Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка3/5
Дата конвертації09.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5
^

Д о д а т к иНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

До захисту допущено

Завідувач кафедри

_________________________

«____» _____________2012 р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА
до дипломного проекту

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

спеціальності 7.04030302 “Cистеми і методи прийняття рішень”

на тему:
«Інтелектуальна система тестування фрактальних властивостей часових рядів в економіці і вибору оптимального методу прогнозування на базі моделі логістичного відображення»

^ Виконав студент 5-курсу

Іванов Іван Іванович

_____________
Науковий керівник:

д.ф.-м.н., проф. О. К. Лопатін

_____________

Консультант:

В. Й. Ніколайчук

_____________

Київ - 2012 р.

^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ
Спеціальності 7.04030302 “Cистеми і методи прийняття рішень”

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав.кафедрою______________

__________________________

"_____"______________2012 р.

ЗАВДАННЯ

^ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
1. Тему проекту (роботи)_______________________________________________ ________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

затверджено наказом №132-С від 04.11.11р.
2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) - 04 листопада 2012 р.
3. Вихідні дані до проекту (роботи)_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

(визначаються кількісні або (та) якісні показники, яким повинен відповідати об’єкт проектування наукового дослідження)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що мають бути висвітлені)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Перелік графічного (презентативного, ілюстраційного) матеріалу

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
6. Консультант (із зазначенням відповідних частин проекту):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
7. Дата видачі завдання_________________________________________________________

Керівник ____________________

(підпис)
Завдання прийняв до виконання ____________________

(підпис)
^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


№ п/п

Назва етапу дипломного проекту (роботи)

Термін виконаня етапу

Примітка


Студент-дипломник__________________________

(підпис)
Керівник проекту____________________________

(підпис)
Зразок оформлення календарного плану:
^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
п/п

Назва етапу дипломного проекту (роботи)

Термін виконання етапу

Примітка

1.

Отримання завдання на дипломну роботу.

04.11.11
2.

Огляд технічної літератури за темою роботи.

21.11.11
3.

Виконати аналіз сучасних методів короткострокового та середньострокового прогнозування.

29.11.11
3.

Розробка алгоритму середньострокового прогнозування за допомогою нейромережі на основі радіальних базисних функцій.

05.12.11
4.

Програмування розробленого алгоритму прогнозування.

09.12.11
5.

Застосування розробленого алгоритму до прогнозування вибраних фінансово-економічних процесів.

20.01.12
6.

Розробка моделей авторегресії з ковзним середнім за допомогою пакету Eviews для прогнозування вибраних процесів.

15.02.12
7.

Виконання порівняльного аналізу результатів прогнозування, отриманих за допомогою розробленого алгоритму на основі нейромережі, та результатів, отриманих за допомогою регресійних моделей.

01.04.12
8.

Написання пояснювальної записки.

01.05.12
9.

Створення слайдів для доповіді та написання доповіді.

03.05.12
10.

Аналіз отриманих результатів з керівником, написання доповіді та попередній захист дипломної роботи.

04.05.12
11.

Корегування роботи за результатами попереднього захисту.

07.05.12
12.

Остаточне оформлення пояснювальної записки та слайдів.

10.05.12
13.

Захист дипломної роботи (проекту)

16.05.12

Студент-дипломник ________________________
Керівник проекту __________________________


Структура пояснювальної записки:


 1. Титульний лист:. (форма наведена вище)

 2. ЗАВДАННЯ

 3. ^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН (форма наведена вище УВАГА! Печатається на 1 листі з двох сторін)

 4. Реферат (реферат українською мовою)

Abstract (реферат англійською мовою)

Реферат (реферат російською мовою)

 1. ЗМІСТ (приклад наведено нижче)

 2. Перелік прийнятих позначень та скорочень

 3. ВСТУП

 4. Розділ 1 (Глава 1)

 5. Розділ 2 (Глава 2)

 6. Розділ 3 (Глава 3)

 7. Розділ 4 (Глава 4) (число розділів не обов'язково = 4)

 8. Висновки за роботою та перспективи подальших досліджень

 9. Література

 10. Додаток А: Ілюстративні матеріали для доповіді (копії слайдів на папері формату А4) – це обов’язковий додаток!

 11. Додаток Б: (якщо є) Таблиці статистичних даних

 12. Додаток В: (якщо є) Програма (лістинг), яка реалізує розроблений алгоритм.

 13. Інші додатки (якщо вони є)Примітка: кожний розділ обов'язково закінчується висновками за розділом.

Приклад оформлення змісту:

ЗМІСТ


ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . .

9

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ……. ….. . .

11

РОЗДІЛ 1. РИНОК ЗЕРНОВИХ УКРАЇНИ ……………………….

12

1.1 Конкуренція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.2 Ринок зерна як ринок досконалої конкуренції. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

1.3 Фактори, що впливають на ринок зерна в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

1.4. Висновки до розділу 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . .

33РОЗДІЛ 2. ЗАДАЧА ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОГЛЯД ВІДОМИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.1 Задача прогнозування як одна з основних задач системного аналізу.

34

2.2 Різницеві рівняння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.2.1 Методика Бокса-Дженкінса побудови математичної моделі процесу на основі часового ряду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2.2.2 Прогнозування на основі різницевих рівнянь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.3 Експоненціальне згладжування. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2.3.1 Просте експоненціальне згладжування (метод Брауна). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2.3.2 Вибір початкового наближення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

2.3.3 Вибір параметра згладжування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

2.4 Модель порогової авторегресії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.5 Метод групового урахування аргументів. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.5.1 Постановка задачі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

2.5.2 Метод групового урахування аргументів (МГУА). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

2.5.3 Нечіткий метод групового урахування аргументів (НМГУА). . . . . . . . . . . . .

68

2.5.3.1 Побудова часткової моделі НМГУА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

2.5.3.2 Опис ряду селекції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.5.3.3 Загальний опис алгоритму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

2.6 Тести на нелінійність. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

2.6.1 Непараметричні тести. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

2.6.1.1 Q-статистика квадратних залишків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

2.6.1.2 BDS-статистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

2.6.2 Параметричні тести. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

2.6.2.1 RESET-тест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

2.6.2.2 F-тест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………….

74

2.6.2.3 Пороговий тест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2.7 Аналіз якості прогнозу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

2.8 Висновки до розділу 2. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76РОЗДІЛ 3. ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЕКСПОРТОМ ЗЕРНОВИХ, ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ .................

77

3.1 Розробка інформаційно-аналітичної системи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

3.2 Прогнозування процесів різної природи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

3.3 Порівняльний аналіз методів прогнозування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

3.4 Висновки до розділу 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89^ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

95

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Додаток А. Ілюстративний матеріал для доповіді. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Додаток Б. Таблиці статистичних даних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

Додаток В. Програма, яка реалізує розроблений алгоритм. . . . . . . . . . . . .

125^ Приклад написання реферату:

РЕФЕРАТ
В роботі досліджується проблема прогнозування нелінійних часових рядів. Задача прогнозування є складною проблемою, особливо у випадках, коли процес нестаціонарний або хаотичний. В роботі наведено огляд деяких відомих методів прогнозування часових рядів, а також розглянуто підходи до тестування ряду на наявність нелінійності. Запропоновано новий алгоритм прогнозування, який отримав назву алгоритм пошуку подібних траєкторій. Це метод базується на побудові локальних моделей, призначених для прогнозування нелінійними динамічними системами. Він включає в себе зважену евклідову метрику і процедуру перехресного аналізу похибок прогнозування на р-кроків. Розглянуто питання досягнення компромісу між обчислювальними витратами та степінню адекватності моделі. Описано новий алгоритм пошуку подібних тракєторій та нова модифікація метрики для визначення сусідніх сегментів.

В проекті наведено результати прогнозування вибраних часових рядів за допомогою алгоритму пошуку подібних траєкторій, а також відомого методу на основі регресійних моделей високого порядку. Виконано порівняльний аналіз обох методів, що дало можливість встановити переваги та недоліки обох підходів. Розроблено програмний продукт в системі Делфі, який можна використовувати для прогнозування реальних часових рядів та при виконанні лабораторних робіт.

ABSTRACT
The research investigates the time series forecasting problem in a case of nonlinear series. Non-linear signals prediction is a challenging problem especially in applications where the process exhibits unstable or chaotic behavior. The overview of some known time series forecasting methods is presented. The diploma project also contains a description of some methods to check time series linearity. A new forecasting method is proposed. ANNA (Another Nearest Neighbor Algorithm) is a method of local modeling for predicting time series generated by nonlinear dynamic systems. It incorporates a weighted Euclidean metric and a p-steps ahead error cross-validation procedure to assess model accuracy. The tradeoff between the cost of computation and model accuracy is discussed in the context of optimizing model parameters. A fast nearest neighbor algorithm and a novel modification of the metric to find neighboring trajectory segments are described.

The project includes results of forecasting of selected time series that we got using ANNA and the known method based on application of high order regression model. The comparison of these two methods was performed what helped to reveal advantages and disadvantages of both approaches. A new software product was developed in Delphi that could be used for forecasting actual time series as well as for educational purposes.


Приклад оформлення прийнятих скорочень

^ ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ

ПДВ – податок на додану вартість;

ВВП – валовий внутрішній продукт;

МНК – метод найменших квадратів;

АР – авторегресія;

КС – ковзне середнє;

АРІКС – авторегресія з інтегрованим ковзним середнім;

СКП – сума квадратів похибок;

НМ – нейронна мережа;

РБФ – радіально-базисна функція;

УПП – узагальнена перехресна перевірка;

НОД – незміщена оцінка дисперсії;

КПП – кінцева похибка прогнозу;

ІКБ – інформаційний критерій Байєса.


^ Приклад написання вступу та постановки задачі:
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка