Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1
Скачати 54.35 Kb.
НазваПитання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1
Дата конвертації12.03.2013
Розмір54.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ПИТАННЯ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ‘‘ ХІМІЇ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ ’’

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1-го КУРСУ, ГРУП ЕКО
МОДУЛЬ-1
1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК (3 год.)

 1. Правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії.

 2. Методи отримання, класифікація і хімічні властивості оксидів.

 3. Методи отримання і хімічні властивості основ.

 4. Добування і хімічні властивості кислот.

 5. Класифікація, добування і хімічні властивості солей.

2. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. (3 год.)

 1. Теорія окисно-відновних реакцій. Ступінь окиснення. Окисники і відновники.

 2. Типи окисно-відновних реакцій. Приклади.

 3. Метод електронного балансу.

 4. Скласти методом електронного балансу 5 рівнянь окисно-відновних реакцій.

^ 3. ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА. (3 год.)

 1. Основні поняття термодинаміки: система, фаза, внутрішня енергія, ентальпія. Перший закон термодинаміки.

 2. Термохімія. Закон Гесса і наслідки з нього. Теплота утворення речовини.

 3. Другий закон термодинаміки. Ентропія і її зміст. Рівняння Больцмана.

 1. Вільна енергія Гіббса. Основне рівняння термодинаміки. Визначення напрямку хімічних процесів. Приклади.

^ 4. ХІМІЧНА КІНЕТИКА. ХІМІЧНА РІВНОВАГА. (3 год.)

 1. Кінетика. Швидкість хімічних реакцій, її залежність від концентрації. Закон діючих мас в гомогенних та гетерогенних системах.

 2. Вплив температури на швидкість хімічних реакцій. Правило Вант-Гоффа. Рівняння Арреніуса. Енергія активації і її фізичний зміст. Поняття про каталіз.

 3. Хімічна рівновага. Константа рівноваги. Рівноважні концентрації речовин.

 4. Принцип Ле-Шательє. Приклади зрушення рівноваги в гомогенних та гетерогенних системах під дією різних факторів.


МОДУЛЬ-2

^ 5. РОЗЧИНИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК, ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ. (3 год.)

 1. Теорія електролітичної дисоціації розчинів. Дисоціація кислот, основ, солей.

 2. Слабкі і сильні електроліти. Ступінь і константа електролітичної дисоціації, їх зв’язок.

 3. Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник рН.

 4. Індикатори середовища, механізм їх дії.

 5. Гідроліз солей. Записати рівняння реакцій гідролізу солей: Na2CO, AlCl, CH3COONH в молекулярному та йонному вигляді, вказати рН середовища в розчинах цих солей.

^ 6. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВОДИ. ТВЕРДІСТЬ ВОДИ. (3 год.)

 1. Молекула води. Будова води в рідкому і твердому стані. Водневі зв’язки.

 2. Фізичні та хімічні властивості води.

 3. Тимчасова і постійна твердість води. Солевміст, окиснюваність води.

 4. Методи пом’якшення води. Методи видалення кисню з води. Основні етапи очистки води.

^ 7. ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК МЕТАЛІВ. (3 год.)

 1. Структура комплексних сполук. Координаційна теорія А.Вернера. Комплексоутворювачі і ліганди, координаційні числа.

 2. Номенклатура комплексних сполук та їх класифікація.

 3. Ізомерія комплексних сполук. Приклади.

 4. Стійкість комплексних сполук. Константа нестійкості. Застосування комплексних сполук.

^ 8. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЛОГЕНІВ ТА ЇХ СПОЛУК. (2год.)

 1. Знаходження в природі, добування, фізичні та хімічні властивості галогенів. Застосування галогенів.

 2. Гідрогенгалогени та їх властивості. Гідрогенгалогенові кислоти та їх солі.

 3. Сполуки галогенів з Оксисеном та їх похідні.

 4. Біологічна функція і токсична дія галогенів та їх сполук.

7. ЗАКЛЮЧНЕ ЗАНЯТТЯ (1 год)

  1. Захист лабораторних робіт.

  2. Підведення підсумків.^ ДРУГИЙ ТРИМЕСТР

МОДУЛЬ-3

 1. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК СУЛЬФУРУ. ОКСИДИ І КИСЛОТИ СУЛЬФУРУ. (4год.)

 1. Сірка в природі. Отримання сірки. Властивості та застосування сірки.

 2. Сполуки Сульфуру з Гідрогеном і металами, їх коротка характеристика.

 3. Сполуки Сульфуру з Оксигеном. Сірчистий газ і сірчиста кислота та її солі.

 4. Сульфуртриоксид (SO). Сульфатна кислота її властивості, добування і використання. Сульфати.

 5. Колообіг Сульфуру в природі. Біологічна функція і токсична дія сполук Сульфуру.

 1. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРОГЕНУ ТА ЙОГО СПОЛУК З ГІДРОГЕНОМ ТА ОКСИГЕНОМ. (4год.)

 1. Азот в природі. Його властивості і застосування.

 2. Сполуки Нітрогену з Гідрогеном, їх властивості, добування і застосування.

 3. Оксиди Нітрогену та їх властивості.

 4. Методи отримання, властивості і застосування кислот HNO та HNO.

 5. Біологічна функція Нітрогену та токсична дія його сполук.

^ 14.ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОСФОРУ ТА ЙОГО СПОЛУК. (2год.)

 1. Поширення Фосфору в природі, його добування, фізичні та хімічні властивості і застосування.

 2. Сполуки Фосфору з Гідрогеном і галогенами.

 3. Сполуки Фосфору з Оксигеном та їх похідні.

 4. Біологічна функція Фосфору і токсична дія його сполук.

МОДУЛЬ-4

^ 15. ВЛАСТИВОСТІ КАРБОНУ, СИЛІЦІЮ ТА ЇХ СПОЛУК. (2год.)

 1. Карбон в природі. Його фізичні властивості та застосування. Адсорбція на вугіллі. Алмаз, графіт та карбон їх властивості. Хімічні властивості Карбону.

 2. Сполуки Карбону з Нітрогеном та їх дія на стан довкілля.

 3. Сполуки Карбону з Оксигеном. Оксиди СО, СО. Карбонатна кислота та її солі.

 4. Добування, фізичні властивості та застосування Силіцію. Хімічні властивості Силіцію.

 5. Сполуки Силіцію з Оксигеном та їх похідні.

 6. Біологічна функція та токсична дія сполук Карбону та Силіцію.

^ 16. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА ТА СОРБЦІЯ. (2год.)

 1. Поверхневі явища, поверхнева енергія, поверхневий натяг. Сорбція та її види.

 2. Адсорбція на поверхні твердих тіл. Ізотерми адсорбції. Рівняння Ленгмюра.

 3. Поверхнево активні речовини (ПАР). Рівняння Гіббса. Застосування ПАР на практиці та його екологічні наслідки.

^ 17. ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ГАЛЬВАНІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕКТРОРУШІЙНА СИЛА ГАЛЬВАНІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА. (2год.)

 1. Подвійний електричний шар. Електродний потенціал. Формула Нернста.

 2. Гальванічні елементи. Елемент Даніеля-Якобі. Обчислення електрорушійної сили гальванічного елементу.

 3. Водневий електрод. Вимірювання електродних потенціалів. Ряд напруг металів.

 4. Кислотні і лужні акумулятори, їх типи, процеси розрядки і зарядки. Поняття про паливні елементи і принцип їх дії.

^ 18.ЕЛЕКТРОЛІЗ. ЗАКОНИ ЕЛЕКТРОЛІЗУ. (2год.)

 1. Поняття електролізу. Закони Фарадея. Вихід за струмом.

 2. Послідовність розряду молекул та іонів на електродах в водних розчинах.

 3. Приклади електролізу розплавів і розчинів з активним і пасивним анодом.

 4. Застосування електролізу в промисловості. Добування алюмінію.

^ 19. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАГНІЮ І АЛЮМІНІЮ. (2год.)

 1. Знаходження в природі, добування, фізичні властивості і застосування алюмінію.

 2. Хімічні властивості алюмінію, його оксиди і гідроксиди.

 3. Фізичні та хімічні властивості магнію і його сполук. Застосування магнію та алюмінію.

 4. Біологічна функція та токсична дія легких металів. Колообіг металів в природі.

 1. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Cu i Zn ТА ЇХ СПОЛУК. (2год.)

 1. Положення в періодичній системі купруму і цинку. Знаходження в природі. Добування.

 2. Фізичні та хімічні властивості Cu i Zn (відношення до кисню, води, кислот і лугів).

 3. Застосування даних металів і їх сплавів на практиці.

 4. Біологічна функція та токсична дія важких металів. Колообіг металів в природі.

 1. КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ. МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ. (2год.)

 1. Поняття корозії. Класифікація корозійних процесів. Хімічна корозія, методи захисту від неї.

 2. Електрохімічна корозія з кисневою і водневою деполяризацією. Навести конкретні приклади, записати рівняння корозійних процесів. Активатори корозії.

 3. Методи захисту металів і сплавів від корозії: неметалічні, металічні, катодні й анодні покриття; протекторний, катодний і анодний захист; інгібітори корозії.

Схожі:

Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "хімії" для студентів...
Методи отримання, класифікація І хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей
Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "хімії" для студентів...
Правила техніки безпеки. Класи неорганічних сполук окисно-відновні реакції (2 год.)
Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "хімії" для студентів...
Основні поняття термодинаміки: система, фаза, внутрішня енергія, ентальпія. Перший закон термодинаміки
Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "хімії" для студентів...
Основні поняття термодинаміки: система, фаза, внутрішня енергія, ентальпія. Перший закон термодинаміки
Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconПитання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії...
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона...
Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "електрохімічних...
Електрохімічних технологій для студентів 1-го курсу спеціальності 050701, груп 1 – 4 Е
Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "електрохімічних...
Електрохімічних технологій для студентів 1-го курсу спеціальності 050701, груп 1 – 4 Е
Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconРобочий план лекційних, практичних, лабораторних та самостійних робіт...
...
Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни “Технологія вина”
Питання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами біогеохімії ’’ для студентів 1-го курсу, груп еко модуль-1 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «сестринська...
Модуль «Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка