Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка4/5
Дата конвертації09.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5


ВСТУП
Прогнозування нелінійних часових рядів – цікава та складна проблема, особливо у випадку, коли поведінка ряду є нестабільною або хаотичною. Для моделювання нелінійних динамічних систем та прогнозування нелінійних часових рядів запропоновано декілька підходів, включаючи пошук подібних траєкторій, приховані моделі Маркова, інтерполяція сплайнами, функції з радіальним базисом, нейромережі, тощо.

Однак, на сьогоднішній день всі ці методи недостатньо вивчені, вони мають в основі досить складне теоретичне підґрунтя, висновки з якого не завжди можна успішно застосувати на практиці. Немає чітких критеріїв, в якому випадку спрацює той чи інший метод, а в якому необхідно шукати нові підходи. Тому зараз складається тенденція до застосування не „найкращого” методу при описі та прогнозуванні часових рядів, а комплексу методів та подальшому порівнянні результатів. І чим більше різноманітних за принципом прогнозування методів налічує комплекс, тим більшою буде вірогідність того, що буде визначена та природна закономірність, за якою будується ряд.

Виходячи з тенденцій та історії розвитку методів прогнозування за мету даної роботи були поставлені розробка та реалізація нового алгоритму прогнозування із застосуванням деяких відомих принципів розпізнавання образів, його програмна реалізація та порівняння з відомими методами прогнозування.

Використання запропонованого методу дозволяє отримати додатковий аналітичний інструмент при вивченні, аналізі та прогнозуванні сезонних рядів, що містять тренди будь-якого походження. Це забезпечує широке використання методу при прогнозуванні нелінійних та нестаціонарних процесів.

Робота складається з трьох розділів.

Перший розділ присвячено аналізу задачі прогнозування як однієї з основних задач системного аналізу. Наведено огляд математичних моделей нелінійних процесів і коротко розглянуто методи визначення навності нелінійностей.

В другому розділі наведено результати розробки алгоритму прогнозування нелінійних процесів. Розглянуто деякі відомі методи прогнозування, а також новий ітераційний алгоритм на основі пошуку подібної траєкторії руху процесу. Виконано аналіз точності прогнозування.

Третій розділ присвячено моделюванню нового ітераційного алгоритму, а також алгоритму прогнозування на основі використання різницевих рівнянь типу авторегресії з ковзним середнім. Виконано порівняльний аналіз методів прогнозування.

Створено програмний продукт, який призначений для використання при прогнозуванні реальних часових рядів та в навчальному процесі.
^ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ


 1. Виконати аналіз проблем і задач, пов’язаних з прогнозуванням нелінійних процесів, представлених часовими рядами.

 2. Зробити критичний огляд відомих методів прогнозування нелінійних часових рядів, зокрема

 • на основі регресійних рівнянь;

 • на основі нейронних мереж;

 • за допомогою МГУА.

 1. Розробити методику прогнозування нелінійних процесів (часових рядів) за допомогою методу пошуку подібних траєкторій.

 2. Виконати порівняльний аналіз використаних методів прогнозування на модельних (тестових) та реальних даних.

Приклад оформлення заголовку розділу (глави):
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВАХ
^

1.1 Перехідний період, як закономірний етап історичного розвитку


Перехідні періоди є обов’язковими етапами розвитку як окремих держав, так і людства в цілому. Найбільш відомі два наукових підходи до поділу всього процесу розвитку суспільства на ряд історичних ступенів або етапів - це формаційний та цивілізаційний підходи [4, 84]. Формаційний був запропонований К. Марксом на основі узагальнення ідей його попередників.

^ 1.1.1 Поняття конкуренції і її роль в економіці

Найбільш потужним чинником, що диктує загальні умови функціонування того або іншого ринку, є міра розвитку конкурентних стосунків. Етимологічно слово конкуренція походить від латинського concurrentia, що означає зіткнення, змагання.

^ 1.1.2 Досконала конкуренція

В умовах досконалої конкуренції в довгостроковому періоді дотримується рівність MR = МС = = АС = Р (рисунок 1.1).Рисунок 1.1 - Модель досконалої конкуренції

1.1.2.1 Узагальнення функції прогнозування для процесу АРКС(p,q)

Знайдемо спочатку функцію прогнозування для процесу АРКС(2,1), який описується наступним рівнянням:

. (1.1)

Звичайно, протягом короткого проміжку часу в умовах досконалої
Приклад оформлення списку використаних джерел:
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень. – Київ: Наукова думка, 1998. – 508 с.

 2. Применение цифровой обработки сигналов / Под ред. Оппенгейма Е. – М.: Мир, 1980. – 552 с.

 3. McClave T.J., Benson P.G. Statistics for Business and Economics. – San Francisco: Dellen Publishing Company, 1988. – 1268 p.

 4. Chen B., Varshney P.K. A Bayesian Sampling Approach to Decision Fusion Using Hierarchical Models // IEEE Trans. on Signal processing, 2002, v.50, No.8, pp. 1809–1818.

 5. MacKay D.J.C. Non-linear Modelling for the Prediction Competition / Technical Report, Cavendish laboratory, Cambridge, United Kingdom, 1998. – 15 p.

 6. Heckerman D., Breese J.S. Causal Independence for probability Assessment and Inference using Bayesian Networks / Technical Report MSR-TR-94-08, Microsoft Research, Redmond, VA, USA, 1995. – 14 p.

 7. Chickering D.M. Learning equivalence classes of Bayesian network structure /Horwitz E., Jensen F. (Eds.) / Proc. 12th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI-96), San Francisco California, 1996.

 8. Heckerman D. A tutorial on learning with Bayesian networks // Technical report MSR-TR-95-06, Microsoft Research, Redmond, Washington, 1995. – http://www.research.microsoft.com

 9. Бидюк П.И., Баклан И.В. Системный подход к построению регрессионной модели по временным рядам // Системні дослідження та інформаційні технології, 2002, № 3, с. 114-131.

 10. Романенко В.Д., Бідюк П.І., Подладчіков В.М. та ін. Розробка теоретичних основ аналізу, прогнозування та оптимального прийняття рішень в умовах інформаційної невизначеності / НТУУ "КПІ", звіт по НДР № 0198U000819, 1996. – 186 с.


Примітка 1: Зверніть увагу на відмінності в оформленні посилань на книги,

статті, конференції, звіти та інформацію з інтернету.
Примітка 2: Не забувайте ставити посилання на літературу в тексті. Це

робиться за допомогою квадратних дужок та номера джерела:

[23] або [11, 34].


Параметри шаблону для набору тексту та формул в редакторі WORD: 1. Поля: верхнє і нижнє: 2 см; зліва: 3,0 см; справа: 1,5 см.

2. Абзац: 1,25 см.

3. Шрифт: Times New Roman # 14.

4. Інтервал між рядками: 1,5

5. В редакторі формул (Equation Editor 3.0) встановити наступний розмір

формул (зверху вниз):

 1. пт

 1. пт

 1. пт

 1. пт

 1. пт


Тобто, після входу в редактор формул необхідно перейти в опцію "Розмір" і встановити наведені параметри (зверху вниз).
6. Текст пояснювальної записки повинен бути вирівняним по лівому і правому краю.

7. Нумерація сторінок (починаючи з титульної сторінки): справа вверху.

8. Об’єм пояснівальної записки без додатків не більше 100 сторінок

9. Пояснівальна записка бажано містити 3 розділи

10. Для привильного оформлення пояснівальної записки користуйтеся документом ^ "ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ" (увага до пп.7.3-7.6)

11. Необхідно мати відгук від наукового керівника з підписом та зовнішню рецензію з підписом та печаттю.


Структура доповіді на захисті роботи (проекту) :


 1. Тема роботи (проекту): Шановні члени комісії та присутні, Вашій увазі пропонується дипломна робота на тему:

 2. Мета дослідження (розробки) полягає в …..

 3. Короткий огляд відомих підходів до розв'язку задачі.

 4. Суть запропонованого методу (чи алгоритму).

 5. Приклад застосування методу до розв'язку модельної чи реальної задачі.

 6. Інші приклади застосування.

 7. Порівняти результати, отримані за допомогою запропонованого методу, з іншими (відомими з літератури або отриманими дипломником за допомогою відомого методу).

 8. Сформулювати наукову новизну результатів роботи (коротко).

 9. Сформулювати практичну значимість результатів роботи (коротко).

 10. Перспективи та рекомендації для подальших досліджень.

 11. Доповідь закінчена. Дякую за увагу! (не забудьте подякувати)Примітки:


 • Доповідь необхідно написати і вивчити напам'ять!

 • Старайтесь не роботи довгих багатозначних пауз під час доповіді.

 • Відповіді на запитання повинні бути короткими та конкретними.

 • 80-90% часу необхідно присвятити пунктам 4-7.

 • Якщо в роботі немає теоретичної (наукової) новизни, то говоріть тільки про практичну значимість (це стосується, в першу чергу, спеціалістів).

 • Максимальна тривалість доповіді не повинна перевищувати 10-12 хвилин.

 • Якщо не знаєте відповіді на поставлене запитання, можна сказати (там де це коректно), що така задача не ставилась.

 • Якщо результати вашого проекту (роботи) впроваджені (або будуть впроваджені) на підприємстві або в навчальний процес, то підготуйте довідку про впровадження результатів. Приклад довідки неведений нижче у додатках. Це підвищує практичну значимість вашої роботи.структура рецензії:

рецензія

на дипломну роботу студентки VI курсу
_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

факультет: Інститут прикладного системного аналізу НАН та Міносвіти і науки України


 1. Тема роботи:2. Актуальність теми:

3. Наявність новизни:

4. Відповідність змісту роботи її плану:

5. Ступінь розкриття теми роботи:


6. Ілюстрованість роботи (наявність розрахунків, таблиць, схем, діаграм, тощо):

7. Якість оформлення роботи:

8. Відповідність роботи спеціальності:
9. Недоліки:

10. Загальний висновок (допускається чи не допускається до захисту), якої оцінки

заслуговує робота:

Рецензент:

Кандидат фіз.-мат. наук,

Доцент кафедри вищої математики

^ НТУУ КПІ О. М.Клименко
"_____" ________________ 2010 р.

Примітка: Якщо рецензент працює не в НАУ, то необхідно завірити його підпис у відділі кадрів за місцем роботи.


^ Зразок рецензії:

рецензія

на дипломну роботу студентки 5 курсу групи 9
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка