих питань курсової роботи.

Студент повинен знайти найповніші джерела для розкриття теми роботи, на їх основі показати дослідницьку новизну обраної проблеми й уміти охарактеризувати ці джерела.

1.6. При складанні списку літератури за темою курсової роботи студент обов’язково має зазначити прізвище та ініціали автора, назву роботи, видавництво, місце та рік видання, сторінки. Якщо до списку входять журнальні публікації, то потрібно вказати прізвище та ініціали автора, назву статті, рік видання, номер та використані в роботі над темою сторінки.

1.7. Контроль за підготовкою й захистом курсової роботи покладається на завідувача кафедри. Безпосереднє керівництво написанням курсової роботи здійснює науковий керівник із числа професорсько-викладацького складу кафедри.

Науковий керівник курсової роботи:

 • надає допомогу студенту в остаточному формулюванні теми, складанні плану та програми, доборі потрібного матеріалу;

 • рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу й інформаційні джерела за обраною темою курсової роботи;

 • регулярно консультує студента, контролює протягом усього періоду графік виконання курсової роботи, її якість, а також інформує завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

 • дає відгук на курсову роботу після її завершення.

1.8. Курсова робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

 • містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

 • містити розрахунки, виконані з застосуванням ЕОМ;

 • містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремих напрямів діяльності досліджуваного об’єкта;

 • бути належно оформленою;

 • мати всі потрібні супровідні документи;

 • бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

1.9. Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, до захисту не допускається.
^ 2. Структура, зміст і обсяг курсової роботи
2.1. Виконання курсової роботи передбачає:

 • обґрунтування актуальності теми, цілей та завдань дослідження, оцінювання його новизни та перспективності, зазначення методів та джерел дослідження;

 • визначення теоретичних засад дослідження (основних категорій, понять, закономірностей розвитку явища, яке вивчається, розгляд історії питання, документів, нормативних актів, інших джерел інформації);

 • аналіз конкретної проблемної ситуації та підтвердження логічними судженнями, розрахунками відповідних пропозицій і рекомендацій.

2.2. Приступаючи до виконання курсової роботи, студент має чітко уявляти її структуру та зміст. При цьому всі складові частини роботи повинні бути логічно взаємопов’язані та переконливо аргументовані.

2.3. Структура роботи, як правило, включає такі елемент:

титульна сторінка;

план роботи (зміст);

вступ;

два-три розділи;

висновки та пропозиції;

список використаних джерел;

додатки.

2.3.1. Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу та відповідного структурного підрозділу (кафедри), де вона виконана, тему роботи, найменування спеціальності, прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника та членів комісії; місце й рік виконання роботи.

2.3.2. У плані курсової роботи студент повинен чітко сформувати складові роботи: розділи, підрозділи. План курсової роботи погоджується з керівником, який призначається кафедрою Фінансів.

2.3.3. У вступі до курсової роботи обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання, обґрунтовуються об’єкт, предмет і напрями дослідження, вказуються використані наукові методи дослідження, обсяг і структура наукової роботи (наприклад: Курсова робота викладена на 45 сторінках комп’ютерного тексту і складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатків. Бібліографічний список включає 40 літературних джерел на 4 сторінках. Робота містить 8 таблиць і 5 рисунків загальним обсягом 8 сторінок). Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-3-х сторінок комп’ютерного тексту формату А-4.

^ Актуальність теми визначається у її зіставленні з широким колом подібних попередніх досліджень з урахуванням необхідності застосування нових наукових підходів до її аналізу та узагальнення. Аналіз монографічних досліджень має на меті характеристику аналогічних досліджень з певної проблеми (монографій, наукових статей), розкриття особливостей авторських підходів дослідників, переваг і недоліків пропонованого дослідницького методу й отриманих результатів, розкриття змісту й підсумків наукових дискусій з проблеми, яка досліджується.

^ Мета і завдання дослідження визначаються на основі актуальності обраної теми та з визначенням кінцевого результату роботи. Сукупність усіх завдань має дати уявлення про те, що необхідно зробити для досягнення мети. Кожне поставлене завдання має бути розв’язано й описано в роботі у вигляді аналізу, висновків та рекомендацій. Ключовими словами у формулюванні мети виступають дієслова в неозначеній формі (дослідити, описати, здійснити, вивчити, розкрити і т. ін.), або відповідні віддієслівні іменники (дослідження, опис тощо). Оскільки мета – це поняття ширше, ніж завдання, тут часто вживаються означення комплексний, всебічний (комплексне дослідження, всебічне вивчення). Мету слід формулювати якомога компактніше, бажано, щоб у ній проглядалася основна думка наукової розвідки, а при визначенні завдань не доводилося іншими словами повторювати вже сказане про мету.

Завдання потрібно не лише правильно й чітко сформулювати, а й поставити їх у певному порядку, так, щоб перед читачем розгорталася програма дій науковця. Спостереження показують, що в науково-економічних дослідженнях звичайно ставляться чотири групи завдань. Перша група завдань може бути пов’язана з розглядом стану досліджуваної проблеми в теорії та практиці, виробленні теоретичних засад дослідження. Друга група завдань спрямована на чіткіше окреслення предмета й об’єкта вивчення. Завдання третьої групи, як правило, мають процесуальний характер – це безпосередній аналіз проблеми (проблем), які досліджується та формулювання уточненого і конкретизованого завдання. Завдання четвертої групи мають узагальнюючий, підсумковий характер. Перше може починатися словами розробити (обґрунтувати) теоретичні засади (вказується чого), з’ясувати статус (економічну природу) певних категорій тощо, визначити поняття (називається об’єкт), обґрунтувати (принципи, підходи, методику тощо). Друге завдання може містити словосполучення виявити склад (моделі), визначити структуру, визначити (уточнити) межі поширення, окреслити сукупність тощо. Виконання цього завдання дасть можливість отримати більш повне уявлення про об’єкт і предмет дослідження.

Без завдань третьої групи – безпосереднього аналізу дібраного фактичного матеріалу не можна обійтися, адже їх виконання – це основа роботи. Починається формулювання цих завдань словами з’ясувати (значення, походження, причини, шляхи появи, особливості, природу, роль, місце, специфіку, особливості, фактори тощо), дослідити (характер, характеристики, фактори, властивості, походження, зв’язки, потенціал, засоби, механізми, функції, співвідношенняфактори, структуру), виявити (ознаки, причини, поширення, відношення, шляхи, засоби, специфіку, чинники, типи, фактори, характеристику, співвідношення, структуру), вивчити (можливості, специфіку, функціонування, потенціал), проаналізувати (структуру, характер, залежність, особливості, реалізацію), описати (функціонування, спосіб), визначити (об’єм, обсяг, типи, моделі, структуру, потенціал, функції, продуктивність, засоби, систему, групи, спільне і відмінне, характеристики), встановити (взаємозв’язки, взаємодію, функції, ступінь продуктивності, мотиви, вплив, типи, ознаки, особливості, зв’язки, роль, критерії), здійснити (аналіз, опис), простежити (функціонування, особливості, залежність, засоби, розвиток, глибину, еволюцію, співвідношення) визначити (динаміку, можливості, процеси, межі, специфіку, місце, роль, належність), показати (зв’язок), описати (особливості, групи, засоби, механізми, значення, конструкції), зіставити (форми), розкрити (характер, статус, функції, особливості, зміст, вплив), розглянути (взаємодію, засоби), охарактеризувати (особливості, засоби, типи, специфіку), уточнити (хронологію, межі), висвітлити (взаємодію) тощо.

Завдання четвертої групи не обов’язково ставити наприкінці, хоч у більшості випадків їм там стояти зручніше: вони базуються на виконанні попередніх завдань, тому мають характер узагальнюючий: визначити (окреслити) місце й роль, виявити (встановити) тенденції розвитку, з’ясувати закономірності творення, розробити практичні рекомендації.

^ Предмет та об’єкт дослідження. Об’єкт – уся сукупність зв’язків, відношень різних аспектів теорії та практики проблеми, яка є джерелом інформації, необхідної для дослідника (підприємство, галузь, народне господарство тощо).

Предмет – це тільки ті суттєві зв’язки та відносини, які підлягають безпосередньому вивченню в певній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження (наприклад, визначення ефективності управління проектами; дослідження механізму взаємодії тощо).

Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж його об’єкт. Правильне, науково обґрунтоване визначення об’єкта дослідження – це не формальна, а суттєва, змістовна наукова акція, покликана зорієнтувати самого дослідника на виявлення місця і значення предмета дослідження. Визначення теми, об’єкта, предмета й мети дослідження являє, по суті, єдиний нерозривний процес.

^ Методи дослідження. Подається перелік використаних методів дослідження або досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дає змогу пересвідчитись в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Інформаційна база дослідження являє собою перелік всіх видів інформації, які використовувались при написанні курсової роботи (закони, підзаконні акти, наукові публікації, аналітичні матеріали, звітність підприємств тощо).

2.3.3. Перший розділ обсягом 10-12 сторінок друкованого тексту, повинен містити: виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання курсової роботи; розгляд різних кутів зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню.

Теоретична сторона проблеми, наведеної в першому розділі, повинна продемонструвати рівень знань студента, його ерудицію в зазначеній галузі та стати інструментом для розв’язання поставлених у роботі завдань.

2.3.4. Другий розділ курсової роботи передбачає аналіз стану досліджуваної проблеми, мета якого – отримання обґрунтованих даних, що дають змогу розв’язати проблемні питання в цілому та їхні можливі варіанти. Структура та зміст другого розділу повинні носити аналітичний характер і залежати від специфіки курсової роботи. Орієнтовний обсяг другого розділу 15– 20 сторінок друкованого тексту.

2.3.5. У третьому розділі на основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою курсової роботи. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу. У розділі визначаються обумовлені результатами дослідження тенденції в динаміці досліджуваних проблем і явищ, обґрунтовуються прогностичні оцінки щодо перспектив розвитку досліджуваних процесів, здійснюються невеликі за обсягом розрахунки, які ілюструють застосування вибраної (-них) методики (-дик), проводиться аналіз результатів розрахунків для конкретних суб'єктів господарювання, за результатами якого формулюються практичні рекомендації, обґрунтовуються причини та фактори виявлених недоліків, формулюються конкретні пропозиції щодо вирішення поставлених у першому розділі проблем.

Обсяг третього розділу має становити орієнтовно 8-10 сторінок друкованого тексту.

2.3.6. Висновки є завершальним етапом виконаної студентом курсової роботи. Вони повинні містити:

 • короткі підсумки за результатами наукового дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей;

 • перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження;

 • отримані якісні та кількісні показники;

 • можливі варіанти реалізації запропонованих у курсовій роботі заходів.

2.4. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 50 сторінок друкованого набору, включаючи бібліографію. У загальний обсяг не входять додатки.

^ 3. Оформлення курсової роботи

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Робота має виконуватися державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, бути чітким, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовним. Пряме переписування матеріалів з літературних джерел неприпустиме.

3.1.2. Робота має бути надрукована на комп’ютері на одному боці стандартних аркушів паперу формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, 28-30 рядків на сторінку, до 65 знаків у рядку. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Сторінки повинні мати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Абзацні відступи – 1,27 см.

Надрукований текст повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту – однакова по всій роботі.

3.1.3. Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути наближена до щільності основного тексту.

3.1.4. Друкарські помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під час написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням корегуючою рідиною та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) комп’ютерним способом. На одній сторінці допускається не більше двох виправлень.

3.1.5. Першою сторінкою роботи є титульна сторінка, яка оформлюється за зразком: див. додаток Б.1-Б.2.

3.1.6. На наступній сторінці після титульної подається зміст роботи із зазначенням сторінок (додаток В). Зміст містить найменування всіх розділів та параграфів роботи і номери їх початкових сторінок. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

3.1.7. Кожен розділ роботи разом із заголовком має починатися з нової сторінки. Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом.

3.1.8. Заголовки структурних частин роботи – "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" – друкуються великими літерами посередині рядка. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка після заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам основного тексту.
3.1. Нумерація
3.2.1. Сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані арабськими цифрами (в правому верхньому куті без тире, крапки та знака №). Нумерація має бути наскрізною від титульної до останньої сторінки, включаючи всі ілюстрації та додатки. На титульній сторінці номер не ставиться.

3.2.2. ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Тобто не можна друкувати «1. Вступ» чи «Розділ 4. Висновки». Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: "1.2." (другий підрозділ першого розділу), після якої в тому ж рядку друкують заголовок підрозділу.

3.2.3. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, діаграми) і таблиці необхідно розміщувати безпосередньо за текстом, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо ілюстрації і таблиці розміщені на окремих сторінках, ці сторінки нумерують за загальною нумерацією сторінок. Таблицю чи ілюстрацію на аркуші формату, більшого за А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

3.2.4. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставлять крапку. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

3.2.5. Таблиці нумерують послідовно у межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках). Для цього в правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується надпис: Таблиця 1.4 (четверта таблиця першого розділу) без крапки. Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, над її продовженням на наступній сторінці подається надпис: Продовження табл. 1.4. Назву таблиці не підкреслюють.

3.2.6. Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).
3.2. Ілюстрації
3.3.1. Текст може доповнюватися ілюстративним матеріалом у вигляді графіків, діаграм, схем тощо.

Зміст ілюстрацій має допомагати кращому розкриттю, теми, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них має бути посилання з коментарем.

3.3.2. Підпис під ілюстрацією зазвичай має такі основні елементи:

 • найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис. »;

 • порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

 • тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

 • експлікацію – пояснення деталей сюжету, позначених на ілюстрації цифрами тощо.

3.3.3. Нумераційний заголовок (Рис. 1., Рис. 2.) розміщують під графіком (схемою) поряд із тематичним заголовком.

3.3.4. Тематичний заголовок ілюстрації розміщують після нумераційного. За необхідності далі наводять пояснювальні дані (експлікацію).

3.3.5. Недоцільно оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься в підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де потрібно вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу «... як це видно з рис. 3.1», «... як це показано на рис. 3.1».
3.3. Таблиці
3.4.1. Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею посередині рядка. Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву таблиці друкують жирним шрифтом.

3.4.2. Заголовки граф (колонок) таблиці починаються з великих літер, підзаголовки, якщо вони становлять одне речення із заголовком – з малих, а якщо вони є самостійними – з великих. Заголовок кожної графи має бути по можливості коротким.

3.4.3. У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі показники таблиці мають однакову одиницю виміру, її наводять у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

3.4.4. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за рухом годинникової стрілки. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку назву розміщують тільки над першою частиною таблиці, а заголовки граф повторюють над кожною наступною частиною.

3.4.5. Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено, наприклад: «у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово «дивись»: наприклад, «див. табл. 2.5».
3.4. Формули
3.5.1. Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

3.5.2. Рівняння і формули треба відділяти від тексту вільними рядками: вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (·) і ділення (:).

3.5.3. Нумерувати формули слід лише в тому разі, якщо хоча б на одну з них є посилання в подальшому тексті. Номер формули (арабськими цифрами в круглих дужках) ставлять біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується в рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Наприклад:

К = Dр/Dр-1, (2.8)

де: К - коефіцієнт росту доходів порівняно з попереднім роком;

Dр - надходження окремого податку за рік, що обчислюється;

Dр-1 - фактичні надходження окремого податку за попередній рік.

3.5.4. Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула є складовою речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації:

а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово;

б) цього потребує будова речення, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою, які ставлять безпосередньо за формулою до її номера.

3.5.5. При посиланні на формулу у круглих дужках наводять її порядковий номер, наприклад: «у формулі (2.8)».

^ 3.5. Загальні правила цитування використаних джерел

та посилання на них
3.6.1. У тексті курсової роботи мають бути посилання на джерела інформації. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити правильність їх цитування та сприйняття їх студентом. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не входить до останнього видання.

Якщо використовуються відомості з джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номер конкретної сторінки (чи номери сторінок).

3.6.2. Оформлення посилання в тексті на джерела інформації: у квадратних дужках наводять порядковий номер зі списку літератури, наприклад, «... у працях [1– 3]...».

3.6.3. Цитати беруться в лапки, пропуски в цитатах позначаються трьома крапками, взятими в ламані дужки: <…>. Цитати подаються мовою оригіналу. Після цитати в тексті ставиться в квадратних дужках порядковий номер використаного джерела за списком літератури та сторінка: [3, с.16].

^ 3.6. Оформлення списку використаних літературних джерел
3.7.1. Список використаних джерел розміщується після основного тексту роботи. У цей список необхідно внести джерела, на базі яких здійснюється аналіз, та спеціальну літературу з теми, яка досліджується і на яку в роботі є посилання. Або з якою автор ознайомився, з якої запозичив концепцію, але не посилався. Це свідчить про рівень вивчення досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою.

3.7.2. Розміщувати матеріали в списку використаних джерел слід в алфавітному порядку із загальною нумерацією. Іншомовні видання розміщують у кінці списку літератури. Завершують список використаних джерел інтернет-адреси.

3.7. Додатки
3.8.1. Додатки оформляються як продовження курсової роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті. Додатки до роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття роботи:

 • реальні документи;

 • рекламні матеріали;

 • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ПЕОМ, що розроблені в процесі виконання роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру.

3.8.2. Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери посередині рядка. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і поряд – велика літера, що позначає його. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б і т. д. Якщо є лише один додаток, його позначають «Додаток А».

3.8.3. Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» (другий розділ додатка А); «В. 3.1» (перший підрозділ третього розділу додатка В).

3.8.4. Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «рис. Д.1.2» (другий рисунок першого розділу додатка Д); «формула (А.1)» (перша формула додатка А).
^ 4. ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ
4.1. Після написання курсова робота у зброшурованому вигляді (1 примірник) передається науковому керівникові для рецензування, а потім на кафедру економіки та менеджменту для реєстрації.

4.2. Дозволом до захисту курсової роботи є позитивний відгук наукового керівника (Додаток Г).

4.3. Письмовий відгук наукового керівника подається на кафедру не пізніше ніж за 5 днів до захисту, після чого передається до екзаменаційної комісії.

4.4. Одержання позитивного відгуку наукового керівника є підставою для її представлення до захисту відповідно до розкладу засідань комісії із захисту курсових робіт, але не пізніше ніж за 5 днів до засідання Комісії.
5. ^ ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
5.1. Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка кафедри перед комісією в складі не менше ніж двох викладачів кафедри, можливо за участю наукового керівника курсової роботи.

5.2. До захисту допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану й отримали позитивні відгуки на курсову роботу.

5.3. Захист складається з короткої доповіді студента про виконану роботу та відповідей на питання членів комісії. Для виступу студентові відводиться до 7 хвилин. Доповідь має містити:

 • чітке формулювання проблеми;

 • обґрунтування її актуальності;

 • визначення мети та завдання курсової роботи;

 • викладення автором роботи зроблених узагальнень, висновків і конкретних рекомендацій за темою дослідження.

Після цього студент зобов’язаний відповісти на запитання членів комісії та присутніх, дати аргументовані роз’яснення тощо.

5.4. Члени комісії, ознайомившись із курсовою роботою, рецензією наукового керівника та заслухавши студента, оцінюють роботу за чотири-бальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) та в балах за кредитно-модульною системою (ECTS) (Додатки Д, Ж, К). Рішення про оцінку курсової роботи ухвалюється на закритому засіданні Комісії.

При визначенні оцінки враховується актуальність, теоретичний рівень роботи, наукова новизна та практична значущість висловлених рекомендацій, уміння студента вести аргументовану публічну дискусію й захищати свою позицію тощо.

5.5. Після захисту курсова робота передається на зберігання провідній кафедрі інституту, викладачем якої здійснювалося наукове керівництво.

5.6. За пропозицією Комісії відзначаються кращі роботи.

 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

Базова

 1. Закон України "Про підприємства в Україні" // Бізнес. − 1998. − №36. − С. 4-6.

 2. Закон України "Про підприємництво" // Діло. −1994. − №22. − С. 24-27.

 3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" //Бізнес. − 1998. − №37. − С. 6-12.

 4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Галицькі контракти. − 1997. − № 1. − С.48-52.

 5. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.99 р. №784-ХІVВР.

 6. Податковий кодекс України. – К.: ДП «ІВЦ ДПА України», 2010. – 336с.

 7. Положення про введення касових операцій у національній валюті в Україні №637 від 15.12.2004.

 8. Положення НБУ "Про кредитування": Затверджено Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.1995 р.

 9. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Постановою Правління НБУ від 29.03.2001 №135 (зі змінами і доповненнями).

 10. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 03.12.2003 за №1256/8577 (зі змінами)

 11. Бердар М.М. Фінанси підприємств.: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352с.

 12. Гриб С.М. Фінанси підприємств в таблицях та схемах; Навч. Посіб Львів:»Магнолія-2006», 2007.

 13. Кравчук О.М., Лещук В.П. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504 с.

 14. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с.

 15. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Бюджетування на підприємстві. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2008 р. – 312 с.

 16. Кузьмін В.В. – Фінансові основи підприємства:Навч. Посіб – К.:ЦНЛ, 2006.

 17. Онисько С.М., Марич П.М.- Фінанси підприємств: Підручник – Львів:Магнолія Плюс, 2004.

 18. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.

 19. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2006.

 20. Терешенко О.О. Фінансова санація та банкруцтво підприємств: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2000.

 21. Тюріна Н.М., Карвацька Н.С. Управління фінансовою санацією підприємства: Підручник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. – 396 с.

 22. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

 23. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : Навч. Посіб. – К.: Кондор, 2005.

 24. Філіпіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 2 – ге вид. перероб. та допов. Навч. пос. – К. Центр учбової літератури, 2009. – 320с.

 25. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Поддєрьогіна А.М. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.

 26. Фінанси підприємств:тести, задачі, методичні рекомендації:Навч. Посіб (В.З. Потій, Н.Д.Бабяк) – К.: КНЕУ, 2005.

Допоміжна

 1. Біла О.Г. Фінанси підприємств: Навч. Посіб – Львів; «Магнолія-2006», 2008.

 2. Білик М.Д. Фінанси підприємств: Практикум. – К.: ЦУЛ, 2008.

 3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. − М.: Финансы и статистика, 1999. – 432 с.

 4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. − К.: Ника-центр, 1999. − 1170 с.

 5. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: Ника-центр, 2000. – 656 с.

 6. Бородина Е.И. Финансы предприятий. − М.: ЮНИТИ, 1995. − 20 с.

 7. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. − СПб: Питер, 2001. − 151с.

 8. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. − СПб: Питер, 2000. − 207с.

 9. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. − СПб: Питер, 2001. − 253 с.

 10. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. − К.: Молодь, 1997. − 1000 с.

 11. Заруба О.Д. Основи фінансового менеджменту. − К.: УФІМБ, 1995. − 246 с.

 12. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Знання, 2003. – 454 с.

 13. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. − К.: МАУП, 2001. – 152 с.

 14. Ковалева А.И. Финансы. Менеджмент. − М.: Финансы и статистика, 1996. − 326 с.

 15. Комаринський А., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз. − К.: У.Е., 1996. −176 с.

 16. Крайник О.П., Клепікова З.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Декор, 2001. – 260 с.

 17. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. _М.: Финансы, ЮНИТИ, 2002. – 639с.

 18. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

 19. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. − М.: Перспектива, 2000. − 399с.

 20. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 21. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2003. – 384 с.

 22. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації (За ред. Білої О.Г.) Підручник. – К.:НМЦ «Укоопосвіта», 1999.

 23. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

 24. Финансы предприятий: Учебник /Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Павлова Л.П. и др.; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 413с.

 25. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / За ред. Д.е.н. проф. Т.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2004.

 26. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Видавництво АСК, 2003. – 240 с.


Журнали „Фінанси України”, „Економіка. Фінанси. Право”, „Фінансова консультація”, „Економіка України”, „Актуальні проблеми економіки”, „Вісник НБУ”, „Бізнес”, „Галицькі контракти”, „Вісник податкової служби України” та ін.

Додаток А

Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств»

 1. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

 2. Організація безготівкових розрахунків підприємства і шляхи її вдосконалення.

 3. Організація касової роботи підприємства.

 4. Формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств.

 5. Аналіз використання фінансових ресурсів підприємства.

 6. Тенденції розвитку фінансової діяльності підприємств.

 7. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи.

 8. Джерела фінансування діяльності підприємства.

 9. Фінансова діяльність підприємства з іноземними інвестиціями.

 10. Організація фінансової роботи на підприємстві.

 11. Грошові потоки підприємства: їх склад та структура, призначення та шляхи їх оптимізації.

 12. Формування, розподіл та використання прибутку підприємства.

 13. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

 14. Оцінка платоспроможності підприємства.

 15. Аналіз ліквідності підприємства.

 16. Оцінка та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства.

 17. Оцінка ділової активності підприємства.

 18. Аналіз та шляхи підвищення рентабельності підприємств.

 19. Характеристика резервів зростання прибутку підприємства.

 20. Вексельна форма розрахунків між підприємствами: особливості застосування і шляхи вдосконалення.

 21. Особливості функціонування фінансів підприємств в умовах формування ринкової економіки.

 22. Напрями оптимізації джерел фінансових ресурсів підприємства та їх аналіз.

 23. Формування фінансових результатів підприємства та їх аналіз.

 24. Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства.

 25. Фінансові аспекти відтворення основних засобів підприємства.

 26. Фінансові аспекти управління витратами підприємства.

 27. Бюджетування в системі фінансового планування підприємства.

 28. Фінансові аспекти формування й обігу оборотних засобів підприємства.

 29. Управління оборотними активами підприємства.

 30. Нормування оборотних засобів і їх вплив на фінансовий стан підприємства.

 31. Організація грошових розрахунків та їх вплив на фінансовий стан підприємства.

 32. Оборотні кошти підприємства: аналіз і шляхи прискорення їх оборотності.

 33. Аналіз дебіторської заборгованості та її вплив на фінансовий стан підприємства.

 34. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства.

 35. Теоретичні аспекти організації фінансів малих підприємств.

 36. Особливості формування первісного капіталу малих підприємств.

 37. Необхідність і напрями підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

 38. Факторингові операції та їх місце в системі вдосконалення фінансових відносин підприємств.

 39. Економічна сутність лізингу і механізми його використання в господарській діяльності.

 40. Інформаційне забезпечення управління фінансами підприємства.

 41. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств.

 42. Проблеми оптимізації джерел фінансових ресурсів підприємств.

 43. Характеристика взаємовідносин підприємств із банками при кредитуванні.

 44. Використання вексельного обігу в господарській діяльності підприємств.

 45. Операційний аналіз „витрати-обсяги-прибуток” у системі планування обсягів прибутку підприємств.

 46. Методи діагностики фінансової кризи підприємства.

 47. Факторний аналіз формування прибутку підприємств.

 48. Бюджетування як інструмент управління фінансами підприємств.

 49. Теоретичні засади державної фінансової політики.

 50. Основи організації фінансів підприємств.

 51. Організація фінансів акціонерних товариств.

 52. Розвиток підприємництва в Україні.

 53. Вплив податкової політики на фінансовий стан підприємств.

 54. Самофінансування і самострахування підприємств.

 55. Характеристика власного капіталу підприємства та його оцінка.

 56. Характеристика позичкового капіталу підприємства та його оцінка.

 57. Аналіз ймовірності банкрутства та обґрунтування шляхів виходу підприємства з фінансової кризи.

 58. Економіко-правові аспекти банкрутства підприємств.

 59. Теоретико-методологічні аспекти визначення банкрутства підприємства.

 60. Економіко-правові аспекти санації підприємств.

 61. Фінансові аспекти санації та банкрутства підприємств.

 62. Економіко-правові аспекти формування статутного капіталу підприємств.

 63. Банківське кредитування діяльності підприємств.

 64. Фінансові аспекти взаємовідносин підприємств і комерційних банків.

 65. Фінансове прогнозування діяльності підприємств.

 66. Фінансова стратегія діяльності підприємства.

 67. Оперативне фінансове планування на підприємствах.

 68. Фінансове планування діяльності підприємства.

 69. Потенціал підприємства, його інноваційний розвиток.

 70. Аналіз фінансової звітності підприємства.  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни...
Автори: Чернявська О. В., д е н., професор кафедри фінансів Полтавського університету економіки І торгівлі
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconЮ. М. Бардачов «05» березня 2013р
Програма вступної фахової співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки...
Програма є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з менеджменту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична...
Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к ю н. Расюк Е. В., к ю н. Микитчик А. В. К.: Навс. 2011. 18 с
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт на здобуття...
Артеменко І. А. доцент кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки І торгівлі, к е н
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconЛісове І садово-паркове господарство Мелітополь 2013
Наведені методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) з врахуванням специфіки підготовки дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка