Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"
НазваПро затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"
Сторінка1/10
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"


Наказ Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2009 року N 1541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2010 р. за N 103/17398

Дію попередньої редакції наказу відновлено у зв'язку із зміною 
дати набрання чинності наказами Міністерства фінансів України
від 24 грудня 2010 року N 1629, 
від 29 грудня 2011 року N 1798, 
від 18 травня 2012 року N 568
згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1343

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 24 грудня 2010 року N 1629,
 від 29 грудня 2011 року N 1798,
від 18 травня 2012 року N 568,
від 17 грудня 2012 року N 1343

(У заголовку та тексті наказу слово "Положення" у всіх відмінках замінено словами "Національне положення" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629)


На виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 N 34, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Установити, що Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затверджене цим наказом, набирає чинності з 01 січня 2015 року.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.12.2012 р. N 1343)

3. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю. М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полудьонного М. М.

 

^ Перший заступник Міністра  

І. Уманський 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2009 р. N 1541
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 24 грудня 2010 р. N 1629)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 2010 р. за N 103/17398 


^

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

I. Загальні положення


1. Це Національне положення (стандарт) визначає склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Фінансова звітність складається у тисячах гривень без десяткових знаків.

У рядках форм фінансової звітності, де не зазначені показники, ставиться прочерк.

4. Терміни, наведені у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

баланс - звіт про фінансовий стан суб'єкта державного сектору, який відображає на певну дату активи, зобов'язання і власний капітал;

валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни;

витрати - зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником);

власний капітал - частина в активах суб'єкта державного сектору, що залишається після вирахування зобов'язань;

грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в органах Державного казначейства України, у банках та депозити до запитання;

доходи - збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника);

еквіваленти грошових коштів - короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

економічна група - група суб'єктів державного сектору, до складу якої входять контролюючий суб'єкт державного сектору та один або кілька контрольованих суб'єктів державного сектору;

закордонний суб'єкт державного сектору - контрольований суб'єкт державного сектору або відділення суб'єкта державного сектору, що звітує, діяльність якого базується або провадиться в інший країні, ніж країна цього суб'єкта державного сектору;

звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду;

звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності суб'єкта державного сектору у звітному періоді;

звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб'єкта державного сектору;

звичайна діяльність - будь-яка діяльність суб'єкта державного сектору, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її провадження;

зобов'язання - заборгованість суб'єкта державного сектору, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів суб'єкта державного сектору, що втілюють у собі економічні вигоди або потенціал корисності;

інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності;

контролюючий суб'єкт державного сектору - головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, державні цільові фонди, Державне казначейство України;

контрольований суб'єкт державного сектору - розпорядник бюджетних коштів, органи державних цільових фондів, територіальні органи Державного казначейства України;

користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність суб'єктів державного сектору для прийняття рішень;

курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах;

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб'єктом державного сектору для складання та подання фінансової звітності;

операції пов'язаних сторін - передача активів або зобов'язань однією пов'язаною стороною іншій пов'язаній стороні;

(пункт 4 розділу І доповнено новим абзацом двадцять третім
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства фінансової звітності, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного сектору;

(пункт 4 розділу І доповнено новим абзацом двадцять четвертим
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798,
у зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять третій
 вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцять п'ятим)

операційна діяльність - основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі;

принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;

профіцит/дефіцит у результаті звичайної діяльності - різниця, яка залишається після вирахування витрат, що виникають від звичайної діяльності, з доходів, отриманих у результаті звичайної діяльності;

розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;

рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;

стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом);

суб'єкти державного сектору - суб'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема розпорядники бюджетних коштів, Державне казначейство та державні цільові фонди;

суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі та керівництвом суб'єктів державного сектору;

фінансова діяльність - діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного капіталу та зобов'язань;

фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб'єкта державного сектору за звітний період.

5. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного сектору та бюджету.

6. Порядок подання фінансової звітності користувачам визначається законодавством.

7. Фінансова звітність у державному секторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;

результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;

дотримання фінансової дисципліни суб'єктом державного сектору;

цільового використання бюджетних коштів;

оцінки якості управління;

оцінки здатності своєчасно виконувати свої зобов'язання;

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємств;

рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків та невизначеностей.

8. У фінансових звітах надається інформація про:

а) активи;

б) зобов'язання;

в) власний капітал;

г) дохід;

ґ) витрати;

д) грошові потоки суб'єкта державного сектору та бюджету.

9. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному...
Це Національне положення (стандарт) визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconЗакон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в...
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Це Положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconТема Міжнародна система норм бухгалтерського обліку
Міжнародні стандарти фінансової звітності являють собою документи, які визначають загальний підхід до складання фінансової звітності...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" icon«Про облікову політику на підприємстві»
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-хіу, національних положень...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" (далі Положення (стандарт) 17) визначає методологічні засади...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПро бухгалтерський облік та фінансову
...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПро проведення інвентаризації основних засобів, малоцінного
Міністерства фінансів України від 11. 08. 1994 року №69, з метою підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку перед складанням...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється" /далі Положення (стандарт) 27/ визначає методологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка