Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг”
Скачати 89.24 Kb.
НазваДипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг”
Дата конвертації20.03.2013
Розмір89.24 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Фінанси > Диплом
Дипломна робота.

Тема: “Векселі та вексельний обіг”
ЗМІСТ стор.

ВСТУП…………………………………………………………………………….2

 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВЕКСЕЛЯ.................................................4

  1. Види векселів…..........................................................................................4

  2. Вексель на ринку цінних паперів.........................................................14

  3. Зарубіжний досвід створення, функціонування та державного регулювання вексельних ринків......................................................................25
 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТУ ВЕКСЕЛІВ............................................................................................................37

  1. Правове регулювання вексельного обігу в Україні та за кордоном............................................................................................................... 37

  2. Векселі у сфері зовнішньоекономічної діяльності............................51
 1. ОБЛІК ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ............................................................60

  1. Податковий і бухгалтерський облік вексельного обігу.....................60

  2. Порядок дисконтування векселів..........................................................72
 1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕКСЕЛІВ...............................................88

  1. Поняття проведення аналізу ефективності векселя в господарському обороті......................................................................................88

  2. Аналіз стану розрахунків по виданих і отриманих векселях.................................................................................................................93

  3. Аналіз прибутковості фінансових векселів..........................................95

ВИСНОВКИ........................................................................................................101

ДОДАТКИ


^ Основні положення роботи
Серед обов’язкових факторів розвитку економіки провідне місце займають фінансові, що включають в себе фінансове забезпечення та фінансове регулювання. Першочерговим при цьому є фінансове забезпечення, тому що без фінансових ресурсів розвиток неможливий.

Одною з активних форм фінансового забезпечення є кредитування. В фінансовій практиці виділяють дві форми кредиту – банківський та комерційний. Інструментом комерційного кредиту є особливий фінансовий документ – вексель. У процесі історичного розвитку комерційний кредит, вексель і, особливо, вексельний оборот постійно вдосконалювались та ускладнювались. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у безготівкову форму. Роль і значення векселя завжди підтримувалися вексельним правом і забезпечувалися державою. Векселі активно використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з розвиненою економікою.

Історично передумови для виникнення векселя склались ще в античності. Перші згадки пов’язані із Стародавньою Грецією, в якій спостерігалися дуже міцні зв’язки між лихварями в різних містах. Недолік готівкових монет, а також міркування безпеки в тривалих переходах призвели до того, що купець одержував розписку від одного лихваря у тому, що він отримає борг у іншому місці у іншого лихваря, а потім по цій розписці лихвар зможе повернути собі гроші у того, хто видав розписку.

Відновлення вексельного обігу в Україні і піднесення його до рівня високорозвинених країн з ринкової економікою, де він сягає понад 70% комерційного обороту, здатне різко обмежити потребу підприємства в готівкових коштах і водночас прискорити вихід економіки з кризи та обмежити джерела інфляційного процесу.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси, Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, перероблене і доповнене. К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

 2. Бартош О.М. Вексель як фінансовий інструмент, його суть та значення // Регіональна економіка (укр.).- 2002.- № 4.- C.266-271

 3. Большакова О.Ю. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток // Фінанси України. – 2000. № 7. – С. 119-120.

 4. Большакова О.Ю. Моделювання аналізу і контролю вексельних операцій // Фінанси України.– 2001. № 2, С. 125-126.

 5. Большакова О.Ю. Облік вексельних операцій в умовах ринкової невизначеності // Фінанси України. – 2000. – №11. С. 92 – 95.

 6. Бухвальд Б. Техника банковского дела: Справочная книга и руководство по изучению практики банковских и биржевых операций: Наукове видання: нем: .- М.: ДИС, 1994.- 234 c.

 7. Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих: Учебное пособие: Навчальне видання: англ.- М.: Альпина Паблишер, 2002.- 340 c.- ISBN 5-94599-018-3

 8. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие: Навчальне видання: .- М.: БЕК, 1996.- 475 c.-

 9. Ведринський І. Комплекс питань навколо векселя. // Финансовые услуги, – 2003, № 3., С.45-46.

 10. Векселі в Україні (Нормативні документи та консультації спеціалістів) // Все про бухгалтерський облік (укр.).- 2002.- № 109

 11. Векселя и взаимозачеты: Налогообложение и бухгалтерский учет.- 8-е изд., перераб. и доп..- М.: Ан-Пресс, 2001.- 320 c.

 12. Вексель: сто вопросов и ответов: методическое пособие / под ред. Шимановой З.Е., М. – 1995, 180 с.

 13. Вексельное законодательство Украины // Право и практика. Бюллетень (рус.).- 2003.- № 2

 14. Вексельное обращение / А.Б. Абаков, Г.И. Гаэвой, В.А. Бешанов и др. – Харьков, Фолио, 2000. – 382 с.

 15. Виговський О. Заставний індосамент у вексельному праві: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право (укр.).- 2003.- № 6.- C.35-40

 16. Витвицкая, «Векселя и сертификаты: можно больше и лучше», // “Экономика и жизнь”, 1994, № 47, С.6.

 17. Гореничный С.С., Ефремова А.А. Вексельные операции: Правовые основы. Бухгалтерский учёт. Налоговые последствия. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 512 с.

 18. Демківський А. Вексель, його форми та функції в ринковій економіці // Банківська справа. – 1996. - №5. – с.49-53

 19. Джиньджун Шибао. Економика Китая. – Пекин, 1999 г. Пер. Ю. Морозов., М.: 2000. – 215 с.

 20. Зверев В., Зверева А. Особенности работы с векселями при покупке, продаже и погашении простых векселей в коммерческом банке // Рынок ценных бумаг (рус.).- 2004.- № 23.- C.49-53

 21. Золотарёв В.С. Рынок ценных бумаг. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000. – с.78-82

 22. Ильин В.В., Макеев А.В. Вексельное право. - М.: Банковский деловой центр, 1997 р., 180 с.

 23. Івасів Б.С. Банківські операції з векселями: Навчальний посібник: Навчальне видання: .- Тернопiль: Збруч, 1995.- 39 c.

 24. Казакова Н.А., Балашова Ю.В. Вексель в торговом обороте.- 2-е изд.,перераб.и доп..- М.: Межд. центр финансово-эконом.развития, 1995.- 312 с.

 25. Калина А.В. Рынок ценных бумаг. - К. :МАУП, 1999, - с.59-73

 26. Каратуев А.Г. Вексель в вопросах и ответах : Учебно-практическое пособие.- М.: Русская деловая литература, 1997.- 288 с.

 27. Кириленко В. Особенности учета доходов от операций банков с векселями // Бухгалтерский учет и аудит (рус.).- 2002.- № 10.- C.41-47

 28. Ковтун И. “Вексельных дел мастера”, // Бизнес, 1995, №9, 7 марта.

 29. Коновалова Е.Н., Маковецкий М.Ю. Проблемы и перспективы вексельного обращения в условиях трансформации экономики России // Финансы и кредит (рус.).- 2000.- № 12.- C.24-33.

 30. Кравченко В. “Нацбанк в роли крестного”, // Бизнес, — 1994, № 8.

 31. Лист Міністерства фінансів України "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" від 12.08.92 р. №18-4116.

 32. Лист Національного банку України “Щодо можливості використання векселів, номінованих в іноземній валюті, при розрахунках за спожитий газ і можливості обігу таких векселів між суб’єктами господарської діяльності” від 09.03.1999 р. N 13-124/436-2019.

 33. Лукасевич И.Я. “Анализ финансовых операций”. – М.: 1998 г., 312 с.

 34. Лукін Д.А., Мазило Т.В. Головні напрями вдосокналення ринку векселів в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 8: Збірник наукових праць.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2003.- 364 c.

 35. Малюк В. Вексель в Україні. – Київ: Видавничий дім “Економіст”, – 1997, 318 с.

 36. Мелкумов Я.С. Вексель и его использование в хозяйственном обороте. – М.: – 1995, 80 с.

 37. Мігус І. Історія виникнення і становленя векселя в Україні //Економіка, фінанси, право. – 2000. – № 6. – С.11-14.

 38. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. Посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін.; За заг. Ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2002. – 392 с.

 39. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. – Киев:Наукова думка, Лад, 1996. – 472 с.

 40. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 25 лютого 2002 року N 83.

 41. Наказ Міністерства фінансів України “Про квартальну бухгалтерську звітність підприємств” від 23 січня 1996 року N 13.

 42. Наказ, Інструкція  Мінфіну  Про затвердження Інструкції про порядок обліку операцій з векселями, випущеними Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями” вiд 16.07.1999  № 170.

 43. Наказ, Інструкція  Мінфіну “Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням казначейських векселів” вiд 16.06.1999  № 151.

 44. Ніньовська Зореслава. Деякі проблеми сучасного регулювання вексельного обігу в Україні. // Юридичний журнал, № 3, 2003. – С. 19-15.

 45. Ноздрёв Н. Денежній рынок Японки: Структура и перспективы развития // Финансовый бизнес. 1994. № 4.– С. 18-27.

 46. Основы вексельного права : Пособие для студентов правовых и экономико-правовых отделений (факультетов) ВУЗов, 1996.- 82 c.

 47. Пещанская И.В. Кредит и оборотный капитал // Финансы (рус.).- 2003.- № 2.- C.20-23

 48. Письменна Л., Вовкодав Л. Вексельний обіг в Україні // Вісник НБУ. – 2002. – № 10. С. 67.

 49. Постанова  Кабінету Міністрів України, Національного банку “Про внесення змін до Правил виготовлення і використання вексельних бланків” вiд 27.08.1999  № 1576.

 50. Постанова Кабінету Міністрів України   “Про внесення доповнення до Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України” вiд 26.06.1999  № 1123.

 51. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України” вiд 05.07.1999  № 1189.

 52. Постанова Національного банку України “Про затвердження Положення про операції банків з векселями” від 28 травня 1999 року N 258. 

 53. Постанова Національного Банку України “Про порядок проведення банками операцій з векселями” від 25 лютого 1993 р.

 54. Пятов М.Л. Вексель: вопросы учёта, анализа и налогообложения. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 208 с.

 55. Рижов В. “Вексельний обіг”, // “Урядовий кур’єр”, 1994, № 150-151, 29 вересня. Лянге С. «Второе рождение товарного векселя», // «Коммерсант Украины», 1994, № 38, сентябрь.

 56. Розпорядження Кабінету Міністрів України   Про проведення розрахунків між Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та Національною енергетичною компанією "Укренерго" на суму емітованих векселів” вiд 14.09.1999  № 955.

 57. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. М.: 1996 г, 318 с.

 58. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник: Навчальне видання.- К.: Лібра, 2002.- 304 c.

 59. Руденко Т, Кущ О. Банки плюс фондовий ринок дорівнює: розвиток економіки. // Финансовые услуги, – 2003, № 3., С. 42-43.

 60. Рудненко Т., Кущ О. Аналіз операцій банків із векселями // Вісник Національного банку України (укр.).- 2003.- № 5.- C.42-48

 61. Семикова П.В. Вексель как инструмент оптимизации безналичных рассчетов // Финансы и кредит (рус.).- 2003.- № 7.- C.41-51

 62. Скворцов М. О развитии вексельного рынка // Рынок ценных бумаг (рус.).- 2004.- № 23.- C.53-56

 63. Соколов В.В. Современный вексельный рынок в Российской Федерации // Валютно-финансовые проблемы экономики. – 2000, № 7, С. 19.

 64. Ставицька І.А. Вексельний обіг та операції банків з векселями: Проблеми та перспективи // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей.- Х.: Штрих, 2002.- 274 c

 65. Старинський М. Щодо питання про поняття "вексель" // Підприємництво, господарство і право (укр.).- 2002.- № 12.- C.24-27

 66. Стрельников М. Банковская поддержка в вексельных джунглях Украины. Первый шаг - банковское кредитование // Вестник бухгалтера и аудитора Украины (рус.).- 2002.- № 19.- C.14-17

 67. Ткаченко А.О., Мирославський С.В. Історія розвитку правового регулювання та застосування векселя у банківській діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 6.- Суми: Мрія ЛТД, 2002.- 306 c.- ISBN 966-566-187-6

 68. Торкановский В.С. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. – С.-Петербург.: АО “Комплект”, 1994. – с.44-51

 69. Фельдман А.А. Вексельное обращение: российская и международная практика: Учебное и справочное пособие. – М.:– 1995 350 с.

 70. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.

 71. Хабарова Л.П. Операции с векселями.- М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1995.- 220 с

 72. Хасанов Ш. Неплатежи – взгляд изнутри // Рынок ценных бумаг. 1998. № 23-24. С. 38-54.

 73. Хмыз О. Основные виды ценных бумаг // Бизнес. – 1996. - №7.- с.30-31

 74. Ходов Л.Г. Регулирование рынка ценных бумаг в США и Великобритании // Внешнеэкономический бюлетень. 1998. № 7. С. 11–17.

 75. Хомич П.Я., Рожелюк М. Застосування векселів для обліку податків, зборів та мита при ввезенні давальницької сировини нерезидентами // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми і перспективи розвитку). Збірник наукових праць з матеріалами науково-практичної конференці (20-22 грудня 2001 року). Ірпінь: АДПСУ, 2002. – С. 667 – 668.

 76. Чимшит О., Бондарева О. Все про операції з векселями // Все про бухгалтерський облік (укр.).- 2001.- № 76.- C.4-14

 77. Шацкий В.Ф. Анализ эффективности использования векселей в хозяйственном обороте. // Аудит и финансовый анализ. – 2001, № 4, С. 20 –36.

 78. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник.- К.: Знання-Прес, 2002.- 536 c.- ISBN 966-7767-29-9

 79. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права( по изданию 1914 г.): Учебник.- М.: Спарк, 1994.- 335 c.

 80. Юровский Б.С. Бухгалтерский учет векселя // Консультант бухгалтера (рус.).- 2002.- № 15.- C.5-9

 81. Юровский Б.С. Бухгалтерский учет вексельных операций // Консультант бухгалтера (рус.).- 2002.- № 18.- C.6-12

Схожі:

Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconРинок продуктів продукти продукти гроші Підприємства
Грошовий обіг – це рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання національного продукту, який здійснюється шляхом...
Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconДипломна робота на тему: „ платіжна система україни
Робота банку в пс полягає в проведенні безготівкових розрахунків в межах дії системи. Сьогодні банки України працюють як в національній...
Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconДипломна робота. Тема “Митне законодавство та його вплив на діяльність підприємств”
Розділ 1 теоретичні основи та роль митного законодавства для регулювання діяльності об’єктів господарювання
Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconРеферат Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»
Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»: 146с., 17 таблиць, 4 додатка, 49 джерел
Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconДипломна робота Тема: Менеджмент міжнародної стандартизації
Розділ І історія та суспільна потреба виникнення розвитку міжнародної стандартизації
Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconДипломна робота Тема: Інформаційне забезпечення менеджменту шоу-бізнесу
Сутність І значення інформації та інформаційного забезпечення у процесі менеджменту
Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconДипломна робота тема: Правове регулювання іноземних інвестицій
Поняття та сутність іноземних інвестицій в Україні, як об’єкту правовідносин в сфері інвестування
Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconДипломна робота Тема: Міжнародна освіта через Інтернет
Розділ перспективи залучення україни до міжнародної системи освіти через інтернет
Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Дипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг” iconДипломна робота Тема: Земельні правовідносини в Україні
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка