Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
НазваПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Дата конвертації21.03.2013
Розмір61.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 30 липня 1999 р. N 176

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1999 р. за 553/3846 


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20
"Консолідована фінансова звітність"

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються групою підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - група підприємств), яка складається з материнського (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств.

3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають такі значення:

Внутрішньогрупові операції - операції між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи.

Внутрішньогрупове сальдо - сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій.

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій - прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості активів підприємства.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

4. Консолідовану фінансову звітність подає материнське підприємство.

5. Материнське підприємство, яке є дочірнім підприємством іншого підприємства, не подає консолідовану фінансову звітність за наявності однієї з таких умов:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

а) якщо воно повністю належить іншому підприємству;

б) згоди власників частки меншості.

6. До консолідованої фінансової звітності включають показники фінансової звітності всіх дочірніх підприємств, за винятком показників фінансової звітності тих дочірніх підприємств, які не включаються з причин, зазначених у пункті 7 цього Положення (стандарту).

7. Показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо:

а) контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскільки воно було придбане й утримується лише з метою його наступного продажу протягом короткострокового періоду;

б) дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти материнському підприємству. Активи таких дочірніх підприємств відображаються як фінансові інвестиції відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції".

8. Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх підприємств, що використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу.

9. Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності групи підприємств з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової звітності.
Порядок складання консолідованої фінансової звітності

10. Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства. Склад і форми фінансової звітності визначені Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 1 - 5. 

11. При складанні консолідованої фінансової звітності можуть не наводитися статті (рядки) форм фінансової звітності, по яких у групи підприємств відсутні показники (крім випадків, якщо такі показники були в попередньому звітному році), та підлягають виключенню:

а) балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві;

б) сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо;

в) сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

12. Материнське підприємство для складання консолідованої фінансової звітності визначає частку меншості в капіталі та фінансових результатах дочірніх підприємств. Частка меншості визначається як добуток відсотку голосів, які не належать материнському підприємству, відповідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочірніх підприємств, зменшеного (збільшеного) на суму нереалізованого прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

13. Частка меншості відображається в консолідованому балансі окремо від зобов'язань та власного капіталу материнського підприємства у вписуваному рядку 385 "Частка меншості". У консолідованому звіті про фінансові результати частка меншості у прибутку (збитку) відображається у вписуваному рядку 215 "Частка меншості" від'ємною величиною у дужках.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

14. Якщо частка меншості у збитках дочірнього підприємства перевищує частку меншості в капіталі дочірнього підприємства, то на суму такого перевищення і величину наступних збитків, яка належить до частки меншості, зменшується частка материнського підприємства у власному капіталі групи підприємств за винятком тієї частини, щодо якої меншість має зобов'язання і здатна покрити збитки. Якщо згодом у фінансовій звітності дочірнього підприємства відображено прибуток, то вся сума такого прибутку розподіляється на частку материнського підприємства до покриття збитків меншості, сума яких відшкодована раніше за рахунок материнського підприємства.

15. Якщо дочірнім підприємством випущені привілейовані акції, за якими накопичується сума дивідендів та які перебувають у володінні за межами групи, то материнське підприємство розраховує свою частку прибутку або збитку після коригування на суму дивідендів за привілейованими акціями дочірнього підприємства, незалежно від оголошення дивідендів.

16. Вартість гудвілу, що виникає при консолідації фінансової звітності материнського підприємства і фінансової звітності дочірніх підприємств, визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" і відображається в консолідованому балансі у вписуваному рядку 075 "Гудвіл при консолідації".

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989,
  від 14.10.2008 р. № 1238)

Різниця між балансовою та справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань на дату придбання відображається у консолідованій фінансовій звітності у складі витрат (доходів) протягом періоду корисного використання відповідного активу або терміну погашення зобов'язання.

(пункт 16 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

17. Курсові різниці, що виникають під час переобрахунку показників фінансової звітності дочірніх підприємств, які розташовані за межами України, у валюту України, визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" і відображаються у консолідованому балансі у вписуваному рядку 375 "Накопичена курсова різниця". При цьому негативна курсова різниця наводиться у дужках і вираховується при визначенні підсумку розділу "Власний капітал" Балансу. Такі різниці в консолідованому звіті про власний капітал відображаються у додатковій графі "Накопичена курсова різниця".

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)

17.1. Консолідований звіт про рух грошових коштів складається на основі консолідованого балансу, консолідованого звіту про фінансові результати та консолідованого звіту про власний капітал згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" і 21 "Вплив змін валютних курсів".

(пункт 17 доповнено підпунктом 17.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. N 304)
 Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності

18. У примітках до консолідованої фінансової звітності наводиться інформація про:

18.1. Перелік дочірніх підприємств із зазначенням назви, країни реєстрації та місцезнаходження, частки в капіталі, частки в розподілі голосів (у разі її незбігу з часткою в капіталі).

18.2. Причини, з яких показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включено до консолідованої фінансової звітності.

18.3. Характер відносин між материнським і дочірнім підприємством, якщо материнське підприємство не володіє в дочірньому підприємстві (прямо чи непрямо) більш як половиною голосів.

18.4. Назву дочірніх підприємств, в яких материнському підприємству прямо або непрямо (через дочірні підприємства) належить більше половини голосів але, яке з причин відсутності контролю не є дочірнім підприємством.

18.5. Вплив придбання або продажу дочірніх підприємств на фінансовий стан (на дату балансу), фінансові результати звітного періоду та такі самі показники попереднього періоду.

18.6. Статті консолідованої фінансової звітності, до яких застосовувалася різна облікова політика.

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку 

 
В. М. Пархоменко 

Схожі:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" /далі Положення (стандарт) 29/ визначає методологічні...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному...
Це Національне положення (стандарт) визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" (далі Положення (стандарт) 17) визначає методологічні засади...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconТема Фінансова та управлінська звітність
Методологічно та організаційно вона є невід'ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку І виступає кінцевим етапом облікового...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється" /далі Положення (стандарт) 27/ визначає методологічні...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" (далі Положення (стандарт) 12) визначає методологічні засади...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій"
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції, платіж за якими...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати на розвідку та визначення...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconНака з
Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 року та Положень (стандартів)...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 \"Консолідована фінансова звітність\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи І незавершені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка