Договір підряду №09/11
Скачати 77.53 Kb.
НазваДоговір підряду №09/11
Дата конвертації10.03.2013
Розмір77.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 09/11


м. Київ «03» липня 2011р.

Приватна особа Підгорний Сергій Володимирович, паспорт _____ № _______, виданий _________________, що надалі іменується “Замовник», з одного боку, та

ТОВ „ФІРМА „СТРУМСЕРВІС””, що надалі іменується “Підрядник”, в особі директора Олійника Станіслава Леонідовича, що діє на основі Статуту, з іншого боку, а разом іменовані „Сторони” та кожний окремо „Сторона” уклали цей Договір підряду, що надалі іменується „Договір” про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник виконує роботи по монтажу електропостачання індивідуального житлового будинку в по, вул. ____________ в с. Ясногородка Макарівського р-ну Київської обл.

1.2. В об»єм роботи входить:

- отримання технічних умов на електропостачання від ПАТ «АЕС Київобленерго»

- розробка проектної документації зовнішнього електропостачання житлового будинку

- монтаж КТП 10/0,4 кВ потужністю 160 кВА та живлячої мережі 10 кВ довжиною 1,1 км

- будівництво ділянки ЛЕП 10 кВ резервної перемички від ПС 35/10 кВ «Людвинівка» до ПС 35/10 кВ «Копилів» Макарівського РП

- пуско-налагоджувальні роботи, оформлення технічної документації та здача в експлуатацію.

1.3. Роботи виконуються згідно з вимогами чинного законодавства України, державних стандартів України, з обов’язковим дотриманням Підрядником вимог нормативно-правових актів України.

 1. ^ ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Вартість матеріалів та робіт, які підлягають виконанню Підрядником за цим договором згідно договорної ціни складає 525000, 00грн (п»ятсот двадцять п»ять тисяч грн), в тому числі:

- отримання ТУ -5000грн

- розробка проектної документації зовнішнього електропостачання житлового будинку – 15000грн

- будівництво ЛЕП 10кВ довжиною 1,1 км і монтаж КТП 160 кВА (основні роботи) - 505000грн,

- будівництво ділянки ЛЕП 10 кВ резервної перемички від ПС 35/10 кВ «Людвинівка» до ПС 35/10 кВ «Копилів» Макарівського РП – 140000грн  1. Оплата за Догвором виконується поетапно:

 • 1-й передплата 20000 грн

 • 2-й після отримання позитивного рішення по проекту від ПАТ «АЕС Київобленерго» - 150000 грн в якості передплати для закупівлі матеріалів та виконання частини робіт.

 • 3-й -150000 грн після виконання попереднього етапу виконання робіт, але не пізніше 30 календарних днів.

 • 4-й -150000 грн на виконання повного комплексу електромонтажних робіт в термін до 30 календарних днів.

 • 3-й після повного завершення робіт та оформлення технічної документації – 55000грн

  1. Вартість робіт, визначена п.2.1. цього Договору може бути змінена лише за погодженням

Сторін,шляхом укладення між ними Додаткової угоди до цього Договору, яка є невід’ємною

частиною до цього Договору.

 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Вносити зміни і доповнення щодо складу, обсягів і вартості робіт, за погодженням своїх рішень з Підрядником.

   1. Вимагати від Підрядника своєчасного, повного та якісного виконання робіт.

   2. У будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність Підрядника.

   3. Вимагати від Підрядника, при виконанні робіт, обумовлених п.1.1. даного Договору, дотримання техніки безпеки та протипожежної безпеки, згідно з діючими правилами та нормами.

   4. Односторонньо відмовитися від цього Договору у повному обсязі або в частині невиконаних робіт, якщо у ході їх виконання Замовником виявлено факт порушення Підрядником вимог нормативно-правових актів України з питань охорони праці.

  1. Замовник зобов'язаний:

3.2.1 Забезпечити Підрядника об’ємом робіт.

   1. Призначити відповідальну особу з правом вирішення від імені Замовника питань, що стосуються виконання цього Договору, з повідомленням про це Підрядника.

   2. До початку робіт виконати огляд об»єкту електропостачання.

3.2.4. Здійснювати контроль і технічний нагляд за виконанням робіт та їх відповідності діючим нормам.

3.2.5. Забезпечити своєчасне фінансування та оплату робіт по цьому Договору.

3.3. Підрядник має право:

   1. Вимагати від Замовника своєчасного фінансування та повної оплати робіт по цьому Договору.

3.4. Підрядник зобов'язаний:

3.4.1. Виконувати передбачені цим Договором роботи у відповідності з ПВР.

 1. ^ ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ

4.1. Здача-прийняття робіт проводиться згідно з діючими нормами та правилами.

4.2. Замовник протягом 5 банківських днів з часу отримання акту виконаних робіт повинен передати Підряднику підписаний акт виконаних робіт, або мотивовану відмову від прийняття робіт.

4.3. В разі мотивованої відмови Замовника від прийняття робіт, Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.

4.4. Якщо протягом п‘яти банківських днів з моменту подання акту виконаних робіт на підпис Замовнику останній не підпише цей акт і надасть мотивовану відмову від прийняття робіт, роботи по цьому Договору вважаються не виконаними в повному обсязі і своєчасно.

 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Сторони приймають на себе виконання обов'язків, що передбачені цим Договором та несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

5.1.1. В тому числі:

- правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки при проведенні Робіт;

 • трудової дисципліни, в тому числі за появу виконавців на роботі в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння;

 • технологічної дисципліни.

 1. ^ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.1. Підрядник гарантує усунення за свій рахунок виявленого браку, допущеного з його вини, що зазначається в переліку дефектів та зауважень робочої комісії, або двосторонньому акті по результатам перевірки виконаних робіт.

6.2. Гарантійний термін обчислюється з моменту підписання Акту прийому -передачі виконаних робіт і складає один рік.

^ 7. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів всі суперечні питання будуть вирішуватись Сторонами в Господарському суді .

 1. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони погодились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин, що виникають внаслідок подій надзвичайного та непереборного за даних умов характеру, які не можуть бути передбачені та яким Сторони не можуть запобігти), а саме: війни (військових дій), страйків, саботажів, заколотів, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав та урядів, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин за умови, що ці обставини впливають на виконання договірних зобов'язань.

8.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин, Сторона, якій їх виникнення перешкоджає виконанню своїх обов'язків за цим Договором. зобов'язана письмово негайно проінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин. Доказом дії форс-мажорних обставин є документ виданий уповноваженим на це органом.

 1. ^ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ

  1. Термін виконання робіт по цьому Договору – 6 місяців, з моменту підписання даного Договору та отримання Підрядником передплати від Змовника.

  2. Термін виконання робіт по цьому Договору може змінюватись:

 • при внесенні змін до обсягів робіт;

 • за обставин, незалежних від Сторін, але визнаних обома Сторонами.

 1. ^ ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір вступає в силу з момента його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

  2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 2. ^ ІНШІ УМОВИ

  1. Для початку робіт Замовник передає Підряднику копії :

 • паспору

 • ідентифікаційного коду

 • микопіювання з генерального плану забудови із зазначенням земельної ділянки на плані, затвердженого сільською радою

 • містобудівні умови та обмеження

11.2 Погодження меж прокладання ЛЕП та КТП, а також умови приєднання до абонентських мереж 10 кВ залишається за замовником.

  1. Цей Договір може бути достроково розірваний:

- за погодженням Сторін;

- Замовником в односторонньому порядку у випадку виявлення факту порушень

Підрядником нормативно-правових актів України з питань охорони праці .

- в інших випадках, що передбачені чинним законодавством.

  1. При достроковому розірванні цього Договору, незавершені роботи передаються Замовнику по акту здачі-прийому, згідно з яким Замовник сплачує Підряднику їх вартість, що визначається виходячи з фактично виконаного Підрядником обсягу робіт, або Підрядник відшкодовує Замовнику їх вартість.

  2. Сторони підтверджують, що істотною умовою цього Договору є те, що роботи виконуються Підрядником згідно з вимогами чинного законодавства України, державних стандартів України, з обов’язковим дотриманням Підрядником вимог нормативно-правових актів України з питань охорони праці.

Сторони зобов’язуються в письмовій формі повідомити одна одну про наміри достроково розірвати даний Договір не пізніше, ніж за 10 днів до моменту розірвання.

  1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та

відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

  1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

  2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

  3. Цим Підрядник підтверджує та запевняє, що йому відомі розроблені Замовником Положення про відповідність, які Підрядник зобов’язується суворо дотримуватись в ході виконання своїх зобов’язань по цьому Договору.

  4. ТОВ «ФІРМА «СТРУМСЕРВІС» є резидентом України та суб’єктом податку на прибуток та сплачує цей податок на загальних підставах за ставками, зазначеними у статті 10Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства.
 1. ^ ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник:Підрядник:


ТОВ „Фірма „Струмсервіс”

Київська обл.. Макарівський р-н, с. Бишів, вул.. 40-річчя жовтня, 74

р/р 2600370335 КРД Райффайзен банк АВАЛЬ

МФО 380805 код 34558541___________ С.Л. Олійник

М. П.

_______________

Схожі:

Договір підряду №09/11 iconДоговір підряду на капітальне будівництво

Договір підряду №09/11 iconДоговір підряду на капітальне будівництво
Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе виконан­ня робіт І будівництво об'єктів, зазначених у доданому до договору внутрішньобудівельному...
Договір підряду №09/11 iconДоговір підряду замовник: підрядчик: Василь Іванович
Замовнику, згідно з проектом, наданим Замовником. За домовленості сторін, Підрядник виконує загально будівельні роботи,які зазначені...
Договір підряду №09/11 iconДоговір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку,...
Відмінність договорів цивільно-правового характеру, за якими можуть залучатися до роботи фізичні особи, від трудових договорів
Договір підряду №09/11 iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Договір підряду №09/11 iconУклали цей договір оренди обладнання (далі «Договір») з наступними умовами

Договір підряду №09/11 iconДоговір на комерційне використання програмного засобу (ліцензійний договір)

Договір підряду №09/11 iconДоговір зберігання №
Статуту (далі Сторони, а кожний окремо Сторона), уклали даний Договір про таке
Договір підряду №09/11 iconДоговір купівлі-продажу автомобіля
Главою 54, а також ст ст. 202-204, 626, 627 ЦК україни, уклали цей Договір про таке
Договір підряду №09/11 iconКодексами України, а також цими Загальними умовами
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка