Дніпродзержинський державний технічний універсітет
Скачати 204.76 Kb.
НазваДніпродзержинський державний технічний універсітет
Дата конвертації27.02.2013
Розмір204.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТЗатверджую”


Проректор з навчально-методичної

роботи, ліцензування та акредитації

___________О.М.Коробочка

“____” ________________2006 р.

РОБОЧА ПРОГРАМАЗ дисципліни Основи маловідходних технологій
Для спеціальності 8.090510 Теплоенергетика .
Факультет Енергетичнй .
Кафедра Промислова теплоенергетика .
Форма

навчання

Нормативні дані

Курс

Семестр

Лекції

(год)

Прак-тичні

(год)

Лабора-торні

(год)

Всього

(год)

Само-стійна

(год)

Заліки

(сем)

Іспити

(сем)

Денна

Магістр

12

36

12

-

135

87

-

12
^ Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми підготовки магістрів з напряму

0905 «Енергетика» по спеціальності 8.090510- «Теплоенергетика»
Робоча програма складена професор, д.т.н. Горбунов О.Д.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри промислової теплоенергетики,

протокол №12 від 28.02.06 р.

“02” 03 2006р. Зав. кафедрою ____________________проф. Яловий М.І.

Схвалена радою (методичною комісією)______________________________________
__________________________________________________________________________
“___”______2006р. Голова_______________________проф. Павленко А.М.

^ 1. МЕТА, ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛIНИ,

ЇЇ МIСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСI

1.1 Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є навчання студентів:

 1. методам та заходам переробки і утилізації відходів важніших галузей
  промисловості - металургії, коксохімічної, хімічної, нафтової, машинобудівної, харчової та ін;
  - новим ефективним технологіям, організації безвідходних виробництв,
  вибору оптимальних режимів для зменшення відходів або використання їх
  як вторинну сировину.

^ 1.2 Задачі вивчення дисципліни:

Студент повинен:

 1. знати теорію та практику переробки твердих, рідких відходів; шляхи
  створення безвідходних, рентабельних об'єктів, які забезпечують одер-­
  жання з відходів різних ресурсів та товарів для народного господарства;

 1. вміти правильно оцінювати спроможність організації технологічних про­-
  цесів, їх ефективного ведення; аналізувати та самостійно приймати рішен­ня
  для успішного проведення процесу, коли змінюються зовнішні фактори;
  виконувати основні технологічні та конструкційні розрахунки промислових ­
  процесів та апаратів для зменшення або виключення утворення вто­ринних
  відходів; економічно обґрунтовувати впровадження нових технологій, які

направлені на створення безвідходних виробництв.

Пiсля вивчення дисципліни студент повинен

мати навички: визначення напрямків реконструкції діючих та проектування майбутніх енергетичних та інших підприємств з метою скорочення відходів виробництва.

^ 1.3 Перелік базових дисциплін та тем, засвоєння яких необхідне для
вивчення дисципліни


1.3.1. Гідрогазодинаміка

Тема 2.1.3. Гідромеханічні процеси. Розділення неоднорідних сис тем. Розділення газових сумішей. Механічні процеси.

1.3.2. Тепломасообмін

Тема 2.1.3 Термічна переробка, 2.1.4, 2.1.5 Тепломасообмінні процеси

1.3.3. Основи екології

Теми 2.1.1 Ущерб від скиду відходів, 2.1.2 Складання та захоронення відходів, 2.1.6 Відходи підприємств

1.3.4. Спалюючи пристрої промислових агрегатів

Теми 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8 Паління відходів

1.3.5. Високотемпературні теплоотехнічні процеси та установки

Тема 2.1.4 Переробка з переплавом

1.3.6. Пилеулавлювання та очищення промислових газів

Тема 2.1.10 Газоочистка

1.3.7. Енергозбереження у теплотехнічних процесах та установках

Тема 2.1.5 Утилізація відходів добування та переробки вугілля


^ 2. ЗМIСТ ДИСЦИПЛIНИ

2.1. ЛЕКЦIЙНI ЗАНЯТТЯ (16 год)

2.1.1. Поняття відходів. Методи класифікації. Економічні аспекти вторинних матеріальних ресурсів [1…3] - 2 год.
Основа класифікації відходів. Поняття твердих, рідких, газоподібних від­ходів. Відходи виробництва, умови їх утворення. Відходи споживання. Поняття покидь. Ділення відходів за можливістю використання. Класифікація вторин­них матеріальних ресурсів за джерелами їх утворення в різних галузях промисловос­ті. Класифікація відходів в регіонах. Економічні аспек­ти використання вторинних матеріальних ресурсів. Поняття ущербу народному господарству від скиду відходів в навколишньому середовищі.

2.1.2. Схов відходів [1, 3] - 1 год.

Складування відходів в поверхневих сховищах. Захоронення рідких та твердих відходів в заглиблені формації штучного походження. Коротка харак­теристика шламосховищ та відстійників підприємств м. Дніпродзержинська. Контроль за їх роботою.

2.1.3. Основні методи та обладнання для переробки твердих відходів [17]- 4 год.

Механічна, механотермічна, термічна переробка: подрібнення, здрібню­вання, класифікація (сортування), обгрудкування, таблетування, брикетування, високотемпературна агломерація, термічна обробка. Збагачення: гравітаційне, магнітне, електричне, флотаційне. Фізико-хімічне виділення компонентів за участю рідкої фази: вилуження, розчинення, кристалізація. Коротка характери­стика основного обладнання для переробки відходів: сита, типи грохотів та за­соби грохочіння, бункери та затвори до них, поставники, дозатори, сумішники твердих та пастообразних матеріалів.

Практичні заняття: 2.2.1.

2.1.4. Методи переробки відходів металевих виробництв [16] - 2 год.

Переробка з переплавом. Кріогенна технологія переробки складного за змістом брухту (металолому). Переробка металевої стружки. Переробка відхо­дів ливарного циклу. Регенерація брудних масел. Регенерація мастивно-охолоджуючих рідин, які використовуються в металообробці.

2.1.5. Основні види відходів та побічних продуктів деяких виробництв
[1-4,6,8,9]- 4 год.

Основні відходи хімічних виробництв. Промислові тверді відходи маши­нобудування та металургії. Характеристика відходів руд та виробництва чор­них металів: відходи руд чорних металів, металургійні пили та шлами, скрап та окалина. Відходи добування та переробки пальних копалин: відходи добування й переробки вугілля, відходи вуглезбагачення й золи ТЕС, відходи високозоль-ного вугілля. Осади стічних вод.

Практичні заняття: 2.2.2, 2.2.3.

2.1.6. Характеристика відходів основних підприємств м. Дніпродзержинська [3] - 8 год.

Відходи металургійних виробництв: шлами агломераційні, доменні, мар­тенівські, конверторні; шлаки доменні, сталеплавильні, зварювальні; вапняні відходи; відходи фасонного лиття; виробниче сміття, обрізь, лом. Відходи кок­сохімічних виробничтв: кисла смолка, кубові залишки цеху ректифікації сти­ролу, сольвент-нафта, фуси кам'яновугільні, шлами, сірчиста кислота, лужна во­да, золи та шлаки ТЕС, відходи вуглезбагачення. Відходи хімічних виробництв:

фосфогіпс, нафтопродукти, шлаки, активоване вугілля, полімерні відходи, пла­стики, кубові залишки та смоли, поліхлориди, гіпохлорид натрію, абгазна со­ляна кислота.

Відходи гальванічних процесів обробки металів. Загальна оцінка відходів підприємств м. Дніпродзержинська.

Практичні заняття: 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6.
2.1.7. Технології підготовки й використання термопластів в суміші з іншими матеріалами [4, 5, 14] - 2 год.


Виділення металів з суміші, коротка характеристика приборів та облад­нання. Сортування сумішей. Екстракція полімерів. Поліпшення сполучення та компаундування. Гомогенізація інтенсивним змішенням. Переробка сумішей термопластів.

2.1.8. Проблеми забруднення навколишнього середовища пакуючими матеріалами [1,4, 12] - 2 год.

­ Змінення складу пакуючих матеріалів. Самостійне знищення пласти

кової упаковки. Головні напрямки рішення проблеми знищення упаковок. Особливості паління пластикової упаковки.

2.1.9. Екологія харчових продуктів [1, 18] - 2 год.

Пестициди та якість продуктів. Нітрити та нітрати в харчових продуктах. Тяжкі та рідкі метали. Харчові продукти та проблеми радіації. Утилізація лінгінів.

Практичні заняття: 2.2.7.
2.1.10. Технології підготовки та переробки відходів як вторинної сировини з одержанням цільової продукції [4, 8, 14] - 5 год.

Технологія утилізації доменних шлаків [8, с. 113]; технологія одержання металізованих брикетів з відходів рудних окатишів та шлаків мокрої газоочис-тки [8, с. 85]; установки для підготовки сміття до утилізації [14, с. 31]; техноло­гія підготовки побутових пластмасових відходів до утилізації [14, с. 143; 20, с. 11]; технологія одержання керамзиту з вскришних порід [4, с. 329]; технологія одержання губчатого заліза [4, с. 339]; технологія спалювання нафтових шламів [4, с. 307]; технологія одержання сульфату амонію з фосфогіпсу [4, с. 281].
2.1.11. Основні напрямки переробки й утилізації відходів [3, 5…9, 15] - 4 год.

Використання відходів в будівельній промисловості: відходи чорної мета­лургії, вуглезбагачення, золи, шлаки ТЕС, побутові й будівельні відходи, фос­фогіпс. Кондиціювання й утилізація осадів і шламів біологічних очисних спо­руд, відходи нейтралізації травильних розчинів. Одержання енергії з твердих відходів: використання відходів активованого вугілля, паління, пірол із та біо­логічна переробка органічних відходів. Переробка кубових залишків смол, пла­стиків. Особливості ^паління й переробки твердих побутових відходів.


  1. ПРАКТИЧНI ЗАНЯТТЯ ( 16 год )

   1. Розрахунки устаткування для підготовки відходів до переробки [14] - 2 год.

   2. Розробка технологічної схеми утилізації відходів переробки вугілля й золи ТЕС [4, 6, 9] - 2 год.

   3. Розробка технологічної схеми утилізації відходів металургійних виробництв [4, 6, 9] - 4 год.

   4. Розробка технологічної схеми утилізації відходів коксохімічних виробництв [2, 4, 6, 8, 9] - 2 год.

   5. Розробка технологічної схеми утилізації відходів хімічних виробництв [2, 4, 6, 8, 9] - 2 год.

   6. Виділення осадів, шламів із стоків засобом фільтрування, відстою­
    вання. Розрахунки відстійників, фільтрів, центрифуг. Отримання розчинів з некондиційних відходів [10…14] - 2 год.

   1. Розробка технологічної схеми утилізації відходів харчової промисловості [13, 19] - 2 год.


^ 2.3 Індивідуальне завдання

Мета індивідуального завдання- закріплення теоретичних знань та практичних на­вичок, одержаних на лекційних та практичних заняттях, що відбувається у ре­жимі самостійного використання розрахункових та графічних завдань. За вка­зівками викладача студент виконує одну із запропонованих тем, пов'язаних з проблемами в технологіях окремих виробництв і в першу чергу з вирішенням проблем переробки рідких твердих та газоподібних відходів. Робота складаєть­ся з технологічної і спеціальної частин і включає: вступ, технологічну частину, спеціальну частину, літературу.
^ 3. САМОСТIЙНА РОБОТА ( 87 год )
3.1. Проробка лекційного матеріалу - 18 год

3.2. Проробка окремих розділів програми, які не викладаються

на лекціях: - 20 год

3.2.1. Подріблення твердих матеріалів - 20 год

3.3. Підготовка до практичних занять - 9 год

3.4. Індивідуальне завдання - 40 год


^ 4. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНI МАТЕРIАЛИ
4.1. ОСНОВНА ЛIТЕРАТУРА

 1. Огурцов А.П. та ін. Основи промислової екології та охорона навколиш­
  нього середовища.- К.: ДДТУ, 1997.

 2. А.П. Цьіганков и др. Циклические процессьі в химической технологии.
  Основи безотходньїх производств.- М.: Химия, 1988.- 320 с.

 3. А.П. Огурцов та ін. Сучасний стан навколишнього середовища промис­
  лового міста та шляхи його покращення.- Дніпродзержинськ, ДДТУ,
  1994.

4. Родионов А.И., Клушин А.И., Торочешников М.С. Техника зашиты окружающей среды.- М: Химия, 1989.-512 с.

 1. В.Е. Никулин. Утилизация и очистка промьішленньїх отходов.- Л: Су-
  достроение, 1980.

 2. Б.Н. Ласкорин и др. Безотходная технология в промьішленности.- М.:
  Стройиздат, 1986.- 160 с.

 3. Т.П. Резниченко. Охрана окружающей средьі и использование отходов в
  промьішленности.- Днепропетровск: Промінь, 1979.

 4. С.Н. Лазорин и др. Обезвреживание отходов коксохимических заводов.-
  М.: Металлургия, 1977.

 5. Комплексное использование сырья и отходов / В.П. Окладников, В.Н. Лыгач, Б.М. Равич и др.- М.: Химия, 1988.­- 288 с.

10) А.З. Евилевич и др. Утилизация осадков сточньїх вод.- Л.: Стройиздат,
1988.

Додаткова

 1. Охрана окружающей средьі при обезвреживании радиоактивньїх отхо-
  дов / И.А. Соболев и др.- М.: Энергоатомиздат, 1989.

 2. М.Т. Мелешкин и др. Промьшіленньїе отходьі и окружающая среда.-
  К.: Наукова думка, 1980.

 3. Безотходное производство. Основньїе принципьі безотходньїх произ-
  водств / Б.В. Громов и др. 1981.

 4. М.П. Наркевич и др. Утилизация и ликвидация отходов в технологии
  неорганических веществ.- М.: Химия, 1984.

 5. Л. Штарке. Использование промьішленньїх и бьітовьіх отходов пласт-
  масс- Л.: Химия. 1984.

 6. В.П. Володько. Використання відходів виробництва полімерів у доро-
  жному будівництві.

 1. Г.А. Колобов. Первичная переработка отходов цветных металлов.- К.:
  УМКВО 1991.- 172 с.

 2. Н.А. Плановский, В.М. Рамм, С.З.Коган. Процессы и аппараты химической технологии.- М.: Химия, 1968.- 847 с.

 1. В.А. Домарецкий, Т.П. Златєв. Екологія харчових продуктів.- К.: Уро­
  жай, 1993.- 190 с.

23. Ситтиг М. Извлечение метал лов и неорганических соединений из отходов.-
М.: Металлургия, 1977. - 350 с.

24. Шпирт М.Я. Безотходная технология. Утилизация отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых.- М.: Недра, 1985.- 255 с.

25. Крапчин И.П., Равич Б.М. Использование отходов углепереработки для производства стройматериалов.- М.: ЦНИЭНуголь, 1977.- 30 с.

26. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартенн М.Г. Общая химическая технология. - М.: Высш. шк., 1990.- 520 с.

27. Безотходное производство в гидролизной промышленности / А.З. ЭвилевичЕ.И.Ахмина, М.Н.Раскин и др. - М.: Лесная пром-ть, 1982.- 184 с.

28. Чудаков М.И. Промышленное использование лигнина. - М.: Лесная пром-ть, 1983.- 200 с.

29. Телышева Г.М., Панкова Р.Е. Удобрения на основе лигнина.- Рига: Зинатне, 1978.- 62 с.

30. Лебедев В.В., Рубан В.А., Спирт М.Я. Комплексное использование углей.- М.: Недра, 1980.- 239 с.

31. Смирнов Н.Н., Волжинский А.И. Химические реакторы в примерах и задачах.- Л.: Химия, 1986.- с.

32. Биомасса как источник энергии / Под. ред.. С. Соуферв, О. Заборски.- М.: Мир, 1985

33. Хараз Д.И., Псахис Б.И. Пути использования вторичных энергоресурсов в химических производствах.- М.: Химия, 1984.- 224 с.

34. Шурыгин А.П., Бернадинер М.Н. Огневое обезвреживание промышленных сточных вод. - К.: Техника, 1976.- 200 с.

35. Котлы- утилизаторы энерготехнологические. Каталог- справочник.- М.: НИИинформтяжмаш, 1973.- 72 с.

20) А.С. Шембель и др. Сборник задач и проблемних ситуаций по техно­логии переработки пластмасс.- Л.: Химия, 1990.

21. Кафаров В.В. Принципи создания безотходньїх химических производств.- М.: Химия, 1982.- 288 с.

22. Ласкорин Б.Н., Барский Л.А., Персиц В.З. Безотходная технология переработки минерального сырья.- М.: Недра, 1984.- 344 с.

^ 4.2 Перелік навчальних та інших посібників, методичних вказівок та технічних засобів

4.2.1. Методичні вказівки до практичних робіт та індивідуального завдання

1) С.Х. Авраменко, Б.І. Мельников, М.О. Волошин. Приклади та задачі з

основ промислової екології.- Дніпропетровськ: УДХТУ, 1999.- 129 с.

2) С.Х. Авраменко, Л.Д. Бєлих, Ю.А. Гасило. Методичні вказівки для про-

ведення практичних занять з курсу "Основи екології".- Дніпродзер-жинськ: ДДТУ, 1995.- 112 с.

 1. С.Х. Авраменко. Методичний посібник для виконання лабораторних
  робіт з курсу "Технології переробки та утилізації відходів".- Дніпро-
  дзержинськ: ДДТУ, 1998.- 71 с.

 2. Предельное содержание токсичних соединений в промьішленньїх отхо-

дах и накопителях, расположенньїх вне территории предприятия (организации). Норм, документ, утв. зам. министра сельск. хоз-ва 12.06.1985 г.-М.: 1985.-21 с.

5) Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспорту-

вання, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, в тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біо-технології та інших біологічних агентів.- Постанова кабінету міністрів України від 20 червня 1995 р. № 440.

6) Закон України про відходи. - Київ, Міністерство охорони навколишньо-

го середовища та ядерної безпеки. - 1998 р.

7) Б.Т. Харьковский. Основы промышленной зкологии.- К.: ИСИО, 1993.

с. 81.

8) Методичні вказівки по визначенню еколого-економічної ефективності

технологічних процесів та виробництв в студентських та дипломних проектах та роботах / Д.А. Мучник, О.В. Лойко.- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 1994.

 1. Технологические расчеты отстойников. Методические указания к ди­
  пломному проектированию / Н.Д. Волошин и др.- Днепродзержинск:
  ДГТУ, 1992.- 44 с.

 2. В.А. Проскуряков и др. Очистка сточных вод в химической промыш-
  ленности.- Л.: Химия, 1977.- 464 с.

 3. А.Н. Плановский и др. Процессы и аппараты химической технологии.-
  М.: Химия, 1968,-848 с.


^ 5. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН
1. Характеристика енергоносіїв, які використовуються у металургійній проми­словості.

2. Класифікація та характеристика ВЕР чорної металургії.

3. Газопостачання чорної металургії. Види газового палива та його характерис­тика.

4. Теплові електростанції. Термодинамічні основи дії ТЕС.

5. Теплозабезпечення чорної металургії. Котельні агрегати.

6. Сухе очищення промислових газів. Класифікація та устрій апаратів сухої очистки.

7. Виробництво та використання кисню у металургійній промисловості.

8. Вторинні енергоресурси доменного виробництва. Використання потенційної енергії доменного газу (ГУБТ).

9. Очищення промислових газів від газоподібних шкідливих речовин.

10. Енергоносії та ВЕР коксового виробництва.

11.Мокре очищення газів від пилу. Класифікація апаратів мокрої очистки.

12. Використання тепла відхідних газів мартенівських печей.

13. Устрій та принцип дії ектрофільтрів.

14. Виробництво кисню з використанням циклу Лінде.

15. Основні теплоносії та використання ВЕР у процесах підготовки залізорудної сировини.

16. Використання фізичного тепла коксу при його тушінні (УСТК).

17. Виробництво кисню з використанням циклу Капіци.

18.Вторинні енергоресурси сталеварного виробництва. Котли - утилізатори.

19. Схема двоступеного стискування газу з проміжним охолоджуванням.

20. Теплоенергетика та ВЕР киснево-конверторного виробництва сталі.

21 .Схеми відводу і охолоджування конверторних газів та використання їх фізи­чного тепла.
22. Охолоджуванні устаткування металургійних печей. Системи випарного охолоджування.

23. Використання фізичного тепла рідинних продуктів плавки (металу, шлаку).

24. Схема та принцип дії циклонних апаратів очищення газу.

25. Схема та принцип дії швидкісного газопромивача (труби Вентурі).

26. Схеми водопостачання металургійних підприємств та використання води.

27. Використання вакууму у металургійних процесах. Ексгаустери та вакуум -насоси.

28.Апарати очищення стічної води. Схеми та принцип дії.

29. Класифікація та оцінка ефективності дії апаратів очищення газів.

30. Тепловий баланс котельного агрегату.

31. Гравітаційні та інертні апарати пилуочищування.

32. Переваги використання систем випарного охолоджування металургійного устаткування над водяним.

33. Схема та принцип дії поршневого компресора.

34. Схема та принцип дії турбінних установок (парових, газових).

35. Схема та принцип дії лопастних компресорних машин (ЦК, осеві).

З6. Теплоенергетика та ВЕР доменного виробництва.

37. Особливості теплоенергетики і ВЕР металообробки.

^ 6. Додаток до пункту 3.2 робочої програми

Мета вивчення цих розділів треба оволодіти теорією подріблення твердих матеріалів. Після вивчення студент повинен знати основні поняття подріблення твердих матеріалів та його використання в безотходних технологіях.

Студент повинен мати навички розвязання задач подріблення твердих матеріалів.

Анотація

робочої програми з дисципліни “Основи маловідходних технологій”.
В робочій програмі викладений зміст лекцій з дисципліни, перелік практичних занять, індивідуального завдання та зміст самостійної роботи.

Наведений перелік навчально-методичних матеріалів, достатній для поглибленого вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів.

Схожі:

Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів з напрямку
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДніпродзержинський державний технічний університет
Робоча програма складена на ocнові Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДержавний заклад «південноукраїнський державний педагогічний універсітет...
Державний заклад «південноукраїнський державний педагогічний універсітет ім. К. Д. Ушинського»
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”енергетика” по спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”енергетика” по спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом з дисципліни “Теплотехніка” для студентів спеціальності 09. 04. – ливарне виробництво...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Спеціальні питання гідрогазодинаміки ” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика» / Укл. О. Д. Горбунов. Дніпродзержинськ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка