До виконання курсового проекту
НазваДо виконання курсового проекту
Сторінка1/4
Дата конвертації21.03.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

З ДИСЦИПЛІНИ

"ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ "

для студентів денної форми навчання спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій"

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні методичної ради університету Протокол № 3 від 9.02.2004

Київ 2004

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектний аналіз" для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій»/ Укладач Бойко В.В. - К.: НТУ, 2004. - 20 с.

Укладач: Бойко В.В., к.е.н. Рецензент: Гончарова Н.П., д.е.н.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ "АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ"

1. Загальні положення

Мета курсового проекту - отримання навичок обґрунтування ефективності реальних інвестиційних проектів у вітчизняних умовах, засвоєння методології підготовки та реалізації проектів. Для цього слід навчитися: 1) проводити мар­кетинговий аналіз проекту; 2) виконувати інституційний аналіз проекту; 3) складати прогнозні документи; 4) розраховувати показники фінансової ефекти­вності проектів; 5) виявляти і аналізувати основні види ризиків, що притаманні проекту.

2. Вихідні дані

Вихідні дані студент обирає самостійно, крім тих, що регламентовані за­вданням до курсового проекту, а саме:

 • метод нарахування амортизації згідно з діючим законодавством;

 • метод погашення банківського кредиту;

 • підхід до розрахунку критеріїв ефективності (з точки зору власного ка­піталу).

Вам необхідно оцінити ефективність реалізації інвестиційного проекту або на діючому підприємстві, яке займається промисловою діяльністю чи надає по­слуги, або оцінити ефективність створення нового підприємства в певній галузі економіки.

Вихідні дані доцільно оформити у вигляді характеристики інвестиційного проекту, форма якої наведена в Додатку 1.

З. Зміст курсового проекту

Курсовий проект складається із титульного листа (Додаток 2), завдання на курсовий проект, реферату, змісту, вступу, аналітично-розрахункової частини, висновків, списку використаної літератури.

Реферат складається після проведення всіх розрахунків в курсовому проек­ті. У ньому доцільно визначити склад і розмір майна підприємства; середньорі­чний обсяг реалізації продукції (робіт, послуг); загальну вартість проекту, обсяг власних та позикових коштів; показники ефективності проекту та його ризик; дати висновок щодо доцільності впровадження проекту.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків, списку використаної літера­тури.

У вступі до курсового проекту необхідно визначити його мету та завдання, що ведуть до реалізації поставленої мети. Потрібно обґрунтувати необхідність

реалізації інвестиційного проекту на певному підприємстві або створення ново­го суб'єкта господарювання і вказати вихідні дані.

Аналітично-розрахункова частина складається з трьох розділів: 1) марке­тинговий аналіз проекту; 2) інституційний аналіз проекту; 3) фінансовий аналіз проекту.

В Розділі 1 "Маркетинговий аналіз проекту" (5 crop.) необхідно вказати:

 • мету та завдання маркетингового аналізу;

 • системи маркетингової інформації, які можуть використовуватися при підго­товці та реалізації інвестиційного проекту, що оцінюється;

 • основні фактори (політичні, економічні, соціальні тощо), які можуть впли­нути на показники проекту;

 • провести оцінку мікросередовища проекту;

 • визначити методи прогнозування обсягу реалізації продукції проекту;

 • розробити комплекс маркетингу.

Оцінка мікросередовища проекту полягає в аналізі діяльності на ринку то­варів (послуг) конкурентів і визначенні конкурентної позиції підприємства на ринку. З цією метою потрібно побудувати матрицю конкурентного профілю (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Матриця конкурентного профілю

^ Основні факто­ри успіху

Коефіцієнт вагомості

Підприємство, що оцінюється

Конкурент А

Конкурент Б

Рей­тинг

^ Оціночне значення

Рей­тинг

Оціночне значення

Рей­тинг

Оціночне значення

^ Якість послуги


^ Термін вико­нання


Надійність


Ціна


^ Маркетингова діяльність


^ Підсумкове значення

1,0

-
-
-
Для її розробки Вам потрібно кожному з основних факторів успіху надати вагомий коефіцієнт, який показує важливість фактора відносно інших. При цьому треба врахувати, що сума всіх коефіцієнтів вагомості дорівнює одиниці.

Дня визначення рейтингу підприємства по кожному фактору успіху треба скористатися наступним способом:

Якщо досягнення за фактором: Його рейтинг

Дуже незначні 1

Незначні 2

Значні З

Дуже значні 4

Оціночні значення для кожного фактору визначаються як добуток коефіці­єнтів вагомості на рейтинг. За підсумковими оціночними значеннями визнача­ється конкурентна позиція підприємства, яке розглядається. Зробіть висновки.

В Розділі 1 потрібно також вказати, які методи прогнозування обсягу реа­лізації продукції можуть бути використані при оцінці ефективності проекту. Складіть прогноз обсягу реалізації продукції для кожного року існування прое­кту, з врахуванням темпу його зростання (зниження). Результати розрахунків представте у вигляді табл.3.2.

Таблиця 3.2

Прогноз обсягу реалізації продукції, натур, од.

Найменування послуг (продукції)

Роки

1

2
п

Вид продукції 1

Вид продукції 2

Вид продукції 3

Всього обсяг продукції за рік


В цьому ж Розділі необхідно розробити комплекс маркетингу, який поля­гає у прогнозуванні ціни, виборі методів ціноутворення та просування продук­ції проекту на ринок. Розрахунки при проведенні аналізу проекту можуть вес­тися або в базових, або в поточних цінах [6,10]. Тому потрібно вказати, які ціни будуть використані для вартісної оцінки вигод та витрат проекту. Якщо розра­хунки будуть проводитися в прогнозних цінах, необхідно дати прогноз цін (та­рифів) по роках життєвого циклу проекту (табл.3.3).

Таблиця 3.3

Прогноз цін на продукцію проекту, грн.

Найменування послуг (продукції)

Роки

1

2

...

п

Вид продукції 1

Вид продукції 2

Вид продукції 3


В Розділі 2 "Інституційний аналіз проектуй(5 стор.) необхідно вказати:

 • мету та завдання інституційного аналізу;

 • короткий зміст 3-4 законодавчих документів, які мають суттєве значення для інвесторів, замовників проекту;

 • організаційну структуру управління проектом.

Розділ 3 "Фінансовий аналіз проекту" містить розрахунки по визначенню фінансової ефективності інвестиційного проекту і складається з наступних під­розділів:

  • визначення структури джерел фінансування інвестиційних витрат;

  • складення плану погашення банківського кредиту;

  • складення прогнозу доходів;

  • розрахунок амортизаційних відрахувань;

  • складення прогнозу поточних витрат;

 • складення прогнозу фінансового результату;

 • складення прогнозу грошових потоків;

 • розрахунок показників фінансової ефективності проекту;

 • аналіз ризиків проекту.

В підрозділах необхідно викласти методику розрахунків та самі розрахун­ки.

У висновках потрібно сформулювати результати виконаної Вами роботи вказати ефективність та ризики проекту.

^ Список використаних джерел повинен містити літературу, що була вико­ристана під час виконання курсового проекту. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в порядку появи посилань у тексті, в алфавіт­ному порядку прізвищ авторів або заголовків.

4. Оформлення курсового проекту та порядок захисту

Текст курсового проекту представляється у вигляді рукопису або у друко­ваній формі на одній сторінці з одного боку білого паперу формату А4 через півтора інтервали.

Заголовки структурних частин курсового проекту "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РЕФЕРАТ', "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" пишуть (друкують) великими літерами симетрично до тексту. Заго­ловки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абза­цного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів дру­кують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в роз­рядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсового проекту треба починати з нової сто­рінки.

Текст на аркуші паперу розміщують, дотримуючись таких розмірів від краю: ліворуч — 25 мм, праворуч — 10 мм, згори - 20 мм, знизу - 20 мм.

Нумерація сторінок повинна бути послідовною з першої до останньої сто­рінки. Першою сторінкою є титульний лист, другою - завдання, наступними - реферат та зміст. Номера сторінок проставляють арабськими цифрами в право­му верхньому куту. Титульний лист не нумерується.

Таблиці. Цифровий матеріал, що міститься у курсовому проекті рекомен­дується оформлювати у вигляді таблиць. Таблиці необхідно подавати безпосе­редньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симет­рично до тексту. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таб-

лиці, між якими ставиться крапка наприклад: 'Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

Формули розташовують по середині строчки. Формули в курсовому проек­ті нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в кру­глих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів треба подавати без­посередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Зна­чення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Курсовий проект має бути виконаний і поданий на кафедру не пізніше за­значеної у навчальному плані дати.

Перед захистом курсового проекту студент повинен ознайомитись із за­уваженнями керівника й підготувати змістовні відповіді на них. Доповідь сту­дента під час захисту курсового проекту не може перевищувати 10-15 хвилин. Студент у доповіді повідомляє назву теми, перелік висвітлених питань, основні результати та загальні висновки. Оцінка за виконання та виклад роботи повід­омляється одразу після захисту.

5. Приклад фінансового аналізу інвестиційного проекту

Загальна характеристика проекту

Інвестиційний проект передбачає створення приватного підприємства в одному з районів м. Києва, яке буде здійснювати вантажні перевезення на замо­влення фізичних та юридичних осіб.

Проект передбачає придбання двох автомобілів загальною вартістю 90 тис.грн.; засновницькі витрати становлять 4000 грн. Передбачається, що 30% інвестиційних витрат буде фінансуватися за рахунок банківського кредиту, який можна отримати на 3 роки під 20% річних. Метод погашення кредиту: рі­вними річними платежами основної суми боргу.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом.

Передбачається залучення до роботи на підприємстві трьох осіб: двох во­діїв, одного менеджера.

Ставка податку на прибуток 30%.

Для оцінки ефективності реалізації даного проекту прийнято розрахунко­вий період 8 років. Розрахунки здійснені на річні періоди, з використанням ба­зових рівнів цін на ресурси та послуги проекту. Розрахунок критеріїв ефектив­ності проекту здійснюється з точки зору замовника (власника підприємства).

5.1. Визначення структури джерел фінансування інвестиційних ви­трат

Інвестиційні витрати визначаються як сума коштів, необхідних для будів­ництва (розширення, реконструкції, модернізації) та оснащення обладнанням об'єктів інвестування, витрат на підготовку капітального будівництва та приро­сту оборотних засобів, необхідних для нормального функціонування підприєм­ства.

Інвестиційні витрати за проектом, що аналізується дорівнюють 94 тис. грн. і складаються з вкладень у придбання транспортних засобів та засновниць­ких витрат (90000+4000).

Джерелами фінансування інвестицій можуть бути:

 • власні фінансові кошти (прибуток, накопичення, амортизаційні відраху­вання), а також залучені кошти (кошти від продажу акцій, внески засно­вників, благодійних організацій тощо);

 • асигнування з місцевого та державного бюджетів, фондів підтримки підприємництва, які надаються на незворотній основі;

 • іноземні інвестиції, які надаються у формі фінансової або іншої участі у статутному фонді спільних підприємств;

 • залучені кошти (кредити банків, інших інституційних інвесторів, дер­жавних установ, які надаються на зворотній основі)

Перші три групи джерел утворюють власний капітал. Суми, які залучені за цими джерелами не підлягають поверненню. Четверта група джерел утворює запозичений капітал. Ці кошти необхідно повернути на визначених умовах.

За проектом створення транспортного підприємства передбачається фі­нансування 70% інвестиційних витрат за рахунок власних коштів підприємця (67 тис.грн.) і 30% за рахунок банківського кредиту (27 тис.грн.). Результати розрахунків занесені у табл.5.1.

Таблиця 5.1

Структура джерел фінансування інвестиційних витрат, тис.грн.

Інвестиційні витрати

Значення

Джерела фінансування

Значення

Вартість основних фондів

90

Власні

67

Додаткові інвестиції

4

Запозичені

27

Всього

94

Всього

94

5.2. Складення плану погашення банківського кредиту.

Кредит на суму 27 тис. грн планується отримати під 20% річних на 3 ро­ки. План погашення банківського кредиту складається методом погашення ос­новної суми боргу рівними частинами, тобто 9 тис.грн. щорічно (27/3). Розра­хунки заносимо в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

План погашення банківського кредиту, тис.грн.

Показники

Роки
1

2

3

Залишок кредиту на початок року

27

18

9

Сума річного платежу, в т.ч.:


- відсоток за кредит

0,2*27=5,4

0,2*18=3,6

0,2*9=1,8

- погашена частина кредиту

9

9

9

Залишок кредиту на кінець року

27-9=18

18-9=9

0
  1   2   3   4

Схожі:

До виконання курсового проекту iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія галузі
До виконання курсового проекту iconЗакономірності та математичні співвідношення
Постановка курсового проектування (назва теми, актуальність, стислий огляд курсового проекту)
До виконання курсового проекту iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
До виконання курсового проекту iconКурсового проекту
Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що розробляються у проекті): Культурологічна та естетична актуальність, об’єкт проекту,...
До виконання курсового проекту iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Установка вакуумна трьохкорпусна для випарювання томатної маси продуктивністю 9 т/год
До виконання курсового проекту iconЗавдання на курсове проектування по курсу «Організація баз даних І знань»
Метою виконання курсового проекту є набуття навичок проектування структури бази даних та використання інформації, що міститься у...
До виконання курсового проекту iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
До виконання курсового проекту iconЗавдання формулюється з максимальним урахуванням комплексу чинників: місце р
Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 091704 “Технологія бродильних виробництв та виноробства”...
До виконання курсового проекту iconМоделювання засобами uml предметної області
Тема курсового проекту: Моделювання засобами програмного забезпечення uml rational Rose предметної області «Розробка та захист дипломного...
До виконання курсового проекту iconРеферат Пояснювальна до курсового проекту з 26 сторінок, 5 рисунків І 2 таблиць
Об’єкт розробки – руднотермічна піч для виробництва 90 тонн на добу феросиліцію 65
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка