Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста
Скачати 120.47 Kb.
НазваРеферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста
Дата конвертації21.03.2013
Розмір120.47 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Фінанси > Реферат
РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста:

116 сторінок;

14 рисунків;

23 таблиці;

31 джерело літератури;

8 додатків.

Об'єкт дослідження –ВАТ "Павлоградський верстатозавод".

Предмет дослідження – прибуток підприємства.

Мета – проаналізувати формування та використання прибутку підприємства, розробити заходи щодо покращення господарської діяльності.

Методи дослідження: порівняльний аналіз, аналіз беззбитковості, графічні методи, електронні таблиці Microsoft Excel.

Результати роботи можуть бути безпосередньо використані в умовах роботи ВАТ "Павлоградський верстатозавод".

^ ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ПРИБУТКУ, ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКУ, БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ПОДАТКИ.

ЗМІСТ
ВСТУП 6
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ВАТ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ВЕРСТАТОЗАВОД" 9
^

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 12

2.1 Аналіз використання трудових ресурсів 12

2.2 Аналіз продуктивності праці 15

2.3 Аналіз прибутку підприємства 18

3. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 33

3.1. Економічна сутність прибутку й особливості його

^

формування в сучасних умовах 33

3.2. Функції прибутку й визначення міри ефективності прибутку 37

3.3. Система показників прибутковості 41

4. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 56

4.1 Сутність розробки виробничої програми підприємства 56

5. РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 67

^

5.1. Обгрунтування та розрахунок виробничої програми

підприємства 67

5.2 Ресурсне обгрунтування виробничої програми підприємства 69


5.2.1. Розрахунок чисельності персоналу та заробітної плати 70

5.2.2 Розрахунок вартості основних виробничих фондів 73

5.2.3 Розрахунок виробничої собівартості продукції 74

5.2.4 Аналітичні розрахунки витратних показників підприємства 77
^

5.3 Моніторинг діяльності підприємства. Аналіз виробництва

в системі “витрати - обсяги виробництва - прибуток” 82


5.4. Розподіл прибутку підприємства та напрями використання 87

^

6. ОХОРОНА ПРАЦІ 95

6.1 Охорона праці в механо-збірочному цеху 95

6.2. Коротка характеристика механо-збірочного цеху 95

6.3. Заходи щодо зниження загроз і небезпек у

механо-збірочному цеху 98

^ 7 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 108ВИСНОВКИ 111
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114
ДОДАТОК А. Баланс підприємства ВАТ "Павлоградський

верстатозавод" за 2003р.

ДОДАТОК Б. Баланс підприємства ВАТ "Павлоградський

верстатозавод" за 2004р.

ДОДАТОК В. Баланс підприємства ВАТ "Павлоградський

верстатозавод" за 2005р.

ДОДАТОК Г. Звіт про фінансові результати підприємства

ВАТ "Павлоградський верстатозавод" за 2003р.

ДОДАТОК Д. Звіт про фінансові результати підприємства

ВАТ "Павлоградський верстатозавод" за 2004р.

ДОДАТОК Ж. Звіт про фінансові результати підприємства

ВАТ "Павлоградський верстатозавод" за 2005р.

ДОДАТОК Л. Рух кадрів підприємства ВАТ

"Павлоградський верстатозавод" за 2004-2005рр..

ДОДАТОК К. Вихідні дані підприємства ВАТ

"Павлоградський верстатозавод" по впровадженню

нового виду продукції

ВСТУП
Прибуток як економічна категорія відбиває чистий доход, створений у сфері матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності. Результатом з'єднання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів) і корисної продуктивної діяльності суб'єктів, що хазяюють, є готова продукція, що стає товаром за умови її реалізації споживачу.

На стадії продажу виявляється вартість товару. Вартість живої праці відбиває знову створену вартість і розпадається на дві частини. Перша являє собою заробітну плату працівників, що беруть участь у виробництві продукції. Її величина визначається факторами, обумовленими необхідністю відтворення робочої сили. У цьому змісті для підприємця вона представляє частину витрат по виробництву продукції. Друга частина знову створеної вартості відбиває чистий доход, що реалізується тільки в результаті продажу продукції, що означає суспільне визнання її корисності.

Актуальність роботи полягає в тому, що сьогодні приватні виробничі підприємства повинні дуже дбайливо ставитися до аналізу прибутку та проблем його формування та використання.

Об'єкт дослідження – ВАТ "Павлоградський верстатозавод".

Предметом дослідження даної роботи є вивчення та аналіз прибутку виробничого підприємства.

Завданням даної роботи є вивчення та аналіз формування та використання прибутку виробничого підприємства.

Мета роботи – проаналізувати прибуток підприємства та розробити заходи по ефективному використанню прибутку ВАТ "Павлоградський верстатозавод".

На рівні підприємства в умовах товарно-грошових відносин чистий доход приймає форму прибутку. На ринку товарів підприємства виступають як відносно відособлені товаровиробники. Установивши ціну на продукцію, вони реалізують її споживачу, одержуючи при цьому грошовий виторг, що не означає одержання прибутку. Для фінансового результату необхідно зіставити виторг із витратами на виробництво і реалізацію, що приймають форму собівартості продукції. Коли виторг перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. Підприємець завжди ставить своєю метою прибуток, але не завжди його одержує. Якщо виторг дорівнює собівартості, то удалося лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукції. При витратах, що перевищують виторг, підприємство одержує збитки - негативний фінансовий результат, що ставить його в досить складне фінансове становище, що не виключає і банкрутство.

Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує визначені функції.

По-перше, характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства. Але всі аспекти діяльності підприємства за допомогою прибутку оцінити неможливо. Такого універсального показника і не може бути. Саме тому при аналізі виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства використовується система показників.

Значення прибутку полягає в тому, що він відбиває кінцевий фінансовий результат. Разом з тим на величину прибутку, його динаміку впливають фактори, що як залежать, так і не залежать від зусиль підприємства. Практично поза сферою впливу підприємства знаходяться кон'юнктура ринку, рівень цін на споживані матеріально-сировинні і паливно-енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань. Певною мірою залежать від підприємства такі фактори, як рівень цін на реалізовану продукцію і заробітну плату, рівень господарювання, компетентність посібника і менеджерів, конкурентноздатність продукції, організація виробництва і праці, його продуктивність, стан і ефективність виробничого і фінансового планування.

Перераховані фактори впливають на прибуток не прямо, а через обсяг реалізованої продукції і собівартість, тому для з'ясування кінцевого фінансового результату необхідно зіставити вартість обсягу реалізованої продукції і вартість витрат і ресурсів, використовуваних у виробництві.

По-друге, прибуток має стимулюючу функцію. Її зміст полягає в тому, що вона одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Реальне забезпечення принципу самофінансування визначається отриманим прибутком. Частка чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства після сплати податків і інших обов'язкових платежів, повинна бути достатньої для фінансування розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення працівників.

По-третє, прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів. Він надходить у бюджети у виді податків і поряд з іншими дохідними надходженнями використовується для фінансування задоволення спільних суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій, державних інвестиційних, виробничих, науково-технічних і соціальних програм.

В умовах ринкової економіки значення прибутку величезні. Прагнення до її одержання орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачу, зниження витрат на виробництво. При розвитий конкуренції цим досягається не тільки мета підприємництва, але і задоволення суспільних потреб. Для підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери. Свою роль грають і збитки. Вони відображають помилки і прорахунки в напрямку засобів, організації виробництва і збуту продукції.

ВИСНОВКИ
В даній роботі було проаналізовано формування та використання прибутку виробничого підприємства на прикладі ВАТ "Павлоградський верстатозавод".

Актуальність роботи полягає в тому, що на даному етапі виробничі підприємства відіграють дуже велику роль в становленні економічної системи та розвитку економіки взагалі. Необхідно чітко і правильно аналізувати діяльність цих підприємств, особливо формування та використання прибутку.

Аналіз показників прибутковості даного підприємства показав, що на сучасному етапі підприємство не отримує і не планує прибуток, на протязі 2003-2005 рр. виявлено зниження показників прибутковості, що свідчить про необхідність проведення заходів по реорганізації роботи підприємства та пошуку шляхів підвищення прибутку.

Об'єктом розподілу є балансовий прибуток підприємства. Під її розподілом розуміється напрямок прибутку в бюджет і по статтях використання на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється в тій її частині, що надходить у бюджети різних рівнів у виді податків і інших обов'язкових платежів. Визначення напрямків витрати прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, структури статей її використання знаходиться в компетенції підприємства.

Велику увагу слід приділяти якісному наданню послуг та організації маркетингової політики, що забезпечить конкурентоздатність підприємства та пошук нових видів конкурентноздатної продукції.

Таким чином, в умовах переходу до ринку й у його подальшому становленні прибуток є основним спонукальним мотивом організації виробничої і господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Для більш ефективної організації бізнесу можна виділити наступні завдання, що повинні враховувати сучасні підприємства:

 • мати велику гнучкість, здатністю швидко змінювати пропоновані послуги, тому що нездатність постійно пристосовуватися до запитів споживачів, прирече підприємство на банкрутство;

 • технологія виробництва ускладнилася на стільки, що вимагає зовсім нові форми контролю, організації і поділи праці;

 • вимоги до якості не просто зросли, а зовсім змінили характер. Мало виконувати добре роботи, необхідно ще думати про пошук нових замовників, про надання споживачам додаткових фірмових послуг;

 • різко змінилася структура витрат виробництва. Одночасно усе більш зростає частка витрат, зв'язаних з реалізацією продукції. Все це вимагає принципово нових підходів до керування й організації виробництва,

 • безпосередньо стосується і керування прибутком. Більш того, вони повинні знайти гідне місце в розробці керування нею в рамках підприємства в цілому;

 • особливою проблемою є і підвищення ефективності діяльності підприємства по пошуку замовника. Насамперед необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення усіх видів запасів, добиватися максимально швидкого виконання робіт. Здійснюючи тактикові постійних поліпшень навіть у давно відомих послугах і робіт, можна забезпечити собі неухильний ріст долі ринку, обсягів пропонованих робіт і доходів.

Принципи розподілу прибутку можна сформулювати в такий спосіб:

- прибуток, одержуваний підприємством у результаті виробничо-господарської і фінансової діяльності, розподіляється між державою і підприємством як хазяює суб'єктом;

- прибуток для держави надходить у відповідні бюджети у виді податків і зборів, ставки яких не можуть бути довільно змінені. Склад і ставки податків, порядок їхнього числення і внесків у бюджет установлюються законодавчо;

- величина прибутку підприємства, що залишилося в його розпорядженні після сплати податків, не повинна знижувати його зацікавленості в росту обсягу виробництва і поліпшенні результатів виробничо-господарської і фінансової діяльності;

- прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, у першу чергу направляється на нагромадження, що забезпечує його подальший розвиток, і тільки в іншій частині - на споживання.

На підприємстві розподілу підлягає чистий прибуток, тобто прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати податків і інших обов'язкових платежів. З її стягуються санкції, що сплачуються в бюджет і деякі позабюджетні фонди.

Розподіл чистого прибутку відбиває процес формування фондів і резервів підприємства для фінансування потреб виробництва і розвитку соціальної сфери.

У сучасних умовах господарювання держава не встановлює яких-небудь нормативів розподілу прибутку, але через порядок надання податкових пільг стимулює напрямок прибутку на капітальні вкладення виробничого і невиробничого характеру, на благодійні цілі, фінансування природоохоронних заходів, витрат по змісту об'єктів і заснувань соціальної сфери й ін. Законодавчо обмежується розмір резервного фонду підприємств, регулюється порядок формування резерву по сумнівних боргах.

Слід зазначити, що на даному етапі державі слід приділяти більше уваги розвитку саме виробничих підприємств, особливо по виробництву різноманітних товарів для населення, створювати і організовувати політику розвитку промислового бізнесу, тому що саме цей бізнес є необхідною умовою розвитку будь-якої економічно розвиненої держави.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Федотін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 2003. –316с.

 2. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: Учебн. Пособие В 2 ч. Ч.2.. Тактическое планирование/ Под общей ред. А.И.Ильина. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 288с.

 3. Мухин С.А. Прибыль в новых условиях хозяйствования. –М.: Финансы и статистика, 1990. –144с.

 4. Абрютина М. С., Грачов Л. В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчальний посібник – практ. Посібник – М.:Демо і Сервіс, 1998

 5. Швандар В. А., Прасолова В. И. Економіка підприємства. - Москва: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. - 324 с.

 6. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. –2-ге вид., переробл. і допов. –К.: МАУП, 2004. –328с.

 7. Белобтецкий И.А. Прибыль предприятия. // Финансы. –1993 №3, с.40 – 47.

 8. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятий. –М.: Экономика, 1990. –210с.

 9. Резников Л. Финансовое состояние и финансовая политика производственных предприятий. // РЭЖ, 2003, №7.

 10. Бойчик И. М. Т2. Економіка підприємств: навч. посібник / И.М.Бойчик, П. С. Харів, М. И. Хончан. – Львів: 1999р.

 11. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Економіка підприємств. - Москва: Банки і біржі, Юнити, 1998.- 742с.

 12. Хеддервик К. Фінанси й економічний аналіз діяльності підприємств. – Москва: Фінанси і статистика, 1996.

 13. Горбачева Л.А. Анализ прибыли и рентабельности. –М.: Экономика, 1997. –95с.

 14. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник/ Л.А. Богдановская, Г.Г. Виногоров, О.Ф. Мигун и др.; Под общ.ред. В.И.Стражева. – 2-е изд. – Мн.: Выш.шк., 1996. – 254с.

 15. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятия» от 22.05.97 // Баланс. – 1998. – №1.

 16. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. Посіб. – К.: Знання – Прес, 2000. – 45с.

 17. Методы экономического анализа в условиях реформы. // Под ред. Бариленко В.И. и др. –Саратов: Изд. Сарат. универ., 1991. –200с.

 18. Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. –М.: изд. стандартов, 1991. –214с.

 19. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник – К.: МАУП, 2000. – 23с.

 20. Поисков В. Финансовые проблемы стабилизации украинской экономики. // РЭЖ, 2003, №1.

 21. Цыгичко А.Н. Новый механизм формирования эффективности. –М.: Экономика, 2000. –191с.

 22. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник / А.И.Ильин. –Мн.: Новое знание, 2001. –2-е изд., перераб. –635 с.

 23. Курс экономического анализа. / Под ред. Бокамова Н.И., Шеремета А.Д.. – М.: Финансы и статистика, 2000. –412с.

 24. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. М.: Изд-во стандартов, 1988, 75с. Введен с 1.01.89г.

 25. СниП П-4-79. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. М.: Стройиздат. 1980. 48с.

 26. ГОСТ 12.0.003-83. ССБТ. МЧМ. Общие требования к безопасности, М.: Изд-во стандартов, 1984, 10с. Введен с 1.07.84г.

 27. Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах (СН№3223-85) М.: Минздрав СССР, 1986, 15с. Введены с 1.01.89г.

 28. СниП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование, М.: Стройиздат, 1968, 59с.

 29. СниП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. М.: Стройиздат, 1989, 15с.

 30. СниП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. М.: Стройиздат, 1986, 26с.

 31. Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений (СН 205-77). М.: Стройиздат, 1978, 35с.


Схожі:

Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста iconРеферат Пояснювальна записка до курсової роботи «Windows-додаток Інтернет-пейджера по типу icq»
Розробка додатків з використанням різних бібліотек та технологій, орієнтованих на використання спеціальних (особливих) можливостей...
Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста iconРеферат Пояснювальна записка до курсової роботи
Об’єктом дослідження – виробнича програма Першотравенського Ремонтно-механічного заводу (з машинобудівним профілем), котрий являє...
Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста iconДипломної роботи спеціаліста на тему: Створення системи технічного...

Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста iconРеферат Пояснювальна записка до курсової роботи
Мережа підприємства, маршрутизатор, комутатор, сервер, проксі-сервер, Fast Ethernet, vlan, пасивне дерево, tcp/IP, Windows Server...
Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста icon„розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Тема : „розробка програми „ название вашей темы ” пояснювальна записка до курсової роботи
Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста iconРеферат Пояснювальна записка
Метою цього курсового проекту є розробка локальної обчислювальної мережі для торгівельного центру, що складається з робочих станцій...
Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста iconЗатверджую
Методичні вказівки до написання дипломної роботи, складені на основі навчального плану за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста...
Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста iconРеферат Пояснювальна записка 40 сторінок, 1 таблиця, 13 рисунків, 5 джерел літератури, 3 додатки
Розробка прикладної програми для рішення систем нелінійних рівнянь довільної розмірності методом ітерацій
Реферат Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста iconНавчальна програма з предмету «Методика роботи з хореографічним колективом»...
Сучасний рівень та умови роботи аматорських хореографічних колективів вимагають від майбутніх спеціалістів різнобічних знань І навичок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка