Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво»
Скачати 213.58 Kb.
НазваПрограма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво»
Дата конвертації27.02.2013
Розмір213.58 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«»ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Програма

нормативної дисципліни «Фінанси підприємств»
для спеціальностей 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та піприємництво»

та6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

напряму 0502 «Менеджмент»


НТУ «ХПІ»

2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«»ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

До друку дозволяю

Проректор _________ А.П.Марченко

Програма

нормативної дисципліни «Фінанси підприємств»
для спеціальностей 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та піприємництво»

та6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

напряму 0502 «Менеджмент»


^ НТУ «ХПІ»

2007
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«»ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

До друку дозволяю

Проректор _________ А.П.Марченко

Програма

нормативної дисципліни «Фінанси підприємств»
для спеціальностей 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та піприємництво»

та6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

напряму 0502 «Менеджмент»

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол №___ від ______

^ НТУ «ХПІ»

2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


ПРОГРАМА

нормативної дисципліни

«Фінанси підприємств»

Міністерство освіти і науки України

Харків,2007

Програма нормативної дисципліни «Фінанси підпри-

ємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» на-

пряму 0501 «Економіка та піприємничтво» та

6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної дія-

льності» напряму 0502 «Менеджмнет». Укладач:

проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – 20.: НТУ «ХПІ»,

2007.


Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, контролінг та ЗЕД »

Протокол №_____ від «____» ____________2007р.
Рецензія: к.т.н. Чекмасова І.Л.

Схвалено науково-методичною радою,

Протокол №____ від «____» ____________2007р.

Відповідальний за випуск: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.

©Лернер Ю.І.

©Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
„Узгоджено” „Узгоджено”

_________________________ _________________________

(найменування спеціальності) (найменування спеціальності)

_________________________ _________________________

(підпис завідувача кафедри) (підпис завідувача кафедри)

„____”_________________р. „____”__________________р.

„Узгоджено” „Узгоджено”

_________________________ _________________________

(найменування спеціальності) (найменування спеціальності)

_________________________ _________________________

(підпис завідувача кафедри) (підпис завідувача кафедри)

„____”_________________р. „____”__________________р.


„Узгоджено” „Узгоджено”

_________________________ _________________________

(найменування спеціальності) (найменування спеціальності)

_________________________ _________________________

(підпис завідувача кафедри) (підпис завідувача кафедри)

„____”_________________р. „____”__________________р.

„Узгоджено” „Узгоджено”

_________________________ _________________________

(найменування спеціальності) (найменування спеціальності)

_________________________ _________________________

(підпис завідувача кафедри) (підпис завідувача кафедри)

„____”_________________р. „____”__________________р.

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

В умовах трансформаційної економіки ефективність функціонування підприємства багато в чому визначається системою управління фінансовою діяльністю. Остання нерозривно пов’язана з функціонуванням ринку фінансових послуг, станом його кон’юнктури.

Курс «Фінанси підприємств» спрямований на ознайомленя майбутніх фахівців з сучасними фінансовими інструментами, специфікою діяльності фінансових інститутів, які виступають учасниками на різних сегментах ринку фінансових послуг. Особлива увага приділяється формуванню системного уявлення про функціонування ринку фінансових послуг, що дозволяє більш глибоко зрозуміти механізм формуванн його кон’юнктури.

Переорієнтування економіки , зміна форми власності в країні викликали до життя нові структури організації ринкової торговлі активами, нові економічні відношення і зв’язки. З бурхливим розвитком процесів приватизації та акціонування досить динамічно розвивається ринок фінансових послуг Україні.

Мета: формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансовихпосередників та аналізу фінансових послуг.

Завдання: вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкретних переваг і вад окремих видів послуг.

Предмет: відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • структурні частини фінансових послуг Україні, їх зміст;

 • особливості проведення операцій брокерами і ділерами;

 • законодавчі аспекти функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг;

 • структуру первинного ринку;

 • структуру і види вторинного ринку;

 • структуру і основні види діяльності фондової біржі;

Після вивчення курсу студент повинен уміти:

 • визначати фондові інструменти кожної із структур ринка фінансових послуг;

 • визначати основні види діяльності учасників ринку фінансових послуг;

 • робити раціональний вибір вкладення коштів у різні структури ринку;

 • проводити фундаментальний і технічний аналіз ринкової ситуації;

 • визначати види ігор на фондовій біржі.

Курс розраховано на 144(144)* годин занять, в тому числі 30(30) годин лекцій, 15(30) годин практичних занять та 99(64) годин самостійної роботи студентів.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

А.Модуль І

 1. Сутність, функції і організація фінансів підприємств.

 2. Фінансові ресурси підприємств і джерела їхнього утворення.

 3. Витрати підприємства на виробництво продукції (робіт, послуг) та реалізацію. Виручка від реалізації.

 4. Формування і розподіл прибутку підприємств.

 5. Оподаткування піприємств.

 6. Грошові надходження підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств.

Модуль ІІ

 1. Кредитування підприємств.

 2. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

 3. Оборотні засоби підприємства, їх організація, нормування та використання.

 4. Оцінювання фінансового стану підприємств.

 5. Фінансове планування. Фінансовий план підприємства.

 6. Фінансвоа санація підприємств.

__________

* У дужках наведені дані для навчання студентів спеціальності «Фінанси»;без дужок – для навчання студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

ІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Деякі розділи курсу «Фінанси підприємств» зв’язані з іншими економічними дисциплінами, які студенти вивчали раніше, зокрема: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Теорія фінансів», «Гроші та кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік».

Знання з перелічених курсів дозволять студентам якісно засвоїти основні положення та навички, які стануть базою для вивчення теоретичних і практичних питань з курсу «Фінанси підприємств».

ІІІ. ЗМІСТ КУРСУ

А. Модуль І.

Тема1. Сутність, функції і організація фінансів підприємств

Поняття ринку фінансових послуг, його місце в економіці країни. Передумови виникнення фінансвого ринку. Мета утворення і функціонування ринку фінансових послуг. Історичні та економічні особливості становлення окремих елементів ринку фінансових послуг. Проблеми щодо трактування економічної сутності понять „фінансовий ринок” і „ринок фінансових послуг”.

Функції фінансового ринку. Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

Характеристика підприємства як самостійного господарчого суб’єкта. Підприємство – самостійний господарчий статутний об’єкт. Фінансове забезпечення підприємства для організації його господарчої діяльності. Сутність фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств. Місце фінансів підприємства у фінансовій системі України. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів підприємства. Сфера фінансових відносин підприємства. Фінансовий механізм підприємства і його структура.

Література: 13, с.8-28, с.30-37; 17, с.3-12; 28, с.10-43; 29, с.9-30.

^ Тема2. Фінансові ресурси підприємства і джерела їхнього утворення

Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт. Фінансове забезпечення підприємства для організації його господарчої діяльності.

Склад та структура фінансових ресурсів підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства. Власні та позичкові кошти. Утворення і використання майна. Способи формування статутного фонду в залежності від організаційно-правових форм підприємства. Виручка та прибуток – власне джерело коштів підприємства. Кредити, кошти інших підприємств, позички – позикові кошти підприємства.

Форми мобілізації фінансових ресурсів підприємства(продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів даного підприємства). Фінансово-господарча діяльність підприємства та контроль цієї діяльності.

Взаємовідносини підприємства з бюджетом та позабюджетними фондами. Оподаткування підприємства. Позабюджетні фонди.

Взаємовідносини підприємств з банками. Розрахунковий, валютний та інші рахунки підприємства. Про кредитування підприємств в Україні.

Література: 13, с.16-25, с.44-50; 17, с.9-11; 30, с.164-187.

^ Тема3. Витрати підприємства на виробництво продукції (робіт, послуг) та реалізацію. Виручка від реалізації.

Грошові витрати підприємства. Групи витрат: на відтворення основних фондів, соціально-культурні заходи; операційні; на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг). Їх зміст та структура.

Прямі та непрямі витрати. Умовно-перемінні та умовно-постійні витрати. Зміст та їх зв’язок з виробництвом і з обсягом виробництва.

Елементні та комплексні витрати, їх склад. Виробнича та повна собівартість продукції (робіт, послуг). Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції. Залишки нереалізованої продукції та їх визначення.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) на підприємстві. Експорт продукції та виручка. Транзитний, поточний, валютний розрахунок. Розподіл та використання виручкм від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, які впливають на розмір виручки (залежні та незалежні від діяльності підприємства). Методика розрахунку витрат та виручки від реалізації продукції. Планування виручки від реалізації продукції. Складові частини виручки від реалізації продукції (залишки на початок року, товарна продукція та залишки на кінець року). Зв’язок виручки від реалізації з умовами поставок продукції та форми розрахунків.

Література: 13, с.75-87, с.109-124; 17, с.13-26; 28, с.462-497; 29, с.296-321, с.337-347; 30, с.13-31.

^ Тема4. Формування і розподіл прибутку підприємств

Роль прибутку в економіці і фінансах підприємства. Формування прибутку від звичайної діяльності. Відмінність балансового прибутку від оподатковуваного доходу підприємства. Процес керування операційним прибутком. Планування прибутку на підприємстві. Використання базової рентабельності під час планування прибутку. Механізм утворення і використання чистого прибутку підприємства. Фактори, що впливають на прибуток підприємства.

Література: 13, с.125-172; 17, с.27-46; 28, с.462-497; 29, с.296-321, с.337-347.

^ Тема5. Оподаткування підприємств

Оподаткування підприємств України. Характеристика податків, які сплачують підприємства. Побічні податки споживача. Податки на заробітну плату. Прямі податки на робітників та власників підприємств. Податки і обов’язкові платежі, які відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг). Місцеві податки та збори. Визначення розрахунку підприємств з бюджетом по податку на прибуток.

Література: 13, с.87-109; 17, с.11-23; 28, с.328-442; 29, с.321-337.

^ Тема6. Грошові надходження підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств

Організація розрахунків підприємства за своїми обов’язками. Поняття, характеристика, види та принципи організації розрахунків. Сутність і значення безготівкових розрахунків. Принципи організації безготівкових розрахунків. Документи, використовувані в безготівкових розрахунках. Технологія безготівкових розрахунків, яка забезпечує надійність платежів. Розрахунки за факторингом, фінансовим лізингом, міжнародним клірингом. Принципи неплатежів і затримок у розрахунках.

Література: 13, с.241-262; 17, с.63-94.

Б. Модуль ІІ

Тема7. Кредитування підприємств

Роль кредитів у фінансовій діяльності підприємств. Основні принципи кредитування. Оформлення підприємством кредиту в банку. Основи організації банківського кредитування: кредитний потенціал комерційного банку; сутність кредиту і його роль; класифікація кредитів комерційних банків; умови кредитної угоди; позиковий відсоток і його диференціація; ступені процесу кредитування; операції комерційних банків за видачею та погашенням окремих видів позик; активні та пасивні кредитні операції; комерційні та споживчі кредити; заставні операції; операції з цінними паперами.

Література: 13, с.174-192; 17, с.94-107; 28, с.336-338; 29, с.360-362.

^ Тема8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Майно підприємства. Утворення і використання майна. Джерела формування майна підприємства. Оцінка майна відповідно балансу підприємства. Основні засоби та інші позаоборотні активи. Оборотні засоби. Фінансові активи. Загальна сума позаоборотних активів, основних засобів підприємства, нематеріальних активів; довгострокових фінансових вкладань в цінні папери та статутні фонди інших підприємств, інших позаоборотних активів. Основні виробничі фонди (ОВФ), їх знос, амортизація, накопичення коштів по відновленню виробничих фондів, заміна ОВФ за рахунок капітальніх вкладань. Грошові кошти простого та розширеного відтворення ОВФ.

Амортизаційні відрахування та їх накопичення на рахунках: знос основних засобів; знос нематеріальних активів; знос малоцінних і швидкозношуваних предметів. Нормативний строк дії ОВФ. Прискорена амортизація.

Оцінка ОВФ та методика цієї оцінки на підприємствах України. Залежність методів оцінки від джерел находження на підприємстві. Первісна, залишкова та балансова вартість ОВФ. Індекси перерахунку ОВФ.

Капітальні вкладання по відтворенню ОВФ. Канали надходження ОВФ: капітальні вкладання; передача об’єктів засновниками акціонерного товариства в рахунок своїх внесків в статутний фонд; безкоштовне отримання основних засобів від державних органів, юридичних та фізичних осіб.

Капітальні вкладення на просте та розширене відтворення ОВФ.

Інвестиції: реальні (прямо в ОЗ); фінансові (в цінні папери, банк); інтелектуальна (купівля патенту, ліцензії, ноу-хау, вкладання в НДР). Два способи проведення капітальних вкладань: господарчий та підрядний. Основні законодавчі документи по відтворенню ОВФ в Україні.

Джерела фінансування капітальних вкладань: власні, позикові; від продажу цінних паперів; внесків членів колективу, юридичних осіб; грошових коштів об’єднань(корпорацій, ФПГ), коштів позабюджетних фондів, коштів бюджетів різного рівня. Коштів іноземних інвесторів. Характеристика цих джерел, їх склад та особливості в умовах ринку. Визначення суми мобілізації внутрішніх ресурсів підприємства. Форми кредиту, які можуть використовувати суб’єкти господарської діяльності України (банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний). Види банківського кредиту в Україні (коротко-, середньо-, та довгострокові).

Фінансування ремонту основних фондів. Порядок фінансування капітального ремонту (підрядний або господарчий спосіб проведення ремонту) і особливості по розрахункам за його проведення. Включення витрат з ремонту на собівартість продукції. Самостійність підприємства по вибору варіанту віднесення цих витрат на собівартість. Ремонтний фонд підприємства, його утворення та використання.

Нематеріальні активи. Джерела їх придбання. Амортизація. Склад нематеріальних активів: придбання підприємством патентів, ліцензій, торгівельних марок, товарних знаків, інших прав на використання виробничої інформації, землі та природних ресурсів, програмних продуктів для ЕОМ, оплата брокерських місць на біржах, право на інтелектуальну власність та інше.

Норма зносу нематеріальних активів та самостійність підприємств у цих питаннях. Окремі види нематеріальних активів. Право на використання земельних ділянок. Права на об’єкти виробничої або інтелектуальної власності. “Ноу-хау”. “Ціна фірми”. Характеристика цих видів, джерела їх фінансування.

^ Тема9. Оборотні засоби підприємства, їх організація, нормуваня та використання

Сутність оборотних засобів. Засоби та предмети труда. Оборотні виробничі фонди, їх характеристика та участь в сфері виробництва одного виробничого циклу. Обігові фонди та необхідність їх у процесі виробництва. Безперебійність кругообігу коштів.

Структура оборотних засобів: оборотні виробничі фонди (сфера виробництва) і обігові фонди (сфера обігу). Оборотні виробничі фонди: оборотні засоби у виробничих запасах; оборотні засоби у виробництві. Обігові фонди: готова продукція, грошові кошти (розрахунки).

Визначення потреби в оборотних засобах. Оптимальна потреба. Зв’язок розміру потреби з кошторисом витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Відображення у плані виробництва потреб усіх оборотних засобів: постачальники сировини, основних та допоміжних матералів, палива, енергоносіїв запасних частин, тари і т.п. Розмір виробничих витрат – основа визначення потреби в оборотних засобах. Виробничі запаси всіх видів МР та ТЕР і готової продукції.

Планування оптимальної потреби оборотних засобів: грошові кошти для виробничих запасів, незавершене виробництво, накопичення готової продукції на складі. Методи визначення потреби оборотних засобів: аналітичний, коефіцієнтний та прямого рахунку. Переваги та недоліки цих методів та особливості їх використання при плануванні. Вплив конкретних умов роботи підприємства на розмір оборотних засобів: тривалість виробничого циклу; період запуску матеріалів у виробництво; час підготовки матеріалів для виробничого споживання; віддаленість постачальників від споживачів; комплексність і рівномірність поставок, розмір постачальних партій, якість матеріалів та інші умови постачання; характер відвантаження готової продукції; швидкість перевезення і регулярність роботи транспорту; система і форми розрахунків; швидкість документообігу.

Норма оборотних засобів, їх характеристика. Розрахунок норм ОЗ. Запаси та їх види. Визначення розмірів запасів та їх необхідність в умовах ринку.

Норматив ОЗ. Загальний норматив ОЗ та його визначення з урахуванням елементів ОЗ та галузевих особливостей підприємства.

Джерела формування ОЗ. Статутний фонд (капітал). Чистий прибуток. Стійкі пасиви, їх склад і характеристика (min заборгованість по заробітній платі, відрахунки; min заборгованість постачальникам по неотфактурованим поставкам, строк оплати яких не настав; заборгованість замовникам з авансів та часткової оплати продукції; заборгованість бюджету по деяким податкам). Ремонтний фонд. Кредиторська заборгованість підприємств. Залишки фондів спеціального призначення, які формуються за рахунок прибутку. Короткострокові кредити банку та інші кредитори.

Література: 13, с.125-172; 17, с.56-63; 28, с.220-241; 29, с.171-180, с.186-199.

^ Тема10. Оцінювання фінансового стану підприємств

Завдання і зміст оцінки фінансового стану підприємства. Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства. Форми фінансової звітності, введені в зв’ язку з переходом на нові національні стандарти бухгалтерського обліку. Формування аналітичного балансу. Аналіз і оцінка прибутковості виробничо-господарської діяльності підприємства. Фактори, що впливають на зміну прибутку підприємства. Аналіз рентабельності виробництва, активів, капіталу. Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємства. Підходи до аналізу і оцінки ділової активності підприємства. Ймовірність банкрутства підприємства.

Література: 13, с.302-318; 17, с.135-172; 28, с.505-513; 29, с.296-321, с.368-375; 30, с.116-141.

^ Тема11. Фінансове планування. Фінансовий план підприємства

Категорія стратегії та планування. Сучасна концепція стратегічного фінансового планування. Оперативний план на визначений термін часу. Схема розробки фінансового плану підприємства (об’єднання) та схема розробки оперативного плану. Прогноз продажу. Програма визначення прогнозу. Розробка фінансових документів на прогнозуючий період. Прогнозування бюджету капіталовкладень.

Сутність, задачі фінансового планування. Звітність підприємств України з фінансової діяльності. Фінансові результати. Форма І – «Баланс підприємства». Форма ІІ - “Звіт про фінансові результати» та їх виконання за рік (квартал). Форма ІІІ - “Звіт про фінансово-майнове положення підприємства”. Характеристика стадій фінансового планування. Методи визначення потреб у фінансових ресурсах: процентів від товарообігу; балансу грошових надходжень; обліку оборотних засобів. Аналіз джерел коштів та їх визначення.

Формування фінансового плану підприємства та стратегії фінансування. План (прогноз) обсягів реалізації. Баланс грошових витрат та надходжень. Плановий баланс активів та пасивів. Стратегія фінансування підприємтсва. Визначення джерел власних та позикових коштів. Графіки досягнення беззбитковості виробництва продукції. Форми представлення грошових коштів та строки їх повернення. Розробка платіжного календаря з грошових витрат та надходжень.

Література: 13, с.279-303; 17, с.107-129; 28, с.462-497; 29, с.296-321, с.362-368.

^ Тема12. Фінансова санація підприємств

Економічна сутність кризи в розвитку підприємства. Основні фактори розвитку кризових ситуацій на підприємстві. Деякі основні особливості антикризового управління. Державне регулювання системи антикризового управління підприємствами. Аналіз фінансового і технічно-економічного стану підприємства. Діагностика потенційного банкрутства підприємства. Внутріфірмовий аналіз стану. Складання плану фінансового оздоровлення підприємтсва.

Література: 13, с.312-313; 17, с.164-172; 28, 53, с.4-559, с.559-584; 29, с.296-321, с.375-386.

^ ІV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Закон України «Про підприємства в Україні». – К.: Україна, 1991.

 2. Закон України «Про власність». – К.: Україна, 1991.

 3. Закон України «Про підприємництво». – К.: Україна, 1991.

 4. Закон Україна «Про банки та банківську діяльність».//Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №25.

 5. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу».//Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №38.

 6. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».//Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29.

 7. Закон України «Про господарчі товариства».//Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49.

 8. Закон України «Про інвестиційну діяльність».//Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №47.

 9. Закон України «Про акцизний збір».//Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №12.

 10. Закон України «Про податок на добавлену вартість».//Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14.

 11. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». - №996-ХІV від 16.07.1999.

 12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БУ: Затв. Міністерством фінансів України, 1999-2000р.

 13. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/Бандурка О.М. та ін. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 2002р. – 384с.

 14. Бабо А. Прибыль: Пер. с фр./Общ.ред. и коммент. В.И.Кузенцова. – М.: АО Издательская группа «Прогресс», «Универс». 1993. – 176с.

 15. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1994. – 384с.

 16. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб./Пер. с дат. А.Н.Чеканского, О.В.Рождественского. – М.: Высш.шк., 1994. - 272с.

 17. Гребельный В.И. Финансы предприятий: Учеб. пособие. – 2-е изд. с изм. и доп. – К.: Изд-во Европ. Ун-та. 2003. – 232с.

 18. Грузинов В.П. Экономика предприятий и предпринимаиельства. – М.: «Софит», 1994.

 19. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси/Пер. з англ. В.Ф.Овсієнка та В.Я.Мусієнка. – К.: Основи, 1993. – 383с.

 20. Основы банковского дела/Под ред. Мороза А.Н. – М.: Изд-во «Либра», 1994. – 330с.

 21. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: ООО Изд-во «Либра», 1996. – 344с.

 22. Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань і комплексів: Навч. Посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 416с.

 23. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. – К.: Либідь, 2002. – 384с.

 24. Фінанси підприємств: Підручник/Под ред. проф. А.М.Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 1998. – 368с.

 25. Финансы/Под ред. Родионовой В.М. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 430с.

 26. Финансы в управлении предприятием./Под ред. Ковалевой А.М. – М.: «Финансы и статистика», 1995. – 356с.

 27. Финансы предприятий: Учеб. Пособие/Е.Б. Бородина, Ю.С.Голикова, Н.В.Колчина, З.М.Смирнова/Под ред. Е.И.Бородиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1995. – 208с.

 28. Экономика предприятий: Учебник/Под ред. проф. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608с.

 29. Экономика предприятий: Учебник/Под ред. А.Е.Карлика. М.Л.Шухгальтер. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 432с.

 30. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2003р. – 256с.

Додаткова:

31.Закон України «Про обмеження монополії та недопущення недобросовісної конкуренції підприємницькій діяльності».//Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №21.

32.Закон України «Про аренду майна державних підприємств та організацій».//Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №30

33.Закон України «Про банкрутство».//Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №31.

34.Закон України «Про плату за землю».//Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №38.

35.Закон України «Про антимонопольний комітет України».//Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №50.

36.Закон України «Про страхування».//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №72 – 73; 18 квітня.

37.Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні». – Еженед. Баланс. – 1995. - №23.

38.Закон України «Про товарну біржу».//Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.

39.Лист НБУ «Про порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів та взаємовідносин з цього питання між установами НБУ комерційними банками».//Бізнес. – 1995. – 25 червня.

40.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (послуг, робіт) у промисловості».//Бухгалтерський облік та аудит. – 1996. - №7.

41.Типове положення «З планування обліку, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості».//Бухгалтерський облік та аудит. – 1996. - №7.

42.Государственные финансы/Под ред. Федосова В.М., Огородника С.Я., Суторминой В.Н. – К.: Либідь, 1991. – 494с.

43.Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности кап. предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 160с.

44.Сутормін В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник/За ред.В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1993. – 227с.

45.Фінансово-правовий словник. – Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. – К..,1993. – 131с.

46.Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха: Вып. 2: Создание и развитие нового предприятия./Пер. с англ./Общ. ред. В.С.Загашвили. – М.: Прогресс, 1992. – 256с.

47.Хизрич Р., Питерс М.Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха: Вып. 3: Финансирование нового предприятия./Пер. с англ./Общ. ред. В.С.Загашвили. – М.: Прогресс, 1922. – 192с.

Начальне видання

ПРОГРАМА

нормативної дисципліни «Фінанси підприємств»

для спеціальностей 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

напряму 0502 «Менеджмент»

Українською мовою

Укладач: Лернер Юрій Ілліч

Роботу до видання рекомендував В.Я.Міщенко

Редактори М.П.Єфрємова

Л.А.Копієвська

Комп’терна верстка Г.В.Ткачук

План 2007р., поз. 89/__

Підписано до друку___________.Формат 60×84 1/16. Папір друк №2.

Друк-ризографія. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк.

Обл.-вид. арк. Тираж 300 прим. Зам. №_____. Ціна договірна.

________________________________________________________________

Видавничий центр НТУ «ХПІ». 61002, м.Харків, вул. Фрунзе, 21.

Свідоцтво про державну реєстрпцію ДК №116 від 10.07.2000р.

________________________________________________________________

Друкарня НТУ «ХПІ». 61002, м.Харків, вул. Фрунзе, 21.

РЕЦЕНЗИЯ

на Программу нормативной дисциплины «Финансы предприятий»

В настоящее время происходят структурные изменения финансовой системы Украины: перестраивается кредитная система, возникают новые виды кредитных, денежных и финансовых операций, модифицируется система взаимоотношений между субъектами хозяйствования, появляются новые инструменты в финансовом секторе рыночной экономики. При этом следует отметить значительное отсутствие литературы и других источников по освещению указанных изменений.

С этой точки зрения разработка и публикация рецензируемого методического материала является актуальной и своевременной.

В этом методическом материале приведены цель и задача курса, его связи с другими дисциплинами, содержание курса по отдельным его темам, а также список использованной литературы.

В качестве положительной стороны рецензируемой работы необходимо отметить комплексный и системный подход автора к рассмотрению оцениваемого методического материала.

Анализируя рассматриваемый методический материал, необходимо отметить и некоторые его недостатки:

 1. Желательно дать более объемное содержание тем дисциплины.

 2. Желательно указать номера страниц рекомендованной литературы.

Несмотря на указанные недостатки. Рецензируемая работа может быть рекомендована к опубликованию в открытой печати, а ее рекомендации могут быть использованы студентами, аспирантами и преподавателями вузов.

Доцент НТУ «ХПИ»,

канд. техн. наук И.А.Чекмасова

Схожі:

Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconРабоча навчальна програма Нормативної дисципліни „Фінанси підприємств”...
Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальностей – 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємниц-тво»...
Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconНавчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових послуг»...
Ринок фінансових послуг: Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та...
Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «фінансові інструменти...

Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconПлани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Програма нормативної дисципліни «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та піприємництво» iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
Нмк з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 030401 “Правознавство”, 030503...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка