Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі
Скачати 128.53 Kb.
НазваПроблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі
Дата конвертації12.03.2013
Розмір128.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі

У статті розглянута проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі на прикладі використан­ня пазлів. Ключові слова: гра, ігрова діяльність, засоби ігрової діяль­ності, основна школа, пазли.

Останнім часом в умовах ре­організації структури освіти особливо гостро постає питан­ня формування зацікавленого ставлення учня до вивчення певного предмета, зокрема фі­зики. З огляду на зміну кіль­кості тижневих годин на її ви­вчення загострюється і проб­лема ефективності засвоєння учнями програмного матеріа­лу. Адже, наприклад, при 1 год на тиждень на вивчення фізи­ки в 7 класі, як показує прак­тика і як доводять існуючі пси­хологічні закони забування, до наступного уроку не всі учні добре пам'ятають матеріал по­переднього заняття. Стандарт­ні домашні завдання на кшталт «вивчити параграф», «дати від­повіді на запитання», «розв'я­зати задачу» не дуже зацікав­люють своєю одноманітною формою подання порівняно з подібною структурою домаш­нього завдання із будь-якого іншого предмета. Фізика — одна з небагатьох дисциплін, яка мо­же і повинна мати значну заці­кавлену нею аудиторію, оскіль­ки її необхідність і практичну значимість доводять фактично всі діючі на сьогодні прилади, пристрої, конструкції в побуті та на роботі.

Є різні шляхи активізації навчальної діяльності з фізи­ки в основній (і не лише) шко­лі. Але найбільш ефективним

з-поміж інших завдяки врод­женій схильності всіх живих іс­тот до нього є застосування іг­рового методу навчання, що є досить доведеним на сьогодні фактом ([5], [6] та ін.).

Сучасні дидактичні ігри роз­робляються на базі активного використання комп'ютера, ад­же тенденція збільшення інте­ресу до його різнопланового використання є постійно зро­стаючою, особливо в сфері іг­рової діяльності. А таке захоп­лення може мати різні наслідки: як позитивні, так і негативні. Головне, щоб кожен запропо­нований підхід не відривав ди­тину від реальності, до якої і покликана готувати фізика — основа техніки; наука, освітня складова якої має базуватися на формуванні в дитини вмін­ня мислити не шаблонно, ал­горитмічно, а творчо, вміти за­стосовувати здобуті знання на практиці. Комп'ютер з його можливостями — це потужна база для розвитку абстрактно­го мислення, дуже важливого в ході вивчення та засвоєння різних фізичних процесів. Але при домінуючому застосуван­ні комп'ютерного підходу до навчання існує проблема від­риву від реальної практики і засвоєння меж абстрактного, віртуального й практичного за­стосування здобутих знань, що не дуже корисно. Працюючи

над різнобічним розвитком осо­бистості, як доводить дидак­тика, оптимальних освітніх ре­зультатів можна досягти лише за умови обгрунтованого по­єднання багатьох методів та за­собів навчання. Тому, на на­шу думку, більш ефективним є поєднання різних засобів на­вчання, які можуть бути і за­собами ігрової діяльності за умови забезпечення основних функцій та особливостей ди­дактичної гри.

Безумовно, переважаючими видами ігор, якими захоплю­ються сучасні підлітки, є саме комп'ютерні ігри. Але, на жаль, основна їх частина не є тими типами ігор, які сприяли б різ­нобічному і дидактично спря­мованому розвитку особисто­сті. У переважній більшості цих ігор перед гравцем ставиться завдання «наздогнати та зни­щити», що не забезпечує на­лежного морально-етичного виховання. Проблема їх важ­ливості та значущості надто глибока, різнопланова і неод­нозначна. Тому розробка ди­дактичних комп'ютерних ігор є дуже актуальною проблемою

На сьогодні вже існують ди­дактичні інтерактивні ігри, зок­рема такі, які сприяють засво­єнню окремих знань з фізики і дають змогу встановити на­лежну взаємодію в системі «ком­п'ютер — учень». Але при цьо­му виконання завдань такої грі': зводяться до певного алгорит­му, який з часом все менше ці­кавить дитину. Та найважче до­годити особливо допитливим кмітливим, добре обізнаним : комп'ютерними іграми знав­цям. До того ж при оцінці ре­зультатів своїх знань у взаємо­дії з машиною значною мірок може знижуватися рівень адек­ватної самооцінки дитини че­рез однобічне та дуже суб'єк-тизоване постійне сприйняттю результатів своєї діяльності. Нг бачачи успіхів інших, підлітс* не може порівняти належнн ■•

чином свою роботу чи свої здіб­ності з відповідними здібно­стями іншої дитини і зробити більш об'єктивні висновки що­до цього; втрата додаткової емо­ційності через обмежене коло спілкування позбавляє активі­зуючого запалу гри, який ви­никає в процесі різнобічного змагання.

Водночас сам процес спіл­кування, що є особливо важ­ливим у процесі становлення особистості в підлітковому ві­ці, втрачає необхідну йому ос­вітню різноплановість. До то­го ж більшість сучасних інтер­активних дидактичних ігор з фізики розраховано переважно на фактологічне сприйняття і запам'ятовування основних фі­зичних понять (формул, озна­чень, одиниць вимірювання та ін.), а не стимуляцію само­стійної науково-дослідницької та творчої активності дитини.

Отже, з одного боку, акту­альною є побудова «ширших» у плані інтерактивної взаємо­дії ігор (де можуть одночасно брати участь кілька гравців) або пошук шляхів поєднання різ­них видів діяльності із застосу­ванням різнопланових засобів ігрової діяльності. Ми схиляє­мося до другого підходу. Спро­буємо пояснити нашу думку на конкретному прикладі, при цьо­му розглянемо різні форми та засоби ігрової діяльності, зок­рема і місце застосування ком­п'ютера як одного з них.

При плануванні будь-якої освітньо-виховної діяльності одним з основних питань є ви­значення місця її реалізації. Оцінюючи відповідну ланку ро­боти в процесі вивчення фізи­ки, насамперед треба передба­чати її побудову як у межах урочної, позаурочної, так і по­зашкільної діяльності підлітка. Якщо ми беремо до уваги ви­користання дидактичних ком­п'ютерних ігор з фізики, то най-оптиматьніше їх проводити під час позаурочної та позашкіль-

ної діяльності. Якшо при цьо­му вони використовуються ли­ше для самоперевірки і така форма діяльності дитини ніяк не контролюється, то такі ди­дактичні комп'ютерні ігри ризи­кують потрапити в коло необо­в'язкового виду роботи, адже кожен школяр і без того має свої улюблені комп'ютерні іг­ри. Хіба шо запропоновані ди­дактичні ігри будуть за своєю структурою відповідати тим, які власне цікавлять даного школяра.

На жаль, сьогодні дидактич­ні ігри з фізики не мають такої різноплановості. Залишається видозмінювати організаційну складову навчально-виховно­го процесу з урахуванням існу­ючої матеріальної, зокрема й ігрової, бази. При цьому не­обов'язково обирати розробле­ні дидактичні ігри, головне — віднайти спосіб організувати проблемно-пошукову діяль­ність школяра належним чи­ном із застосуванням існуючих комп'ютерних ігор.

Наприклад, у своїй праці ми вже розглядали застосування та можливе поєднання комп'ю­терних, зокрема й ігрових, про­дуктів: «Р1122ІЄ ГГОГП ЗРІП§ЄГ$0р»

та «ЕІесігопМ» [3]. Але на ос­нові використання лише однієї і тієї самої простої комп'ютер­ної гри можна знайти спосіб урізноманітнювати побудову навчальної роботи з фізики та­ким чином.

Оскільки для багатьох доб­ре відомою ще з дитинства є гра «Пазли» (головоломки), в якій передбачається складання певного зображення з деякої кількості фігурнорозрізаних ча­стинок, зупинимося саме на ній. Доведено, що навіть не­складні пазли значною мірою посилюють не лише конструк­торський підхід до виконання даного завдання, а, що найго­ловніше, активно стимулюють як аналітичну, так і синтетичну складові логічного мислення

дитини під час розв язування певної задачі; сприяють розвит­ку таких розумових операцій, як аналіз, синтез, індукція, де­дукція, узагальнення; інтенси­фікують формування творчої уяви, яка є передумовою роз­витку творчого мислення ди­тини. А це є ще одним пози­тивним чинником щодо вико­ристання даної гри як засобу навчання і розвитку особистості при вивченні будь-якого пред­мета в школі, особливо фізи­ки, адже головними об'єктами зображень на пазлах часто є різ­ні фізичні явища чи процеси. Розглянемо послідовно, як можна побудувати освітню ді­яльність за даних обставин на прикладі досить детально опи­саної нами [3] ігрової програ­ми «Рі122ІЄ ТГОГП ЗРІП§ЄГ8Іір».

Даний комп'ютерний продукт дає можливість розбити на са­мостійно задані кількість та роз­мір пазлів будь-яке зображен­ня. Працюючи в різних вікнах [З, 33], за допомогою миші мож­на робити наступні комбінації дій: перетягування елемента, відділення його від блока, обер­тання за і проти годинникової стрілки, переміщення блока та ін. Наявний режим підказки, пауза, режим збереження гри, виклик основного меню в пов-ноекранному режимі та ін. Ми можемо змінювати межі й швидкість прокрутки; викори­стовувати таймер, координува­ти межі захвату тощо.

Завантаживши будь-яку но­ву фу (нове зображення), вка­завши при цьому розмір кар­тинки (ширина, висота), дані щодо збереження співвідно­шення між її частинами, роз­мір елемента (у пікселях) і роз­бивши на пазли (мал. 1 — 3), можемо починати гру, попе­редньо змістивши вікно-під-казку (саме зображення, яке необхідно відтворити). Зрозу­міло, що завдання виконати складніше, якщо картинка роз­бита на більшу кількість части-

нок. Це потребує також додат­кових затрат часу, зусиль са­мого гравця.

Мета такої гри — одержати відповідне зображення шляхом активізації мисленнєвої діяль­ності (мал. 4). Але вагомість та значущість даної гри значно зростуть, якщо її зробити більш дидактичною. Для цього треба врахувати, що знання з фізики як науки про природу мають будуватися на стійкому інтере­сі до пізнання і пояснення на­вколишнього світу. Не випадко­во, на перших етапах вивчення фізики школярів намагаються ознайомити з різними явища­ми природи і пояснити, що за­для їх розуміння і «приручен­ня» й починаємо вивчати фі­зику. Тому в запропонованому фрагменті гри ми попередньо змінили зображення і спробу­вали показати вигляд певного фізичного явища (в даному ви­падку — формування потужної морської чи океанічної хвилі). За ходом запропонованої ком­п'ютерної гри залишається ли­ше зібрати це зображення. Ми пропонуємо робити й інше.

Дана комп'ютерна гра мо­же стати елементом пошукової домашньої роботи, в ході якоїМал. З

підліток не лише зможе відпо­чити і потренуватися в роботі з комп'ютером, а й виконати певні дослідницькі дії. Напри­клад, попередньо вчитель дає домашнє завдання, обов'язко­вими етапами якого є: 1) озна­йомитися із запропонованою грою, самостійно відшукати цікаву ілюстрацію, що яскраво презен­тує певне фізичне явище (при цьому допускається робота з матеріалами на друкованій ос­нові — (книжки, журнали то­що), в Інтернеті, з цифровим фотоапаратом чи камерою в процесі безпосереднього спо­стереження даного явища); 2) віднайти сучасні наукові чи цікаві історичні дані, що можуть ілюструвати дане явище, роз­ширити кругозір учнів і нада­ти можливість застосувати між-предметні зв'язки; 3) пояснити механізм даного явища на осно­ві фізичних знань; 4) віднайти можливе місце використання да­ного явища чи процесу в жит­тєдіяльності людини; прокомен­тувати його значення. При цьо­му в робочих зошитах діти дають письмові відповіді на постав­лені запитання, а презентація їхньої задумки може бути реа­лізована під час конкурсногоМал. 2Мал. 4

змагання на позаурочних захо­дах з фізики, заняттях фізич­ного гуртка. Найкращий варі­ант втілення такого завдання може бути презентований як фрагмент перевірки домашньо­го завдання під час уроку (зви­чайно, якщо в даному класі є необхідна технічна база).

Наведемо приклад такого пояснення до запропонованої ілюстрації.

^ Домашнє завдання. Припли­ви і відпливи зумовлені гравіта­ційними взаємодіями Місяця і Сонця, сила яких залежить від взаємного розміщення світил від­носно Землі. Атмосферні явища і вітер можуть викликати на-гінну хвилю. На припливи і від­пливи також можуть вплива­ти обриси узбережжя та кон­фігурація морського дна. Зазвичай добовий інтервал між припли­вом і відпливом дорівнює 12 гос 25 хв.

Найбільші припливи і відпли­ви бувають у затоці Фанді, ще відокремлює півострів Нове Шотландія (Канада) від амери­канського штату Мен і канад­ської провінції Нью-Брансуїк. У бухті Майнес (затока Фанді) середня амплітуда припливів відпливів становить 14,5 м. } бухті Ліф (затока Унгава, про­вінція Квебек, Канада) у 1954 р було зареєстровано припливи відпливи з амплітудою 16,6 м.

Найвища офіційно зареєстро­вана морська хвиля сягала 34 :• від підошви до гребеня. її висо­ту виміряв Фредерик Маргрефд лейтенант ВМФ США з корас-ля «Рамапо», який ішов з Мані­ли (Філіппіни) в Сан-Дієго (шта" Каліфорнія, США) в ніч з 6 н: 7лютого 1933р. під час урага­ну, швидкість якого досягам 126 км/год.

На основі використання по­тужних нагінних хвиль можь: добувати електроенергію за прин­ципом роботи ГЕС. Електро­енергія — важливе джерело свіг-ла, тепла, запорука життя г: добробуту суспільства.

Звичайно, в ході такого по­шуку і самостійної обробки ін­формації школярі можуть на­трапити на нові терміни і по­няття, які не вивчали в школі. При цьому можна порадити кожному досліднику вести влас­ний словник нових термінів, що значно збагачуватиме не лише словниковий і терміно­логічний запас, а й додатково сприятиме розширенню світо­гляду учня, формуванню необ­хідної основи для подальшого засвоєння навчального мате­ріалу в школі. І це є особливо важливим, оскільки знання, здобуті самостійно, в ході влас­ної зацікавленої діяльності в подальшому сприятимуть за­пам'ятовуванню нової і пов'я­заної з цим інформації на ос­нові асоціативної теорії пам'яті, до того ж є додатковим пере­конливим доведенням для ди­тини практичності та важли­вості здобуття нових знань з фізики задля гідної реалізації у суспільстві.

Додатковим завданням при роботі з даною ілюстративною базою гри може стати самостій­не складання умови фізичної задачі (наприклад, на розраху­нок часу, шляху чи швидкості за мал. 1) на уроці для сильні­ших учнів або пошуку правиль­ного її розв'язку (на зворотно­му боці пазлів) для середніх та слабших за рівнем знань під­літків. І хоча дана програма не
передбачає такого варіанта ро­боти, його можна легко реалі­зувати шляхом виготовлення розрізних паперових пазлів (як домашнє завдання команд; див. мал. 3). При цьому за допомо­гою даної програми можна роз­бити на пазли будь-яке зобра­ження, а роздрукувавши та на­клеївши на цупку паперову основу, на зворотному боці за­кріпити побудоване зображен­ня розв'язання задачі таким чи­ном, шоб віднайти його можна було лише склавши і перевер­нувши запропоновану ілюстра­цію. При цьому зображення на пазлі є підказкою до розв'язу­вання такої задачі.

Основний критерій оцінки в такій грі — якомога швидке розв'язування задачі, а не скла­дання пазла. Мета використан­ня пазла за даних обставин — допомогти не втратити інтересу до вивчення фізики у тих учнів, які самотужки не розв'язали вчасно задачу. Не кожен шко­ляр може самостійно зізнати­ся у своїх навчальних пробле­мах, але уважний учитель за до­помогою такого тонкого підходу запропонувавши, наприклад, домашнє завдання у вигляді складання пазла (таке завдан­ня може бути індивідуальним), допоможе дитині самореалізу-ватися, знайшовши при цьому належне пояснення та грамот­не оформлення до незрозумі­лого попередньо розв'язання

Мал. 5

Мал. 6

Мал. 7Мал

Мал. 9

Мал. 10

проблемної для підлітка зада­чі. Таким чином здійснюється індивідуальний, диференційо­ваний підхід до роботи з різ­ними учнями в класі.

Пазли можна застосовува­ти як потужну ілюстративну ба­зу багатьох фізичних процесів чи явищ. До того ж вони є знач­ним стимулюючим чинником розвитку багатьох мисленнє-вих процесів і видів мислення, різновидів уваги, уяви, пам'я­ті; стимуляції розвитку відчуттів, сприймань та інших психічних процесів. Робота над пазлом сприяє розвитку вольових яко­стей особистості, дуже важли­вих у навчально-виховному про­цесі та в подальшій життєді­яльності.

Школярам можна роздава­ти домашнє завдання на арку­ші паперу, де було б подано де­кілька зображень (або вказано назви файлів, місце їх розмі­щення згідно з даною програ­мою), а також вже розбиту на пазли ілюстрацію (для усклад­нення завдання варто зміню­вати місцезнаходження части­нок головоломки та їх просто­рове розміщення). Дитина вдома самостійно розіб'є на пазли за­пропоновані ілюстрації. Вона повинна скласти їх, віднайшов­ши вихідне, задане вчителем зображення, а вже потім пов­ністю проаналізувати умову до­машнього завдання стосовно нього.

Можна змінити подання ви­хідного зображення наступним чином: учитель дає неправиль­но складені пазлові ілюстрації (для цього варто робити їх попе­реднє розбиття на різні, зокре­ма і подібні, геометричні фігу­ри (при цьому додатково корис­но буде дати завдання повторити формули розрахунку площ усіх утворених фігур) та добирати при цьому подібні зображення, наприклад мал. 5 — 7, 8 — 10).

На основі складеної ілюстра­ції або декількох з них перед підлітком можна ставити зав-

дання пояснити з погляду фі­зики нетипове на загальному фоні (наприклад, мал. 11 — 12); коли таке може відбуватися, за яких фізичних умов? Друга ілюстрація може бути підказ­кою до першої. У даному ви­падку на ілюстраціях зображе­но сніг та іній, але водойма не замерзла.
Мал. 11Мал. 12

Або необхідно пояснити пев­не фізичне явище (мал. 13), як­що його дитина не розгадує від­разу, на зворотному боці пазла може бути інше зображення-під-казка (мал. 14). Можна усклад­нювати завдання таким чином, що дитина має розгадати по­дане зображення і пояснити, що це і коли таке може відбу­ватися (мал. 15). Уданому ви­падку знімок засніжених дерев зроблено під час швидкого ру­ху транспорту. Тому додаткові питання можуть стосуватися не лише тем «Агрегатні стани ре­човини» чи «Теплові явища»,Мал. ІЗ

а й «Механічний рух». До того ж при розгляді кожної з тем можна активізувати міжпред-метні зв'язки (питання допу­стимої швидкості руху транс­порту та ін.).

Попередньо розбите на паз-ли зображення можна проде­монструвати учням на уроці з метою активізації їхньої на­вчальної діяльності та актуалі­зації або закріплення здобутих знань із фізики. Як проблемне питання завдання його скла­сти та пояснити можна давати школяреві під час позакласної або позашкільної (домашньої) роботи. Пошук ілюстрацій при цьому необмежений. Напри­клад, виявивши шляхом опи­тування чи анкетування, які комп'ютерні ігри є найулюб­ленішими в класі, можна за­пропонувати скласти за допо­могою пазлів певну ілюстрацію з таких ігор, але при цьому по­яснити, чи демонструється в даному зображенні (або в да­ній комп'ютерній грі в цілому) дія якихось законів чи фізич­них процесів та явищ. Таке зав­дання можна запропонувати на позаурочному заході з фізики або як домашнє перед уроком систематизації та узагальнен­ня знань тощо.

Ми розглянули лише окре­мий підхід до використання вже існуючих засобів ігрової діяль­ності при вивченні фізики в ос­новній школі. Та головна його перевага в тому, що під час ви­конання подібних завдань шко­ляр не просто виконує певну роботу за алгоритмом гри, йому доводиться постійно самостій-Мал. 14

но доопрацьовувати певну ча­стину навчального матеріалу в своєрідній формі. А така робо­та є окремим прикладом акти­візації навчальної роботи під­літків при вивченні фізики, до того ж вона не є одноманітною і часто потребує творчого прак­тичного підходу до виконання завдань, залучає \чнів і до руч­ної праці(наприклад, виготов­лення нового роздавального матеріалу) в поєднанні з робо­тою на комп'ютері. Такий під­хід, на нашу думку, сприятиме формуванню і розвитку в ди­тини здібностей не лише до по­шукової, а й до творчої, прак­тичної діяльності, в окремих випадках, з метою застосуван­ня комп'ютера як засобу ігро­вої діяльності, допоможе роз­в'язати проблему його відсут­ності в школі чи вдома.

Безумовно, ми живемо в той час, коли набуття практичних технічних умінь поступово стає необов'язковим через зроста­ючу сферу послуг, замовлених за допомогою комп'ютера, і які можуть надавати приватні ком­панії. Прийнято вважати, що фахівець у певній сфері діяль­ності краще знає проблему, з якою до нього звернулися. Але варто пам'ятати, шо виховати такого фахівця і зробити з ньо­го висококватіфікованого спе-ціаліста можливо лише за умо­ви побудови натежної системи здобуття базових знань із тієї чи іншої дисципліни та розвит­ку на даній основі захоплення улюбленою справою, форму­вання стійкого інтересу і твор­чих здібностей особистості.

Мал. 15

Схожі:

Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconПро особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних...
України «Фізика. Астрономія. 7-12 кл.», шкільний курс фізики побудовано за двома логічно завершеними концентрами: в основній школі...
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconМетодичні рекомендації щодо вивчення природознавства у п’ятих класах...
«Природознавство» початкової школи І є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в...
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
...
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconДержавний стандарт зобов'язує забезпечувати практико-орієнтовану...
«Природознавство» початкової школи І є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в...
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconРозділ Робота з обдарованими дітьми як педагогічна проблема Проблема...
Вступ
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconДосвід роботи вчителя фізики
...
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка