Дніпродзержинський державний технічний університет
Скачати 72.77 Kb.
НазваДніпродзержинський державний технічний університет
Дата конвертації27.02.2013
Розмір72.77 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчально-методичної

роботи ліцензування та акредитації

О.М.Коробочка

" _____" ______________2008 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

3 дисципліни УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ

Для спеціальності 6.000008 - Енергетичний менеджмент

Факультет Енергетичний

Кафедра Промислова теплоенергетика


Форма

Навчання

Нормативні дані

Курс

Семестр

Лекції

(год)

Прак-тичні

(год)

Курс.

проект

Всього

(год)

Само-стійна

(год)

Заліки

(сем)

Іспити

(сем)

Денна

4

8

17

17

-

54

20

8

-


Робоча програма складена на ocнові Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з

напряму 0905 «Енергетика» по спеціальності 6.000008 "Енергетичний менеджмент "
Робоча програма складена професором, д.т.н. Горбуновим О.Д. ___________
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри промислової теплоенергетики, протокол № 1 від 02.09.08 р.
" _11_" __10____2008ё р. Зав. кафедрою __________ проф. Яловий М.І

.

Схвалена радою (методичною комісією) _______________________________________

" _____" _______2008 р. Голова __________ проф. Павленко А.М

.

^ 1 МЕТА, ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ. ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Мета викладання дисципліни

Викладання дисципліни має на меті вивчення студентами основ особливостей процесу управління проектами енерговикористання в сучасних умовах господа­рювання в різних галузях господарства. Мета дисципліни полягає в одержанні си­стематизованих знань з теорії та практики управління проектами.

Для забезпечення найвищих результатів діяльності підприємств, фахівці пови­нні володіти глибокими знаннями не тільки в області новітніх досягнень техніки і технологій, але і в області оцінки та управління енергозберігаючими проектами.

^ 1.2. Задачі вивчення дисципліни

По закінченню вивчення курсу студенти повинні знати економічну сутність енергозберігаючих проектів, методичні аспекти формування проекту, зміст, осно­вні функції, прогресивні форми та методи управління проектами проблеми їх по­дальшого удосконалення.

Студенти повинні вміти оцінювати економічні показники енергозберігаючих проектів, аналізувати економічній та енергетичний стан підприємства, приймати управлінські рішення на підставі аналізу проектів.

Після викладення дисципліни студенти повинні мати навички бізнес-планування управління проектами енерговикористання.

^ 1.3. Перелік базових дисциплін та тем, знання яких необхідно для вивчення дисципліни.

 1. Системи виробництва та розподілу енергоносіїв промислових підприємств.
  Тема : Системи паливо-водо- та повітропостачання.

 1. Економічна теорія.

Тема: Товарне виробництво, підприємництво і ринок.

1.3.3.Політологія і соціологія.

Тема: Структура політології та соціології. Соціологія праці та управління.

1.3.4.Економіка енергетики.

Тема: Кадри, продуктивність та оплата праці. Система підготовки кадрів.

Тема: Економічні показники виробництва: собівартість, ціна (тариф), при­буток, рентабельність, ціноутворення.

1.3.5.Теоретичні основи енергозбереження та енергоменеджменту.

Тема: Основи енергозбереження.

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ - (17 год.)

2.1.1. Вступ. Предмет і задачі курсу - [ 1…8] - 2 год.

Управління проектами енерговикористання і їх роль у проблемі енергозбере­ження.

Основні поняття і визначення. Закон України про енергозбереження.

^ 2.1.2.Оцінка енергозберігаючих проектів [1...8,14,16] — 6 год.

Класифікація та структура проектів. Основні принципи оцінки енергозберігаю­чих проектів. Технологічні показники проектів.

Практичні заняття — 2.2.1.

^ 2.1.3.Економічні показники проектів [1…8] -3 год.

Аналіз економічного положення підприємства. Оцінка економічних показників енергозберігаючих проектів. Економічні показники проектів, що реалізуються енергосервісними компаніями.

Практичні заняття - 2.2.2.

^ 2.1.4. Бізнес-планування на підприємстві [12,13] — 4 год.
Основні задачі бізнес-плану. План виробництва, маркетинговий та фінансовий плани. Бізнес-план інвестиційного проекту.

Практичні заняття - 2.2.3.

^ 2.1.5. Аналіз інвестиційних проектів [1...8,13] — 2 год.

Інвестиції, інвестиційний проект, інвестиційний процес. Джерела інвестицій. Показники оцінки ефективності інвестиційного проекту. Аналіз чутливості, ста­лості і ризиків інвестиційних проектів.

Лізінг — інструмент виробничого інвестування.

Практичні заняття - 2.2.4.
^ 2.2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ - (17 год.)

2.2.1.Розв'язання задач з розрахунком технологічних показників енергозберігаючих проектів - [1,9,10,16] - 4 год.

2.2.2.Розв'язування задач з розрахунком економічних показників енергозберігаючих проектів - [1,2,4] - 4 год.

2.2.3.Розробка бізнес-плану проекту - [12,13] - 4 год.

2.2.4.Розрахунок показників інвестиційних проектів - [1,2,13] — 2 год
^ 3. САМОСТІЙНА РОБОТА – 20 год.

 1. Проробка лекційного матеріалу (0,25 /1 год. лекц.) - 4 год.

 2. Підготовка до практичних занять (0,5 /1 год. зан.) - 7 год.

 3. Проробка матеріалу, що не викладався на лекціях -7 год.

 1. Лізингові відношення - 4 год.

 2. Виявлення і оцінка ризику в проекті - 3 год.

4^ . НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

4.1. Основна та додаткова література

Основна

 1. Батенко Л.П. Управління проектами: Навчальний посіб­ник. – К.: КНЕУ, 2004.– 231 с.

 2. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посіб­ник. – К.: Каравела, 2004.– 344 с.

 3. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Навчальний посіб­ник. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 2000. – 224 с.

 4. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и про­ектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организаций». Модуль 8.- М.: ИНФРА- М, 2000.- 320 с.

 5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдероге Н.Г. Управление проектами: Учебн. пособие для вузов / Под ред. И.И.Мазура. - М.: «Экономика», 2001.- 574 с.- ( Современное бизнес - образование).

 6. Управление проектами / Под общ. ред. В.Д.Шапиро. — СПб.: Два . Три; 1996.

 7. Ильин Н.И., Лукшанова И.Г., Мешчин А.Г. и др.- Управление проектами.- СПб: Два Три, 1996.– 610 с.

Додаткова

 1. Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами: Навчальний посіб­ник для студ. вузів.– К.: ЦНЛ, 2005.– 280 с.

 2. Управление проектами. Зарубежный опыт / Под ред. В.Д. Шапиро.- СПб: Два Три, 1993.

 3. Клиффурд Ф. Грей, Зрик У. Ларсен. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. — М.: «Дело и сервис», 2003.- 528 с.

 4. Путеводитель в мир управлення проектами / Пер. с английского.- Екатеринбург: УГТУ, 1998.

 5. Энергетический менеджмент / А.В. Праховник, А.И. Соловей, В.В. Прокопенко. - К.: НТУУ КПИ, 2001.- 472 с.

 6. Ю.Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент. Навч. посібник для ВНЗ / Харк. Інститут управління .- 2 вид.- X.: ХТУ, 2002.- 199 с.

 7. Похабов В.В., Клевзович В.И., Ворфоломеев В.В. Знергетический менеджмент на промышленных предприятиях. - М.: 2002.- 176 с.

 8. Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия.- К.: 1994.- 96с.

 9. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА —М, 2000.- 784 с.

 10. 3акон України " Про енергозбереження". — К.: 1997.

 11. Закон України "Про підприємство".

 12. ДСТУ 4065-2001. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги / Розробник Мамалиґа.- К.: Держстандарт, 2002.- 39 с.

Схожі:

Дніпродзержинський державний технічний університет iconДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”енергетика” по спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний університет iconДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”енергетика” по спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Дніпродзержинський державний технічний університет iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом з дисципліни “Теплотехніка” для студентів спеціальності 09. 04. – ливарне виробництво...
Дніпродзержинський державний технічний університет iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів з напрямку
Дніпродзержинський державний технічний університет iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки магістрів з напряму
Дніпродзержинський державний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Дніпродзержинський державний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Спеціальні питання гідрогазодинаміки ” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика» / Укл. О. Д. Горбунов. Дніпродзержинськ,...
Дніпродзержинський державний технічний університет iconДонбаський державний технічний університет (Дондту) Вартість навчання...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка