Дніпродзержинський державний технічний універсітет
Скачати 72.93 Kb.
НазваДніпродзержинський державний технічний універсітет
Дата конвертації12.03.2013
Розмір72.93 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТЗатверджую”


Проректор з навчально-методичної

роботи,ліцензування та акредитації

_____________О.М.Коробочка

“____” ________________2006 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


З дисципліни Спеціальні питання гідрогазодинаміки

Для спеціальності 7.090510 Теплоенергетика .

Факультет Енергетичнй .

Кафедра Промислова теплоенергетика .Форма

навчання

Нормативні дані

Курс

Семестр

Лекції

(год)

Прак-тичні

(год)

Лабора-торні

(год)

Всього

(год)

Само-стійна

(год)

Заліки

(сем)

Іспити

(сем)

Денна

5

9

14

14

-

54

26

9

-
^ Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів з напрямку

0905 «Енергетика» по спеціальності 7.090510- «Теплоенергетика»
Робоча програма складена професор, д.т.н. Горбунов О.Д.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри промислової теплоенергетики, протокол №12 від 28.02.06 р.

“02” 03 2006р. Зав. кафедрою ____________________проф. Яловий М.І.
Схвалена радою (методичною комісією)______________________________________
__________________________________________________________________________
“___”______2006р. Голова_______________________проф. Павленко А.М.

1. Мета, задачі дисцИпЛІни. Її місце в навчальному процесі

  1. Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами основ теорії пограничного шару, вільна турбулентність, турбулентні струмені, які мають велике практичне значення при рішенні задач обтікання тіл, лопастей турбомашин, визначення параметрів вільних струменів, тобто задач, які часто зустрічаються в теорії та практиці енергетичних машин та агрегатів.


  1. ^ Задачі вивчення дисципліни

Після викладання дисципліни студент повинен вміти зробити розрахунки параметрів пограничного шару та вільних струменів при рішенні задач, які зустрічаються при виконанні дипломних робіт та проектів.
1.3. Перелік базових дисциплін та тем, знання яких необхідно для вивчення дисципліни

   1. Вища математика

Похідна, інтеграл, диференціальні рівняння.


   1. Гідрогазодинаміка

Рівняння Ейлера, рівняння Нав'є- Стокса. 1. Зміст дисципліни


^ 2.1. Лекційні заняття – 14 год.

2.1.1. Вступ. Класифікація струменів за густиною, швидкістю, фазовим станом речовини, величиною тиску витікання рідини, характером зміни тиску з часом, режимом течії, формою початкового перерізу струменя [1, 2, 7] – 2 год .

2.1.2. Вільний затоплений турбулентний струмінь. Схема течії руху турбулентного струменя. Розмірні та безрозмірні ізотахи струменя. Граничний шар. Глибина полюса, початкова та основна ділянка струменя, потенціальне ядро струменя [1, 2, 7] – 4 год

Практичні заняття: 2.2.1.

2.1.3. Режими руху до витікання із сопла. Коефіцієнт структури течії. Розподіл швидкості на перерізах струменя. Експериментальні формули . Співвідношення Гертлєра. Визначення коефіцієнта середньої швидкості. Визначення коефіцієнта Буссінеска. Геометричні співвідношення [1, 2, 7, 10] – 2 год

Практичні заняття: 2.2.2.
2.1.4. Закон зміни витрати струменя. Кінетична енергія струменя на його основній ділянці. Графічне визначення безрозмірних гідродинамічних параметрів вільного затопленого струменя [1, 2, 7] – 2 год

Практичні заняття: 2.2.3.
2.1.5 Рух вільного незатопленого струменя рідини в газі. Схема руху. Графічне визначення безрозмірних гідродинамічних параметрів вільного незатопленого струменя. Розподіл швидкості на основній ділянці. Густина рідинно- газової суміші. Розрахунок гідродинамічних параметрів вільного незатопленого струменя на основній ділянці. [1, 11 ] – 2 год

Практичні заняття: 2.2.4, 2.2.5.

2.1.6. Розпилювання рідини. Основні типи форсунок: струменеві, відцентрові, ультразвукові, комбініровані, механічні. Методика розрахунку відцентрових форсунок. Швидкості, витрата рідини крізь форсунку. Розрахунок геометричних параметрів. [1, 2, 7, 12] – 4 год  1. Практичні заняття – 14 год.


2.2.1. Рішення задач по визначенню параметрів пограничного шару [5, 6] – 2 год.

2.2.2. Розрахунок швидкості на перерізах струменя [5, 6] – 2 год.

2.2.3. Рішення задач по визначенні сил опору при зовнішньому обтіканні пластин, аеродинамічних профілів, димових труб та інших об'єктів [5, 6] – 2 год

2.2.4. Визначення гідродинамічних параметрів вільних затоплених струменів газу [5, 6] – 4 год.

2.2.5. Визначення гідродинамічних параметрів вільних затоплених струменів рідини [5, 6] - 4 год


 1. Самостійна робота – 26 год.

3.1. Індивідуальне завдання - 12 год

3.2. Проробка лекційного матеріалу (0,25/1 год. лекц.) - 4 год

3.3. Опрацювання окремих розділів програми, які не викладалися на лекціях: - 3 год

3.3.1. Процеси розвитку та смішення струменів. - 3 год

3.4. Підготовка до практичних занять (0,5год./1год. занять) - 7 год 1. Навчально-методичні матеріали.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Цяпко М.Ф., Мамаєв Л.М. Гідрогазодинаміка. -К.: ІДСМО, 1995. - 211с.

 2. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй.- М.: Физматгиз, 1960.- 715с.

 3. Альтшуль А.Д., Киселев П.Г. Гидравлика и аєродинамика. -М.: Стройиздат, 1975. - 323с.

 4. Повх И.Л. Техническая гидромеханика. - Л.: Машиностроение, 1969. - 111с.

 5. Яловий М.І., Цяпко М.Ф. Збірник задач з гідрогазодинаміки. -К.: ІДСМО, 1997. - 114с.

 6. Грабовский А.М., Иванов К.Ф., Дунчевский Г.М. Гидромеханика и газовая динамика. Сборник задач. -К.: Вища школа, 1987. - 64с.

 7. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. -М.: Наука, 1969. - 824с.

 8. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. -М.: Машиностроение, 1983. -320с.

 9. Вильнер Л.М., Коваль Я.Т., Некрасов Б.В. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. -Минск: Высшая школа, 1975. -416с.

 10. Гиневский А.С. Теория турбулентных струй и следов. -М.: Машиностроение, 1969. -400с.

 11. Цяпко Н.Ф. Некоторые вопросы теории гидромониторной струи. –Труды ВНИИГидроугля: «Вопросы гидродобычи угля». Вып. 13. Новокузнецк, 1968.

 12. Хавкин Ю.И. Центробежные форсунки. - Л.: Машиностроение, 1976. - 167с.

 13. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. -М.: Наука, 1970. - 904с.

 14. Фабрикант П.Я. Аэродинамика. -М.: Наука, 1964. - 814с.

 15. Дейч М.Е. , Заранкин А.Е. Гидрогазодинамика. -М.: Энергоатомиздат, 1984. –384с.

 16. Механика жидкости и газа. / Под ред. А.Н. Минаева. –Металлургия, 1987. –304 с.

 17. Иванов Ю.В. Газогорелочные устройства. – М.: Недра, 1972. – 113с.

Схожі:

Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки магістрів з напряму
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДніпродзержинський державний технічний університет
Робоча програма складена на ocнові Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДержавний заклад «південноукраїнський державний педагогічний універсітет...
Державний заклад «південноукраїнський державний педагогічний універсітет ім. К. Д. Ушинського»
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”енергетика” по спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”енергетика” по спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом з дисципліни “Теплотехніка” для студентів спеціальності 09. 04. – ливарне виробництво...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Дніпродзержинський державний технічний універсітет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Спеціальні питання гідрогазодинаміки ” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика» / Укл. О. Д. Горбунов. Дніпродзержинськ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка